Create a branch for header work.
[reactos.git] / base / applications / dxdiag / lang / zh-CN.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS ReactX-Diagnostic program
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: base/applications/dxdiag/lang/zh-CN.rc
5 * PURPOSE: Chinese (Simplified) Language File for ReactX-Diagnostic program
6 * TRANSLATOR: Elton Chung <elton328@gmail.com>
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_CHINESE, SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED
10
11 IDD_MAIN_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 478, 280
12 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_POPUP |
13 WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
14 WS_THICKFRAME
15 CAPTION "ReactX Õï¶Ï³Ìʽ"
16 FONT 8, "MS Shell Dlg"
17 BEGIN
18 CONTROL "Tab1",IDC_TAB_CONTROL,"SysTabControl32",WS_TABSTOP,2,2,474,250
19 PUSHBUTTON "˵Ã÷(&H)", IDC_BUTTON_HELP, 2, 261, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
20 DEFPUSHBUTTON "ÏÂÒ»Ò³(&N)", IDC_BUTTON_NEXT, 257, 261, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
21 PUSHBUTTON "´¢´æËùÓÐ×ÊѶ(&S)...", IDC_BUTTON_SAVE_INFO, 311, 261, 110, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
22 PUSHBUTTON "½áÊø(&E)", IDC_BUTTON_EXIT, 425, 261, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
23 END
24
25 IDD_SYSTEM_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
26 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
27 FONT 8, "MS Shell Dlg"
28 BEGIN
29 LTEXT "´Ë¹¤¾ß»á±¨¸æ°²×°ÔÚÄúϵͳµÄReactX Ôª¼þºÍÇý¶¯³ÌʽµÄÏêϸ×ÊÁÏ¡£", -1, 10, 10, 443, 17
30 LTEXT "Èç¹ûÄãÖªµÀÄǸöÇøÓòÔì³ÉÎÊÌ⣬µ¥»÷ÉÏÃæÏàÓ¦µÄ±êÇ©¡£·ñÔò£¬Äã¿ÉÒÔʹÓá¸ÏÂÒ»Ò³¡¹°´Å¥À´Ë³Ðò·ÃÎÊÿһҳ¡£ ", -1, 10, 30, 443, 25
31 GROUPBOX "ϵͳ×ÊѶ", -1, 10, 55, 443, 130, SS_RIGHT
32 LTEXT "Ä¿Ç°ÈÕÆÚ/ʱ¼ä£º", -1, 70, 70, 80, 10, SS_RIGHT
33 LTEXT "µçÄÔÃû³Æ£º", -1, 70, 80, 80, 10, SS_RIGHT
34 LTEXT "²Ù×÷ϵͳ£º", -1, 70, 90, 80, 10, SS_RIGHT
35 LTEXT "", -1, 70, 100, 80, 10, SS_RIGHT
36 LTEXT "ϵͳÖÆÔìÉÌ£º", -1, 70, 110, 80, 10, SS_RIGHT
37 LTEXT "ϵͳÐͺţº", -1, 70, 120, 80, 10, SS_RIGHT
38 LTEXT "BIOS£º", -1, 70, 130, 80, 10, SS_RIGHT
39 LTEXT "´¦ÀíÆ÷£º", -1, 70, 140, 80, 10, SS_RIGHT
40 LTEXT "Äڴ棺", -1, 70, 150, 80, 10, SS_RIGHT
41 LTEXT "·ÖÒ³µµ°¸£º", -1, 70, 160, 80, 10, SS_RIGHT
42 LTEXT "ReactX °æ±¾£º", -1, 70, 170, 80, 10, SS_RIGHT
43 LTEXT "", IDC_STATIC_TIME, 155, 70, 195, 10, SS_LEFT
44 LTEXT "", IDC_STATIC_COMPUTER, 155, 80, 195, 10, SS_LEFT
45 LTEXT "", IDC_STATIC_OS, 155, 90, 195, 10, SS_LEFT
46 LTEXT "", IDC_STATIC_LANG, 155, 100, 195, 10, SS_LEFT
47 LTEXT "", IDC_STATIC_MANU, 155, 110, 195, 10, SS_LEFT
48 LTEXT "", IDC_STATIC_MODEL, 155, 120, 195, 10, SS_LEFT
49 LTEXT "", IDC_STATIC_BIOS, 155, 130, 195, 10, SS_LEFT
50 LTEXT "", IDC_STATIC_PROC, 155, 140, 195, 10, SS_LEFT
51 LTEXT "", IDC_STATIC_MEM, 155, 150, 195, 10, SS_LEFT
52 LTEXT "", IDC_STATIC_SWAP, 155, 160, 195, 10, SS_LEFT
53 LTEXT "", IDC_STATIC_VERSION, 155, 170, 195, 10, SS_LEFT
54 END
55
56 IDD_DISPLAY_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
57 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
58 FONT 8, "MS Shell Dlg"
59 BEGIN
60 GROUPBOX "×°ÖÃ", -1, 10, 10, 250, 100
61 RTEXT "Ãû³Æ£º", -1, 20, 25, 70, 10
62 RTEXT "ÖÆÔìÉÌ£º", -1, 20, 35, 70, 10
63 RTEXT "¾§Æ¬ÀàÐÍ£º", -1, 20, 45, 70, 10
64 RTEXT "DAC ÀàÐÍ£º", -1, 20, 55, 70, 10
65 RTEXT "ÄÚ´æ×ܼÆÔ¼£º", -1, 20, 65, 70, 10
66 RTEXT "Ä¿Ç°ÏÔʾģʽ£º", -1, 20, 75, 70, 10
67 RTEXT "ÏÔʾÆ÷£º", -1, 20, 85, 70, 10
68 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_ID, 95, 25, 150, 10
69 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_VENDOR, 95, 35, 150, 10
70 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_CHIP, 95, 45, 150, 10
71 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DAC, 95, 55, 150, 10
72 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MEM, 95, 65, 150, 10
73 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MODE, 95, 75, 150, 10
74 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MONITOR, 95, 85, 150, 10
75
76 GROUPBOX "Çý¶¯³Ìʽ", -1, 270, 10, 190, 100
77 RTEXT "Ö÷ÒªÇý¶¯³Ìʽ£º", -1, 275, 25, 55, 10
78 RTEXT "°æ±¾£º", -1, 275, 35, 55, 10
79 RTEXT "ÈÕÆÚ£º", -1, 275, 45, 55, 10
80 RTEXT "WHQL ±êÖ¾£º", -1, 275, 55, 55, 10
81 RTEXT "ÃÔÄã VDD£º", -1, 275, 65, 55, 10
82 RTEXT "VDD£º", -1, 275, 75, 55, 10
83 RTEXT "DDI °æ±¾£º", -1, 275, 85, 55, 10
84 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DRIVER, 335, 35, 100, 10
85 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_VERSION, 335, 35, 100, 10
86 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DATE, 335, 45, 100, 10
87 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_LOGO, 335, 55, 100, 10
88 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MINIVDD, 335, 65, 100, 10
89 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_VDD, 335, 75, 100, 10
90 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DDI, 335, 85, 100, 10
91
92 GROUPBOX "ReactX ¹¦ÄÜ", -1, 10, 115, 450, 60
93 RTEXT "DirectDraw ¼ÓËÙ£º", -1, 15, 130, 110, 12
94 RTEXT "Direct3D ¼ÓËÙ£º", -1, 15, 145, 110, 12
95 RTEXT "AGP ²ÄÖʼÓËÙ£º", -1, 15, 160, 110, 12
96 LTEXT "", IDC_STATIC_DDSTATE, 130, 130, 40, 10
97 LTEXT "", IDC_STATIC_D3DSTATE, 130, 145, 40, 10
98 LTEXT "", IDC_STATIC_AGPSTATE, 130, 160, 40, 10
99 PUSHBUTTON "ÆôÓÃ", IDC_BUTTON_DDRAW, 170, 124, 60, 14, WS_DISABLED
100 PUSHBUTTON "ÆôÓÃ", IDC_BUTTON_D3D, 170, 140, 60, 14, WS_DISABLED
101 PUSHBUTTON "ÆôÓÃ", IDC_BUTTON_AGP, 170, 156, 60, 14, WS_DISABLED
102 PUSHBUTTON "²âÊÔDirectDraw", IDC_BUTTON_TESTDD, 250, 124, 80, 14
103 PUSHBUTTON "²âÊÔDirect3D", IDC_BUTTON_TEST3D, 250, 140, 80, 14
104
105 GROUPBOX "±¸×¢", -1, 10, 180, 450, 40
106 EDITTEXT IDC_TEXT_INFO, 20, 192, 432, 20, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
107 END
108
109
110 IDD_SOUND_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
111 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
112 FONT 8, "MS Shell Dlg"
113 BEGIN
114 GROUPBOX "×°ÖÃ", -1, 10, 10, 250, 100
115 RTEXT "Ãû³Æ£º", -1, 20, 25, 70, 10
116 RTEXT "×°ÖÃʶ±ðÂ룺", -1, 20, 35, 70, 10
117 RTEXT "ÖÆÔìÉÌʶ±ðÂ룺", -1, 20, 45, 70, 10
118 RTEXT "²úƷʶ±ðÂ룺", -1, 20, 55, 70, 10
119 RTEXT "ÀàÐÍ£º", -1, 20, 65, 70, 10
120 RTEXT "Ô¤Éè×°ÖÃ:", -1, 20, 75, 70, 10
121 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_NAME, 95, 25, 150, 10
122 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_DEVICEID, 95, 35, 150, 10
123 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_VENDORID, 95, 45, 150, 10
124 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_PRODUCTID, 95, 55, 150, 10
125 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_TYPE, 95, 65, 150, 10
126 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_STANDARD, 95, 75, 150, 10
127 GROUPBOX "Çý¶¯³Ìʽ", -1, 270, 10, 190, 100
128 RTEXT "Ãû³Æ£º", -1, 275, 25, 55, 10
129 RTEXT "°æ±¾£º", -1, 275, 35, 55, 10
130 RTEXT "ÈÕÆÚ£º", -1, 275, 45, 55, 10
131 RTEXT "WHQL ±êÖ¾£º", -1, 275, 55, 55, 10
132 RTEXT "ÆäËûµµ°¸£º", -1, 275, 65, 55, 10
133 RTEXT "ÌṩÕߣº", -1, 275, 75, 55, 10
134 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_DRIVER, 335, 25, 100, 10
135 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_VERSION, 335, 35, 100, 10
136 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_DATE, 335, 45, 100, 10
137 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_LOGO, 335, 55, 100, 10
138 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_FILES, 335, 65, 100, 10
139 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_PROVIDER, 335, 75, 100, 10
140 GROUPBOX "ReactX ¹¦ÄÜ", -1, 10, 115, 450, 60
141 CONTROL "", IDC_SLIDER_DSOUND, "msctls_trackbar32", TBS_BOTTOM | TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 120, 135, 80, 17
142 RTEXT "Ó²ÌåÒôЧ\n¼ÓËٵȼ¶£º", -1, 20, 135, 90, 20
143 PUSHBUTTON "²âÊÔ DirectSound", IDC_BUTTON_TESTDSOUND, 270, 134, 80, 14
144 GROUPBOX "±¸×¢", -1, 10, 180, 450, 40
145 EDITTEXT IDC_TEXT_DSOUNDINFO, 20, 192, 432, 20, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
146 END
147
148 IDD_MUSIC_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
149 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
150 FONT 8, "MS Shell Dlg"
151 BEGIN
152 END
153
154
155 IDD_INPUT_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
156 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
157 FONT 8, "MS Shell Dlg"
158 BEGIN
159 GROUPBOX "DirectInput ×°ÖÃ", -1, 10, 10, 452, 80
160 CONTROL "", IDC_LIST_DEVICE, "SysListView32", LVS_REPORT | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 22, 432, 60
161 GROUPBOX "ÊäÈë×°ÖÃ", -1, 10, 100, 452, 60
162 CONTROL "", IDC_TREE_PORT, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP | TVS_SHOWSELALWAYS | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 112, 432, 40, 0x00000200
163 GROUPBOX "×ÊѶ", -1, 10, 170, 452, 50
164 EDITTEXT IDC_RICH_INFO, 20, 182, 432, 30, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
165 END
166
167 IDD_NETWORK_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
168 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
169 FONT 8, "MS Shell Dlg"
170 BEGIN
171 GROUPBOX "ÒÑ×¢²áµÄ DirectPlay ·þÎñÌṩÕߣº", -1, 10, 10, 452, 80
172 CONTROL "", IDC_LIST_PROVIDER, "SysListView32", LVS_REPORT | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 22, 432, 60
173 END
174
175 IDD_HELP_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
176 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
177 FONT 8, "MS Shell Dlg"
178 BEGIN
179 END
180
181 STRINGTABLE DISCARDABLE
182 BEGIN
183 IDS_MAIN_DIALOG "ReactX Õï¶Ï¹¤¾ß"
184 IDS_SYSTEM_DIALOG "ϵͳ"
185 IDS_DISPLAY_DIALOG "ÏÔʾ"
186 IDS_SOUND_DIALOG "ÒôЧ"
187 IDS_MUSIC_DIALOG "ÒôÀÖ"
188 IDS_INPUT_DIALOG "ÊäÈë"
189 IDS_NETWORK_DIALOG "ÍøÂç"
190 IDS_HELP_DIALOG "˵Ã÷"
191 IDS_FORMAT_MB "%I64uMB RAM"
192 IDS_FORMAT_SWAP "ÒÑʹÓà %I64u MB£¬»¹ÓÐ %I64u MB ¿ÉÓÃ"
193 IDS_FORMAT_UNIPROC "%s (%u CPU)"
194 IDS_FORMAT_MPPROC "%s (%u CPUs)"
195 IDS_VERSION_UNKNOWN "δ֪°æ±¾"
196 IDS_DEVICE_STATUS_ATTACHED "ÒÑÁ¬½Ó"
197 IDS_DEVICE_STATUS_MISSING "ÒÑÖжÏÁ¬½Ó"
198 IDS_DEVICE_STATUS_UNKNOWN "δ֪"
199 IDS_DEVICE_NAME "×°ÖÃÃû³Æ"
200 IDS_DEVICE_STATUS "״̬"
201 IDS_DEVICE_CONTROLLER "¿ØÖÆÆ÷ʶ±ðÂë"
202 IDS_DEVICE_MANUFACTURER "ÖÆÔìÉÌʶ±ðÂë"
203 IDS_DEVICE_PRODUCT "²úƷʶ±ðÂë"
204 IDS_DEVICE_FORCEFEEDBACK "¶¯Á¦»ØÀ¡Çý¶¯³Ìʽ"
205 IDS_NOT_APPLICABLE "²»ÊÊÓÃ"
206 IDS_OPTION_YES "ÊÇ"
207 IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME1 "Ãû³Æ"
208 IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME2 "怬"
209 IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME3 "µµ°¸"
210 IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME4 "°æ±¾"
211 IDS_DIRECTPLAY8_MODEMSP "DirectPlay8 Êý¾Ý»ú·þÎñÌṩÕß"
212 IDS_DIRECTPLAY8_SERIALSP "DirectPlay8 ÐòÁзþÎñÌṩÕß"
213 IDS_DIRECTPLAY8_IPXSP "DirectPlay8 IPX ·þÎñÌṩÕß"
214 IDS_DIRECTPLAY8_TCPSP "DirectPlay8 TCP/IP ·þÎñÌṩÕß"
215 IDS_DIRECTPLAY_TCPCONN "DirectPlay Íø¼ÊÍøÂç TCP/IP Á¬½Ó"
216 IDS_DIRECTPLAY_IPXCONN "DirectPlay IPX Á¬½Ó"
217 IDS_DIRECTPLAY_MODEMCONN "DirectPlay Êý¾Ý»úÁ¬½Ó"
218 IDS_DIRECTPLAY_SERIALCONN "DirectPlay ÐòÁÐÁ¬½Ó"
219 IDS_REG_SUCCESS "È·ÈÏ"
220 IDS_REG_FAIL "´íÎó"
221 IDS_DDTEST_ERROR "²âÊÔʧ°Ü£¡"
222 IDS_DDTEST_DESCRIPTION "Õ⽫Æô¶¯ DirectDraw ½çÃæ²âÊÔ¡£Òª¼ÌÐø£¿"
223 IDS_DDPRIMARY_DESCRIPTION "´Ë²âÊÔ½«Ê¹Óà DirectDraw ÔÚÖ÷Òª±íÃæÉÏ»æͼ¡£ÄúÓ¦»á¿´¼ûºÚÉ«ºÍ°×É«µÄ¾ØÐΡ£Òª¼ÌÐø£¿"
224 IDS_DDPRIMARY_RESULT "Äã¿´¼ûºÚÉ«ºÍ°×É«µÄ¾ØÐÎÂð£¿"
225 IDS_DDOFFSCREEN_DESCRIPTION "´Ë²âÊÔ½«Ê¹Óà DirectDraw ÔÚÄ»Íâ±íÃæÉÏ»æͼ¡£ÄúÓ¦»á¿´¼ûÔÚÒƶ¯µÄ°×É«¾ØÐΡ£Òª¼ÌÐø£¿"
226 IDS_DDOFFSCREEN_RESULT "Äã¿´¼ûÔÚÒƶ¯µÄ°×É«¾ØÐÎÂð£¿"
227 IDS_DDFULLSCREEN_DESCRIPTION "´Ë²âÊÔ½«Ê¹Óà DirectDraw ÔÚȫөĻģʽ»æͼ¡£ÄúÓ¦»á¿´¼ûÔÚÒƶ¯µÄ°×É«¾ØÐΡ£Òª¼ÌÐø£¿"
228 IDS_DDFULLSCREEN_RESULT "ÄãÔÚȫөĻģʽÖп´¼ûÔÚÒƶ¯µÄ°×É«¾ØÐÎÂð£¿"
229 IDS_FORMAT_ADAPTER_MEM "%u MB"
230 IDS_FORMAT_ADAPTER_MODE "%04u x %04u (%u bit)(%uHz)"
231 IDS_OPTION_NO "·ñ"
232 IDS_D3DTEST_DESCRIPTION "Õ⽫Æô¶¯ Direct3D ½çÃæ²âÊÔ¡£Òª¼ÌÐø£¿"
233 IDS_D3DTEST_D3Dx "´Ë²âÊÔ½«Ê¹ÓÃÓ²Ìå¼ÓËÙµÄ Direct3D %u ½çÃæ¡£"
234 END