* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / applications / msconfig / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * translated by TestamenT
3 * testament@users.sourceforge.net
4 * https://sourceforge.net/projects/reactospl
5 * UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
6 */
7
8 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
9
10 IDD_MSCONFIG_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 378, 220
11 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_POPUP |
12 WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
13 WS_THICKFRAME
14 CAPTION "Program konfiguracji systemu"
15 FONT 8, "MS Shell Dlg"
16 BEGIN
17 CONTROL "Tab1",IDC_TAB,"SysTabControl32",WS_TABSTOP,2,2,374,195
18 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 211, 201, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
19 PUSHBUTTON "Pomo&c", IDC_BTN_HELP, 2, 201, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
20 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 267, 201, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
21 PUSHBUTTON "Zastosuj", IDC_BTN_APPLY, 323, 201, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
22 END
23
24 IDD_STARTUP_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 362, 175
25 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
26 FONT 8, "MS Shell Dlg"
27 BEGIN
28 CONTROL "List3",IDC_STARTUP_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 2, 1, 360, 148
29 PUSHBUTTON "&Włącz wszystkie",IDC_BTN_STARTUP_ACTIVATE,223,155,66,14
30 PUSHBUTTON "Wyłącz wszy&stkie",IDC_BTN_STARTUP_DEACTIVATE,295,155,66,14
31 END
32
33 IDD_SYSTEM_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 362, 175
34 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
35 FONT 8, "MS Shell Dlg"
36 BEGIN
37 CONTROL "", 237, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_EDITLABELS | TVS_SHOWSELALWAYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 2, 1, 280, 148
38 PUSHBUTTON "Przenieś w &górę", IDC_BTN_SYSTEM_UP, 290, 5, 66, 14
39 PUSHBUTTON "Przenieś w &dół", IDC_BTN_SYSTEM_DOWN, 290, 25, 66, 14
40
41 PUSHBUTTON "Włą&cz", IDC_BTN_SYSTEM_ENABLE, 290, 50, 66, 14
42 PUSHBUTTON "W&yłącz", IDC_BTN_SYSTEM_DISABLE, 290, 70, 66, 14
43
44 PUSHBUTTON "&Znajdź", IDC_BTN_SYSTEM_FIND, 290, 95, 66, 14
45 PUSHBUTTON "&Nowa", IDC_BTN_SYSTEM_NEW, 290, 115, 66, 14
46 PUSHBUTTON "Edy&tuj", IDC_BTN_SYSTEM_EDIT, 290, 135, 66, 14
47
48 PUSHBUTTON "&Włącz wszystkie", IDC_BTN_SYSTEM_ACTIVATE, 123, 155, 66, 14
49 PUSHBUTTON "Wyłącz wszy&stkie",IDC_BTN_SYSTEM_DEACTIVATE, 195, 155, 66, 14
50 END
51
52 IDD_TOOLS_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 362, 175
53 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
54 FONT 8, "MS Shell Dlg"
55 BEGIN
56 CONTROL "List2",IDC_TOOLS_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 2, 1, 360, 134
57 EDITTEXT IDC_TOOLS_CMDLINE, 1, 139, 360, 12, ES_READONLY
58 PUSHBUTTON "&Uruchom", IDC_BTN_RUN, 311, 155, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
59 END
60
61 IDD_SERVICES_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 362, 175
62 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
63 FONT 8, "MS Shell Dlg"
64 BEGIN
65 CONTROL "List1",IDC_SERVICES_LIST,"SysListView32",LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP,2,1,360,148
66 PUSHBUTTON "&Włącz wszystkie",IDC_BTN_SERVICES_ACTIVATE,223,155,66,14
67 PUSHBUTTON "Wyłącz wszy&stkie",IDC_BTN_SERVICES_DEACTIVATE,295,155,66,14
68 END
69
70 IDD_GENERAL_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 362, 175
71 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
72 FONT 8, "MS Shell Dlg"
73 BEGIN
74 GROUPBOX "Wybór uruchamiania", -1, 10, 10, 340, 150,0,WS_EX_TRANSPARENT
75 CONTROL "Uruchamianie &normalne - załaduj wszystkie sterowniki urządzeń i usługi", IDC_CBX_NORMAL_START, "Button", 0x50010009, 20, 30, 180, 10
76 CONTROL "Uruchamianie &diagnostyczne - załaduj tylko podstawowe urządzenia i usługi", IDC_CBX_DIAGNOSTIC_START, "Button", 0x50010009, 20, 45, 195, 10
77 CONTROL "Uruchamianie &selektywne", IDC_CBX_SELECTIVE_STARTUP, "Button", 0x50010009, 20, 60, 70, 10
78 AUTOCHECKBOX "&Przetwarzaj plik SYSTEM.INI", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 95, 10
79 AUTOCHECKBOX "Załaduj &usługi systemowe", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 90, 10
80 AUTOCHECKBOX "Załaduj &elementy startowe", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 75, 10
81 END
82
83 IDD_FREELDR_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 362, 175
84 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
85 FONT 8, "MS Shell Dlg"
86 BEGIN
87 LISTBOX IDC_LIST_BOX, 10, 10, 340, 50, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL
88 PUSHBUTTON "&Sprawdź wszystkie ścieżki rozruchu", IDC_BTN_CHECK_BOOT_PATH, 10, 65, 70, 12
89 PUSHBUTTON "&Ustaw jako domyślne", IDC_BTN_SET_DEFAULT_BOOT, 100, 65, 70, 12
90 PUSHBUTTON "Przenieś w &górę", IDC_BTN_MOVE_UP_BOOT_OPTION, 190, 65, 70, 12
91 PUSHBUTTON "Przenieś w &dół", IDC_BTN_MOVE_DOWN_BOOT_OPTION, 280, 65, 70, 12
92 GROUPBOX "Opcje rozruchu", -1, 10, 80, 250, 90,0,WS_EX_TRANSPARENT
93 CHECKBOX "/SA&FEBOOT", IDC_CBX_SAFE_BOOT, 15, 90, 55, 10
94 CHECKBOX "/&NOGUIBOOT", IDC_CBX_NO_GUI_BOOT, 15, 105, 60, 10
95 CHECKBOX "/&BOOTLOG", IDC_CBX_BOOT_LOG, 15, 120, 50, 10
96 CHECKBOX "/BAS&EVIDEO", IDC_CBX_BASE_VIDEO, 15, 135, 55, 10
97 CHECKBOX "/S&OS", IDC_CBX_SOS, 15, 150, 50, 10
98 PUSHBUTTON "&Opcje zaawansowane...", IDC_BTN_ADVANCED_OPTIONS, 100, 150, 70, 12
99 LTEXT "&Limit czasu:", -1, 280, 91, 30, 10
100 EDITTEXT IDC_TXT_BOOT_TIMEOUT, 310, 90, 25, 12, ES_LEFT
101 LTEXT "s", -1, 340, 91, 15, 10
102 END
103
104 IDD_FREELDR_ADVANCED_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 175, 175
105 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
106 FONT 8, "MS Shell Dlg"
107 BEGIN
108 CHECKBOX "/&MAXMEM=", IDC_CBX_MAX_MEM, 10, 10, 50, 10
109 EDITTEXT IDC_TXT_MAX_MEM, 80, 10, 60, 12
110 CONTROL "",IDC_SCR_MAX_MEM, "msctls_updown32", 0x50000000, 140, 10, 11, 11
111 CHECKBOX "/&NUMPROC=", IDC_CBX_NUM_PROC, 10, 25, 50, 10
112 COMBOBOX IDC_DRP_NUM_PROC, 80, 25, 60, 10, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
113 CHECKBOX "/&PCILOCK", IDC_CBX_PCI_LOCK, 10, 40, 50, 10
114 CHECKBOX "/P&ROFILE", IDC_CBX_PROFILE, 10, 55, 50, 10
115 CHECKBOX "/&IRQ", IDC_CBX_IRQ, 10, 70, 40, 12
116 EDITTEXT IDC_TXT_IRQ, 80, 70, 60, 12, ES_LEFT
117 CHECKBOX "/&DEBUG", IDC_CBX_DEBUG, 10, 85, 40, 10
118 CHECKBOX "/D&EBUGPORT", IDC_CBX_DEBUG_PORT, 20, 100, 60, 10
119 COMBOBOX IDC_DRP_DEBUG_PORT, 80, 100, 60, 10, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
120 CHECKBOX "/&BAUDRATE", IDC_CBX_BAUD_RATE, 20, 115, 50, 10
121 COMBOBOX IDC_DRP_DRP_BAUD_RATE, 80, 115, 60, 10, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
122 CHECKBOX "/&CHANNEL", IDC_CBX_CHANNEL, 20, 130, 50, 10
123 EDITTEXT IDC_TXT_CHANNEL, 80, 130, 60, 12, ES_LEFT
124 CONTROL "",IDC_SCR_CHANNEL, "msctls_updown32", 0x50000000, 140, 130, 11, 11
125 PUSHBUTTON "OK", IDC_OK, 20, 160, 50, 12
126 PUSHBUTTON "Anuluj", IDC_CANCEL, 100, 160, 50, 12
127 END
128
129 STRINGTABLE DISCARDABLE
130 BEGIN
131 IDS_MSCONFIG "Program konfiguracji systemu"
132 IDS_TAB_GENERAL "Ogólne"
133 IDS_TAB_SYSTEM "SYSTEM.INI"
134 IDS_TAB_FREELDR "FREELDR.INI"
135 IDS_TAB_SERVICES "Usługi"
136 IDS_TAB_STARTUP "Uruchamianie"
137 IDS_TAB_TOOLS "Narzędzia"
138 END
139
140 STRINGTABLE DISCARDABLE
141 BEGIN
142 IDS_SERVICES_COLUMN_SERVICE "Usługa"
143 IDS_SERVICES_COLUMN_REQ "Wymagany"
144 IDS_SERVICES_COLUMN_VENDOR "Producent"
145 IDS_SERVICES_COLUMN_STATUS "Stan"
146 END
147
148 STRINGTABLE DISCARDABLE
149 BEGIN
150 IDS_TOOLS_COLUMN_NAME "Nazwa"
151 IDS_TOOLS_COLUMN_DESCR "Opis"
152
153 IDS_TOOLS_CMD_NAME "Konsola"
154 IDS_TOOLS_CMD_DESCR ""
155 IDS_TOOLS_CMD_CMD "cmd.exe"
156
157 IDS_TOOLS_INFO_NAME "Wersja"
158 IDS_TOOLS_INFO_DESCR "Wyświetla informacje o wersji."
159 IDS_TOOLS_INFO_CMD "winver.exe"
160
161 IDS_TOOLS_REGEDIT_NAME "Edytor rejestru"
162 IDS_TOOLS_REGEDIT_DESCR "Otwiera edytor rejestru."
163 IDS_TOOLS_REGEDIT_CMD "regedit.exe"
164
165 IDS_TOOLS_SYSDM_NAME "Właściwości systemu"
166 IDS_TOOLS_SYSDM_DESCR "Pokazuje informacje o tym komputerze."
167 IDS_TOOLS_SYSDM_CMD "control.exe"
168 IDS_TOOLS_SYSDM_PARAM "sysdm.cpl"
169
170 IDS_STARTUP_COLUMN_ELEMENT "Element"
171 IDS_STARTUP_COLUMN_CMD "Polecenie"
172 IDS_STARTUP_COLUMN_PATH "Lokalizacja"
173 END
174
175 STRINGTABLE DISCARDABLE
176 BEGIN
177 IDS_SERVICES_STATUS_RUNNING "Uruchomiona"
178 IDS_SERVICES_STATUS_STOPPED "Zatrzymana"
179 IDS_SERVICES_YES "Tak"
180 IDS_SERVICES_UNKNOWN "Nieznany"
181 END