c52593abcb195ac94ea17a48dd197c862d302ec2
[reactos.git] / base / applications / charmap / lang / ru-RU.rc
1 // Russian language resource file (Dmitry Chapyshev, 2007-06-10)
2
3 LANGUAGE LANG_RUSSIAN, SUBLANG_DEFAULT
4
5 IDD_CHARMAP DIALOGEX 6, 6, 292, 224
6 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
7 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_VISIBLE
8 BEGIN
9 LTEXT "Øðèôò:", IDC_STATIC, 6, 7, 27, 9
10 COMBOBOX IDC_FONTCOMBO, 36, 5, 210, 210, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS
11 PUSHBUTTON "Ñïðàâêà", IDC_CMHELP, 249, 5, 35, 13
12 CONTROL "", IDC_FONTMAP, "FontMapWnd", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL, 20, 22, 266, 156
13 LTEXT "Êîïèðîâàòü ñèìâîë:", IDC_STATIC, 6, 188, 95, 9
14 CONTROL "",IDC_TEXTBOX,RICHEDIT_CLASS,ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 74, 186, 114, 13
15 DEFPUSHBUTTON "Âûáðàòü", IDC_SELECT, 194, 186, 44, 13
16 PUSHBUTTON "Êîïèðîâàòü", IDC_COPY, 242, 186, 44, 13, WS_DISABLED
17 CONTROL "Advanced view",IDC_CHECK_ADVANCED,"Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 8, 208, 95, 10
18 END
19
20 IDD_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 292, 64
21 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
22 FONT 8, "MS Shell Dlg"
23 BEGIN
24 LTEXT "Charset:",IDC_STATIC,8,8,48,8
25 COMBOBOX IDC_COMBO_CHARSET,72,4,116,80,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
26 LTEXT "Group by:",IDC_STATIC,8,28,50,8
27 COMBOBOX IDC_COMBO_GROUPBY,72,24,116,80,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
28 PUSHBUTTON "Search",IDC_BUTTON_SEARCH,200,44,50,14
29 EDITTEXT IDC_EDIT_SEARCH,72,44,116,14,ES_AUTOHSCROLL
30 LTEXT "Search for:",IDC_STATIC,8,48,42,8
31 LTEXT "Unicode:",IDC_STATIC,200,8,30,8
32 EDITTEXT IDC_EDIT_UNICODE,236,4,28,12,ES_AUTOHSCROLL
33 END
34
35 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,210,182
36 CAPTION "Î Òàáëèöå ñèìâîëîâ"
37 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
38 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
39 BEGIN
40 LTEXT "Òàáëèöà ñèìâîëîâ v0.1\nCopyright (C) 2007 Ged Murphy (gedmurphy@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 150, 36
41 PUSHBUTTON "Çàêðûòü", IDOK, 75, 162, 44, 15
42 ICON IDI_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
43 EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 194, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
44 END
45
46 STRINGTABLE DISCARDABLE
47 BEGIN
48 IDS_LICENSE "Ýòà ïðîãðàììà ÿâëÿåòñÿ ñâîáîäíî ðàñïðîñòðàíÿåìîé; Âû ìîæåòå ðàñïðîñòðàíÿòü åå ïîâòîðíî è (èëè) èçìåíÿòü, ñîáëþäàÿ óñëîâèÿ Îòêðûòîãî ëèöåíçèîííîãî ñîãëàøåíèÿ GNU, îïóáëèêîâàííîãî Ôîíäîì ñâîáîäíî ðàñïðîñòðàíÿåìîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ; ëèáî ðåäàêöèè 2 Ñîãëàøåíèÿ, ëèáî (íà âàøå óñìîòðåíèå) ëþáîé ðåäàêöèè, âûïóùåííîé ïîçæå.\r\n\r\nÝòà ïðîãðàììà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â íàäåæäå íà òî, ÷òî îíà îêàæåòñÿ ïîëåçíîé, íî ÁÅÇ ÊÀÊÈÕ-ËÈÁÎ ÃÀÐÀÍÒÈÉ, âêëþ÷àÿ ïîäðàçóìåâàåìóþ ãàðàíòèþ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ëèáî ÏÐÈÃÎÄÍÎÑÒÈ ÄËß ÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ ÖÅËÅÉ. Ïîäðîáíîñòè ñîäåðæàòñÿ â Îòêðûòîì ëèöåíçèîííîì ñîãëàøåíèè GNU.\r\n\r\nÂìåñòå ñ ýòîé ïðîãðàììîé äîëæåí ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ ýêçåìïëÿð Îòêðûòîãî ëèöåíçèîííîãî ñîãëàøåíèÿ GNU, åñëè îí îòñóòñòâóåò, ñîîáùèòå îá ýòîì â Ôîíä ñâîáîäíî ðàñïðîñòðàíÿåìîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ (Free Software Foundation, Inc.), 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
49 IDS_ABOUT "&Î ïðîãðàììå..."
50 IDS_TITLE "Character Map"
51 END