- Merge from trunk up to r45543
[reactos.git] / base / applications / mscutils / devmgmt / lang / uk-UA.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS Device Management
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: base/applications/devmgmt/lang/uk-UA.rc
5 * PURPOSE: Ukraianian Language File for devmgmt
6 * TRANSLATOR: Artem Reznikov
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDR_MAINMENU MENU
12 BEGIN
13 POPUP "&Ôàéë"
14 BEGIN
15 MENUITEM "Â&èõ³ä", IDC_EXIT
16 END
17 POPUP "ijÿ"
18 BEGIN
19 MENUITEM "Äðóê", IDC_PRINT, GRAYED
20 MENUITEM SEPARATOR
21 MENUITEM "Âëàñòèâîñò³", IDC_PROP, GRAYED
22 MENUITEM SEPARATOR
23 MENUITEM "Äîâ³äêà", IDC_PROGHELP, GRAYED
24 END
25 POPUP "Âèãëÿä"
26 BEGIN
27 MENUITEM "Ïðèñòðî¿ çà òèïîì", IDC_DEVBYTYPE, CHECKED
28 MENUITEM "Ïðèñòðî¿ çà ï³äêëþ÷åííÿì", IDC_STATIC, GRAYED
29 MENUITEM "Ðåñóðñè çà òèïîì", IDC_STATIC, GRAYED
30 MENUITEM "Ðåñóðñè çà ï³äêëþ÷åííÿì", IDC_STATIC, GRAYED
31 END
32 POPUP "Äîâ³äêà"
33 BEGIN
34 MENUITEM "Äîâ³äêà", IDC_PROGHELP
35 MENUITEM "Ïðî ïðîãðàìó", IDC_ABOUT
36 END
37 END
38
39 IDR_POPUP MENU
40 BEGIN
41 POPUP "popup"
42 BEGIN
43 MENUITEM "Âëàñòèâîñò³", IDC_PROP, GRAYED
44 MENUITEM SEPARATOR
45 MENUITEM "Äîâ³äêà", IDC_PROGHELP
46 END
47 END
48
49 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,190,182
50 CAPTION "Ïðî ïðîãðàìó Äèñïåò÷åð ïðèñòðî¿â"
51 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
52 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
53 BEGIN
54 LTEXT "Äèñïåò÷åð ïðèñòðî¿â v0.1\nCopyright (C) 2006\nby Ged Murphy (gedmurphy@gmail.com)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 26
55 PUSHBUTTON "Çàêðèòè", IDOK, 75, 162, 44, 15
56 ICON IDI_MAIN_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
57 EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 174, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
58 END
59
60 STRINGTABLE DISCARDABLE
61 BEGIN
62 IDS_LICENSE "Öå â³ëüíå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ; Âè ìîæåòå ðîçïîâñþäæóâàòè ¿¿ òà çì³íþâàòè, äîòðèìóþ÷èñü óìîâè ³äêðèòî¿ ë³öåíç³éíî¿ óãîäè GNU, îïóáë³êîâàíî¿ Ôîíäîì â³ëüíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ; àáî ðåäàêö³¿ 2 Óãîäè, àáî áóäü-ÿêî¿ ðåäàêö³¿, âèïóùåíî¿ ï³çí³øå.\r\n\r\nÖÿ ïðîãðàìà ðîçïîâñþäæóºòüñÿ â íà䳿 íà òå, ùî âîíà âèÿâèòüñÿ êîðèñíîþ, àëå ÁÅÇ ÁÓÄÜ-ßÊÈÕ ÃÀÐÀÍÒ²É, âêëþ÷àþ÷è ÓßÂÍÎÞ ÃÀÐÀÍÒ²ªÞ ßÊÎÑÒ² àáî ÏÐÈÄÀÒÍÎÑÒ² äëÿ ïåâíèõ ö³ëåé. Ïîäðîáèö³ ì³ñòÿòüñÿ ó ³äêðèò³é ë³öåíç³éí³é óãîä³ GNU.\r\n\r\nÐàçîì ç ö³ºþ ïðîãðàìîþ ïîâèíåí ïîøèðþâàòèñÿ ïðèì³ðíèê ³äêðèòî¿ ë³öåíç³éíî¿ óãîäè GNU. ßêùî â³í â³äñóòí³é, ïîâ³äîìòå ïðî öå â Ôîíä â³ëüíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ (Free Software Foundation, Inc.), 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
63 END
64
65 STRINGTABLE DISCARDABLE
66 BEGIN
67 IDS_TOOLTIP_PROP "Âëàñòèâîñò³"
68 IDS_TOOLTIP_REFRESH "Îíîâèòè"
69 IDS_TOOLTIP_HELP "Äîâ³äêà"
70 IDS_TOOLTIP_EXIT "Âèõ³ä"
71 END
72
73 /* Hints */
74 STRINGTABLE DISCARDABLE
75 BEGIN
76 IDS_APPNAME "Äèñïåò÷åð ïðèñòðî¿â ReactOS"
77 IDS_HINT_BLANK " "
78 IDS_HINT_EXIT " Âèéòè ç ïðîãðàìè."
79 IDS_HINT_REFRESH " Îíîâèòè ñïèñîê."
80 IDS_HINT_PROP " ³äêðèòè âëàñòèâîñò³ äëÿ âèáðàíîãî åëåìåíòó."
81 IDS_HINT_HELP " Ïîêàçàòè â³êíî äîâ³äêè."
82 IDS_HINT_ABOUT " Ïðî Äèñïåò÷åð ïðèñòðî¿â ReactOS."
83
84 IDS_HINT_SYS_RESTORE " ³äíîâèòè âèõ³äíèé ðîçì³ð â³êíà."
85 IDS_HINT_SYS_MOVE " Çì³íèòè ðîçòàøóâàííÿ â³êíà."
86 IDS_HINT_SYS_SIZE " Çì³íèòè ðîçì³ð â³êíà."
87 IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Çãîðíóòè â³êíî ó çíà÷îê."
88 IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Ðîçãîðíóòè â³êíî íà âåñü åêðàí."
89 IDS_HINT_SYS_CLOSE " Çàêðèòè â³êíî."
90 END