Create a branch for header work.
[reactos.git] / base / applications / dxdiag / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * translated by Caemyr - Olaf Siejka (Apr,2008)
3 * Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
4 * http://www.reactos.org
5 * IRC: irc.freenode.net #reactos-pl
6 */
7
8 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
9
10 IDD_MAIN_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 478, 280
11 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_POPUP |
12 WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
13 WS_THICKFRAME
14 CAPTION "Narzêdzie diagnostyki ReactX"
15 FONT 8, "MS Shell Dlg"
16 BEGIN
17 CONTROL "Tab1",IDC_TAB_CONTROL,"SysTabControl32",WS_TABSTOP,2,2,474,250
18 PUSHBUTTON "&Pomoc", IDC_BUTTON_HELP, 2, 261, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
19 DEFPUSHBUTTON "&Nastêpna", IDC_BUTTON_NEXT, 257, 261, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
20 PUSHBUTTON "&Zapisz wszystkie informacje...", IDC_BUTTON_SAVE_INFO, 311, 261, 110, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
21 PUSHBUTTON "&Wyj\9ccie", IDC_BUTTON_EXIT, 425, 261, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
22 END
23
24 IDD_SYSTEM_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 190
25 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
26 FONT 8, "MS Shell Dlg"
27 BEGIN
28 LTEXT "Ten program dostarcza szczegó³owych danych o komponentach ReactX i sterownikach, zainstalowanych na twoim systemie..", -1, 10, 10, 443, 17
29 LTEXT "Je\9cli wiesz ju¿, gdzie tkwi b³¹d, kliknij na odpowiedni¹ zak³adkê. W innym wypadku mo¿esz przej\9cæ przez wszystkie zak³adki przyciskiem Nastêpna", -1, 10, 30, 443, 25
30 GROUPBOX "Informacje o systemie", -1, 10, 55, 443, 130, SS_RIGHT
31 LTEXT "Data i czas:", -1, 70, 70, 80, 10, SS_RIGHT
32 LTEXT "Nazwa komputera:", -1, 70, 80, 80, 10, SS_RIGHT
33 LTEXT "System operacyjny:", -1, 70, 90, 80, 10, SS_RIGHT
34 LTEXT "Jêzyk:", -1, 70, 100, 80, 10, SS_RIGHT
35 LTEXT "Producent:", -1, 70, 110, 80, 10, SS_RIGHT
36 LTEXT "Model:", -1, 70, 120, 80, 10, SS_RIGHT
37 LTEXT "BIOS:", -1, 70, 130, 80, 10, SS_RIGHT
38 LTEXT "Procesor:", -1, 70, 140, 80, 10, SS_RIGHT
39 LTEXT "Pamiêæ:", -1, 70, 150, 80, 10, SS_RIGHT
40 LTEXT "Plik wymiany:", -1, 70, 160, 80, 10, SS_RIGHT
41 LTEXT "Wersja ReactX:", -1, 70, 170, 80, 10, SS_RIGHT
42 LTEXT "", IDC_STATIC_TIME, 155, 70, 195, 10, SS_LEFT
43 LTEXT "", IDC_STATIC_COMPUTER, 155, 80, 195, 10, SS_LEFT
44 LTEXT "", IDC_STATIC_OS, 155, 90, 195, 10, SS_LEFT
45 LTEXT "", IDC_STATIC_LANG, 155, 100, 195, 10, SS_LEFT
46 LTEXT "", IDC_STATIC_MANU, 155, 110, 195, 10, SS_LEFT
47 LTEXT "", IDC_STATIC_MODEL, 155, 120, 195, 10, SS_LEFT
48 LTEXT "", IDC_STATIC_BIOS, 155, 130, 195, 10, SS_LEFT
49 LTEXT "", IDC_STATIC_PROC, 155, 140, 195, 10, SS_LEFT
50 LTEXT "", IDC_STATIC_MEM, 155, 150, 195, 10, SS_LEFT
51 LTEXT "", IDC_STATIC_SWAP, 155, 160, 195, 10, SS_LEFT
52 LTEXT "", IDC_STATIC_VERSION, 155, 170, 195, 10, SS_LEFT
53 END
54
55 IDD_DISPLAY_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
56 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
57 FONT 8, "MS Shell Dlg"
58 BEGIN
59 GROUPBOX "Urz¹dzenie", -1, 10, 10, 220, 100
60 RTEXT "Nazwa:", -1, 20, 25, 70, 10
61 RTEXT "Producent:", -1, 20, 35, 70, 10
62 RTEXT "GPU:", -1, 20, 45, 70, 10
63 RTEXT "Typ DAC:", -1, 20, 55, 70, 10
64 RTEXT "Pamiêæ:", -1, 20, 65, 70, 10
65 RTEXT "Bie¿¹ca rozdzielczo\9cæ:", -1, 20, 75, 70, 10
66 RTEXT "Monitor:", -1, 20, 85, 70, 10
67 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_ID, 95, 25, 130, 10
68 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_VENDOR, 95, 35, 130, 10
69 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_CHIP, 95, 45, 130, 10
70 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DAC, 95, 55, 130, 10
71 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MEM, 95, 65, 130, 10
72 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MODE, 95, 75, 130, 10
73 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MONITOR, 95, 85, 130, 10
74
75 GROUPBOX "Sterownik", -1, 240, 10, 190, 100
76 RTEXT "G³ówny sterownik:", -1, 245, 30, 55, 10
77 RTEXT "Wersja:", -1, 245, 40, 55, 10
78 RTEXT "Data:", -1, 245, 50, 55, 10
79 RTEXT "WHQL:", -1, 245, 60, 55, 10
80 RTEXT "Mini-VDD:", -1, 245, 70, 55, 10
81 RTEXT " vvdddVDD:", -1, 245, 80, 55, 10
82 RTEXT "Wersja DDI:", -1, 245, 90, 55, 10
83 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DRIVER, 305, 30, 130, 10
84 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_VERSION, 305, 40, 130, 10
85 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DATE, 305, 50, 130, 10
86 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_LOGO, 305, 60, 130, 10
87 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MINIVDD, 305, 70, 130, 10
88 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_VDD, 305, 80, 130, 10
89 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DDI, 305, 90, 130, 10
90
91 GROUPBOX "ReactX", -1, 10, 115, 450, 60
92 RTEXT "DirectDraw:", -1, 15, 130, 110, 12
93 RTEXT "Direct3D:", -1, 15, 145, 110, 12
94 RTEXT "Teksturowanie AGP:", -1, 15, 160, 110, 12
95 LTEXT "", IDC_STATIC_DDSTATE, 130, 130, 40, 10
96 LTEXT "", IDC_STATIC_D3DSTATE, 130, 145, 40, 10
97 LTEXT "", IDC_STATIC_AGPSTATE, 130, 160, 40, 10
98 PUSHBUTTON "W³¹cz", IDC_BUTTON_DDRAW, 170, 124, 60, 14, WS_DISABLED
99 PUSHBUTTON "W³¹cz", IDC_BUTTON_D3D, 170, 140, 60, 14, WS_DISABLED
100 PUSHBUTTON "W³¹cz", IDC_BUTTON_AGP, 170, 156, 60, 14, WS_DISABLED
101 PUSHBUTTON "Testuj DirectDraw", IDC_BUTTON_TESTDD, 250, 124, 80, 14
102 PUSHBUTTON "Testuj Direct3D", IDC_BUTTON_TEST3D, 250, 140, 80, 14, WS_DISABLED
103
104 GROUPBOX "Uwagi", -1, 10, 180, 450, 40
105 EDITTEXT IDC_TEXT_INFO, 20, 192, 432, 20, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
106 END
107
108
109 IDD_SOUND_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
110 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
111 FONT 8, "MS Shell Dlg"
112 BEGIN
113 GROUPBOX "Urz¹dzenie", -1, 10, 10, 250, 100
114 RTEXT "Nazwa:", -1, 20, 25, 70, 10
115 RTEXT "ID Urz¹dzenia:", -1, 20, 35, 70, 10
116 RTEXT "ID Producenta:", -1, 20, 45, 70, 10
117 RTEXT "ID Produktu:", -1, 20, 55, 70, 10
118 RTEXT "Typ:", -1, 20, 65, 70, 10
119 RTEXT "Urz¹denie domy\9clne:", -1, 20, 75, 70, 10
120 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_NAME, 95, 25, 150, 10
121 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_DEVICEID, 95, 35, 150, 10
122 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_VENDORID, 95, 45, 150, 10
123 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_PRODUCTID, 95, 55, 150, 10
124 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_TYPE, 95, 65, 150, 10
125 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_STANDARD, 95, 75, 150, 10
126 GROUPBOX "Sterownik", -1, 270, 10, 190, 100
127 RTEXT "Nazwa:", -1, 275, 25, 55, 10
128 RTEXT "Wersja:", -1, 275, 35, 55, 10
129 RTEXT "Data:", -1, 275, 45, 55, 10
130 RTEXT "Logo WHQL:", -1, 275, 55, 55, 10
131 RTEXT "Inne pliki:", -1, 275, 65, 55, 10
132 RTEXT "Dostawca:", -1, 275, 75, 55, 10
133 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_DRIVER, 335, 25, 100, 10
134 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_VERSION, 335, 35, 100, 10
135 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_DATE, 335, 45, 100, 10
136 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_LOGO, 335, 55, 100, 10
137 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_FILES, 335, 65, 100, 10
138 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_PROVIDER, 335, 75, 100, 10
139 GROUPBOX "ReactX-", -1, 10, 115, 450, 60
140 CONTROL "", IDC_SLIDER_DSOUND, "msctls_trackbar32", TBS_BOTTOM | TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 120, 135, 80, 17
141 RTEXT "Przyspiesznie sprzêtowe\nPoziom:", -1, 20, 135, 90, 20
142 PUSHBUTTON "Testuj DirectSound", IDC_BUTTON_TESTDSOUND, 270, 134, 80, 14
143 GROUPBOX "Uwagi", -1, 10, 180, 450, 40
144 EDITTEXT IDC_TEXT_DSOUNDINFO, 20, 192, 432, 20, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
145 END
146
147 IDD_MUSIC_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
148 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
149 FONT 8, "MS Shell Dlg"
150 BEGIN
151 END
152
153
154 IDD_INPUT_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
155 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
156 FONT 8, "MS Shell Dlg"
157 BEGIN
158 GROUPBOX "Urz¹dzenia DirectInput", -1, 10, 10, 452, 80
159 CONTROL "", IDC_LIST_DEVICE, "SysListView32", LVS_REPORT | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 22, 432, 60
160 GROUPBOX "Urz¹denia wej\9ccia", -1, 10, 100, 452, 60
161 CONTROL "", IDC_TREE_PORT, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP | TVS_SHOWSELALWAYS | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 112, 432, 40, 0x00000200
162 GROUPBOX "Informacje", -1, 10, 170, 452, 50
163 EDITTEXT IDC_RICH_INFO, 20, 182, 432, 30, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
164 END
165
166 IDD_NETWORK_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
167 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
168 FONT 8, "MS Shell Dlg"
169 BEGIN
170 GROUPBOX "Zarejestrowani dostawcy us³ug DirectPlay", -1, 10, 10, 452, 80
171 CONTROL "", IDC_LIST_PROVIDER, "SysListView32", LVS_REPORT | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 22, 432, 60
172 END
173
174 IDD_HELP_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
175 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
176 FONT 8, "MS Shell Dlg"
177 BEGIN
178 END
179
180 STRINGTABLE DISCARDABLE
181 BEGIN
182 IDS_MAIN_DIALOG "Narzêdzie diagnostyki ReactX"
183 IDS_SYSTEM_DIALOG "System"
184 IDS_DISPLAY_DIALOG "Grafika"
185 IDS_SOUND_DIALOG "D\9fwiêk"
186 IDS_MUSIC_DIALOG "Muzyka"
187 IDS_INPUT_DIALOG "Peryferia"
188 IDS_NETWORK_DIALOG "Sieæ"
189 IDS_HELP_DIALOG "Pomoc"
190 IDS_FORMAT_MB "%I64uMB RAM"
191 IDS_FORMAT_SWAP "%I64u MB u¿ytych, %I64u MB dostêpnych"
192 IDS_FORMAT_UNIPROC "%s (%u CPU)"
193 IDS_FORMAT_MPPROC "%s (%u CPUs)"
194 IDS_VERSION_UNKNOWN "Wersja nieznana"
195 IDS_DEVICE_STATUS_ATTACHED "Po³¹czony"
196 IDS_DEVICE_STATUS_MISSING "Roz³¹czony"
197 IDS_DEVICE_STATUS_UNKNOWN "Nieznany"
198 IDS_DEVICE_NAME "Nazwa urz¹dzenia"
199 IDS_DEVICE_STATUS "Stan"
200 IDS_DEVICE_CONTROLLER "ID Kontrolera"
201 IDS_DEVICE_MANUFACTURER "ID Producenta"
202 IDS_DEVICE_PRODUCT "ID Produktu"
203 IDS_DEVICE_FORCEFEEDBACK "Sterowniki Force-Feedback"
204 IDS_NOT_APPLICABLE "Nie stosowane"
205 IDS_OPTION_YES "Tak"
206 IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME1 "Nazwa"
207 IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME2 "Rejestr"
208 IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME3 "Plik"
209 IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME4 "Wersja"
210 IDS_DIRECTPLAY8_MODEMSP "Dostawca us³ug modemowych DirectPlay8"
211 IDS_DIRECTPLAY8_SERIALSP "Dostawca us³ug portu szeregowego DirectPlay8"
212 IDS_DIRECTPLAY8_IPXSP "Dostawca us³ug IPX DirectPlay8"
213 IDS_DIRECTPLAY8_TCPSP "Dostawca us³ug TCP/IP DirectPlay8"
214 IDS_DIRECTPLAY_TCPCONN "Po³¹czenie internetowe TCP/IP dla DirectPlay"
215 IDS_DIRECTPLAY_IPXCONN "Po³¹czenie IPX dla DirectPlay"
216 IDS_DIRECTPLAY_MODEMCONN "Po³¹czenie modemowe dla DirectPlay"
217 IDS_DIRECTPLAY_SERIALCONN "Po³¹czenie szeregowe dla DirectPlay"
218 IDS_REG_SUCCESS "OK"
219 IDS_REG_FAIL "B³¹d"
220 IDS_DDTEST_ERROR "Test nieudany!"
221 IDS_DDTEST_DESCRIPTION "Czy chcesz rozpocz¹æ test interface DirectDraw?"
222 IDS_DDPRIMARY_DESCRIPTION "Ten test wykorzysta DirectDraw do rysowania na powierzchni podstawowej. Narysowane zostan¹ czarne i bia³e prostok¹ty. Kontynuowaæ?"
223 IDS_DDPRIMARY_RESULT "Czy by³o widaæ czarne i bia³e prostok¹ty?"
224 IDS_DDOFFSCREEN_DESCRIPTION "Ten test wykorzysta DirectDraw do rysowania przy u¿yciu bufora pozaekranowego. Narysowany zostanie poruszaj¹cy siê bia³y kwadrat. Kontynuowaæ?"
225 IDS_DDOFFSCREEN_RESULT "Czy by³o widaæ poruszaj¹cy siê bia³y kwadrat?"
226 IDS_DDFULLSCREEN_DESCRIPTION "Ten test wykorzysta DirectDraw do rysowania w trybie pe³noekranowym. Narysowany zostanie poruszaj¹cy siê bia³y kwadrat. Kontynuowaæ?"
227 IDS_DDFULLSCREEN_RESULT "Czy by³o widaæ poruszaj¹cy siê bia³y kwadrat, w trybie pe³noekranowym?"
228 IDS_FORMAT_ADAPTER_MEM "%u MB"
229 IDS_FORMAT_ADAPTER_MODE "%04u x %04u (%u bit)(%uHz)"
230 IDS_OPTION_NO "Nie"
231 END