Merge trunk HEAD (46152)
[reactos.git] / base / applications / cmdutils / find / lang / uk-UA.rc
1 /*
2 * PROJECT: Find
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: base/applications/cmdutils/find/lang/uk-UA.rc
5 * PURPOSE: Ukraianian Language File for find
6 * TRANSLATOR: Artem Reznikov
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
10
11 STRINGTABLE DISCARDABLE
12 BEGIN
13
14 IDS_USAGE, "FIND: Âèâåäåííÿ âñ³õ ðÿäê³â ôàéëó, ÿê³ ì³ñòÿòü ðÿäîê.\n\n\
15 FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] \"ðÿäîê\" [ ôàéë... ]\n\
16 /C Ïîðàõóâàòè ê³ëüê³ñòü ðÿäê³â, ÿê³ ì³ñòÿòü ðÿäîê\n\
17 /I Íå âðàõîâóâàòè ðåã³ñòð ñèìâîë³â\n\
18 /N Íóìåðóâàòè ðÿäêè, ÿê³ â³äîáðàæàþòüñÿ (ïî÷èíàþ÷è ç 1)\n\
19 /V Âèâåäåííÿ ðÿäê³â, ÿê³ íå ì³ñòÿòü çàäàíèé ðÿäîê"
20
21 IDS_NO_SUCH_FILE, "FIND: %s: Ôàéë íå ³ñíóº\n"
22
23 IDS_CANNOT_OPEN, "FIND: %s: Íåìîæëèâî â³äêðèòè ôàéë\n"
24
25 END