[NTDLL]
[reactos.git] / base / applications / games / solitaire / lang / bg-BG.rc
1 /*
2 * PROJECT: Solitaire
3 * LICENSE: Freeware, permission to use under Public Domain
4 * FILE: base/applications/games/solitaire/lang/bg-BG.rc
5 * PURPOSE: Bulgarian Language File for Solitaire
6 * PROGRAMMERS: Daniel "EmuandCo" Reimer (reimer.daniel@freenet.de)
7 */
8 #include "resource.h"
9
10 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
11
12
13 /* Dialogs */
14
15 IDD_OPTIONS DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 186, 118
16 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
17 CAPTION "Íàñòðîéêè"
18 FONT 8, "MS Shell Dlg"
19 EXSTYLE DS_SHELLFONT
20 BEGIN
21 GROUPBOX "Êàðòè", -1, 7, 7, 80, 40
22 AUTORADIOBUTTON "Èçòåãëè &åäíà", IDC_OPT_DRAWONE, 14, 19, 70, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
23 AUTORADIOBUTTON "Èçòåãëè &òðè", IDC_OPT_DRAWTHREE, 14, 32, 70, 10
24
25 AUTOCHECKBOX "&Ïîêàçâàíå íà âðåìåòî", IDC_OPT_SHOWTIME, 7 ,51 ,100 ,10, WS_TABSTOP
26 AUTOCHECKBOX "Ëåíòà &ñúñòîÿíèå", IDC_OPT_STATUSBAR, 7, 66, 100, 10, WS_TABSTOP
27
28 DEFPUSHBUTTON "Äîáðå", IDOK, 35, 97, 50, 14
29 PUSHBUTTON "Îòêàç", IDCANCEL, 101, 97, 50, 14
30 END
31
32 IDD_CARDBACK DIALOGEX 6, 6, 186, 104
33 CAPTION "Èçáîð íà ãðúá çà êàðòèòå"
34 FONT 8, "MS Shell Dlg"
35 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_SHELLFONT
36 BEGIN
37 CONTROL "", IDC_CARDBACK1, "Static", SS_NOTIFY, 4, 7, 26, 32
38 CONTROL "", IDC_CARDBACK2, "Static", SS_NOTIFY, 34, 7, 26, 32
39 CONTROL "", IDC_CARDBACK3, "Static", SS_NOTIFY, 64, 7, 26, 32
40 CONTROL "", IDC_CARDBACK4, "Static", SS_NOTIFY, 94, 7, 26, 32
41 CONTROL "", IDC_CARDBACK5, "Static", SS_NOTIFY, 124, 7, 26, 32
42 CONTROL "", IDC_CARDBACK6, "Static", SS_NOTIFY, 154, 7, 26, 32
43 CONTROL "", IDC_CARDBACK7, "Static", SS_NOTIFY, 4, 46, 26, 32
44 CONTROL "", IDC_CARDBACK8, "Static", SS_NOTIFY, 34, 46, 26, 32
45 CONTROL "", IDC_CARDBACK9, "Static", SS_NOTIFY, 64, 46, 26, 32
46 CONTROL "", IDC_CARDBACK10, "Static", SS_NOTIFY, 94, 46, 26, 32
47 CONTROL "", IDC_CARDBACK11, "Static", SS_NOTIFY, 124, 46, 26, 32
48 CONTROL "", IDC_CARDBACK12, "Static", SS_NOTIFY, 154, 46, 26, 32
49 DEFPUSHBUTTON "Äîáðå", IDOK, 66, 84, 54, 13
50 PUSHBUTTON "Îòêàç", IDCANCEL, 126, 84, 54, 13
51 END
52
53 /* Strings */
54
55 STRINGTABLE
56 BEGIN
57 IDS_SOL_NAME "Ïàñèàíñ"
58 IDS_SOL_ABOUT "Solitaire by J Brown\n\nCardLib version 1.0."
59 IDS_SOL_QUIT "Äà ïðåêðàòÿ ëè èãðàòà?"
60 IDS_SOL_WIN "Ïîçäðàâëåíèÿ, ïîáåäèõòå!!"
61 IDS_SOL_DEAL "Íîâî ðàçäàâàíå?"
62 END
63
64
65 /* Menus */
66
67 IDR_MENU1 MENU DISCARDABLE
68 BEGIN
69 POPUP "&Èãðà"
70 BEGIN
71 MENUITEM "&Ðàçäàâàíå\tF2", IDM_GAME_NEW
72 MENUITEM SEPARATOR
73 MENUITEM "&Òåñòå...", IDM_GAME_DECK
74 MENUITEM "&Íàñòðîéêè...", IDM_GAME_OPTIONS
75 MENUITEM SEPARATOR
76 MENUITEM "Èç&õîä", IDM_GAME_EXIT
77 END
78 POPUP "Ïîìî&ù"
79 BEGIN
80 MENUITEM "&Ñúäúðæàíèå\tF1", IDM_HELP_CONTENTS
81 MENUITEM "&Çà", IDM_HELP_ABOUT
82 END
83 END
84
85
86
87 /* Accelerator */
88
89 IDR_ACCELERATOR1 ACCELERATORS DISCARDABLE
90 BEGIN
91 VK_F1, IDM_HELP_CONTENTS, VIRTKEY, NOINVERT
92 VK_F2, IDM_GAME_NEW, VIRTKEY, NOINVERT
93 END