* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / applications / charmap / lang / sv-SE.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS RAPPS
3 * FILE: base\applications\charmap\lang\sv-SE.rc
4 * PURPOSE: Swedish resource file
5 * TRANSLATOR: Jaix Bly
6 * UTF-8 Conversion: Elton Chung aka MfldElton <elton328@gmail.com> (June, 2011)
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_SWEDISH, SUBLANG_NEUTRAL
10
11 IDD_CHARMAP DIALOGEX 6, 6, 293, 205 //233
12 CAPTION "Teckenuppsättning"
13 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
14 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_SYSMENU | WS_MINIMIZEBOX
15 BEGIN
16 LTEXT "Typsnitt:", IDC_STATIC, 6, 7, 24, 9
17 COMBOBOX IDC_FONTCOMBO, 36, 5, 210, 210, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS
18 PUSHBUTTON "Hjälp", IDC_CMHELP, 249, 5, 35, 13
19 CONTROL "", IDC_FONTMAP, "FontMapWnd", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL, 20, 22, 266, 156
20 LTEXT "Kopiera tecken:", IDC_STATIC, 6, 188, 66, 9
21 CONTROL "",IDC_TEXTBOX,RICHEDIT_CLASS,ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 74, 186, 114, 13
22 DEFPUSHBUTTON "Välj", IDC_SELECT, 194, 186, 44, 13
23 PUSHBUTTON "Kopiera", IDC_COPY, 242, 186, 44, 13, WS_DISABLED
24 //AUTOCHECKBOX "Avansert visning", IDC_ADVVIEW, 10, 204, 64, 9, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
25 //EDITTEXT IDC_DISPLAY, 8, 217, 278, 13, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
26 END
27
28 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,210,182
29 CAPTION "Om Teckenuppsättning"
30 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
31 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
32 BEGIN
33 LTEXT "Teckenuppsättning v0.1\nCopyright (C) 2007 Ged Murphy (gedmurphy@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 150, 36
34 PUSHBUTTON "Stäng", IDOK, 75, 162, 44, 15
35 ICON IDI_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
36 EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 194, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
37 END
38
39 STRINGTABLE DISCARDABLE
40 BEGIN
41 IDS_LICENSE "Detta programmet är fri programvara; du kan distribuera det och/eller ändra det under villkoren enligt GNU General Public License som är utgivet av Free Software Foundation; version 2, eller (om du så önskar) alla senare versioner.\r\n\r\nDette programmet er utgivet i hopp om att det skall kunne användas, men DET FINNS INGA GARANTIER; även utan underförstådd garanti om SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Se på GNU General Public Licensen för mer detaljer.\r\n\r\nDu skall ha motagit en kopia av GNU General Public Licensen tillsammans med detta programmet; om du inte har fått det, skriv til Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
42 IDS_ABOUT "O&m..."
43 END