[EVENTVWR] Add support for a command-line for the Event Log Viewer.
[reactos.git] / base / applications / mscutils / eventvwr / lang / cs-CZ.rc
1 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDM_EVENTVWR MENU
4 BEGIN
5 POPUP "&Protokol"
6 BEGIN
7 MENUITEM "&Otevřít...", IDM_OPEN_EVENTLOG
8 MENUITEM "Uložit &Protokol jako...", IDM_SAVE_EVENTLOG
9 MENUITEM "&Zavřít", IDM_CLOSE_EVENTLOG
10 MENUITEM SEPARATOR
11 MENUITEM "&Odstranit události", IDM_CLEAR_EVENTS
12 MENUITEM "&Přejmenovat\tF2", IDM_RENAME_EVENTLOG
13 MENUITEM "Nastavení protokolování...", IDM_EVENTLOG_SETTINGS
14 MENUITEM SEPARATOR
15 MENUITEM "&Konec", IDM_EXIT
16 END
17 POPUP "&Zobrazit"
18 BEGIN
19 MENUITEM "&Od nejnovějšího", IDM_LIST_NEWEST
20 MENUITEM "Od &nejstaršího", IDM_LIST_OLDEST
21 MENUITEM SEPARATOR
22 MENUITEM "&Podrobnosti...\tEnter", IDM_EVENT_DETAILS
23 MENUITEM SEPARATOR
24 MENUITEM "&Obnovit\tF5", IDM_REFRESH
25 END
26 POPUP "&Možnosti"
27 BEGIN
28 MENUITEM "&Zobrazit podrobnosti", IDM_SHOW_EVENT_DETAILS_VIEW
29 END
30 POPUP "&Nápověda"
31 BEGIN
32 MENUITEM "Ná&pověda", IDM_HELP
33 MENUITEM SEPARATOR
34 MENUITEM "&O programu", IDM_ABOUT
35 END
36 END
37
38 IDA_EVENTVWR ACCELERATORS
39 BEGIN
40 "?", IDM_ABOUT, ASCII, ALT
41 "/", IDM_ABOUT, ASCII, ALT
42 VK_F2, IDM_RENAME_EVENTLOG, VIRTKEY
43 VK_F5, IDM_REFRESH, VIRTKEY
44 END
45
46 IDD_EVENTDETAILS_DLG DIALOGEX 0, 0, 266, 240
47 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
48 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
49 CAPTION "Podrobnosti události"
50 FONT 8, "MS Shell Dlg"
51 BEGIN
52 LTEXT "EvtDetailsCtrl", IDC_STATIC, 0, 0, 266, 215
53 PUSHBUTTON "&Nápověda", IDHELP, 8, 220, 50, 14
54 DEFPUSHBUTTON "&Zavřít", IDOK, 208, 220, 50, 14
55 END
56
57 IDD_EVENTDETAILS_CTRL DIALOGEX 0, 0, 266, 215
58 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
59 FONT 8, "MS Shell Dlg"
60 BEGIN
61 LTEXT "Datum:", IDC_STATIC, 8, 5, 31, 8
62 EDITTEXT IDC_EVENTDATESTATIC, 46, 5, 47, 8, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
63 LTEXT "Zdroj:", IDC_STATIC, 103, 5, 36, 8
64 EDITTEXT IDC_EVENTSOURCESTATIC, 140, 5, 82, 8, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
65 LTEXT "Čas:", IDC_STATIC, 8, 15, 31, 8
66 EDITTEXT IDC_EVENTTIMESTATIC, 46, 15, 47, 8, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
67 LTEXT "Kategorie:", IDC_STATIC, 103, 15, 36, 8
68 EDITTEXT IDC_EVENTCATEGORYSTATIC, 140, 15, 82, 8, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
69 LTEXT "Typ:", IDC_STATIC, 8, 25, 31, 8
70 EDITTEXT IDC_EVENTTYPESTATIC, 46, 25, 47, 8, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
71 LTEXT "ID události:", IDC_STATIC, 103, 25, 36, 8
72 EDITTEXT IDC_EVENTIDSTATIC, 140, 25, 82, 8, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
73 LTEXT "&Uživatel:", IDC_STATIC, 8, 35, 36, 8
74 EDITTEXT IDC_EVENTUSERSTATIC, 46, 35, 152, 8, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
75 LTEXT "P&očítač:", IDC_STATIC, 8, 45, 36, 8
76 EDITTEXT IDC_EVENTCOMPUTERSTATIC, 46, 45, 152, 8, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
77
78 PUSHBUTTON "", IDC_PREVIOUS, 230, 5, 28, 14, BS_ICON
79 PUSHBUTTON "", IDC_NEXT, 230, 21, 28, 14, BS_ICON
80 PUSHBUTTON "", IDC_COPY, 230, 37, 28, 14, BS_ICON
81
82 LTEXT "&Popis:", IDC_STATIC, 8, 65, 39, 8
83 CONTROL "", IDC_EVENTTEXTEDIT, RICHEDIT_CLASS, ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL | WS_BORDER, 8, 76, 250, 60
84
85 LTEXT "D&ata:", IDC_DETAILS_STATIC, 8, 140, 20, 8
86 CONTROL "&Byty", IDC_BYTESRADIO, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 39, 140, 34, 8
87 CONTROL "&Word", IDC_WORDRADIO, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 77, 140, 34, 8
88 EDITTEXT IDC_EVENTDATAEDIT, 8, 150, 250, 60, ES_MULTILINE | ES_AUTOHSCROLL | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL | WS_BORDER
89 END
90
91 IDD_LOGPROPERTIES_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 252, 234
92 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
93 CAPTION "Obecné"
94 FONT 8, "MS Shell Dlg"
95 BEGIN
96 LTEXT "&Zobrazovaný název:", IDC_STATIC, 7, 9, 60, 8
97 EDITTEXT IDC_DISPLAYNAME, 67, 7, 178, 12, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
98 LTEXT "&Název protokolu:", IDC_STATIC, 7, 25, 60, 8
99 EDITTEXT IDC_LOGNAME, 67, 23, 178, 12, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
100 LTEXT "Soubor &protokolu:", IDC_STATIC, 7, 41, 60, 8
101 EDITTEXT IDC_LOGFILE, 67, 39, 178, 12, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
102 LTEXT "Velikost:", IDC_STATIC, 7, 57, 60, 8
103 EDITTEXT IDC_SIZE_LABEL, 67, 57, 178, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
104 LTEXT "Vytvořeno:", IDC_STATIC, 7, 69, 60, 8
105 EDITTEXT IDC_CREATED_LABEL, 67, 69, 178, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
106 LTEXT "Změněno:", IDC_STATIC, 7, 81, 60, 8
107 EDITTEXT IDC_MODIFIED_LABEL, 67, 81, 178, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
108 LTEXT "Poslední přístup:", IDC_STATIC, 7, 93, 60, 8
109 EDITTEXT IDC_ACCESSED_LABEL, 67, 93, 178, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
110 GROUPBOX "Velikost výpisu", IDC_STATIC, 7, 106, 238, 99
111 LTEXT "&Maximální velikost:", IDC_STATIC, 17, 122, 58, 8
112 EDITTEXT IDC_EDIT_MAXLOGSIZE, 80, 119, 40, 14, ES_LEFT | ES_NUMBER | WS_GROUP
113 CONTROL "", IDC_UPDOWN_MAXLOGSIZE, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_NOTHOUSANDS | UDS_ALIGNRIGHT |
114 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_GROUP, 120, 119, 10, 14
115 LTEXT "KB", IDC_STATIC, 130, 122, 20, 8
116 LTEXT "Pokud je dosažena maximální velikost:", IDC_STATIC, 17, 140, 219, 8
117 CONTROL "&Přepsat události podle potřeby", IDC_OVERWRITE_AS_NEEDED, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 17, 155, 219, 10
118 CONTROL "Př&epsat události starší než", IDC_OVERWRITE_OLDER_THAN, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 17, 168, 102, 10
119 EDITTEXT IDC_EDIT_EVENTS_AGE, 122, 165, 35, 14, ES_LEFT | ES_NUMBER | WS_GROUP
120 CONTROL "", IDC_UPDOWN_EVENTS_AGE, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
121 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_GROUP, 157, 165, 10, 14
122 LTEXT "dny", IDC_STATIC, 162, 168, 20, 8
123 CONTROL "&Nepřepisovat události\n(vyčistit protokol ručně)", IDC_NO_OVERWRITE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | BS_MULTILINE | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 17, 180, 143, 20
124 PUSHBUTTON "&Obnovit výchozí", IDC_RESTOREDEFAULTS, 166, 183, 70, 14
125 AUTOCHECKBOX "&Užívá pomalé připojení", IDC_LOW_SPEED_CONNECTION, 7, 217, 167, 10
126 PUSHBUTTON "&Vyčistit", ID_CLEARLOG, 195, 213, 50, 14
127 END
128
129 STRINGTABLE
130 BEGIN
131 IDS_COPYRIGHT "Copyright (C) 2007 Marc Piulachs (marc.piulachs@codexchange.net)"
132 IDS_APP_TITLE "Prohlížeč událostí"
133 IDS_APP_TITLE_EX "%s - Protkol %s na \\\\"
134 IDS_STATUS_MSG "Počet událostí v protokolu %s: %lu (listed: %lu)"
135 IDS_LOADING_WAIT "Načítám protokol událostí. Prosím čekejte..."
136 IDS_NO_ITEMS "Žádné události v tomto výpisu." // "No events in this log."
137 IDS_EVENTLOG_SYSTEM "Systémové protokoly"
138 IDS_EVENTLOG_APP "Protokoly aplikací"
139 IDS_EVENTLOG_USER "Uživatelské protokoly"
140 IDS_EVENTSTRINGIDNOTFOUND "Popis ID události ( %lu ) zdroj ( %s ) nebyl nalezen. Místní počítač neobsahuje potřebné informace v registru nebo chybí DLL soubory pro zobrazení zpráv ze vzdáleného počítače.\n\nThe following information is part of the event:\n\n"
141 IDS_CLEAREVENTS_MSG "Chcete tento protokol před odstraněním uložit?"
142 IDS_SAVE_FILTER "Protokol událostí (*.evt)\0*.evt\0"
143 END
144
145 STRINGTABLE
146 BEGIN
147 /* Please note that explicit TAB characters '\t' are used to fix the alignment of the message in the MessageBox */
148 IDS_USAGE "ReactOS Event Viewer\n\
149 \n\
150 EventVwr [computer name] [/l:<event log file>] [/?]\n\
151 \n\
152 ""computer name"" : Specifies the remote computer where to connect\n\
153 \tto retrieve the events to display. If no name is specified, the\n\
154 \tlocal computer is used.\n\
155 \n\
156 /l:<event log file> : Specifies which event log file to open.\n\
157 \tOnly files in the .evt format (NT ≤ 5.2) are supported.\n\
158 \n\
159 /? : Displays this help message.\n\
160 "
161 END
162
163 STRINGTABLE
164 BEGIN
165 IDS_EVENTLOG_ERROR_TYPE "Chyba"
166 IDS_EVENTLOG_WARNING_TYPE "Upozornění"
167 IDS_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE "Informace"
168 IDS_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS "Úspěšný audit"
169 IDS_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE "Audit selhal"
170 IDS_EVENTLOG_SUCCESS "Úspěch"
171 IDS_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE "Neznámá událost"
172 END
173
174 STRINGTABLE
175 BEGIN
176 IDS_BYTES_FORMAT "byty" // "%s bytes"
177 // "%1!ls! (%2!ls! bytes)"
178 END
179
180 STRINGTABLE
181 BEGIN
182 IDS_COLUMNTYPE "Typ"
183 IDS_COLUMNDATE "Datum"
184 IDS_COLUMNTIME "Čas"
185 IDS_COLUMNSOURCE "Zdroj"
186 IDS_COLUMNCATEGORY "Kategorie"
187 IDS_COLUMNEVENT "Událost"
188 IDS_COLUMNUSER "Uživatel"
189 IDS_COLUMNCOMPUTER "Počítač"
190 END
191
192 STRINGTABLE
193 BEGIN
194 IDS_COPY "Typ události: %s\r\n\
195 Zdroj: %s\r\n\
196 Kategorie: %s\r\n\
197 ID: %s\r\n\
198 Datum: %s\r\n\
199 Čas: %s\r\n\
200 Uživatel: %s\r\n\
201 Počítač: %s\r\n\
202 Popis: \r\n%s"
203 END
204
205 STRINGTABLE
206 BEGIN
207 IDS_NONE "Žádný"
208 IDS_NOT_AVAILABLE "Není k dispozici"
209 END