Polish translation update (#29)
[reactos.git] / base / applications / mscutils / eventvwr / lang / pl-PL.rc
1 /* Polish translation by Caemyr - Olaf Siejka
2 * PL update by wojo664 (June 2014)
3 */
4
5 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
6
7 IDM_EVENTVWR MENU
8 BEGIN
9 POPUP "&Dzienniki"
10 BEGIN
11 MENUITEM "&Otwórz...", IDM_OPEN_EVENTLOG
12 MENUITEM "Zapisz dziennik zdarzeń jako...", IDM_SAVE_EVENTLOG
13 MENUITEM "&Zamknij", IDM_CLOSE_EVENTLOG
14 MENUITEM SEPARATOR
15 MENUITEM "W&yczyść wszystkie zdarzenia", IDM_CLEAR_EVENTS
16 MENUITEM "&Zmień nazwę\tF2", IDM_RENAME_EVENTLOG
17 MENUITEM "Wł&aściwości dziennika...", IDM_EVENTLOG_SETTINGS
18 MENUITEM SEPARATOR
19 MENUITEM "&Wyjście", IDM_EXIT
20 END
21 POPUP "&Podgląd"
22 BEGIN
23 MENUITEM "&Najnowsze pierwsze", IDM_LIST_NEWEST
24 MENUITEM "N&ajstarsze pierwsze", IDM_LIST_OLDEST
25 MENUITEM SEPARATOR
26 MENUITEM "&Szczegóły...\tEnter", IDM_EVENT_DETAILS
27 MENUITEM SEPARATOR
28 MENUITEM "&Odśwież\tF5", IDM_REFRESH
29 END
30 POPUP "Op&cje"
31 BEGIN
32 MENUITEM "&Pokaż szczegóły zdarzenia ", IDM_SHOW_EVENT_DETAILS_VIEW
33 END
34 POPUP "Po&moc"
35 BEGIN
36 MENUITEM "Pomo&c", IDM_HELP
37 MENUITEM SEPARATOR
38 MENUITEM "O &programie", IDM_ABOUT
39 END
40 END
41
42 IDA_EVENTVWR ACCELERATORS
43 BEGIN
44 "?", IDM_ABOUT, ASCII, ALT
45 "/", IDM_ABOUT, ASCII, ALT
46 VK_F2, IDM_RENAME_EVENTLOG, VIRTKEY
47 VK_F5, IDM_REFRESH, VIRTKEY
48 END
49
50 IDD_EVENTDETAILS_DLG DIALOGEX 0, 0, 266, 240
51 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
52 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
53 CAPTION "Szczegóły zdarzenia"
54 FONT 8, "MS Shell Dlg"
55 BEGIN
56 LTEXT "EvtDetailsCtrl", IDC_STATIC, 0, 0, 266, 215
57 PUSHBUTTON "Po&moc", IDHELP, 8, 220, 50, 14
58 DEFPUSHBUTTON "&Zamknij", IDOK, 208, 220, 50, 14
59 END
60
61 IDD_EVENTDETAILS_CTRL DIALOGEX 0, 0, 266, 215
62 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
63 FONT 8, "MS Shell Dlg"
64 BEGIN
65 LTEXT "Data:", IDC_STATIC, 8, 5, 31, 8
66 EDITTEXT IDC_EVENTDATESTATIC, 46, 5, 47, 8, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
67 LTEXT "Źródło:", IDC_STATIC, 103, 5, 36, 8
68 EDITTEXT IDC_EVENTSOURCESTATIC, 140, 5, 82, 8, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
69 LTEXT "Czas:", IDC_STATIC, 8, 15, 31, 8
70 EDITTEXT IDC_EVENTTIMESTATIC, 46, 15, 47, 8, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
71 LTEXT "Kategoria:", IDC_STATIC, 103, 15, 36, 8
72 EDITTEXT IDC_EVENTCATEGORYSTATIC, 140, 15, 82, 8, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
73 LTEXT "Typ:", IDC_STATIC, 8, 25, 31, 8
74 EDITTEXT IDC_EVENTTYPESTATIC, 46, 25, 47, 8, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
75 LTEXT "Numer ID:", IDC_STATIC, 103, 25, 36, 8
76 EDITTEXT IDC_EVENTIDSTATIC, 140, 25, 82, 8, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
77 LTEXT "&Użytkownik:", IDC_STATIC, 8, 35, 36, 8
78 EDITTEXT IDC_EVENTUSERSTATIC, 46, 35, 152, 8, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
79 LTEXT "&Komputer:", IDC_STATIC, 8, 45, 36, 8
80 EDITTEXT IDC_EVENTCOMPUTERSTATIC, 46, 45, 152, 8, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
81
82 PUSHBUTTON "", IDC_PREVIOUS, 230, 5, 28, 14, BS_ICON
83 PUSHBUTTON "", IDC_NEXT, 230, 21, 28, 14, BS_ICON
84 PUSHBUTTON "", IDC_COPY, 230, 37, 28, 14, BS_ICON
85
86 LTEXT "&Opis:", IDC_STATIC, 8, 65, 39, 8
87 CONTROL "", IDC_EVENTTEXTEDIT, RICHEDIT_CLASS, ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL | WS_BORDER, 8, 76, 250, 60
88
89 LTEXT "D&ane", IDC_DETAILS_STATIC, 8, 140, 20, 8
90 CONTROL "&Bajty", IDC_BYTESRADIO, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 39, 140, 34, 8
91 CONTROL "&Słowa", IDC_WORDRADIO, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 77, 140, 34, 8
92 EDITTEXT IDC_EVENTDATAEDIT, 8, 150, 250, 60, ES_MULTILINE | ES_AUTOHSCROLL | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL | WS_BORDER
93 END
94
95 IDD_LOGPROPERTIES_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 252, 234
96 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
97 CAPTION "Ogólne"
98 FONT 8, "MS Shell Dlg"
99 BEGIN
100 LTEXT "&Nazwa wyświetlana:", IDC_STATIC, 7, 9, 60, 8
101 EDITTEXT IDC_DISPLAYNAME, 67, 7, 178, 12, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
102 LTEXT "Nazwa dzi&ennika:", IDC_STATIC, 7, 25, 60, 8
103 EDITTEXT IDC_LOGNAME, 67, 23, 178, 12, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
104 LTEXT "Plik &dziennika:", IDC_STATIC, 7, 41, 60, 8
105 EDITTEXT IDC_LOGFILE, 67, 39, 178, 12, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
106 LTEXT "Rozmiar:", IDC_STATIC, 7, 57, 60, 8
107 EDITTEXT IDC_SIZE_LABEL, 67, 57, 178, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
108 LTEXT "Utworzony:", IDC_STATIC, 7, 69, 60, 8
109 EDITTEXT IDC_CREATED_LABEL, 67, 69, 178, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
110 LTEXT "Zmodyfikowany:", IDC_STATIC, 7, 81, 60, 8
111 EDITTEXT IDC_MODIFIED_LABEL, 67, 81, 178, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
112 LTEXT "Ostatnio używany:", IDC_STATIC, 7, 93, 80, 8
113 EDITTEXT IDC_ACCESSED_LABEL, 67, 93, 178, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
114 GROUPBOX "Rozmiar dziennika", IDC_STATIC, 7, 106, 238, 99
115 LTEXT "&Maksymalny rozmiar dziennika:", IDC_STATIC, 17, 122, 58, 8
116 EDITTEXT IDC_EDIT_MAXLOGSIZE, 80, 119, 40, 14, ES_LEFT | ES_NUMBER | WS_GROUP
117 CONTROL "", IDC_UPDOWN_MAXLOGSIZE, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_NOTHOUSANDS | UDS_ALIGNRIGHT |
118 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_GROUP, 120, 119, 10, 14
119 LTEXT "KB", IDC_STATIC, 130, 122, 20, 8
120 LTEXT "Po osiągnięciu maksymalnego rozmiaru pliku dziennika:", IDC_STATIC, 17, 140, 219, 8
121 CONTROL "&Zastąp zdarzenia w razie potrzeby", IDC_OVERWRITE_AS_NEEDED, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 17, 155, 219, 10
122 CONTROL "Z&astąp zdarzenia starsze niż", IDC_OVERWRITE_OLDER_THAN, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 17, 168, 102, 10
123 EDITTEXT IDC_EDIT_EVENTS_AGE, 122, 165, 35, 14, ES_LEFT | ES_NUMBER | WS_GROUP
124 CONTROL "", IDC_UPDOWN_EVENTS_AGE, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
125 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_GROUP, 157, 165, 10, 14
126 LTEXT "dni", IDC_STATIC, 162, 168, 20, 8
127 CONTROL "&Nie zastępuj zdarzeń\n(ręczne czyszczenie dziennika)", IDC_NO_OVERWRITE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | BS_MULTILINE | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 17, 180, 143, 20
128 PUSHBUTTON "&Przywróć domyślne", IDC_RESTOREDEFAULTS, 166, 183, 70, 14
129 AUTOCHECKBOX "&Użyj połączenia o małej szybkości", IDC_LOW_SPEED_CONNECTION, 7, 217, 167, 10
130 PUSHBUTTON "&Wyczyść dziennik", ID_CLEARLOG, 175, 213, 70, 14
131 END
132
133 STRINGTABLE
134 BEGIN
135 IDS_COPYRIGHT "Copyright (C) 2007 Marc Piulachs (marc.piulachs@codexchange.net)"
136 IDS_APP_TITLE "Podgląd zdarzeń"
137 IDS_APP_TITLE_EX "%s - %s Log na \\\\"
138 IDS_STATUS_MSG "%s posiada %lu zdarzeń (listed: %lu)"
139 IDS_LOADING_WAIT "Ładowanie logów zdarzeń. Proszę czekać..."
140 IDS_NO_ITEMS "Brak elementów do wyświetlenia w tym widoku." // "No events in this log."
141 IDS_EVENTLOG_SYSTEM "Dzienniki systemu"
142 IDS_EVENTLOG_APP "Dzienniki aplikacji"
143 IDS_EVENTLOG_USER "Dzienniki użytkownika"
144 IDS_EVENTSTRINGIDNOTFOUND "Opis zdarzenia dla danego numeru ID ( %lu ) nie został odnaleziony w źródle ( %s ). Ten komputer może nie miec wystarczających informacji w rejestrze, albo bibliotek DLL, aby wyświetlić wiadomości z komputera zdalnego.\n\nThe following information is part of the event:\n\n"
145 IDS_CLEAREVENTS_MSG "Czy chcesz zapisać dziennik zdarzeń przed czyszczeniem?"
146 IDS_SAVE_FILTER "Dziennik zdarzeń (*.evt)\0*.evt\0"
147 END
148
149 STRINGTABLE
150 BEGIN
151 IDS_EVENTLOG_ERROR_TYPE "Błąd"
152 IDS_EVENTLOG_WARNING_TYPE "Ostrzeżenie"
153 IDS_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE "Informacja"
154 IDS_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS "Udany Audyt"
155 IDS_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE "Nieudany Audyt"
156 IDS_EVENTLOG_SUCCESS "Sukces"
157 IDS_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE "Zdarzenie nieznane"
158 END
159
160 STRINGTABLE
161 BEGIN
162 IDS_BYTES_FORMAT "bytes" // "%s bytes"
163 // "%1!ls! (%2!ls! bytes)"
164 END
165
166 STRINGTABLE
167 BEGIN
168 IDS_COLUMNTYPE "Typ"
169 IDS_COLUMNDATE "Data"
170 IDS_COLUMNTIME "Czas"
171 IDS_COLUMNSOURCE "Źródło"
172 IDS_COLUMNCATEGORY "Kategoria"
173 IDS_COLUMNEVENT "Zdarzenie"
174 IDS_COLUMNUSER "Użytkownik"
175 IDS_COLUMNCOMPUTER "Komputer"
176 END
177
178 STRINGTABLE
179 BEGIN
180 IDS_COPY "Event Type: %s\r\n\
181 Event Source: %s\r\n\
182 Event Category: %s\r\n\
183 Event ID: %s\r\n\
184 Date: %s\r\n\
185 Time: %s\r\n\
186 User: %s\r\n\
187 Computer: %s\r\n\
188 Description:\r\n%s"
189 END
190
191 STRINGTABLE
192 BEGIN
193 IDS_NONE "Brak"
194 IDS_NOT_AVAILABLE "N/A"
195 END