Polish translation update (#29)
[reactos.git] / base / applications / msconfig_new / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * Translated by TestamenT
3 * testament@users.sourceforge.net
4 * https://sourceforge.net/projects/reactospl
5 * UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
6 * Updated by Saibamen - Adam Stachowicz (saibamenppl@gmail.com) (August, 2011)
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 0, 0, 229, 98
12 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
13 CAPTION "O programie konfiguracji systemu"
14 FONT 8, "MS Shell Dlg"
15 BEGIN
16 ICON IDI_APPICON, IDC_STATIC, 14, 14, 20, 20
17 LTEXT "Program konfiguracji systemu\nWersja 1.0", IDC_STATIC, 42, 14, 182, 17, SS_NOPREFIX
18 // "Copyright (C) ReactOS Team 2005-"COPYRIGHT_YEAR"\n"
19 LTEXT "Copyright (C) ReactOS Team 2005-2015\n\
20 Christoph von Wittich (Christoph@ApiViewer.de)\n\
21 Gregor Schneider (Gregor.Schneider@reactos.org)\n\
22 Hermès BÉLUSCA - MAÏTO (hermes.belusca@sfr.fr)",
23 IDC_STATIC, 41, 34, 183, 34
24 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 174, 79, 50, 14, WS_GROUP
25 END
26
27 IDD_GENERAL_PAGE DIALOGEX 0, 0, 366, 175
28 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CAPTION
29 CAPTION "Ogólne"
30 FONT 8, "MS Shell Dlg"
31 BEGIN
32 CONTROL "Uruchamianie &normalne", IDC_RB_NORMAL_STARTUP, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 15, 18, 332, 10
33 CONTROL "Uruchamianie &diagnostyczne", IDC_RB_DIAGNOSTIC_STARTUP, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 15, 46, 332, 10
34 CONTROL "Uruchamianie &selektywne", IDC_RB_SELECTIVE_STARTUP, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 15, 73, 332, 10
35 CONTROL "Przetwarzaj plik S&YSTEM.INI", IDC_CBX_SYSTEM_INI, "Button", BS_AUTO3STATE | WS_TABSTOP, 35, 86, 316, 10
36 CONTROL "Przetwarzaj plik &WIN.INI", IDC_CBX_WIN_INI, "Button", BS_AUTO3STATE | WS_TABSTOP, 35, 98, 316, 10
37 CONTROL "Załaduj &usługi systemowe", IDC_CBX_LOAD_SYSTEM_SERVICES, "Button", BS_AUTO3STATE | WS_TABSTOP, 35, 110, 316, 10
38 CONTROL "Załaduj &elementy startowe", IDC_CBX_LOAD_STARTUP_ITEMS, "Button", BS_AUTO3STATE | WS_TABSTOP, 35, 122, 316, 10
39 CONTROL "&Użyj oryginalnej konfiguracji rozruchu", IDC_CBX_USE_ORIGINAL_BOOTCFG, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 35, 134, 316, 10
40 PUSHBUTTON "U&ruchom przywracanie systemu", IDC_BTN_SYSTEM_RESTORE_START, 146, 156, 124, 14
41 PUSHBUTTON "Ro&zwiń pliki...", IDC_BTN_FILE_EXTRACTION, 275, 156, 85, 14
42 GROUPBOX "Wybór uruchamiania", IDC_STATIC, 5, 5, 356, 145
43 LTEXT "Załaduj wszystkie sterowniki urządzeń i usługi", IDC_STATIC, 25, 30, 322, 10
44 LTEXT "Załaduj tylko podstawowe urządzenia i usługi", IDC_STATIC, 25, 58, 322, 10
45 END
46
47 IDD_SYSTEM_PAGE DIALOGEX 0, 0, 366, 175
48 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CAPTION
49 CAPTION "System"
50 FONT 8, "MS Shell Dlg"
51 BEGIN
52 CONTROL "", IDC_SYSTEM_TREE, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_EDITLABELS | TVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 5, 5, 285, 146
53 PUSHBUTTON "Przenieś w &górę", IDC_BTN_SYSTEM_UP, 295, 5, 66, 14
54 PUSHBUTTON "Przenieś w &dół", IDC_BTN_SYSTEM_DOWN, 295, 24, 66, 14
55 PUSHBUTTON "Włą&cz", IDC_BTN_SYSTEM_ENABLE, 295, 52, 66, 14
56 PUSHBUTTON "W&yłącz", IDC_BTN_SYSTEM_DISABLE, 295, 71, 66, 14
57 PUSHBUTTON "&Znajdź", IDC_BTN_SYSTEM_FIND, 295, 99, 66, 14
58 PUSHBUTTON "&Nowa", IDC_BTN_SYSTEM_NEW, 295, 118, 66, 14
59 PUSHBUTTON "Edy&tuj", IDC_BTN_SYSTEM_EDIT, 295, 137, 66, 14
60 PUSHBUTTON "&Włącz wszystkie", IDC_BTN_SYSTEM_ENABLE_ALL, 153, 156, 66, 14
61 PUSHBUTTON "Wyłącz wszy&stkie", IDC_BTN_SYSTEM_DISABLE_ALL, 224, 156, 66, 14
62 PUSHBUTTON "Usuń", IDC_BTN_SYSTEM_DELETE, 295, 156, 66, 14
63 END
64
65 IDD_FREELDR_PAGE DIALOGEX 0, 0, 366, 175
66 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CAPTION
67 CAPTION "FREELDR.INI"
68 FONT 8, "MS Shell Dlg"
69 BEGIN
70 LISTBOX IDC_LIST_BOX, 5, 5, 356, 61, LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP
71 PUSHBUTTON "&Sprawdź wszystkie ścieżki rozruchu", IDC_BTN_CHECK_BOOT_PATH, 5, 68, 122, 14
72 PUSHBUTTON "&Ustaw jako domyślne", IDC_BTN_SET_DEFAULT_BOOT, 129, 68, 76, 14
73 PUSHBUTTON "Przenieś w &górę", IDC_BTN_MOVE_UP_BOOT_OPTION, 207, 68, 62, 14
74 PUSHBUTTON "Przenieś w &dół", IDC_BTN_MOVE_DOWN_BOOT_OPTION, 271, 68, 62, 14
75 GROUPBOX "Opcje rozruchu", IDC_STATIC, 5, 84, 305, 86
76 GROUPBOX "", IDC_STATIC, 10, 97, 143, 68
77 CHECKBOX "Awaryjny rozruch (/SA&FEBOOT)", IDC_CBX_SAFE_BOOT, 15, 97, 121, 10
78 CONTROL "Minimalny (&MINIMAL)", IDC_RADIO1, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 15, 110, 133, 10
79 CONTROL "Inne środowisko\n(M&INIMAL (ALTERNATESHELL))", IDC_RADIO4,
80 "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | BS_MULTILINE, 15, 121, 133, 17
81 CONTROL "Napraw ActiveDirectory (DSRE&PAIR)", IDC_RADIO3, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 15, 139, 133, 10
82 CONTROL "Sieć (NET&WORK)", IDC_RADIO2, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 15, 150, 133, 10
83 CHECKBOX "Rozruch bez interfejsu graficznego\n(/&NOGUIBOOT)", IDC_CBX_NO_GUI_BOOT, 158, 91, 127, 17, BS_MULTILINE
84 CHECKBOX "Dziennik rozruchu (/&BOOTLOG)", IDC_CBX_BOOT_LOG, 158, 110, 127, 12
85 CHECKBOX "Podstawowy tryb graficzny (/BAS&EVIDEO)", IDC_CBX_BASE_VIDEO, 158, 124, 147, 12
86 CHECKBOX "Informacje o rozruchu systemu (/S&OS)", IDC_CBX_SOS, 158, 138, 147, 12
87 PUSHBUTTON "Op&cje zaawansowane...", IDC_BTN_ADVANCED_OPTIONS, 158, 151, 88, 14
88 LTEXT "&Limit czasu:", IDC_STATIC, 314, 87, 62, 10
89 EDITTEXT IDC_TXT_BOOT_TIMEOUT, 313, 98, 23, 12, ES_RIGHT | ES_NUMBER
90 LTEXT "sekund", IDC_STATIC, 341, 100, 31, 10
91 CONTROL "Us&taw wszystkie opcje na stałe", 292,
92 "Button", BS_AUTOCHECKBOX | BS_TOP | WS_TABSTOP, 5, 175, 120, 17
93 PUSHBUTTON "&Usuń", IDC_BTN_DELETE, 335, 68, 26, 14
94 END
95
96 IDD_SERVICES_PAGE DIALOGEX 0, 0, 366, 175
97 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CAPTION
98 CAPTION "Usługi"
99 FONT 8, "MS Shell Dlg"
100 BEGIN
101 CONTROL "List1", IDC_SERVICES_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 5, 5, 356, 129
102 PUSHBUTTON "&Włącz wszystkie", IDC_BTN_SERVICES_ACTIVATE, 224, 156, 66, 14
103 PUSHBUTTON "Wyłącz wszy&stkie", IDC_BTN_SERVICES_DEACTIVATE, 295, 156, 66, 14
104 CONTROL "&Ukryj wszystkie usługi %s", IDC_CBX_SERVICES_MASK_PROPRIETARY_SVCS,
105 "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 5, 158, 203, 12
106 LTEXT "Należy pamiętać, że niektóre bezpieczne usługi %s mogą nie zostać wyłączone.", IDC_STATIC_SERVICES_WARNING, 5, 138, 220, 17
107 END
108
109 IDD_STARTUP_PAGE DIALOGEX 0, 0, 362, 175
110 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
111 FONT 8, "MS Shell Dlg"
112 BEGIN
113 CONTROL "List3", IDC_STARTUP_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
114 LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 2, 1, 360, 148
115 PUSHBUTTON "&Włącz wszystkie", IDC_BTN_STARTUP_ACTIVATE, 223, 155, 66, 14
116 PUSHBUTTON "Wyłącz wszy&stkie", IDC_BTN_STARTUP_DEACTIVATE, 295, 155, 66, 14
117 END
118
119 IDD_TOOLS_PAGE DIALOGEX 0, 0, 366, 175
120 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CAPTION
121 CAPTION "Narzędzia"
122 FONT 8, "MS Shell Dlg"
123 BEGIN
124 CONTROL "List1", IDC_TOOLS_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 5, 5, 356, 118
125 EDITTEXT IDC_TOOLS_CMDLINE, 5, 139, 356, 14, ES_READONLY
126 PUSHBUTTON "&Uruchom", IDC_BTN_RUN, 311, 156, 50, 14
127 CONTROL "&Opcje zaawansowane", IDC_CBX_TOOLS_ADVOPT, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 5, 158, 134, 12
128 LTEXT "Wybrane &polecenie:", IDC_STATIC, 5, 127, 128, 10
129 END
130
131 IDD_FILE_EXTRACT_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 353, 117
132 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
133 CAPTION "Rozwiń pliki ze źródła instalacji"
134 FONT 8, "MS Shell Dlg"
135 BEGIN
136 LTEXT "Określ pliki, które chcesz przywrócić, lokalizację źródła zawierającą pliki instalacyjne i lokalizację docelową plików.", IDC_STATIC, 7, 7, 339, 17
137 LTEXT "Pl&iki do przywrócenia:", IDC_STATIC, 7, 34, 93, 10
138 EDITTEXT IDC_TXT_FILE_TO_RESTORE, 103, 32, 158, 12, ES_AUTOHSCROLL
139 PUSHBUTTON "&Przeglądaj...", IDC_BTN_BROWSE_ALL_FILES, 264, 30, 82, 14
140 LTEXT "P&rzywróć z:", IDC_STATIC, 7, 55, 93, 10
141 COMBOBOX IDC_DRP_CAB_FILE, 103, 53, 158, 56, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
142 PUSHBUTTON "Prze&glądaj...", IDC_BTN_BROWSE_CAB_FILES, 264, 51, 82, 14
143 LTEXT "&Zapisz pliki w:", IDC_STATIC, 7, 76, 93, 10
144 COMBOBOX IDC_DRP_DEST_DIR, 103, 74, 158, 42, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
145 PUSHBUTTON "Przeglą&daj...", IDC_BTN_BROWSE_DIRS, 264, 72, 82, 14
146 DEFPUSHBUTTON "Rozwiń", IDOK, 179, 96, 82, 14
147 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 264, 96, 82, 14
148 END
149
150 IDD_FIND_DIALOG DIALOGEX 30, 73, 236, 75
151 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
152 CAPTION "Znajdź"
153 FONT 8, "MS Shell Dlg"
154 BEGIN
155 LTEXT "&Znajdź:", IDC_STATIC, 4, 8, 42, 10, NOT WS_GROUP
156 EDITTEXT IDC_TXT_FIND_TEXT, 47, 7, 128, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_GROUP
157 CONTROL "Uwzględniaj &tylko całe wyrazy", IDC_CBX_FIND_WHOLE_WORD_ONLY,
158 "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 4, 26, 100, 12
159 CONTROL "Uwzględniaj wielkość &liter", IDC_CBX_FIND_MATCH_CASE, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 4, 42, 100, 12
160 GROUPBOX "Kierunek", IDC_STATIC, 107, 26, 68, 28
161 CONTROL "&W górę", IDC_RB_FIND_UP, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 111, 38, 28, 12
162 CONTROL "W &dół", IDC_RB_FIND_DOWN, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 143, 38, 28, 12
163 DEFPUSHBUTTON "Znajdź &następny", IDOK, 182, 5, 50, 14, WS_GROUP
164 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 182, 23, 50, 14, WS_GROUP
165 CONTROL "&Szukaj od początku (Kierunek: W dół) lub końca (Kierunek: W górę)", IDC_CBX_FIND_FROM_BEGINNING,
166 "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 4, 58, 231, 12
167 END
168
169 IDD_FREELDR_ADVANCED_PAGE DIALOGEX 0, 0, 175, 175
170 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
171 FONT 8, "MS Shell Dlg"
172 BEGIN
173 CHECKBOX "/&MAXMEM=", IDC_CBX_MAX_MEM, 10, 10, 50, 10
174 EDITTEXT IDC_TXT_MAX_MEM, 80, 10, 60, 12
175 CONTROL "", IDC_SCR_MAX_MEM, "msctls_updown32", 0x50000000, 140, 10, 11, 11
176 CHECKBOX "/&NUMPROC=", IDC_CBX_NUM_PROC, 10, 25, 50, 10
177 COMBOBOX IDC_DRP_NUM_PROC, 80, 25, 60, 10, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
178 CHECKBOX "/&PCILOCK", IDC_CBX_PCI_LOCK, 10, 40, 50, 10
179 CHECKBOX "/P&ROFILE", IDC_CBX_PROFILE, 10, 55, 50, 10
180 CHECKBOX "/&IRQ", IDC_CBX_IRQ, 10, 70, 40, 12
181 EDITTEXT IDC_TXT_IRQ, 80, 70, 60, 12, ES_LEFT
182 CHECKBOX "/&DEBUG", IDC_CBX_DEBUG, 10, 85, 40, 10
183 CHECKBOX "/D&EBUGPORT", IDC_CBX_DEBUG_PORT, 20, 100, 60, 10
184 COMBOBOX IDC_DRP_DEBUG_PORT, 80, 100, 60, 10, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
185 CHECKBOX "/&BAUDRATE", IDC_CBX_BAUD_RATE, 20, 115, 50, 10
186 COMBOBOX IDC_DRP_DRP_BAUD_RATE, 80, 115, 60, 10, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
187 CHECKBOX "/&CHANNEL", IDC_CBX_CHANNEL, 20, 130, 50, 10
188 EDITTEXT IDC_TXT_CHANNEL, 80, 130, 60, 12, ES_LEFT
189 CONTROL "", IDC_SCR_CHANNEL, "msctls_updown32", 0x50000000, 140, 130, 11, 11
190 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 20, 160, 50, 12
191 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 100, 160, 50, 12
192 END
193
194 IDD_REQUIRED_SERVICES_DISABLING_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 237, 62
195 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
196 CAPTION "Program konfiguracji systemu"
197 FONT 8, "MS Shell Dlg"
198 BEGIN
199 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 180, 41, 50, 14
200 LTEXT "Niezbędne usługi nie mogą zostać wyłączone. Wyłączenie tych usług może uniemożliwić działanie %s na Twoim komputerze.", IDC_STATIC_REQSVCSDIS_INFO, 7, 7, 223, 28
201 CONTROL "&Nie pokazuj tej informacji w przyszłości", IDC_CBX_REQSVCSDIS_NO_MSG_ANYMORE,
202 "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 7, 42, 154, 13
203 END
204
205 STRINGTABLE
206 BEGIN
207 IDS_MSCONFIG "Program konfiguracji systemu"
208 IDS_MSCONFIG_2 "Konfiguracja systemu"
209 IDS_ABOUT "&Informacje...\tShift+F1"
210 END
211
212 STRINGTABLE
213 BEGIN
214 IDS_YES "Tak"
215 IDS_NO "Nie"
216 IDS_UNKNOWN "Nieznany"
217 END
218
219 STRINGTABLE
220 BEGIN
221 IDS_TAB_STARTUP "Uruchamianie"
222 END
223
224 STRINGTABLE
225 BEGIN
226 IDS_SERVICES_COLUMN_SERVICE "Usługa"
227 IDS_SERVICES_COLUMN_REQ "Wymagana"
228 IDS_SERVICES_COLUMN_VENDOR "Producent"
229 IDS_SERVICES_COLUMN_STATUS "Stan"
230 IDS_SERVICES_COLUMN_DATEDISABLED "Data wyłączenia"
231 END
232
233 STRINGTABLE
234 BEGIN
235 IDS_TOOLS_COLUMN_NAME "Nazwa"
236 IDS_TOOLS_COLUMN_DESCR "Opis"
237 IDS_TOOLS_COLUMN_STANDARD "Standardowe"
238 IDS_STARTUP_COLUMN_ELEMENT "Element"
239 IDS_STARTUP_COLUMN_CMD "Polecenie"
240 IDS_STARTUP_COLUMN_PATH "Lokalizacja"
241 END
242
243 STRINGTABLE
244 BEGIN
245 IDS_SERVICES_STATUS_RUNNING "Uruchomiona"
246 IDS_SERVICES_STATUS_STOPPED "Zatrzymana"
247 END