[NTDLL]
[reactos.git] / base / applications / cmdutils / find / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * translated by Caemyr - Olaf Siejka (Dec,2007)
3 * Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
4 * http://www.reactos.org
5 * IRC: irc.freenode.net #reactos-pl
6 */
7
8 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
9
10 STRINGTABLE DISCARDABLE
11 BEGIN
12
13 IDS_USAGE, "FIND: Wy\9cwietla wszystkie linie danego pliku, zawieraj¹ce szukany ci¹g znaków.\n\n\
14 FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] \"ci¹g znaków\" [ plik... ]\n\
15 /C Oblicza w ilu liniach pojawi³ siê szukany ci¹g znaków\n\
16 /I Ignoruje wielko\9cæ liter\n\
17 /N Numeruje wy\9cwietlane linie, zaczynaj¹c od 1\n\
18 /V Wy\9cwietla te linie które nie zawieraj¹ szukanego ci¹gu znaków"
19
20 IDS_NO_SUCH_FILE, "FIND: %s: Plik nie zosta³ znaleziony\n"
21
22 IDS_CANNOT_OPEN, "FIND: %s: Nie mo¿na otworzyæ pliku\n"
23
24 END