[NTDLL]
[reactos.git] / base / applications / dxdiag / lang / ua-UA.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS dxdiag
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: base/applications/dxdiag/lang/uk-UA.rc
5 * PURPOSE: Ukraianian Language File for ReactOS dxdiag
6 * TRANSLATOR: Sakara Yevhen
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDD_MAIN_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 478, 280
12 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_POPUP |
13 WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
14 WS_THICKFRAME
15 CAPTION "Çàñ³á ä³àãíîñòèêè ReactX"
16 FONT 8, "MS Shell Dlg"
17 BEGIN
18 CONTROL "Tab1",IDC_TAB_CONTROL,"SysTabControl32",WS_TABSTOP,2,2,474,250
19 PUSHBUTTON "&Äîâ³äêà", IDC_BUTTON_HELP, 2, 260, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
20 DEFPUSHBUTTON "&Íàñòóïíà ñòîð³íêà", IDC_BUTTON_NEXT, 203, 260, 94, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
21 PUSHBUTTON "&Çáåðåãòè âñþ ³íôîðìàö³þ...", IDC_BUTTON_SAVE_INFO, 301, 260, 120, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
22 PUSHBUTTON "&Âèõ³ä", IDC_BUTTON_EXIT, 425, 260, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
23 END
24
25 IDD_SYSTEM_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 190
26 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
27 FONT 8, "MS Shell Dlg"
28 BEGIN
29 LTEXT "Öÿ ïðîãðàìà äîçâîëÿº îòðèìàòè äîêëàäí³ â³äîìîñò³ ïðî âñòàíîâëåí³ êîìïîíåíòè ³ äðàéâåðè ReactX.", -1, 10, 10, 443, 17
30 LTEXT "ßêùî âè çíàºòå ìîæëèâó ïðè÷èíó íåïîëàäêè, ìîæíà â³äðàçó âèáðàòè â³äïîâ³äíó âêëàäêó.  ³íøîìó âèïàäêó âèêîðèñòîâóéòå êíîïêó ""Íàñòóïíà ñòîð³íêà"" äëÿ ïîñë³äîâíîãî ïåðåãëÿäó ñòîð³íîê.", -1, 10, 30, 443, 25
31 GROUPBOX "³äîìîñò³ ïðî ñèñòåìó", -1, 10, 58, 443, 130, SS_RIGHT
32 LTEXT "Ïîòî÷í³ ÷àñ ³ äàòà:", -1, 70, 70, 80, 10, SS_RIGHT
33 LTEXT "²ì'ÿ êîìï'þòåðà:", -1, 70, 80, 80, 10, SS_RIGHT
34 LTEXT "Îïåðàö³éíà ñèñòåìà:", -1, 50, 90, 100, 10, SS_RIGHT
35 LTEXT "Ìîâà:", -1, 70, 100, 80, 10, SS_RIGHT
36 LTEXT "Âèðîáíèê êîìï'þòåðà:", -1, 50, 110, 100, 10, SS_RIGHT
37 LTEXT "Ìîäåëü êîìï'þòåðà:", -1, 70, 120, 80, 10, SS_RIGHT
38 LTEXT "BIOS:", -1, 70, 130, 80, 10, SS_RIGHT
39 LTEXT "Ïðîöåñîð:", -1, 70, 140, 80, 10, SS_RIGHT
40 LTEXT "Ïàì'ÿòü:", -1, 70, 150, 80, 10, SS_RIGHT
41 LTEXT "Ôàéë ï³äêà÷êè:", -1, 70, 160, 80, 10, SS_RIGHT
42 LTEXT "Âåðñ³ÿ ReactX:", -1, 70, 170, 80, 10, SS_RIGHT
43 LTEXT "", IDC_STATIC_TIME, 155, 70, 195, 10, SS_LEFT
44 LTEXT "", IDC_STATIC_COMPUTER, 155, 80, 195, 10, SS_LEFT
45 LTEXT "", IDC_STATIC_OS, 155, 90, 195, 10, SS_LEFT
46 LTEXT "", IDC_STATIC_LANG, 155, 100, 195, 10, SS_LEFT
47 LTEXT "", IDC_STATIC_MANU, 155, 110, 195, 10, SS_LEFT
48 LTEXT "", IDC_STATIC_MODEL, 155, 120, 195, 10, SS_LEFT
49 LTEXT "", IDC_STATIC_BIOS, 155, 130, 195, 10, SS_LEFT
50 LTEXT "", IDC_STATIC_PROC, 155, 140, 195, 10, SS_LEFT
51 LTEXT "", IDC_STATIC_MEM, 155, 150, 195, 10, SS_LEFT
52 LTEXT "", IDC_STATIC_SWAP, 155, 160, 195, 10, SS_LEFT
53 LTEXT "", IDC_STATIC_VERSION, 155, 170, 195, 10, SS_LEFT
54 END
55
56 IDD_DISPLAY_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
57 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
58 FONT 8, "MS Shell Dlg"
59 BEGIN
60 GROUPBOX "Ïðèñòð³é", -1, 10, 10, 220, 100
61 RTEXT "Íàçâà:", -1, 20, 25, 70, 10
62 RTEXT "Âèðîáíèê:", -1, 20, 35, 70, 10
63 RTEXT "Òèï ì³êðîñõåì:", -1, 20, 45, 70, 10
64 RTEXT "Òèï êîíâåðòåðà DAC:", -1, 15, 55, 75, 10
65 RTEXT "Âñüîãî ïàì'ÿò³:", -1, 20, 65, 70, 10
66 RTEXT "Ðåæèì åêðàíó:", -1, 20, 75, 70, 10
67 RTEXT "Ìîí³òîð:", -1, 20, 85, 70, 10
68 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_ID, 95, 25, 130, 10
69 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_VENDOR, 95, 35, 130, 10
70 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_CHIP, 95, 45, 130, 10
71 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DAC, 95, 55, 130, 10
72 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MEM, 95, 65, 130, 10
73 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MODE, 95, 75, 130, 10
74 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MONITOR, 95, 85, 130, 10
75
76 GROUPBOX "Äðàéâåðè", -1, 240, 10, 220, 100
77 RTEXT "Ãîëîâíèé:", -1, 245, 30, 55, 10
78 RTEXT "Âåðñ³ÿ:", -1, 245, 40, 55, 10
79 RTEXT "Äàòà:", -1, 245, 50, 55, 10
80 RTEXT "ϳäïèñ:", -1, 245, 60, 55, 10
81 RTEXT "̳í³-VDD:", -1, 245, 70, 55, 10
82 RTEXT "VDD:", -1, 245, 80, 55, 10
83 RTEXT "Âåðñ³ÿ DDI:", -1, 245, 90, 55, 10
84 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DRIVER, 305, 30, 130, 10
85 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_VERSION, 305, 40, 130, 10
86 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DATE, 305, 50, 130, 10
87 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_LOGO, 305, 60, 130, 10
88 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MINIVDD, 305, 70, 130, 10
89 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_VDD, 305, 80, 130, 10
90 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DDI, 305, 90, 130, 10
91
92 GROUPBOX "Ìîæëèâîñò³ ReactX", -1, 10, 115, 450, 65
93 RTEXT "Ïðèñêîðåííÿ DirectDraw:", -1, 15, 130, 110, 12
94 RTEXT "Ïðèñêîðåííÿ Direct3D:", -1, 15, 145, 110, 12
95 RTEXT "Ïðèñêîðåííÿ òåêñòóð AGP:", -1, 15, 160, 110, 12
96 LTEXT "", IDC_STATIC_DDSTATE, 130, 130, 40, 10
97 LTEXT "", IDC_STATIC_D3DSTATE, 130, 145, 40, 10
98 LTEXT "", IDC_STATIC_AGPSTATE, 130, 160, 40, 10
99 PUSHBUTTON "Óâ³ìêíóòè", IDC_BUTTON_DDRAW, 170, 126, 60, 14, WS_DISABLED
100 PUSHBUTTON "Óâ³ìêíóòè", IDC_BUTTON_D3D, 170, 142, 60, 14, WS_DISABLED
101 PUSHBUTTON "Óâ³ìêíóòè", IDC_BUTTON_AGP, 170, 158, 60, 14, WS_DISABLED
102 PUSHBUTTON "Ïåðåâ³ðêà DirectDraw", IDC_BUTTON_TESTDD, 250, 126, 80, 14
103 PUSHBUTTON "Ïåðåâ³ðêà Direct3D", IDC_BUTTON_TEST3D, 250, 142, 80, 14, WS_DISABLED
104
105 GROUPBOX "Ïðèì³òêè", -1, 10, 185, 450, 34
106 EDITTEXT IDC_TEXT_INFO, 20, 195, 432, 18, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
107 END
108
109
110 IDD_SOUND_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
111 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
112 FONT 8, "MS Shell Dlg"
113 BEGIN
114 GROUPBOX "Ïðèñòð³é", -1, 10, 10, 250, 100
115 RTEXT "Íàçâà:", -1, 20, 25, 70, 10
116 RTEXT "Êîä ïðèñòðîþ:", -1, 20, 35, 70, 10
117 RTEXT "Êîä âèðîáíèêà:", -1, 20, 45, 70, 10
118 RTEXT "Êîä ïðîäóêòó:", -1, 20, 55, 70, 10
119 RTEXT "Òèï:", -1, 20, 65, 70, 10
120 RTEXT "Çà çàìîâ÷óâàííÿì:", -1, 20, 75, 70, 10
121 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_NAME, 95, 25, 150, 10
122 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_DEVICEID, 95, 35, 150, 10
123 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_VENDORID, 95, 45, 150, 10
124 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_PRODUCTID, 95, 55, 150, 10
125 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_TYPE, 95, 65, 150, 10
126 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_STANDARD, 95, 75, 150, 10
127 GROUPBOX "Äðàéâåðè", -1, 270, 10, 190, 100
128 RTEXT "Íàçâà:", -1, 275, 25, 55, 10
129 RTEXT "Âåðñ³ÿ:", -1, 275, 35, 55, 10
130 RTEXT "Äàòà:", -1, 275, 45, 55, 10
131 RTEXT "ϳäïèñ:", -1, 275, 55, 55, 10
132 RTEXT "²íø³ ôàéëè:", -1, 275, 65, 55, 10
133 RTEXT "Ïîñòà÷àëüíèê:", -1, 275, 75, 55, 10
134 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_DRIVER, 335, 25, 100, 10
135 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_VERSION, 335, 35, 100, 10
136 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_DATE, 335, 45, 100, 10
137 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_LOGO, 335, 55, 100, 10
138 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_FILES, 335, 65, 100, 10
139 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_PROVIDER, 335, 75, 100, 10
140 GROUPBOX "Ìîæëèâîñò³ ReactX", -1, 10, 115, 450, 60
141 CONTROL "", IDC_SLIDER_DSOUND, "msctls_trackbar32", TBS_BOTTOM | TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 120, 135, 80, 17
142 RTEXT "гâåíü àïàðàòíîãî\nïðèñêîðåííÿ:", -1, 20, 135, 90, 20
143 PUSHBUTTON "Ïåðåâ³ðêà DirectSound", IDC_BUTTON_TESTDSOUND, 270, 130, 80, 14
144 GROUPBOX "Ïðèì³òêè", -1, 10, 180, 450, 40
145 EDITTEXT IDC_TEXT_DSOUNDINFO, 20, 190, 432, 20, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
146 END
147
148 IDD_MUSIC_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
149 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
150 FONT 8, "MS Shell Dlg"
151 BEGIN
152 END
153
154
155 IDD_INPUT_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
156 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
157 FONT 8, "MS Shell Dlg"
158 BEGIN
159 GROUPBOX "Ïðèñòðî¿ DirectInput", -1, 10, 10, 452, 80
160 CONTROL "", IDC_LIST_DEVICE, "SysListView32", LVS_REPORT | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 20, 432, 60
161 GROUPBOX "Ïðèñòðî¿ ââåäåííÿ", -1, 10, 100, 452, 60
162 CONTROL "", IDC_TREE_PORT, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP | TVS_SHOWSELALWAYS | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 110, 432, 40, 0x00000200
163 GROUPBOX "²íôîðìàö³ÿ", -1, 10, 170, 452, 50
164 EDITTEXT IDC_RICH_INFO, 20, 180, 432, 30, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
165 END
166
167 IDD_NETWORK_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
168 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
169 FONT 8, "MS Shell Dlg"
170 BEGIN
171 GROUPBOX "Çàðåºñòðîâàí³ ïîñòà÷àëüíèêè DirectPlay", -1, 10, 10, 452, 80
172 CONTROL "", IDC_LIST_PROVIDER, "SysListView32", LVS_REPORT | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 22, 432, 60
173 END
174
175 IDD_HELP_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
176 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
177 FONT 8, "MS Shell Dlg"
178 BEGIN
179 END
180
181 STRINGTABLE DISCARDABLE
182 BEGIN
183 IDS_MAIN_DIALOG "Çàñ³á ä³àãíîñòèêè ReactX"
184 IDS_SYSTEM_DIALOG "Ñèñòåìà"
185 IDS_DISPLAY_DIALOG "Åêðàí"
186 IDS_SOUND_DIALOG "Çâóê"
187 IDS_MUSIC_DIALOG "Ìóçèêà"
188 IDS_INPUT_DIALOG "Ââåäåííÿ"
189 IDS_NETWORK_DIALOG "Ìåðåæà"
190 IDS_HELP_DIALOG "Äîâ³äêà"
191 IDS_FORMAT_MB "%I64uÌÁ ÎÇÓ"
192 IDS_FORMAT_SWAP "%I64u ÌÁ âèêîðèñòàíî, %I64u ÌÁ â íàÿâíîñò³"
193 IDS_FORMAT_UNIPROC "%s (%u ÖÏ)"
194 IDS_FORMAT_MPPROC "%s (%u ÖÏ)"
195 IDS_VERSION_UNKNOWN "Íåâ³äîìà âåðñ³ÿ"
196 IDS_DEVICE_STATUS_ATTACHED "ϳä'ºäíàíî"
197 IDS_DEVICE_STATUS_MISSING "³ä'ºäíàíî"
198 IDS_DEVICE_STATUS_UNKNOWN "Íåâ³äîìî"
199 IDS_DEVICE_NAME "Íàçâà ïðèñòðîþ"
200 IDS_DEVICE_STATUS "Ñòàí"
201 IDS_DEVICE_CONTROLLER "ID êîíòðîëåðà"
202 IDS_DEVICE_MANUFACTURER "ID âèðîáíèêà"
203 IDS_DEVICE_PRODUCT "ID ïðîäóêòó"
204 IDS_DEVICE_FORCEFEEDBACK "Äðàéâåð Force Feedback"
205 IDS_NOT_APPLICABLE "Í/Ä"
206 IDS_OPTION_YES "Òàê"
207 IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME1 "Íàçâà"
208 IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME2 "Ðåºñòð"
209 IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME3 "Ôàéë"
210 IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME4 "Âåðñ³ÿ"
211 IDS_DIRECTPLAY8_MODEMSP "Ïîñòà÷àëüíèê ñëóæáè ìîäåìó DirectPlay8"
212 IDS_DIRECTPLAY8_SERIALSP "Ïîñòà÷àëüíèê ñëóæáè îñòàí. ïîðòó DirectPlay8"
213 IDS_DIRECTPLAY8_IPXSP "Ïîñòà÷àëüíèê ñëóæáè IPX DirectPlay8"
214 IDS_DIRECTPLAY8_TCPSP "Ïîñòà÷àëüíèê ñëóæáè TCP/IP DirectPlay8"
215 IDS_DIRECTPLAY_TCPCONN "²íòåðíåò-ï³äêëþ÷åííÿ TCP/IP äëÿ DirectPlay"
216 IDS_DIRECTPLAY_IPXCONN "IPX ï³äêëþ÷åííÿ äëÿ DirectPlay"
217 IDS_DIRECTPLAY_MODEMCONN "ϳäêëþ÷åííÿ ÷åðåç ìîäåì äëÿ DirectPlay"
218 IDS_DIRECTPLAY_SERIALCONN "Ïîñë³äîâíå ï³äêëþ÷åííÿ äëÿ DirectPlay"
219 IDS_REG_SUCCESS "Òàê"
220 IDS_REG_FAIL "Ïîìèëêà"
221 IDS_DDTEST_ERROR "Çá³é ó ïåðåâ³ðö³!"
222 IDS_DDTEST_DESCRIPTION "Áóäå âèêîíàíà ïåðåâ³ðêà DirecDraw íà öåé ïðèñòð³é. Ïðîäîâæèòè?"
223 IDS_DDPRIMARY_DESCRIPTION "Öåé òåñò áóäå âèêîðèñòîâóâàòè DirectDraw äëÿ ìàëþâàííÿ íà ïåðâèíí³é ïîâåðõí³. Áóäóòü âèâîäèòèñü ÷îðí³ òà á³ë³ ïðÿìîêóòíèêè. Ïðîäîâæèòè?"
224 IDS_DDPRIMARY_RESULT "Âè áà÷èëè ÷îðí³ òà á³ë³ ïðÿìîêóòíèêè?"
225 IDS_DDOFFSCREEN_DESCRIPTION "Öåé òåñò áóäå âèêîðèñòîâóâàòè DirectDraw äëÿ ìàëþâàííÿ â çàêàäðîâèé áóôåð. Ïîâèíåí ðóõàòèñü á³ëèé ïðÿìîêóòíèê. Ïðîäîâæèòè?"
226 IDS_DDOFFSCREEN_RESULT "Âè áà÷èëè, ÿê ðóõàâñÿ á³ëèé ïðÿìîêóòíèê?"
227 IDS_DDFULLSCREEN_DESCRIPTION "Öåé òåñò áóäå âèêîðèñòîâóâàòè DirectDraw äëÿ ìàëþâàííÿ â ïîâíîåêðàííîìó ðåæèì³. Ïîâèíåí ðóõàòèñü á³ëèé ïðÿìîêóòíèê. Ïðîäîâæèòè?"
228 IDS_DDFULLSCREEN_RESULT "Âè áà÷èëè, ÿê ðóõàâñÿ á³ëèé ïðÿìîêóòíèê â ïîâíîåêðàííîìó ðåæèì³?"
229 IDS_FORMAT_ADAPTER_MEM "%u Ìá"
230 IDS_FORMAT_ADAPTER_MODE "%04u x %04u (%u á³ò)(%uÃö)"
231 IDS_OPTION_NO "ͳ"
232 END