* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / applications / cacls / lang / cs-CZ.rc
1 /*
2 * FILE: base/applications/cacls/lang/cs-CZ.rc
3 * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
4 * UPDATED: 2008-02-29
5 * UTF-8 Conversion: Elton Chung aka MfldElton <elton328@gmail.com> (June, 2011)
6 */
7
8 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
9
10 STRINGTABLE DISCARDABLE
11 BEGIN
12
13 IDS_HELP, "Zobrazí nebo zmìní seznamy øízení pøístupu (ACL) k souborùm\n\n\
14 CACLS názvu [/T] [/E] [/C] [/G uživatel:oprávnìní [...]] [/R uživatel [...]]\n\
15 [/P uživatel:oprávnìní [...]] [/D uživatel [...]]\n\
16 názvu_soubori Zobrazí ACL.\n\
17 /T Zmìní ACL urèených souborù\n\
18 v aktuálním adresáøi a všech podadresáøích.\n\
19 /E Místo nahrazení ACL jej upraví.\n\
20 /C Pøi chybách odmítnutí pøístupu pokraèuje.\n\
21 /G uživatel:oprávnìní Udìlí urèenému uživateli pøístupová oprávnìní.\n\
22 Oprávnìní mùže být: R Èíst\n\
23 W Zapisovat\n\
24 C Mìnit (zapisovat)\n\
25 F Úplné øízení\n\
26 /R uživatel Odvolá pøístupová oprávnìní urèeného uživatele\n\
27 (platné pouze s parametrem /E).\n\
28 /P uživatel:oprávnìní Nahradí pøístupová oprávnìní urèeného uživatele.\n\
29 Oprávnìní mùže být: N Žádné\n\
30 R Èíst\n\
31 W Zapisovat\n\
32 C Mìnit (zapisovat)\n\
33 F Úplné øízení\n\
34 /D uživatel Odepøe pøístup urèenému uživateli.\n\
35 Pro urèení více než jednoho souboru mohou být v pøíkazu použity zástupné znaky.\n\
36 V pøíkazu mùžete urèit více než jednoho uživatele.\n\n\
37 Zkratky:\n\
38 CI - Dìdit kontejner.\n\
39 ACE bude dìdìno adresáøi.\n\
40 OI - Dìdit objekt.\n\
41 ACE bude dìdìno soubory.\n\
42 IO - Pouze dìdit.\n\
43 ACE se nepoužije na aktuální adresáø èi soubor.\n"
44
45 IDS_ABBR_CI, "(CI)"
46 IDS_ABBR_OI, "(OI)"
47 IDS_ABBR_IO, "(IO)"
48 IDS_ABBR_FULL, "F"
49 IDS_ABBR_READ, "R"
50 IDS_ABBR_WRITE, "W"
51 IDS_ABBR_CHANGE, "C"
52 IDS_ABBR_NONE, "N"
53 IDS_ALLOW, ""
54 IDS_DENY, "(DENY)"
55 IDS_SPECIAL_ACCESS, "(zvláštní pøístup:)"
56 IDS_GENERIC_READ, "GENERIC_READ"
57 IDS_GENERIC_WRITE, "GENERIC_WRITE"
58 IDS_GENERIC_EXECUTE, "GENERIC_EXECUTE"
59 IDS_GENERIC_ALL, "GENERIC_ALL"
60 IDS_FILE_GENERIC_EXECUTE, "FILE_GENERIC_EXECUTE"
61 IDS_FILE_GENERIC_READ, "FILE_GENERIC_READ"
62 IDS_FILE_GENERIC_WRITE, "FILE_GENERIC_WRITE"
63 IDS_FILE_READ_DATA, "FILE_READ_DATA"
64 IDS_FILE_WRITE_DATA, "FILE_WRITE_DATA"
65 IDS_FILE_APPEND_DATA, "FILE_APPEND_DATA"
66 IDS_FILE_READ_EA, "FILE_READ_EA"
67 IDS_FILE_WRITE_EA, "FILE_WRITE_EA"
68 IDS_FILE_EXECUTE, "FILE_EXECUTE"
69 IDS_FILE_DELETE_CHILD, "FILE_DELETE_CHILD"
70 IDS_FILE_READ_ATTRIBUTES, "FILE_READ_ATTRIBUTES"
71 IDS_FILE_WRITE_ATTRIBUTES, "FILE_WRITE_ATTRIBUTES"
72 IDS_MAXIMUM_ALLOWED, "MAXIMUM_ALLOWED"
73 IDS_ACCESS_SYSTEM_SECURITY, "ACCESS_SYSTEM_SECURITY"
74 IDS_SPECIFIC_RIGHTS_ALL, "SPECIFIC_RIGHTS_ALL"
75 IDS_STANDARD_RIGHTS_REQUIRED, "STANDARD_RIGHTS_REQUIRED"
76 IDS_SYNCHRONIZE, "SYNCHRONIZE"
77 IDS_WRITE_OWNER, "WRITE_OWNER"
78 IDS_WRITE_DAC, "WRITE_DAC"
79 IDS_READ_CONTROL, "READ_CONTROL"
80 IDS_DELETE, "DELETE"
81 IDS_STANDARD_RIGHTS_ALL, "STANDARD_RIGHTS_ALL"
82 END