- Update to r53061
[reactos.git] / base / applications / cacls / lang / cs-CZ.rc
1 /*
2 * FILE: base/applications/cacls/lang/cs-CZ.rc
3 * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
4 * UPDATED: 2008-02-29
5 */
6
7 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
8
9 STRINGTABLE DISCARDABLE
10 BEGIN
11
12 IDS_HELP, "Zobrazí nebo zmìní seznamy øízení pøístupu (ACL) k souborùm\n\n\
13 CACLS názvu [/T] [/E] [/C] [/G uživatel:oprávnìní [...]] [/R uživatel [...]]\n\
14 [/P uživatel:oprávnìní [...]] [/D uživatel [...]]\n\
15 názvu_soubori Zobrazí ACL.\n\
16 /T Zmìní ACL urèených souborù\n\
17 v aktuálním adresáøi a všech podadresáøích.\n\
18 /E Místo nahrazení ACL jej upraví.\n\
19 /C Pøi chybách odmítnutí pøístupu pokraèuje.\n\
20 /G uživatel:oprávnìní Udìlí urèenému uživateli pøístupová oprávnìní.\n\
21 Oprávnìní mùže být: R Èíst\n\
22 W Zapisovat\n\
23 C Mìnit (zapisovat)\n\
24 F Úplné øízení\n\
25 /R uživatel Odvolá pøístupová oprávnìní urèeného uživatele\n\
26 (platné pouze s parametrem /E).\n\
27 /P uživatel:oprávnìní Nahradí pøístupová oprávnìní urèeného uživatele.\n\
28 Oprávnìní mùže být: N Žádné\n\
29 R Èíst\n\
30 W Zapisovat\n\
31 C Mìnit (zapisovat)\n\
32 F Úplné øízení\n\
33 /D uživatel Odepøe pøístup urèenému uživateli.\n\
34 Pro urèení více než jednoho souboru mohou být v pøíkazu použity zástupné znaky.\n\
35 V pøíkazu mùžete urèit více než jednoho uživatele.\n\n\
36 Zkratky:\n\
37 CI - Dìdit kontejner.\n\
38 ACE bude dìdìno adresáøi.\n\
39 OI - Dìdit objekt.\n\
40 ACE bude dìdìno soubory.\n\
41 IO - Pouze dìdit.\n\
42 ACE se nepoužije na aktuální adresáø èi soubor.\n"
43
44 IDS_ABBR_CI, "(CI)"
45 IDS_ABBR_OI, "(OI)"
46 IDS_ABBR_IO, "(IO)"
47 IDS_ABBR_FULL, "F"
48 IDS_ABBR_READ, "R"
49 IDS_ABBR_WRITE, "W"
50 IDS_ABBR_CHANGE, "C"
51 IDS_ABBR_NONE, "N"
52 IDS_ALLOW, ""
53 IDS_DENY, "(DENY)"
54 IDS_SPECIAL_ACCESS, "(zvláštní pøístup:)"
55 IDS_GENERIC_READ, "GENERIC_READ"
56 IDS_GENERIC_WRITE, "GENERIC_WRITE"
57 IDS_GENERIC_EXECUTE, "GENERIC_EXECUTE"
58 IDS_GENERIC_ALL, "GENERIC_ALL"
59 IDS_FILE_GENERIC_EXECUTE, "FILE_GENERIC_EXECUTE"
60 IDS_FILE_GENERIC_READ, "FILE_GENERIC_READ"
61 IDS_FILE_GENERIC_WRITE, "FILE_GENERIC_WRITE"
62 IDS_FILE_READ_DATA, "FILE_READ_DATA"
63 IDS_FILE_WRITE_DATA, "FILE_WRITE_DATA"
64 IDS_FILE_APPEND_DATA, "FILE_APPEND_DATA"
65 IDS_FILE_READ_EA, "FILE_READ_EA"
66 IDS_FILE_WRITE_EA, "FILE_WRITE_EA"
67 IDS_FILE_EXECUTE, "FILE_EXECUTE"
68 IDS_FILE_DELETE_CHILD, "FILE_DELETE_CHILD"
69 IDS_FILE_READ_ATTRIBUTES, "FILE_READ_ATTRIBUTES"
70 IDS_FILE_WRITE_ATTRIBUTES, "FILE_WRITE_ATTRIBUTES"
71 IDS_MAXIMUM_ALLOWED, "MAXIMUM_ALLOWED"
72 IDS_ACCESS_SYSTEM_SECURITY, "ACCESS_SYSTEM_SECURITY"
73 IDS_SPECIFIC_RIGHTS_ALL, "SPECIFIC_RIGHTS_ALL"
74 IDS_STANDARD_RIGHTS_REQUIRED, "STANDARD_RIGHTS_REQUIRED"
75 IDS_SYNCHRONIZE, "SYNCHRONIZE"
76 IDS_WRITE_OWNER, "WRITE_OWNER"
77 IDS_WRITE_DAC, "WRITE_DAC"
78 IDS_READ_CONTROL, "READ_CONTROL"
79 IDS_DELETE, "DELETE"
80 IDS_STANDARD_RIGHTS_ALL, "STANDARD_RIGHTS_ALL"
81 END