sync with trunk r47346
[reactos.git] / base / applications / charmap / lang / sk-SK.rc
1 /*
2 * PROJECT: Character Map
3 * FILE: base/applications/charmap/lang/sk-SK.rc
4 * PURPOSE: Slovak Language File for charmap
5 * TRANSLATOR: Kario (kario@szm.sk) /Mário Kaèmár/
6 * DATE OF TR.: 24-07-2007
7 * LAST CHANGE: 29-08-2008
8 */
9
10 LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
11
12 IDD_CHARMAP DIALOGEX 6, 6, 293, 205 //233
13 CAPTION "Mapa znakov"
14 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
15 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_SYSMENU | WS_MINIMIZEBOX
16 BEGIN
17 LTEXT "Pís&mo:", IDC_STATIC, 6, 7, 24, 9
18 COMBOBOX IDC_FONTCOMBO, 36, 5, 210, 210, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS
19 PUSHBUTTON "&Pomocník", IDC_CMHELP, 249, 5, 35, 13
20 CONTROL "", IDC_FONTMAP, "FontMapWnd", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL, 20, 22, 266, 156
21 LTEXT "Kopírova\9d &znaky:", IDC_STATIC, 6, 188, 66, 9
22 EDITTEXT IDC_TEXTBOX, 74, 186, 114, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
23 DEFPUSHBUTTON "&Vybra\9d", IDC_SELECT, 194, 186, 44, 13
24 PUSHBUTTON "&Kopírova\9d", IDC_COPY, 242, 186, 44, 13, WS_DISABLED
25 //AUTOCHECKBOX "R&oz\9aírené zobrazenie", IDC_ADVVIEW, 10, 204, 75, 9, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
26 //EDITTEXT IDC_DISPLAY, 8, 217, 278, 13, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
27 END
28
29 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,210,182
30 CAPTION "Èo je Mapa znakov"
31 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
32 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
33 BEGIN
34 LTEXT "Mapa znakov v0.1\nCopyright (C) 2007 Ged Murphy (gedmurphy@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 150, 36
35 PUSHBUTTON "&Zavrie\9d", IDOK, 75, 162, 44, 15
36 ICON IDI_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
37 EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 194, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
38 END
39
40 STRINGTABLE DISCARDABLE
41 BEGIN
42 IDS_LICENSE, "Tento program je vo¾ný softvér; mô\9eete ho \9aíri\9d a/alebo modifikova\9d pod¾a podmienok GNU V\9aeobecnej verejnej licencie (GNU General Public License) ako bola zverejnená nadáciou Free Software Foundation; buï verzie 2 tejto licencie, alebo (pod¾a Vá\9aho uvá\9eenia) niektorej neskor\9aej verzie.\r\n\r\nTento program je distribuovaný v nádeji, \9ee bude u\9eitoèný, av\9aak BEZ AKEJKO¼VEK ZÁRUKY; rovnako bez záruky PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI PRE URÈITÝ ÚÈEL. Pre viac detailov si pozrite GNU V\9aeobecnú verejnú licenciu (GNU General Public License).\r\n\r\nKópiu V\9aeobecnej verejnej licencie GNU ste mali dosta\9d spolu s týmto programom; ak nie, napí\9ate si o òu na Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
43 IDS_ABOUT "È&o je Mapa znakov"
44 END