15ca15931938ae2d6c64df86df6e03c7617f2e07
[reactos.git] / base / applications / cmdutils / xcopy / Pl.rc
1 /*
2 * XCOPY - Wine-compatible xcopy program
3 * Polish language support
4 *
5 * Copyright (C) 2007 J. Edmeades
6 * Copyright (C) 2007 Mikolaj Zalewski
7 *
8 * This library is free software; you can redistribute it and/or
9 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
10 * License as published by the Free Software Foundation; either
11 * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
12 *
13 * This library is distributed in the hope that it will be useful,
14 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
16 * Lesser General Public License for more details.
17 *
18 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
19 * License along with this library; if not, write to the Free Software
20 * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
21 */
22
23 #include "xcopy.h"
24
25 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
26
27 STRINGTABLE
28 {
29 STRING_INVPARMS, "Niew³a\9cciwa liczba parametrów - uruchom xcopy /? aby wy\9cwietliæ pomoc\n"
30 STRING_INVPARM, "Nieznany parameter '%s' - uruchom xcopy /? aby wy\9cwietliæ pomoc\n"
31 STRING_PAUSE, "Naci\9cnij <enter> aby rozpocz¹æ kopiowanie\n"
32 STRING_SIMCOPY, "%d plik(ów) zosta³oby skopiowanych\n"
33 STRING_COPY, "%d plik(ów) skopiowanych\n"
34 STRING_QISDIR, "Czy '%s' jest nazw¹ pliku czy katalogu\n\
35 docelowego?\n\
36 (P - plik, K - katalog)\n"
37 STRING_SRCPROMPT,"%s? (Tak|Nie)\n"
38 STRING_OVERWRITE,"Zast¹piæ %s? (Tak|Nie|Wszystkie)\n"
39 STRING_COPYFAIL, "Kopiowanie '%s' do '%s' nie powiod³o siê - kod b³êdu %d\n"
40 STRING_OPENFAIL, "Nie uda³o siê otworzyæ '%s'\n"
41 STRING_READFAIL, "B³¹d podczas czytania '%s'\n"
42 STRING_YES_CHAR, "T"
43 STRING_NO_CHAR, "N"
44 STRING_ALL_CHAR, "W"
45 STRING_FILE_CHAR,"P"
46 STRING_DIR_CHAR, "K"
47
48 STRING_HELP,
49 "XCOPY - kopiuje pliki lub drzewa katalogów\n\
50 \n\
51 Sk³adnia:\n\
52 XCOPY \9fród³o [cel] [/I] [/S] [/Q] [/F] [/L] [/W] [/T] [/N] [/U]\n\
53 \t [/R] [/H] [/C] [/P] [/A] [/M] [/E] [/D] [/Y] [/-Y]\n\
54 \n\
55 Gdzie:\n\
56 \n\
57 [/I] Je¿eli ""cel"" nie istnieje i kopiowane s¹ co najmniej dwa pliki,\n\
58 \tzak³ada, ¿e ""cel"" powien byæ katalogiem\n\
59 [/S] Kopiuje katalogi i podkatalogi\n\
60 [/E] Kopiuje katalogi i podkatalogi, ³¹cznie z pustymi\n\
61 [/Q] Nie wypisuje nazw plików podczas kopiowania (tryb cichy)\n\
62 [/F] Wypisuje pe³ne \9ccie¿ki \9fród³owe i docelowe podczas kopiowania\n\
63 [/L] Jedynie symuluje operacjê, pokazuj¹c pliki, które by³yby kopiowane\n\
64 [/W] Prosi o potwierdzenie przed rozpoczêciem kopiowania\n\
65 [/T] Tworzy puste katalogi, ale nie kopiuje plików\n\
66 [/Y] Zastêpuje pliki bez pro\9cby o potwierdzenie\n\
67 [/-Y] Zawsze prosi o potwierdzenie przed zast¹pieniem pliku\n\
68 [/P] Prosi o potwierdzenie przed skopiowaniem ka¿dego pliku\n\
69 [/N] Kopiuje u¿ywaj¹c krótkich nazw plików\n\
70 [/U] Kopiuje tylko pliki, które ju¿ istniej¹ w miejscu docelowym\n\
71 [/R] Zastêpuje pliki tylko do odczytu\n\
72 [/H] Kopiuje równie¿ pliki ukryte i systemowe\n\
73 [/C] Kontynuuje nawet je¿eli podczas kopiowania wyst¹pi³y b³êdy\n\
74 [/A] Kopiuje tylko pliki z atrybutem archiwalny\n\
75 [/M] Kopiuje tylko pliki z atrybutem archiwalny i usuwa ten atrybut\n\
76 [/D | /D:m-d-y] Kopiuje tylko nowe pliki lub te zmodifikowane po podanej dacie.\n\
77 \t\tJe¿eli nie podano ¿adnej daty, to kopiowane s¹ pliki, które s¹\n\
78 \t\tnowsze ni¿ w katalogu docelowym\n\n"
79
80 }