Create a branch for header work.
[reactos.git] / base / applications / mscutils / devmgmt / lang / sk-SK.rc
1 /* TRANSLATOR: Mário Kaèmár /Mario Kacmar/ aka Kario (kario@szm.sk)
2 * DATE OF TR.: 14-02-2008
3 * LAST CHANGE: 29-08-2008
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
7
8 IDR_MAINMENU MENU
9 BEGIN
10 POPUP "&Súbor"
11 BEGIN
12 MENUITEM "&Skonèi\9d", IDC_EXIT
13 END
14 POPUP "Akcia"
15 BEGIN
16 MENUITEM "Tlaèi\9d", IDC_PRINT, GRAYED
17 MENUITEM SEPARATOR
18 MENUITEM "Vlastnosti", IDC_PROP, GRAYED
19 MENUITEM SEPARATOR
20 MENUITEM "Pomocník", IDC_PROGHELP, GRAYED
21 END
22 POPUP "Zobrazi\9d"
23 BEGIN
24 MENUITEM "Zariadenia pod¾a typu", IDC_DEVBYTYPE, CHECKED
25 MENUITEM "Zariadenia pod¾a pripojenia", IDC_STATIC, GRAYED
26 MENUITEM "Prostriedky pod¾a typu", IDC_STATIC, GRAYED
27 MENUITEM "Prostriedky pod¾a pripojenia", IDC_STATIC, GRAYED
28 END
29 POPUP "Pomocník"
30 BEGIN
31 MENUITEM "Pomocník", IDC_PROGHELP
32 MENUITEM "Èo je ...", IDC_ABOUT
33 END
34 END
35
36 IDR_POPUP MENU
37 BEGIN
38 POPUP "popup"
39 BEGIN
40 MENUITEM "Vlastnosti", IDC_PROP, GRAYED
41 MENUITEM SEPARATOR
42 MENUITEM "Pomocník", IDC_PROGHELP
43 END
44 END
45
46 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,190,182
47 CAPTION "Èo je Správca zariadení"
48 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
49 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
50 BEGIN
51 LTEXT "Správca zariadení v0.1\nCopyright (C) 2006\nod Ged Murphy (gedmurphy@gmail.com)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 30
52 PUSHBUTTON "Zavrie\9d", IDOK, 75, 162, 44, 15
53 ICON IDI_MAIN_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
54 EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 174, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
55 END
56
57 STRINGTABLE DISCARDABLE
58 BEGIN
59 IDS_LICENSE "Tento program je vo¾ný softvér; mô\9eete ho \9aíri\9d a/alebo modifikova\9d pod¾a podmienok GNU V\9aeobecnej verejnej licencie (GNU General Public License) ako bola zverejnená nadáciou Free Software Foundation; buï verzie 2 tejto licencie, alebo (pod¾a Vá\9aho uvá\9eenia) niektorej neskor\9aej verzie.\r\n\r\nTento program je distribuovaný v nádeji, \9ee bude u\9eitoèný, av\9aak BEZ AKEJKO¼VEK ZÁRUKY; rovnako bez záruky PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI PRE URÈITÝ ÚÈEL. Pre viac detailov si pozrite GNU V\9aeobecnú verejnú licenciu (GNU General Public License).\r\n\r\nKópiu V\9aeobecnej verejnej licencie GNU ste mali dosta\9d spolu s týmto programom; ak nie, napí\9ate si o òu na Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
60 END
61
62 STRINGTABLE DISCARDABLE
63 BEGIN
64 IDS_TOOLTIP_PROP "Vlastnosti"
65 IDS_TOOLTIP_REFRESH "Obnovi\9d"
66 IDS_TOOLTIP_HELP "Pomocník"
67 IDS_TOOLTIP_EXIT "Skonèi\9d"
68 END
69
70 /* Hints */
71 STRINGTABLE DISCARDABLE
72 BEGIN
73 IDS_APPNAME "Správca zariadení systému ReactOS"
74 IDS_HINT_BLANK " "
75 IDS_HINT_EXIT " Skonèí program."
76 IDS_HINT_REFRESH " Obnoví zoznam slu\9eieb."
77 IDS_HINT_PROP " Otvorí okno s vlastnos\9dami pre aktuálny výber."
78 IDS_HINT_HELP " Zobrazí okno pomocníka."
79 IDS_HINT_ABOUT " Èo je Správca zariadení systému ReactOS."
80
81 IDS_HINT_SYS_RESTORE " Obnoví okno na normálnu ve¾kos\9d."
82 IDS_HINT_SYS_MOVE " Premiestni okno."
83 IDS_HINT_SYS_SIZE " Zmení ve¾kos\9d okna."
84 IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Zbalí okno na ikonu."
85 IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Zväè\9aí okno tak, aby zaplnilo celú obrazovku."
86 IDS_HINT_SYS_CLOSE " Zatvorí okno."
87 END