- Update to r53061
[reactos.git] / base / applications / charmap / lang / sk-SK.rc
1 /*
2 * PROJECT: Character Map
3 * FILE: base/applications/charmap/lang/sk-SK.rc
4 * PURPOSE: Slovak Language File for charmap
5 * TRANSLATOR: Kario (kario@szm.sk) /Mário Kačmár/
6 * DATE OF TR.: 24-07-2007
7 * LAST CHANGE: 29-08-2008
8 */
9
10 LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
11
12 IDD_CHARMAP DIALOGEX 6, 6, 292, 224
13 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
14 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_VISIBLE
15 BEGIN
16 LTEXT "Pís&mo:", IDC_STATIC, 6, 7, 24, 9
17 COMBOBOX IDC_FONTCOMBO, 36, 5, 210, 210, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS
18 PUSHBUTTON "&Pomocník", IDC_CMHELP, 249, 5, 35, 13
19 CONTROL "", IDC_FONTMAP, "FontMapWnd", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL, 20, 22, 266, 156
20 LTEXT "Kopírovať &znaky:", IDC_STATIC, 6, 188, 66, 9
21 CONTROL "",IDC_TEXTBOX,RICHEDIT_CLASS,ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 74, 186, 114, 13
22 DEFPUSHBUTTON "&Vybrať", IDC_SELECT, 194, 186, 44, 13
23 PUSHBUTTON "&Kopírovať", IDC_COPY, 242, 186, 44, 13, WS_DISABLED
24 CONTROL "Advanced view",IDC_CHECK_ADVANCED,"Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 8, 208, 95, 10
25 END
26
27 IDD_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 292, 64
28 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
29 FONT 8, "MS Shell Dlg"
30 BEGIN
31 LTEXT "Charset:",IDC_STATIC,8,8,48,8
32 COMBOBOX IDC_COMBO_CHARSET,72,4,116,80,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
33 LTEXT "Group by:",IDC_STATIC,8,28,50,8
34 COMBOBOX IDC_COMBO_GROUPBY,72,24,116,80,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
35 PUSHBUTTON "Search",IDC_BUTTON_SEARCH,200,44,50,14
36 EDITTEXT IDC_EDIT_SEARCH,72,44,116,14,ES_AUTOHSCROLL
37 LTEXT "Search for:",IDC_STATIC,8,48,42,8
38 LTEXT "Unicode:",IDC_STATIC,200,8,30,8
39 EDITTEXT IDC_EDIT_UNICODE,236,4,28,12,ES_AUTOHSCROLL
40 END
41
42 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,210,182
43 CAPTION "Čo je Mapa znakov"
44 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
45 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
46 BEGIN
47 LTEXT "Mapa znakov v0.1\nCopyright (C) 2007 Ged Murphy (gedmurphy@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 150, 36
48 PUSHBUTTON "&Zavrieť", IDOK, 75, 162, 44, 15
49 ICON IDI_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
50 EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 194, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
51 END
52
53 STRINGTABLE DISCARDABLE
54 BEGIN
55 IDS_LICENSE, "Tento program je voľný softvér; môžete ho šíriť a/alebo modifikovať podľa podmienok GNU Všeobecnej verejnej licencie (GNU General Public License) ako bola zverejnená nadáciou Free Software Foundation; buď verzie 2 tejto licencie, alebo (podľa Vášho uváženia) niektorej neskoršej verzie.\r\n\r\nTento program je distribuovaný v nádeji, že bude užitočný, avšak BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY; rovnako bez záruky PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. Pre viac detailov si pozrite GNU Všeobecnú verejnú licenciu (GNU General Public License).\r\n\r\nKópiu Všeobecnej verejnej licencie GNU ste mali dostať spolu s týmto programom; ak nie, napíšte si o ňu na Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
56 IDS_ABOUT "Č&o je Mapa znakov"
57 IDS_TITLE "Character Map"
58 END