[NTDLL]
[reactos.git] / base / applications / mscutils / devmgmt / lang / el-GR.rc
1 LANGUAGE LANG_GREEK, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDR_MAINMENU MENU
4 BEGIN
5 POPUP "&Áñ÷åßï"
6 BEGIN
7 MENUITEM "¸&îïäïò", IDC_EXIT
8 END
9 POPUP "ÅíÝñãåéá"
10 BEGIN
11 MENUITEM "Åêôýðùóç", IDC_PRINT, GRAYED
12 MENUITEM SEPARATOR
13 MENUITEM "Éäéüôçôåò", IDC_PROP, GRAYED
14 MENUITEM SEPARATOR
15 MENUITEM "ÂïÞèåéá", IDC_PROGHELP, GRAYED
16 END
17 POPUP "ÅìöÜíéóç"
18 BEGIN
19 MENUITEM "ÓõóêåõÝò áíÜ ôýðï", IDC_DEVBYTYPE, CHECKED
20 MENUITEM "ÓõóêåõÝò áíÜ óýíäåóç", IDC_STATIC, GRAYED
21 MENUITEM "ÐçãÝò áíÜ ôýðï", IDC_STATIC, GRAYED
22 MENUITEM "ÐçãÝò áíÜ óýíäåóç", IDC_STATIC, GRAYED
23 END
24 POPUP "ÂïÞèåéá"
25 BEGIN
26 MENUITEM "ÂïÞèåéá", IDC_PROGHELP
27 MENUITEM "Ó÷åôéêÜ...", IDC_ABOUT
28 END
29 END
30
31 IDR_POPUP MENU
32 BEGIN
33 POPUP "popup"
34 BEGIN
35 MENUITEM "Éäéüôçôåò", IDC_PROP, GRAYED
36 MENUITEM SEPARATOR
37 MENUITEM "ÂïÞèåéá", IDC_PROGHELP
38 END
39 END
40
41 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,190,182
42 CAPTION "Ó÷åôéêÜ ìå ç äéá÷åßñéóç óõóêåþí"
43 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
44 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
45 BEGIN
46 LTEXT "Device Manager v0.1\nCopyright (C) 2006\nby Ged Murphy (gedmurphy@gmail.com)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 26
47 PUSHBUTTON "Close", IDOK, 75, 162, 44, 15
48 ICON IDI_MAIN_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
49 EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 174, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
50 END
51
52 STRINGTABLE DISCARDABLE
53 BEGIN
54 IDS_LICENSE "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
55 END
56
57 STRINGTABLE DISCARDABLE
58 BEGIN
59 IDS_TOOLTIP_PROP "Éäéüôçôåò"
60 IDS_TOOLTIP_REFRESH "ÁíáíÝùóç"
61 IDS_TOOLTIP_HELP "ÂïÞèåéá"
62 IDS_TOOLTIP_EXIT "¸îïäïò"
63 END
64
65 /* Hints */
66 STRINGTABLE DISCARDABLE
67 BEGIN
68 IDS_APPNAME "Äéá÷åßñéóç Óõóêåõþí ôïõ ReactOS"
69 IDS_HINT_BLANK " "
70 IDS_HINT_EXIT " Ôåñìáôßæåé ôï ðñüãñáììá."
71 IDS_HINT_REFRESH " ÁíáíÝùóç ôçò ëßóôáò äéåñãáóéþí."
72 IDS_HINT_PROP " ¢íïéãìá ðáñáèýñïõ éäéïôÞôùí ãéá ôç óõãêåêñéìÝíç åðéëïãÞ."
73 IDS_HINT_HELP " ÅìöÜíéóç ðáñáèýñïõ âïÞèåéáò."
74 IDS_HINT_ABOUT " Ó÷åôéêÜ ìå ôç Äéá÷åßñéóç Óõóêåõþí ôïõ ReactOS."
75
76 IDS_HINT_SYS_RESTORE " ÅðáíáöÝñåé ôï ðáñÜèõñï áõôü óôï êáíïíéêï ôïõ ìÝãåèïò."
77 IDS_HINT_SYS_MOVE " Ìåôáêéíåß áõôü ôï ðáñÜèõñï."
78 IDS_HINT_SYS_SIZE " ÁëëÜæåé ôï ìÝãåèïò áõôïý ôïõ ðáñáèýñïõ."
79 IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Ìéêñáßíåé áõôü ôï ðáñÜèõñï óå Ýíá åéêïíßäéï."
80 IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Ðñïóáñìüæåé ôï ìÝãåèïò ôïõ ðáñáèýñïõ áõôïý óôçí ïèüíç."
81 IDS_HINT_SYS_CLOSE " Êëåßíåé áõôü ôï ðáñÜèõñï."
82 END