Create a branch for header work.
[reactos.git] / base / applications / downloader / lang / sk-SK.rc
1 /* TRANSLATOR: Mário Kaèmár /Mario Kacmar/ aka Kario (kario@szm.sk)
2 * DATE OF TR: 21-01-2008
3 * LastChange: 31-10-2008
4 */
5
6
7 LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
8
9 IDD_DOWNLOAD DIALOGEX LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 0, 0, 220, 76
10 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
11 CAPTION "S\9dahujem ..."
12 FONT 8, "MS Shell Dlg"
13 BEGIN
14 CONTROL "Progress1",IDC_PROGRESS,"msctls_progress32",WS_BORDER|PBS_SMOOTH,10,10,200,12
15 LTEXT "", IDC_STATUS, 10, 30, 200, 10, SS_CENTER
16 PUSHBUTTON "Zru\9ai\9d", IDCANCEL, 85, 58, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
17 END
18
19 IDD_PROF DIALOGEX 6, 6, 267, 110
20 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
21 CAPTION "Nastavenia" //Preferencies
22 FONT 8, "MS Shell Dlg"
23 BEGIN
24 LTEXT "Prieèinok s\9dahovania:", -1, 6, 10, 140, 8
25 EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_FOLDER_EDIT, 6, 20, 205, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
26 PUSHBUTTON "&Vybra\9d ...", IDC_CHOOSE_BUTTON, 216, 20, 45, 14
27 AUTOCHECKBOX "&Odstráni\9d in\9atalaèné súbory po nain\9atalovaní", IDC_DELINST_FILES_CHECKBOX, 8, 40, 210, 10, WS_GROUP
28 LTEXT "Aktualizova\9d server:", -1, 6, 55, 140, 8
29 EDITTEXT IDC_UPDATE_SERVER_EDIT, 6, 65, 255, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
30 DEFPUSHBUTTON "&OK", IDOK, 147, 90, 54, 15
31 PUSHBUTTON "&Zru\9ai\9d", IDCANCEL, 207, 90, 54, 15
32 END
33
34 STRINGTABLE DISCARDABLE
35 BEGIN
36 IDS_WINDOW_TITLE "\8dahaj! - Downloader systému ReactOS"
37 IDS_WELCOME_TITLE "Vitajte v programe Downloader systému ReactOS"
38 IDS_WELCOME "Vyberte, prosím, kategóriu na ¾avej strane. Toto je verzia 1.1."
39 IDS_NO_APP_TITLE "Nie je vybraný \9eiadny program"
40 IDS_NO_APP "Vyberte, prosím, program predtým ne\9e kliknete na tlaèidlo stiahnu\9d. Ak potrebujete pomoc, kliknite, prosím, na tlaèidlo otáznika v pravom hornom rohu."
41 IDS_UPDATE_TITLE "Aktualizova\9d"
42 IDS_UPDATE "Prepáète, ale táto funkcia zatia¾ nie je implementovaná."
43 IDS_HELP_TITLE "Pomocník"
44 IDS_HELP "Vyberte kategóriu na ¾avej strane, potom vyberte program a kliknite na tlaèidlo stiahnu\9d. Pre aktualizáciu informácii o programe kliknite na tlaèidlo ved¾a tlaèidla pomoc."
45 IDS_NO_APPS "Prepáète, ale zatia¾ sa v tejto kategórii nenachádzajú \9eiadne programy. Mô\9eete pomôc\9d a prida\9d viac programov."
46 IDS_CHOOSE_APP "Vyberte program, prosím."
47 IDS_CHOOSE_SUB "Vyberte podkategóriu, prosím."
48 IDS_CHOOSE_CATEGORY "Vyberte kategóriu, prosím."
49 IDS_CHOOSE_BOTH "Vyberte podkategóriu alebo program, prosím."
50 IDS_XMLERROR_1 "Nepodarilo sa nájs\9d súbor xml!"
51 IDS_XMLERROR_2 "Nepodarilo sa správne analyzova\9d súbor xml!"
52 IDS_DOWNLOAD_ERROR "Nepodarilo sa stiahnu\9d súbor.\nSkontrolujte, prosím, pripojenie do siete internet."
53 IDS_VERSION "Verzia: "
54 IDS_LICENCE "Licencia: "
55 IDS_MAINTAINER "Údr\9ebár: " //Maintainer
56 IDS_APPS_TITLE "Programy"
57 IDS_CATS_TITLE "Kategórie"
58 IDS_CHOOSE_FOLDER "Vyberte, prosím, prieèinok ..."
59 IDS_NOTCREATE_REGKEY "Nepodarilo sa vytvori\9d k¾úè registra."
60 IDS_DOWNLOAD_FOLDER "Downloader"
61 IDS_UNABLECREATE_FOLDER "Nie je mo\9ené vytvori\9d prieèinok s týmto názvom!"
62 IDS_UPDATE_URL "http://svn.reactos.org"
63 IDS_INSTALL_DEP "%s je potrebný pre spustenie %s. Má sa %s nain\9atalova\9d teraz?"
64 TTT_HELPBUTTON "Získa\9d nápoveï k programu downloader"
65 TTT_UPDATEBUTTON "Zatia¾ nie je k dispozícií"
66 TTT_PROFBUTTON "Dovolí Vám konfigurova\9d program downloader"
67 END