Create a branch for header work.
[reactos.git] / base / applications / dxdiag / lang / zh-TW.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS ReactX-Diagnostic program
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: base/applications/dxdiag/lang/zh-TW.rc
5 * PURPOSE: Chinese (Traditional) Language File for ReactX-Diagnostic program
6 * TRANSLATOR: Elton Chung <elton328@gmail.com>
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_CHINESE, SUBLANG_CHINESE_TRADITIONAL
10
11 IDD_MAIN_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 478, 280
12 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_POPUP |
13 WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
14 WS_THICKFRAME
15 CAPTION "ReactX ¶EÂ_µ{¦¡"
16 FONT 8, "MS Shell Dlg"
17 BEGIN
18 CONTROL "Tab1",IDC_TAB_CONTROL,"SysTabControl32",WS_TABSTOP,2,2,474,250
19 PUSHBUTTON "»¡©ú(&H)", IDC_BUTTON_HELP, 2, 261, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
20 DEFPUSHBUTTON "¤U¤@­¶(&N)", IDC_BUTTON_NEXT, 257, 261, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
21 PUSHBUTTON "Àx¦s©Ò¦³¸ê°T(&S)...", IDC_BUTTON_SAVE_INFO, 311, 261, 110, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
22 PUSHBUTTON "µ²§ô(&E)", IDC_BUTTON_EXIT, 425, 261, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
23 END
24
25 IDD_SYSTEM_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
26 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
27 FONT 8, "MS Shell Dlg"
28 BEGIN
29 LTEXT "¦¹¤u¨ã·|³ø§i¦w¸Ë¦b±z¨t²Îªº ReactX ¤¸¥ó©MÅX°Êµ{¦¡ªº¸Ô²Ó¸ê®Æ¡C", -1, 10, 10, 443, 17
30 LTEXT "¦pªG§Aª¾¹D¨º­Ó°Ï°ì³y¦¨°ÝÃD¡A³æÀ»¤W­±¬ÛÀ³ªº¼ÐÅÒ¡C§_«h¡A§A¥i¥H¨Ï¥Î¡u¤U¤@­¶¡v«ö¶s¨Ó¶¶§Ç³X°Ý¨C¤@­¶¡C", -1, 10, 30, 443, 25
31 GROUPBOX "¨t²Î¸ê°T", -1, 10, 55, 443, 130, SS_RIGHT
32 LTEXT "¥Ø«e¤é´Á/®É¶¡¡G", -1, 70, 70, 80, 10, SS_RIGHT
33 LTEXT "¹q¸£¦WºÙ¡G", -1, 70, 80, 80, 10, SS_RIGHT
34 LTEXT "¾Þ§@¨t²Î¡G", -1, 70, 90, 80, 10, SS_RIGHT
35 LTEXT "»y¨¥¡G", -1, 70, 100, 80, 10, SS_RIGHT
36 LTEXT "¨t²Î»s³y°Ó¡G", -1, 70, 110, 80, 10, SS_RIGHT
37 LTEXT "¨t²Î«¬¸¹¡G", -1, 70, 120, 80, 10, SS_RIGHT
38 LTEXT "BIOS¡G", -1, 70, 130, 80, 10, SS_RIGHT
39 LTEXT "³B²z¾¹¡G", -1, 70, 140, 80, 10, SS_RIGHT
40 LTEXT "°O¾ÐÅé¡G", -1, 70, 150, 80, 10, SS_RIGHT
41 LTEXT "¤À­¶ÀɮסG", -1, 70, 160, 80, 10, SS_RIGHT
42 LTEXT "ReactX ª©¥»¡G", -1, 70, 170, 80, 10, SS_RIGHT
43 LTEXT "", IDC_STATIC_TIME, 155, 70, 195, 10, SS_LEFT
44 LTEXT "", IDC_STATIC_COMPUTER, 155, 80, 195, 10, SS_LEFT
45 LTEXT "", IDC_STATIC_OS, 155, 90, 195, 10, SS_LEFT
46 LTEXT "", IDC_STATIC_LANG, 155, 100, 195, 10, SS_LEFT
47 LTEXT "", IDC_STATIC_MANU, 155, 110, 195, 10, SS_LEFT
48 LTEXT "", IDC_STATIC_MODEL, 155, 120, 195, 10, SS_LEFT
49 LTEXT "", IDC_STATIC_BIOS, 155, 130, 195, 10, SS_LEFT
50 LTEXT "", IDC_STATIC_PROC, 155, 140, 195, 10, SS_LEFT
51 LTEXT "", IDC_STATIC_MEM, 155, 150, 195, 10, SS_LEFT
52 LTEXT "", IDC_STATIC_SWAP, 155, 160, 195, 10, SS_LEFT
53 LTEXT "", IDC_STATIC_VERSION, 155, 170, 195, 10, SS_LEFT
54 END
55
56 IDD_DISPLAY_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
57 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
58 FONT 8, "MS Shell Dlg"
59 BEGIN
60 GROUPBOX "¸Ë¸m", -1, 10, 10, 250, 100
61 RTEXT "¦WºÙ¡G", -1, 20, 25, 70, 10
62 RTEXT "»s³y°Ó¡G", -1, 20, 35, 70, 10
63 RTEXT "´¹¤ùÃþ«¬¡G", -1, 20, 45, 70, 10
64 RTEXT "DAC Ãþ«¬¡G", -1, 20, 55, 70, 10
65 RTEXT "°O¾ÐÅéÁ`­p¬ù¡G", -1, 20, 65, 70, 10
66 RTEXT "¥Ø«eÅã¥Ü¼Ò¦¡¡G", -1, 20, 75, 70, 10
67 RTEXT "Åã¥Ü¾¹¡G", -1, 20, 85, 70, 10
68 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_ID, 95, 25, 150, 10
69 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_VENDOR, 95, 35, 150, 10
70 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_CHIP, 95, 45, 150, 10
71 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DAC, 95, 55, 150, 10
72 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MEM, 95, 65, 150, 10
73 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MODE, 95, 75, 150, 10
74 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MONITOR, 95, 85, 150, 10
75
76 GROUPBOX "ÅX°Êµ{¦¡", -1, 270, 10, 190, 100
77 RTEXT "¥D­nÅX°Êµ{¦¡¡G", -1, 275, 25, 55, 10
78 RTEXT "ª©¥»¡G", -1, 275, 35, 55, 10
79 RTEXT "¤é´Á¡G", -1, 275, 45, 55, 10
80 RTEXT "WHQL ¼Ð»x¡G", -1, 275, 55, 55, 10
81 RTEXT "°g§A VDD¡G", -1, 275, 65, 55, 10
82 RTEXT "VDD¡G", -1, 275, 75, 55, 10
83 RTEXT "DDI ª©¥»¡G", -1, 275, 85, 55, 10
84 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DRIVER, 335, 35, 100, 10
85 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_VERSION, 335, 35, 100, 10
86 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DATE, 335, 45, 100, 10
87 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_LOGO, 335, 55, 100, 10
88 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MINIVDD, 335, 65, 100, 10
89 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_VDD, 335, 75, 100, 10
90 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DDI, 335, 85, 100, 10
91
92 GROUPBOX "ReactX ¥\¯à", -1, 10, 115, 450, 60
93 RTEXT "DirectDraw ¥[³t¡G", -1, 15, 130, 110, 12
94 RTEXT "Direct3D ¥[³t¡G", -1, 15, 145, 110, 12
95 RTEXT "AGP §÷½è¥[³t¡G", -1, 15, 160, 110, 12
96 LTEXT "", IDC_STATIC_DDSTATE, 130, 130, 40, 10
97 LTEXT "", IDC_STATIC_D3DSTATE, 130, 145, 40, 10
98 LTEXT "", IDC_STATIC_AGPSTATE, 130, 160, 40, 10
99 PUSHBUTTON "±Ò¥Î", IDC_BUTTON_DDRAW, 170, 124, 60, 14, WS_DISABLED
100 PUSHBUTTON "±Ò¥Î", IDC_BUTTON_D3D, 170, 140, 60, 14, WS_DISABLED
101 PUSHBUTTON "±Ò¥Î", IDC_BUTTON_AGP, 170, 156, 60, 14, WS_DISABLED
102 PUSHBUTTON "´ú¸Õ DirectDraw", IDC_BUTTON_TESTDD, 250, 124, 80, 14
103 PUSHBUTTON "´ú¸Õ Direct3D", IDC_BUTTON_TEST3D, 250, 140, 80, 14
104
105 GROUPBOX "³Æµù", -1, 10, 180, 450, 40
106 EDITTEXT IDC_TEXT_INFO, 20, 192, 432, 20, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
107 END
108
109
110 IDD_SOUND_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
111 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
112 FONT 8, "MS Shell Dlg"
113 BEGIN
114 GROUPBOX "¸Ë¸m", -1, 10, 10, 250, 100
115 RTEXT "¦WºÙ¡G", -1, 20, 25, 70, 10
116 RTEXT "¸Ë¸mÃѧO½X¡G", -1, 20, 35, 70, 10
117 RTEXT "»s³y°ÓÃѧO½X¡G", -1, 20, 45, 70, 10
118 RTEXT "²£«~ÃѧO½X¡G", -1, 20, 55, 70, 10
119 RTEXT "Ãþ«¬¡G", -1, 20, 65, 70, 10
120 RTEXT "¹w³]¸Ë¸m:", -1, 20, 75, 70, 10
121 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_NAME, 95, 25, 150, 10
122 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_DEVICEID, 95, 35, 150, 10
123 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_VENDORID, 95, 45, 150, 10
124 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_PRODUCTID, 95, 55, 150, 10
125 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_TYPE, 95, 65, 150, 10
126 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_STANDARD, 95, 75, 150, 10
127 GROUPBOX "ÅX°Êµ{¦¡", -1, 270, 10, 190, 100
128 RTEXT "¦WºÙ¡G", -1, 275, 25, 55, 10
129 RTEXT "ª©¥»¡G", -1, 275, 35, 55, 10
130 RTEXT "¤é´Á¡G", -1, 275, 45, 55, 10
131 RTEXT "WHQL ¼Ð»x¡G", -1, 275, 55, 55, 10
132 RTEXT "¨ä¥LÀɮסG", -1, 275, 65, 55, 10
133 RTEXT "´£¨ÑªÌ¡G", -1, 275, 75, 55, 10
134 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_DRIVER, 335, 25, 100, 10
135 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_VERSION, 335, 35, 100, 10
136 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_DATE, 335, 45, 100, 10
137 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_LOGO, 335, 55, 100, 10
138 LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_FILES, 335, 65, 100, 10
139 LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_PROVIDER, 335, 75, 100, 10
140 GROUPBOX "ReactX ¥\¯à", -1, 10, 115, 450, 60
141 CONTROL "", IDC_SLIDER_DSOUND, "msctls_trackbar32", TBS_BOTTOM | TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 120, 135, 80, 17
142 RTEXT "µwÅé­µ®Ä\n¥[³tµ¥¯Å¡G", -1, 20, 135, 90, 20
143 PUSHBUTTON "´ú¸Õ DirectSound", IDC_BUTTON_TESTDSOUND, 270, 134, 80, 14
144 GROUPBOX "³Æµù", -1, 10, 180, 450, 40
145 EDITTEXT IDC_TEXT_DSOUNDINFO, 20, 192, 432, 20, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
146 END
147
148 IDD_MUSIC_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
149 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
150 FONT 8, "MS Shell Dlg"
151 BEGIN
152 END
153
154
155 IDD_INPUT_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
156 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
157 FONT 8, "MS Shell Dlg"
158 BEGIN
159 GROUPBOX "DirectInput ¸Ë¸m", -1, 10, 10, 452, 80
160 CONTROL "", IDC_LIST_DEVICE, "SysListView32", LVS_REPORT | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 22, 432, 60
161 GROUPBOX "¿é¤J¸Ë¸m", -1, 10, 100, 452, 60
162 CONTROL "", IDC_TREE_PORT, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP | TVS_SHOWSELALWAYS | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 112, 432, 40, 0x00000200
163 GROUPBOX "¸ê°T", -1, 10, 170, 452, 50
164 EDITTEXT IDC_RICH_INFO, 20, 182, 432, 30, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
165 END
166
167 IDD_NETWORK_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
168 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
169 FONT 8, "MS Shell Dlg"
170 BEGIN
171 GROUPBOX "¤wµù¥Uªº DirectPlay ªA°È´£¨ÑªÌ¡G", -1, 10, 10, 452, 80
172 CONTROL "", IDC_LIST_PROVIDER, "SysListView32", LVS_REPORT | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 22, 432, 60
173 END
174
175 IDD_HELP_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 462, 220
176 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
177 FONT 8, "MS Shell Dlg"
178 BEGIN
179 END
180
181 STRINGTABLE DISCARDABLE
182 BEGIN
183 IDS_MAIN_DIALOG "ReactX ¶EÂ_¤u¨ã"
184 IDS_SYSTEM_DIALOG "¨t²Î"
185 IDS_DISPLAY_DIALOG "Åã¥Ü"
186 IDS_SOUND_DIALOG "­µ®Ä"
187 IDS_MUSIC_DIALOG "­µ¼Ö"
188 IDS_INPUT_DIALOG "¿é¤J"
189 IDS_NETWORK_DIALOG "ºôµ¸"
190 IDS_HELP_DIALOG "»¡©ú"
191 IDS_FORMAT_MB "%I64uMB RAM"
192 IDS_FORMAT_SWAP "¤w¨Ï¥Î %I64u MB¡AÁÙ¦³ %I64u MB ¥i¥Î"
193 IDS_FORMAT_UNIPROC "%s (%u CPU)"
194 IDS_FORMAT_MPPROC "%s (%u CPUs)"
195 IDS_VERSION_UNKNOWN "¥¼ª¾ª©¥»"
196 IDS_DEVICE_STATUS_ATTACHED "¤w³s±µ"
197 IDS_DEVICE_STATUS_MISSING "¤w¤¤Â_³s±µ"
198 IDS_DEVICE_STATUS_UNKNOWN "¥¼ª¾"
199 IDS_DEVICE_NAME "¸Ë¸m¦WºÙ"
200 IDS_DEVICE_STATUS "ª¬ºA"
201 IDS_DEVICE_CONTROLLER "±±¨î¾¹ÃѧO½X"
202 IDS_DEVICE_MANUFACTURER "»s³y°ÓÃѧO½X"
203 IDS_DEVICE_PRODUCT "²£«~ÃѧO½X"
204 IDS_DEVICE_FORCEFEEDBACK "°Ê¤O¦^õXÅX°Êµ{¦¡"
205 IDS_NOT_APPLICABLE "¤£¾A¥Î"
206 IDS_OPTION_YES "¬O"
207 IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME1 "¦WºÙ"
208 IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME2 "µn¿ý"
209 IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME3 "ÀÉ®×"
210 IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME4 "ª©¥»"
211 IDS_DIRECTPLAY8_MODEMSP "DirectPlay8 ¼Æ¾Ú¾÷ªA°È´£¨ÑªÌ"
212 IDS_DIRECTPLAY8_SERIALSP "DirectPlay8 §Ç¦CªA°È´£¨ÑªÌ"
213 IDS_DIRECTPLAY8_IPXSP "DirectPlay8 IPX ªA°È´£¨ÑªÌ"
214 IDS_DIRECTPLAY8_TCPSP "DirectPlay8 TCP/IP ªA°È´£¨ÑªÌ"
215 IDS_DIRECTPLAY_TCPCONN "DirectPlay ºô»Úºôµ¸ TCP/IP ³s±µ"
216 IDS_DIRECTPLAY_IPXCONN "DirectPlay IPX ³s±µ"
217 IDS_DIRECTPLAY_MODEMCONN "DirectPlay ¼Æ¾Ú¾÷³s±µ"
218 IDS_DIRECTPLAY_SERIALCONN "DirectPlay §Ç¦C³s±µ"
219 IDS_REG_SUCCESS "½T»{"
220 IDS_REG_FAIL "¿ù»~"
221 IDS_DDTEST_ERROR "´ú¸Õ¥¢±Ñ¡I"
222 IDS_DDTEST_DESCRIPTION "³o±N±Ò°Ê DirectDraw ¬É­±´ú¸Õ¡C­nÄ~Äò¡H"
223 IDS_DDPRIMARY_DESCRIPTION "¦¹´ú¸Õ±N¨Ï¥Î DirectDraw ¦b¥D­nªí­±¤Wø¹Ï¡C±zÀ³·|¬Ý¨£¶Â¦â©M¥Õ¦âªº¯x§Î¡C­nÄ~Äò¡H"
224 IDS_DDPRIMARY_RESULT "§A¬Ý¨£¶Â¦â©M¥Õ¦âªº¯x§Î¶Ü¡H"
225 IDS_DDOFFSCREEN_DESCRIPTION "¦¹´ú¸Õ±N¨Ï¥Î DirectDraw ¦b¹õ¥~ªí­±¤Wø¹Ï¡C±zÀ³·|¬Ý¨£¦b²¾°Êªº¥Õ¦â¯x§Î¡C­nÄ~Äò¡H"
226 IDS_DDOFFSCREEN_RESULT "§A¬Ý¨£¦b²¾°Êªº¥Õ¦â¯x§Î¶Ü¡H"
227 IDS_DDFULLSCREEN_DESCRIPTION "¦¹´ú¸Õ±N¨Ï¥Î DirectDraw ¦b¥þ¿Ã¹õ¼Ò¦¡Ã¸¹Ï¡C±zÀ³·|¬Ý¨£¦b²¾°Êªº¥Õ¦â¯x§Î¡C­nÄ~Äò¡H"
228 IDS_DDFULLSCREEN_RESULT "§A¦b¥þ¿Ã¹õ¼Ò¦¡¤¤¬Ý¨£¦b²¾°Êªº¥Õ¦â¯x§Î¶Ü¡H"
229 IDS_FORMAT_ADAPTER_MEM "%u MB"
230 IDS_FORMAT_ADAPTER_MODE "%04u x %04u (%u bit)(%uHz)"
231 IDS_OPTION_NO "§_"
232 IDS_D3DTEST_DESCRIPTION "³o±N±Ò°Ê Direct3D ¬É­±´ú¸Õ¡C­nÄ~Äò¡H"
233 IDS_D3DTEST_D3Dx "¦¹´ú¸Õ±N¨Ï¥ÎµwÅé¥[³tªº Direct3D %u ¬É­±¡C"
234 END