[NTDLL]
[reactos.git] / base / applications / magnify / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * translated by Caemyr - Olaf Siejka (Feb, 2008)
3 * Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
4 * http://www.reactos.org
5 * IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
6 */
7
8 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
9
10 IDC_MAGNIFIER MENU
11 BEGIN
12 POPUP "&Plik"
13 BEGIN
14 MENUITEM "&Wyj\9ccie", IDM_EXIT
15 MENUITEM "&Opcje", IDM_OPTIONS
16 MENUITEM SEPARATOR
17 MENUITEM "O p&rogramie ...", IDM_ABOUT
18 END
19 END
20
21 IDC_MAGNIFIER ACCELERATORS
22 BEGIN
23 "?", IDM_ABOUT, ASCII, ALT
24 "/", IDM_ABOUT, ASCII, ALT
25 END
26
27 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22, 17, 220, 75
28 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
29 CAPTION "O programie"
30 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
31 BEGIN
32 ICON IDI_ICON,IDC_MYICON,14,9,20,20
33 LTEXT "Lupa, wersja 1.0",IDC_STATIC,49,10,119,8,SS_NOPREFIX
34 LTEXT "Copyright (C) 2007 Marc Piulachs (marc.piulachs@codexchange.net)",IDC_STATIC,48,24,125,22
35 PUSHBUTTON "OK",IDOK,162,48,50,14
36 END
37
38 IDD_DIALOGOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 153, 182
39 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
40 CAPTION "Ustawienia"
41 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
42 BEGIN
43 DEFPUSHBUTTON "Wyj\9ccie",IDOK,96,161,50,14
44 PUSHBUTTON "Pomoc",IDC_BUTTON_HELP,38,161,50,14
45 LTEXT "Stopieñ powiêkszenia:",IDC_STATIC,6,8,68,8
46 COMBOBOX IDC_ZOOM,72,6,63,66,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
47 GROUPBOX "\8cledzenia",IDC_STATIC,7,25,139,59
48 GROUPBOX "Prezentacja",IDC_STATIC,7,87,139,57
49 CONTROL "Pod¹¿aj za kursorem myszki",IDC_FOLLOWMOUSECHECK,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,18,42,114,10
50 CONTROL "Pod¹¿aj za aktywnym oknem",IDC_FOLLOWKEYBOARDCHECK,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,18,54,114,10
51 CONTROL "Pod¹¿aj za tekstem",IDC_FOLLOWTEXTEDITINGCHECK,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,18,66,114,10
52 CONTROL "Odwróæ kolory",IDC_INVERTCOLORSCHECK,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,18,102,114,10
53 CONTROL "Uruchom zminimalizowan¹",IDC_STARTMINIMIZEDCHECK,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,18,114,114,10
54 CONTROL "Poka¿ Lupê",IDC_SHOWMAGNIFIERCHECK,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,18,126,114,10
55 END
56
57 IDD_WARNINGDIALOG DIALOGEX 0, 0, 250, 97
58 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION
59 CAPTION "Lupa ReactOS"
60 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
61 BEGIN
62 DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,193,76,50,14
63 ICON IDI_ICON,IDC_STATIC,7,17,20,20
64 LTEXT "Lupa ma za zadanie dostarczyæ podstawowy poziom funkcjonalno\9cci dla osób z niewielkimi problemami ze wzrokiem. U¿ytkownicy ze znaczniejszymi problemami ze wzrokiem mog¹ byæ zmuszeni u¿yæ bardziej zaawansowanego narzêdzia.",IDC_STATIC,36,7,207,33
65 CONTROL "Nie pokazuj wiêcej tej wiadomo\9cci",IDC_SHOWWARNINGCHECK, "Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,43,80,137,10
66 END
67
68 STRINGTABLE
69 BEGIN
70 IDS_APP_TITLE "Lupa"
71 END