sync with trunk r47346
[reactos.git] / base / applications / charmap / lang / uk-UA.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS Character Map
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: base/applications/charmap/lang/uk-UA.rc
5 * PURPOSE: Ukraianian Language File for charmap
6 * TRANSLATOR: Artem Reznikov & Sakara Yevhen
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDD_CHARMAP DIALOGEX 6, 6, 293, 205 //233
12 CAPTION "Òàáëèöÿ ñèìâîë³â"
13 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
14 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_SYSMENU | WS_MINIMIZEBOX
15 BEGIN
16 LTEXT "Øðèôò :", IDC_STATIC, 6, 7, 24, 9
17 COMBOBOX IDC_FONTCOMBO, 36, 5, 210, 210, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS
18 PUSHBUTTON "Äîâ³äêà", IDC_CMHELP, 249, 5, 35, 13
19 CONTROL "", IDC_FONTMAP, "FontMapWnd", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL, 20, 22, 266, 156
20 LTEXT "Äëÿ êîï³þâàííÿ :", IDC_STATIC, 6, 188, 66, 9
21 EDITTEXT IDC_TEXTBOX, 74, 186, 114, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
22 DEFPUSHBUTTON "Âèáðàòè", IDC_SELECT, 194, 186, 44, 13
23 PUSHBUTTON "Êîï³þâàòè", IDC_COPY, 242, 186, 44, 13, WS_DISABLED
24 //AUTOCHECKBOX "Ðîçøèðåíèé âèãëÿä", IDC_ADVVIEW, 10, 204, 64, 9, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
25 //EDITTEXT IDC_DISPLAY, 8, 217, 278, 13, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
26 END
27
28 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,210,182
29 CAPTION "Ïðî ïðîãðàìó..."
30 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
31 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
32 BEGIN
33 LTEXT "Òàáëèöÿ ñèìâîë³â v0.1\nCopyright (C) 2007 Ged Murphy (gedmurphy@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 150, 36
34 PUSHBUTTON "Çàêðèòè", IDOK, 75, 162, 44, 15
35 ICON IDI_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
36 EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 194, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
37 END
38
39 STRINGTABLE DISCARDABLE
40 BEGIN
41 IDS_LICENSE "Òàáëèöÿ ñèìâîë³â - â³ëüíå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ; Âè ìîæåòå ðîçïîâñþäæóâàòè ¿¿ òà çì³íþâàòè, äîòðèìóþ÷èñü óìîâè ³äêðèòî¿ ë³öåíç³éíî¿ óãîäè GNU, îïóáë³êîâàíî¿ Ôîíäîì â³ëüíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ; àáî ðåäàêö³¿ 2 Óãîäè, àáî áóäü-ÿêî¿ ðåäàêö³¿, âèïóùåíî¿ ï³çí³øå.\r\n\r\nÖÿ ïðîãðàìà ðîçïîâñþäæóºòüñÿ â íà䳿 íà òå, ùî âîíà âèÿâèòüñÿ êîðèñíîþ, àëå ÁÅÇ ÁÓÄÜ-ßÊÈÕ ÃÀÐÀÍÒ²É, âêëþ÷àþ÷è ÓßÂÍÎÞ ÃÀÐÀÍÒ²ªÞ ßÊÎÑÒ² àáî ÏÐÈÄÀÒÍÎÑÒ² äëÿ ïåâíèõ ö³ëåé. Ïîäðîáèö³ ì³ñòÿòüñÿ ó ³äêðèò³é ë³öåíç³éí³é óãîä³ GNU.\r\n\r\nÐàçîì ç ö³ºþ ïðîãðàìîþ ïîâèíåí ïîøèðþâàòèñÿ ïðèì³ðíèê ³äêðèòî¿ ë³öåíç³éíî¿ óãîäè GNU. ßêùî â³í â³äñóòí³é, ïîâ³äîìòå ïðî öå â Ôîíä â³ëüíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ (Free Software Foundation, Inc.), 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
42 IDS_ABOUT "&Ïðî ïðîãðàìó..."
43 END