Merge trunk HEAD (46152)
[reactos.git] / base / applications / fontview / lang / uk-UA.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS Font Viewer
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: rosapps/fontview/lang/uk-UA.rc
5 * PURPOSE: Ukraianian Language File for fontview
6 * TRANSLATOR: Artem Reznikov
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
10
11 STRINGTABLE DISCARDABLE
12 BEGIN
13 IDS_QUIT, "Âèõ³ä"
14 IDS_PRINT, "Äðóê"
15 IDS_STRING, "Jackdaws love my big sphinx of quartz. 1234567890"
16 IDS_ERROR, "Ïîìèëêà"
17 IDS_ERROR_NOMEM, "Íåäîñòàòíüî ïàì'ÿò³ äëÿ çàâåðøåííÿ îïåðàö³þ."
18 IDS_ERROR_NOFONT, "Ôàéë %1 íå º êîðåêòíèì ôàéëîì øðèôòó."
19 IDS_ERROR_NOCLASS, "Íåìîæëèâî ³í³ö³àë³çóâàòè â³êîííèé êëàñ."
20 IDS_ERROR_BADCMD, "Íå âêàçàíèé ôàéë øðèôòó.\nÑèíòàêñèñ:\n fontview.exe <ôàéë øðèôòó>"
21 END