[NTDLL]
[reactos.git] / base / applications / mscutils / devmgmt / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * translated by xrogers
3 * xxrogers@users.sourceforge.net
4 * https://sourceforge.net/projects/reactospl
5 */
6
7 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
8
9 IDR_MAINMENU MENU
10 BEGIN
11 POPUP "&Plik"
12 BEGIN
13 MENUITEM "Za&koñcz", IDC_EXIT
14 END
15 POPUP "&Akcja"
16 BEGIN
17 MENUITEM "&Drukuj", IDC_PRINT, GRAYED
18 MENUITEM SEPARATOR
19 MENUITEM "&W³a\9cciwo\9cci", IDC_PROP, GRAYED
20 MENUITEM SEPARATOR
21 MENUITEM "Pomo&c", IDC_PROGHELP, GRAYED
22 END
23 POPUP "&Widok"
24 BEGIN
25 MENUITEM "Urz¹dzenia w&ed³ug typu", IDC_DEVBYTYPE, CHECKED
26 MENUITEM "Ur&z¹dzenia wed³ug po³¹czenia", IDC_STATIC, GRAYED
27 MENUITEM "Zaso&by wed³ug typu", IDC_STATIC, GRAYED
28 MENUITEM "Za&soby wed³ug po³¹czenia", IDC_STATIC, GRAYED
29 END
30 POPUP "Pomo&c"
31 BEGIN
32 MENUITEM "&Tematy pomocy", IDC_PROGHELP
33 MENUITEM "Mened¿er urz¹dzeñ - i&nformacje", IDC_ABOUT
34 END
35 END
36
37 IDR_POPUP MENU
38 BEGIN
39 POPUP "popup"
40 BEGIN
41 MENUITEM "W³a\9cciwo\9cci", IDC_PROP, GRAYED
42 MENUITEM SEPARATOR
43 MENUITEM "Pomoc", IDC_PROGHELP
44 END
45 END
46
47 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,190,182
48 CAPTION "Mened¿er urz¹dzeñ - informacje"
49 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
50 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
51 BEGIN
52 LTEXT "Mened¿er urz¹dzeñ v0.1\nCopyright (C) 2006\nby Ged Murphy (gedmurphy@gmail.com)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 26
53 PUSHBUTTON "Zamknij", IDOK, 75, 162, 44, 15
54 ICON IDI_MAIN_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
55 EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 174, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
56 END
57
58 STRINGTABLE DISCARDABLE
59 BEGIN
60 IDS_LICENSE "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; mo¿esz go rozprowadzaæ dalej i/lub modyfikowaæ na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundacjê Wolnego Oprogramowania - wed³ug wersji 2 tej Licencji lub (wed³ug twojego wyboru) którejµ z pó»niejszych wersji.\r\n\r\nNiniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej\9a, i¿ bêdzie on u¿yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyµlnej gwarancji PRZYDATNO©CI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO©CI DO OKRE©LONYCH ZASTOSOWAÑ. W celu uzyskania bli¿szych informacji siêgnij do Powszechnej Licencji Publicznej GNU.\r\n\r\nZ pewnoµci\9a wraz z niniejszym programem otrzyma³eµ te¿ egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeµli nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
61 END
62
63 STRINGTABLE DISCARDABLE
64 BEGIN
65 IDS_TOOLTIP_PROP "W³a\9cciwo\9cci"
66 IDS_TOOLTIP_REFRESH "Od\9cwie¿"
67 IDS_TOOLTIP_HELP "Pomoc"
68 IDS_TOOLTIP_EXIT "Wyj\9ccie"
69 END
70
71 /* Hints */
72 STRINGTABLE DISCARDABLE
73 BEGIN
74 IDS_APPNAME "Mened¿er urz¹dzeñ ReactOS"
75 IDS_HINT_BLANK " "
76 IDS_HINT_EXIT " Zamyka program."
77 IDS_HINT_REFRESH " Od\9cwie¿ listê serwisów."
78 IDS_HINT_PROP " Otwiera arkusz w³a\9cciwo\9cci dla bie¿¹cego zaznaczenia."
79 IDS_HINT_HELP " Otwiera pomoc."
80 IDS_HINT_ABOUT " Informacje o Mened¿erze urz¹dzeñ ReactOS."
81
82 IDS_HINT_SYS_RESTORE " Przywraca okno do normalnych rozmiarów."
83 IDS_HINT_SYS_MOVE " Przesuwa to okno."
84 IDS_HINT_SYS_SIZE " Zmienia rozmiar tego okna."
85 IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Minimalizuje to okno do ikony."
86 IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Rozszerza to okno do rozmiarów ekranu."
87 IDS_HINT_SYS_CLOSE " Zamyka okno."
88 END