- Create another branch for networking fixes
[reactos.git] / base / applications / cmdutils / more / lang / uk-UA.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS Console Command More
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: /base/applications/cmdutils/more/lang/uk-UA.rc
5 * PURPOSE: Ukraianian Language File for ReactOS Console Command More
6 * PROGRAMMERS: Rostislav Zabolotny
7 */
8 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
9
10 STRINGTABLE DISCARDABLE
11 BEGIN
12 IDS_USAGE, "Âèâîäèòü ³íôðìàö³þ ïîåêðàííî. Âèêîðèñòàííÿ:\n\n\
13 MORE < [Drive:][Path]²ì'ÿ_ôàéëó\n\
14 Command | MORE \n\
15 MORE [Drive:][Path]²ì'ÿ_ôàéëó\n\n\
16 Äå: \n\
17 [Drive:][Path]²ì'ÿ_ôàéëó Ôàéë, âì³ñò ÿêîãî òðåáà âèâåñòè íà åêðàí.\n\
18 Command\t\t Êîìàíäà, ðåçóëüòàò ðîáîòè ÿêî¿ òðåáà âèâåñòè íà åêðàí.\n\n\
19 Íà çàïðîøåííÿ ""-- Äàë³ --"" Âè ìîæåòå íàòèñíóòè áóäü-ÿêó êëàâ³øó ùîá ïîáà÷èòè íàñòóïíó ñòîð³íêó.\n"
20
21 IDS_CONTINUE, " -- Äàë³ (100%) -- "
22 IDS_FILE_ACCESS, "Íå ìîæó îòðèìàòè äîñòóï äî ôàéëà %s."
23 END