Create a branch for header work.
[reactos.git] / base / applications / dxdiag / lang / ko-KR.rc
1 /*
2 *Korean translation by Seungju Kim(www.seungjukim.com) admin at manateeshome {dot} com
3 *I like manatees, how about you?
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_KOREAN, SUBLANG_DEFAULT
7
8 IDD_MAIN_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 478, 280
9 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_POPUP |
10 WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
11 WS_THICKFRAME
12 CAPTION "ReactX ºÐ¼® µµ±¸"
13 FONT 8, "MS Shell Dlg"
14 BEGIN
15 CONTROL "Tab1",IDC_TAB_CONTROL,"SysTabControl32",WS_TABSTOP,2,2,474,250
16 PUSHBUTTON "µµ¿ò¸»(&H)", IDC_BUTTON_HELP, 2, 261, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
17 DEFPUSHBUTTON "´ÙÀ½ Àå(&N)", IDC_BUTTON_NEXT, 257, 261, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
18 PUSHBUTTON "¸ðµç Á¤º¸ ÀúÀå(&S)...", IDC_BUTTON_SAVE_INFO, 311, 261, 110, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
19 PUSHBUTTON "Á¾·á(&E)", IDC_BUTTON_EXIT, 425, 261, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
20 END
21
22 IDD_SYSTEM_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
23 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
24 FONT 8, "MS Shell Dlg"
25 BEGIN
26 LTEXT "ÀÌ ÇÁ·Î±×·¥Àº ReactX¿Í ÄÄÆ÷³ÍÆ®, µå¶óÀ̹ö¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ¼¼ÇÑ Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.", -1, 10, 10, 443, 17
27 LTEXT "´ç½ÅÀÌ ¾î¶² ºÎºÐ¿¡¼­ ¿À·ù°¡ ¹ß»ýÇÏ´ÂÁö ¾Æ½Å´Ù¸é À§ÀÇ ÅÇÀ» Ŭ¸¯ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.±×·¸Áö ¾Ê´Ù¸é ""´ÙÀ½ Àå"" ¹öÆ°À» ÀÌ¿ëÇØ °¢ ÀåÀ» ÇϳªÇϳª »ìÆ캸¼¼¿ä.", -1, 10, 30, 443, 25
28 GROUPBOX "½Ã½ºÅÛ Á¤º¸", -1, 10, 55, 443, 130, SS_RIGHT
29 LTEXT "ÇöÀç ³¯Â¥/½Ã°£:", -1, 70, 70, 80, 10, SS_RIGHT
30 LTEXT "ÄÄÇ»ÅÍ À̸§:", -1, 70, 80, 80, 10, SS_RIGHT
31 LTEXT "¿î¿µ üÁ¦:", -1, 70, 90, 80, 10, SS_RIGHT
32 LTEXT "¾ð¾î:", -1, 70, 100, 80, 10, SS_RIGHT
33 LTEXT "½Ã½ºÅÛ Á¦Á¶ÀÚ:", -1, 70, 110, 80, 10, SS_RIGHT
34 LTEXT "½Ã½ºÅÛ ¸ðµ¨:", -1, 70, 120, 80, 10, SS_RIGHT
35 LTEXT "BIOS:", -1, 70, 130, 80, 10, SS_RIGHT
36 LTEXT "ÇÁ·Î¼¼¼­:", -1, 70, 140, 80, 10, SS_RIGHT
37 LTEXT "¸Þ¸ð¸®:", -1, 70, 150, 80, 10, SS_RIGHT
38 LTEXT "ÆäÀÌÁö ÆÄÀÏ:", -1, 70, 160, 80, 10, SS_RIGHT
39 LTEXT "ReactX ¹öÁ¯:", -1, 70, 170, 80, 10, SS_RIGHT
40 LTEXT "", IDC_STATIC_TIME, 155, 70, 195, 10, SS_LEFT
41 LTEXT "", IDC_STATIC_COMPUTER, 155, 80, 195, 10, SS_LEFT
42 LTEXT "", IDC_STATIC_OS, 155, 90, 195, 10, SS_LEFT
43 LTEXT "", IDC_STATIC_LANG, 155, 100, 195, 10, SS_LEFT
44 LTEXT "", IDC_STATIC_MANU, 155, 110, 195, 10, SS_LEFT
45 LTEXT "", IDC_STATIC_MODEL, 155, 120, 195, 10, SS_LEFT
46 LTEXT "", IDC_STATIC_BIOS, 155, 130, 195, 10, SS_LEFT
47 LTEXT "", IDC_STATIC_PROC, 155, 140, 195, 10, SS_LEFT
48 LTEXT "", IDC_STATIC_MEM, 155, 150, 195, 10, SS_LEFT
49 LTEXT "", IDC_STATIC_SWAP, 155, 160, 195, 10, SS_LEFT
50 LTEXT "", IDC_STATIC_VERSION, 155, 170, 195, 10, SS_LEFT
51 END
52
53 IDD_DISPLAY_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
54 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
55 FONT 8, "MS Shell Dlg"
56 BEGIN
57 GROUPBOX "ÀåÄ¡", -1, 10, 10, 250, 100
58 RTEXT "À̸§:", -1, 20, 25, 70, 10
59 RTEXT "Á¦Á¶ÀÚ:", -1, 20, 35, 70, 10
60 RTEXT "Ĩ ŸÀÔ:", -1, 20, 45, 70, 10
61 RTEXT "DAC ŸÀÔ:", -1, 20, 55, 70, 10
62 RTEXT "ÃÑ ¸Þ¸ð¸®:", -1, 20, 65, 70, 10
63 RTEXT "ÇöÀç µð½ºÇ÷¹ÀÌ ¸ðµå:", -1, 20, 75, 70, 10
64 RTEXT "¸ð´ÏÅÍ:", -1, 20, 85, 70, 10
65 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_ID, 95, 25, 150, 10
66 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_VENDOR, 95, 35, 150, 10
67 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_CHIP, 95, 45, 150, 10
68 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DAC, 95, 55, 150, 10
69 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MEM, 95, 65, 150, 10
70 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MODE, 95, 75, 150, 10
71 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MONITOR, 95, 85, 150, 10
72
73 GROUPBOX "µå¶óÀ̹ö", -1, 270, 10, 190, 100
74 RTEXT "¸ÞÀÎ µå¶óÀ̹ö:", -1, 275, 25, 55, 10
75 RTEXT "¹öÁ¯:", -1, 275, 35, 55, 10
76 RTEXT "³¯Â¥:", -1, 275, 45, 55, 10
77 RTEXT "WHQL ·Î°í:", -1, 275, 55, 55, 10
78 RTEXT "Mini-VDD:", -1, 275, 65, 55, 10
79 RTEXT " vvdddVDD:", -1, 275, 75, 55, 10
80 RTEXT "DDI ¹öÁ¯:", -1, 275, 85, 55, 10
81 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DRIVER, 335, 35, 100, 10
82 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_VERSION, 335, 35, 100, 10
83 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DATE, 335, 45, 100, 10
84 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_LOGO, 335, 55, 100, 10
85 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MINIVDD, 335, 65, 100, 10
86 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_VDD, 335, 75, 100, 10
87 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DDI, 335, 85, 100, 10
88
89 GROUPBOX "ReactX-±â´É", -1, 10, 115, 450, 60
90 RTEXT "DirectDraw °¡¼Ó:", -1, 15, 130, 110, 12
91 RTEXT "Direct3D °¡¼Ó:", -1, 15, 145, 110, 12
92 RTEXT "AGP ÅؽºÃÄ °¡¼Ó:", -1, 15, 160, 110, 12
93 LTEXT "", IDC_STATIC_DDSTATE, 130, 130, 40, 10
94 LTEXT "", IDC_STATIC_D3DSTATE, 130, 145, 40, 10
95 LTEXT "", IDC_STATIC_AGPSTATE, 130, 160, 40, 10
96 PUSHBUTTON "È°¼ºÈ­", IDC_BUTTON_DDRAW, 170, 124, 60, 14, WS_DISABLED
97 PUSHBUTTON "È°¼ºÈ­", IDC_BUTTON_D3D, 170, 140, 60, 14, WS_DISABLED
98 PUSHBUTTON "È°¼ºÈ­", IDC_BUTTON_AGP, 170, 156, 60, 14, WS_DISABLED
99 PUSHBUTTON "DirectDraw ½ÃÇè", IDC_BUTTON_TESTDD, 250, 124, 80, 14
100 PUSHBUTTON "Direct3D ½ÃÇè", IDC_BUTTON_TEST3D, 250, 140, 80, 14, WS_DISABLED
101
102 GROUPBOX "Âü°í", -1, 10, 180, 450, 40
103 EDITTEXT IDC_TEXT_INFO, 20, 192, 432, 20, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
104 END
105
106
107 IDD_SOUND_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
108 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
109 FONT 8, "MS Shell Dlg"
110 BEGIN
111 GROUPBOX "ÀåÄ¡", -1, 10, 10, 250, 100
112 RTEXT "À̸§:", -1, 20, 25, 70, 10
113 RTEXT "ÀåÄ¡ ID:", -1, 20, 35, 70, 10
114 RTEXT "Á¦Á¶»ç ID:", -1, 20, 45, 70, 10
115 RTEXT "Á¦Ç° ID:", -1, 20, 55, 70, 10
116 RTEXT "ŸÀÔ:", -1, 20, 65, 70, 10
117 RTEXT "±âº» ÀåÄ¡:", -1, 20, 75, 70, 10
118 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_NAME, 95, 25, 150, 10
119 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_DEVICEID, 95, 35, 150, 10
120 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_VENDORID, 95, 45, 150, 10
121 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_PRODUCTID, 95, 55, 150, 10
122 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_TYPE, 95, 65, 150, 10
123 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_STANDARD, 95, 75, 150, 10
124 GROUPBOX "µå¶óÀ̹ö", -1, 270, 10, 190, 100
125 RTEXT "À̸§:", -1, 275, 25, 55, 10
126 RTEXT "¹öÁ¯:", -1, 275, 35, 55, 10
127 RTEXT "³¯Â¥:", -1, 275, 45, 55, 10
128 RTEXT "WHQL ·Î°í:", -1, 275, 55, 55, 10
129 RTEXT "±âŸ ÆÄÀÏ:", -1, 275, 65, 55, 10
130 RTEXT "°ø±ÞÀÚ:", -1, 275, 75, 55, 10
131 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_DRIVER, 335, 25, 100, 10
132 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_VERSION, 335, 35, 100, 10
133 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_DATE, 335, 45, 100, 10
134 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_LOGO, 335, 55, 100, 10
135 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_FILES, 335, 65, 100, 10
136 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_PROVIDER, 335, 75, 100, 10
137 GROUPBOX "ReactX ±â´É", -1, 10, 115, 450, 60
138 CONTROL "", IDC_SLIDER_DSOUND, "msctls_trackbar32", TBS_BOTTOM | TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 120, 135, 80, 17
139 RTEXT "Çϵå¿þ¾î ¼Ò¸®\n°¡¼Ó ¼öÁØ:", -1, 20, 135, 90, 20
140 PUSHBUTTON "DirectSound Å×½ºÆ®", IDC_BUTTON_TESTDSOUND, 270, 134, 80, 14
141 GROUPBOX "Âü°í", -1, 10, 180, 450, 40
142 EDITTEXT IDC_TEXT_DSOUNDINFO, 20, 192, 432, 20, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
143 END
144
145 IDD_MUSIC_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
146 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
147 FONT 8, "MS Shell Dlg"
148 BEGIN
149 END
150
151
152 IDD_INPUT_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
153 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
154 FONT 8, "MS Shell Dlg"
155 BEGIN
156 GROUPBOX "DirectInput ÀåÄ¡", -1, 10, 10, 452, 80
157 CONTROL "", IDC_LIST_DEVICE, "SysListView32", LVS_REPORT | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 22, 432, 60
158 GROUPBOX "ÀÔ·Â ÀåÄ¡", -1, 10, 100, 452, 60
159 CONTROL "", IDC_TREE_PORT, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP | TVS_SHOWSELALWAYS | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 112, 432, 40, 0x00000200
160 GROUPBOX "Á¤º¸", -1, 10, 170, 452, 50
161 EDITTEXT IDC_RICH_INFO, 20, 182, 432, 30, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
162 END
163
164 IDD_NETWORK_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
165 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
166 FONT 8, "MS Shell Dlg"
167 BEGIN
168 GROUPBOX "µî·ÏµÈ DirectPlay ¼­ºñ½º °ø±ÞÀÚ", -1, 10, 10, 452, 80
169 CONTROL "", IDC_LIST_PROVIDER, "SysListView32", LVS_REPORT | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 22, 432, 60
170 END
171
172 IDD_HELP_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
173 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
174 FONT 8, "MS Shell Dlg"
175 BEGIN
176 END
177
178 STRINGTABLE DISCARDABLE
179 BEGIN
180 IDS_MAIN_DIALOG "ReactX Áø´Ü µµ±¸"
181 IDS_SYSTEM_DIALOG "½Ã½ºÅÛ"
182 IDS_DISPLAY_DIALOG "µð½ºÇ÷¹ÀÌ"
183 IDS_SOUND_DIALOG "¼Ò¸®"
184 IDS_MUSIC_DIALOG "À½¾Ç"
185 IDS_INPUT_DIALOG "ÀÔ·Â"
186 IDS_NETWORK_DIALOG "³×Æ®¿öÅ©"
187 IDS_HELP_DIALOG "µµ¿ò¸»"
188 IDS_FORMAT_MB "%I64uMB ·¥"
189 IDS_FORMAT_SWAP "%I64u MB »ç¿ë, %I64u MB ³²À½"
190 IDS_FORMAT_UNIPROC "%s (%u CPU)"
191 IDS_FORMAT_MPPROC "%s (%u CPUs)"
192 IDS_VERSION_UNKNOWN "¾Ë·ÁÁöÁö ¾ÊÀº ¹öÁ¯"
193 IDS_DEVICE_STATUS_ATTACHED "¿¬°áµÊ"
194 IDS_DEVICE_STATUS_MISSING "¿¬°á ²÷±è"
195 IDS_DEVICE_STATUS_UNKNOWN "¾Ë·ÁÁöÁö ¾ÊÀ½"
196 IDS_DEVICE_NAME "ÀåÄ¡ À̸§"
197 IDS_DEVICE_STATUS "»óÅÂ"
198 IDS_DEVICE_CONTROLLER "ÄÁÆ®·Ñ·¯ ID"
199 IDS_DEVICE_MANUFACTURER "Á¦Á¶»ç ID"
200 IDS_DEVICE_PRODUCT "Á¦Ç° ID"
201 IDS_DEVICE_FORCEFEEDBACK "Feedback-Driver °­Á¦Àû¿ë"
202 IDS_NOT_APPLICABLE "Àû¿ë ¾ÈµÊ"
203 IDS_OPTION_YES "¿¹"
204 IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME1 "À̸§"
205 IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME2 "·¹Áö½ºÆ®¸®"
206 IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME3 "ÆÄÀÏ"
207 IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME4 "¹öÁ¯"
208 IDS_DIRECTPLAY8_MODEMSP "DirectPlay8-¸ðµ© ¼­ºñ½º °ø±ÞÀÚ"
209 IDS_DIRECTPLAY8_SERIALSP "DirectPlay8 Á÷·Ä ¼­ºñ½º °ø±ÞÀÚ"
210 IDS_DIRECTPLAY8_IPXSP "DirectPlay8 IPX ¼­ºñ½º °ø±ÞÀÚ"
211 IDS_DIRECTPLAY8_TCPSP "DirectPlay8-TCP/IP ¼­ºñ½º °ø±ÞÀÚ"
212 IDS_DIRECTPLAY_TCPCONN "DirectPlay¸¦ À§ÇÑ TCP/IP ¿¬°á"
213 IDS_DIRECTPLAY_IPXCONN "DirectPlay¸¦ À§ÇÑ IPX ¿¬°á"
214 IDS_DIRECTPLAY_MODEMCONN "DirectPlay¸¦ À§ÇÑ ¸ðµ© ¿¬°á"
215 IDS_DIRECTPLAY_SERIALCONN "DirectPlay¸¦ À§ÇÑ Á÷·Ä ¿¬°á"
216 IDS_REG_SUCCESS "È®ÀÎ"
217 IDS_REG_FAIL "¿À·ù"
218 IDS_DDTEST_ERROR "½ÃÇè ½ÇÆÐ!"
219 IDS_DDTEST_DESCRIPTION "DirectDrawÀÎÅÍÆäÀ̽º Å×½ºÆ®¸¦ ½ÃÀÛÇÒ °ÍÀÔ´Ï´Ù. °è¼ÓÇÒ±î¿ä?"
220 IDS_DDPRIMARY_DESCRIPTION "ÀÌ Å×½ºÆ®´Â DirectDraw¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© Ç¥ÁØ ¸ðµå¿¡¼­ ÁÖ È­¸éÀ» ±×¸± °ÍÀÔ´Ï´Ù. °ËÁ¤°ú Èò»ö »ç°¢ÇüµéÀÌ ±×·ÁÁú °ÍÀÔ´Ï´Ù. °è¼ÓÇÒ±î¿ä?"
221 IDS_DDPRIMARY_RESULT "°ËÁ¤°ú Èò»ö »ç°¢ÇüÀ» º¸¼Ì³ª¿ä?"
222 IDS_DDOFFSCREEN_DESCRIPTION "ÀÌ Å×½ºÆ®´Â DirectDraw¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© Ç¥ÁØ ¸ðµå¿¡¼­ DirectDraw¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© È­¸é ¹ÛÀ» ±×¸± °ÍÀÔ´Ï´Ù. ¿òÁ÷ÀÌ´Â ÇÏ¾á »ç°¢ÇüÀÌ ³ªÅ¸³¯ °ÍÀÔ´Ï´Ù. °è¼ÓÇÒ±î¿ä?"
223 IDS_DDOFFSCREEN_RESULT "¿òÁ÷ÀÌ´Â ÇÏ¾á »ç°¢ÇüÀ» º¸¼Ì³ª¿ä?"
224 IDS_DDFULLSCREEN_DESCRIPTION "ÀÌ Å×½ºÆ®´Â DirectDraw¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© Àüü È­¸éÀ» ±×¸± °ÍÀÔ´Ï´Ù. ¿òÁ÷ÀÌ´Â ÇÏ¾á »ç°¢ÇüÀ»ÀÌ ±×·ÁÁú °ÍÀÔ´Ï´Ù. °è¼ÓÇÒ±î¿ä?"
225 IDS_DDFULLSCREEN_RESULT "Àüü È­¸é »óÅ¿¡¼­ ¿òÁ÷ÀÌ´Â ÇÏ¾á »ç°¢ÇüÀ» º¸¼Ì³ª¿ä?"
226 IDS_FORMAT_ADAPTER_MEM "%u MB"
227 IDS_FORMAT_ADAPTER_MODE "%04u x %04u (%u ºñÆ®)(%uHz)"
228 IDS_OPTION_NO "¾Æ´Ï¿À"
229 END