[CMAKE]
[reactos.git] / base / applications / charmap / lang / uk-UA.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS Character Map
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: base/applications/charmap/lang/uk-UA.rc
5 * PURPOSE: Ukraianian Language File for charmap
6 * TRANSLATOR: Artem Reznikov & Sakara Yevhen
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDD_CHARMAP DIALOGEX 6, 6, 292, 224
12 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
13 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_VISIBLE
14 BEGIN
15 LTEXT "Øðèôò :", IDC_STATIC, 6, 7, 24, 9
16 COMBOBOX IDC_FONTCOMBO, 36, 5, 210, 210, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS
17 PUSHBUTTON "Äîâ³äêà", IDC_CMHELP, 249, 5, 35, 13
18 CONTROL "", IDC_FONTMAP, "FontMapWnd", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL, 20, 22, 266, 156
19 LTEXT "Äëÿ êîï³þâàííÿ :", IDC_STATIC, 6, 188, 66, 9
20 CONTROL "",IDC_TEXTBOX,RICHEDIT_CLASS,ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 74, 186, 114, 13
21 DEFPUSHBUTTON "Âèáðàòè", IDC_SELECT, 194, 186, 44, 13
22 PUSHBUTTON "Êîï³þâàòè", IDC_COPY, 242, 186, 44, 13, WS_DISABLED
23 CONTROL "Advanced view",IDC_CHECK_ADVANCED,"Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 8, 208, 95, 10
24 END
25
26 IDD_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 292, 64
27 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
28 FONT 8, "MS Shell Dlg"
29 BEGIN
30 LTEXT "Charset:",IDC_STATIC,8,8,48,8
31 COMBOBOX IDC_COMBO_CHARSET,72,4,116,80,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
32 LTEXT "Group by:",IDC_STATIC,8,28,50,8
33 COMBOBOX IDC_COMBO_GROUPBY,72,24,116,80,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
34 PUSHBUTTON "Search",IDC_BUTTON_SEARCH,200,44,50,14
35 EDITTEXT IDC_EDIT_SEARCH,72,44,116,14,ES_AUTOHSCROLL
36 LTEXT "Search for:",IDC_STATIC,8,48,42,8
37 LTEXT "Unicode:",IDC_STATIC,200,8,30,8
38 EDITTEXT IDC_EDIT_UNICODE,236,4,28,12,ES_AUTOHSCROLL
39 END
40
41 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,210,182
42 CAPTION "Ïðî ïðîãðàìó..."
43 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
44 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
45 BEGIN
46 LTEXT "Òàáëèöÿ ñèìâîë³â v0.1\nCopyright (C) 2007 Ged Murphy (gedmurphy@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 150, 36
47 PUSHBUTTON "Çàêðèòè", IDOK, 75, 162, 44, 15
48 ICON IDI_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
49 EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 194, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
50 END
51
52 STRINGTABLE DISCARDABLE
53 BEGIN
54 IDS_LICENSE "Òàáëèöÿ ñèìâîë³â - â³ëüíå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ; Âè ìîæåòå ðîçïîâñþäæóâàòè ¿¿ òà çì³íþâàòè, äîòðèìóþ÷èñü óìîâè ³äêðèòî¿ ë³öåíç³éíî¿ óãîäè GNU, îïóáë³êîâàíî¿ Ôîíäîì â³ëüíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ; àáî ðåäàêö³¿ 2 Óãîäè, àáî áóäü-ÿêî¿ ðåäàêö³¿, âèïóùåíî¿ ï³çí³øå.\r\n\r\nÖÿ ïðîãðàìà ðîçïîâñþäæóºòüñÿ â íà䳿 íà òå, ùî âîíà âèÿâèòüñÿ êîðèñíîþ, àëå ÁÅÇ ÁÓÄÜ-ßÊÈÕ ÃÀÐÀÍÒ²É, âêëþ÷àþ÷è ÓßÂÍÎÞ ÃÀÐÀÍÒ²ªÞ ßÊÎÑÒ² àáî ÏÐÈÄÀÒÍÎÑÒ² äëÿ ïåâíèõ ö³ëåé. Ïîäðîáèö³ ì³ñòÿòüñÿ ó ³äêðèò³é ë³öåíç³éí³é óãîä³ GNU.\r\n\r\nÐàçîì ç ö³ºþ ïðîãðàìîþ ïîâèíåí ïîøèðþâàòèñÿ ïðèì³ðíèê ³äêðèòî¿ ë³öåíç³éíî¿ óãîäè GNU. ßêùî â³í â³äñóòí³é, ïîâ³äîìòå ïðî öå â Ôîíä â³ëüíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ (Free Software Foundation, Inc.), 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
55 IDS_ABOUT "&Ïðî ïðîãðàìó..."
56 IDS_TITLE "Character Map"
57 END