[EVENTVWR] Additions for the Event Viewer.
[reactos.git] / base / applications / mscutils / eventvwr / lang / pl-PL.rc
1 /* Polish translation by Caemyr - Olaf Siejka
2 * PL update by wojo664 (June 2014)
3 */
4
5 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
6
7 IDM_EVENTVWR MENU
8 BEGIN
9 POPUP "&Dzienniki"
10 BEGIN
11 MENUITEM "&Otwórz...", IDM_OPEN_EVENTLOG
12 MENUITEM "Zapisz dziennik zdarzeń jako...", IDM_SAVE_EVENTLOG
13 MENUITEM "&Zamknij", IDM_CLOSE_EVENTLOG
14 MENUITEM SEPARATOR
15 MENUITEM "W&yczyść wszystkie zdarzenia", IDM_CLEAR_EVENTS
16 MENUITEM "&Zmień nazwę\tF2", IDM_RENAME_EVENTLOG
17 MENUITEM "Wł&aściwości dziennika...", IDM_EVENTLOG_SETTINGS
18 MENUITEM SEPARATOR
19 MENUITEM "&Wyjście", IDM_EXIT
20 END
21 POPUP "&Podgląd"
22 BEGIN
23 MENUITEM "&Najnowsze pierwsze", IDM_LIST_NEWEST
24 MENUITEM "N&ajstarsze pierwsze", IDM_LIST_OLDEST
25 MENUITEM SEPARATOR
26 MENUITEM "&Szczegóły...\tEnter", IDM_EVENT_DETAILS
27 MENUITEM SEPARATOR
28 MENUITEM "&Odśwież\tF5", IDM_REFRESH
29 END
30 POPUP "Op&cje"
31 BEGIN
32 MENUITEM "Event details &view", IDM_EVENT_DETAILS_VIEW
33 MENUITEM "&Grid lines", IDM_LIST_GRID_LINES
34 MENUITEM SEPARATOR
35 MENUITEM "&Save settings on exit", IDM_SAVE_SETTINGS
36 END
37 POPUP "Po&moc"
38 BEGIN
39 MENUITEM "Pomo&c", IDM_HELP
40 MENUITEM SEPARATOR
41 MENUITEM "O &programie", IDM_ABOUT
42 END
43 END
44
45 IDA_EVENTVWR ACCELERATORS
46 BEGIN
47 "?", IDM_ABOUT, ASCII, ALT
48 "/", IDM_ABOUT, ASCII, ALT
49 VK_F2, IDM_RENAME_EVENTLOG, VIRTKEY
50 VK_F5, IDM_REFRESH, VIRTKEY
51 END
52
53 IDD_EVENTDETAILS_DLG DIALOGEX 0, 0, 266, 240
54 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
55 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
56 CAPTION "Szczegóły zdarzenia"
57 FONT 8, "MS Shell Dlg"
58 BEGIN
59 LTEXT "EvtDetailsCtrl", IDC_STATIC, 0, 0, 266, 215
60 PUSHBUTTON "Po&moc", IDHELP, 8, 220, 50, 14
61 DEFPUSHBUTTON "&Zamknij", IDOK, 208, 220, 50, 14
62 END
63
64 IDD_EVENTDETAILS_CTRL DIALOGEX 0, 0, 266, 215
65 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
66 FONT 8, "MS Shell Dlg"
67 BEGIN
68 LTEXT "Data:", IDC_STATIC, 8, 5, 31, 8
69 EDITTEXT IDC_EVENTDATESTATIC, 46, 5, 47, 8, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
70 LTEXT "Źródło:", IDC_STATIC, 103, 5, 36, 8
71 EDITTEXT IDC_EVENTSOURCESTATIC, 140, 5, 82, 8, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
72 LTEXT "Czas:", IDC_STATIC, 8, 15, 31, 8
73 EDITTEXT IDC_EVENTTIMESTATIC, 46, 15, 47, 8, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
74 LTEXT "Kategoria:", IDC_STATIC, 103, 15, 36, 8
75 EDITTEXT IDC_EVENTCATEGORYSTATIC, 140, 15, 82, 8, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
76 LTEXT "Typ:", IDC_STATIC, 8, 25, 31, 8
77 EDITTEXT IDC_EVENTTYPESTATIC, 46, 25, 47, 8, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
78 LTEXT "Numer ID:", IDC_STATIC, 103, 25, 36, 8
79 EDITTEXT IDC_EVENTIDSTATIC, 140, 25, 82, 8, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
80 LTEXT "&Użytkownik:", IDC_STATIC, 8, 35, 36, 8
81 EDITTEXT IDC_EVENTUSERSTATIC, 46, 35, 152, 8, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
82 LTEXT "&Komputer:", IDC_STATIC, 8, 45, 36, 8
83 EDITTEXT IDC_EVENTCOMPUTERSTATIC, 46, 45, 152, 8, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
84
85 PUSHBUTTON "", IDC_PREVIOUS, 230, 5, 28, 14, BS_ICON
86 PUSHBUTTON "", IDC_NEXT, 230, 21, 28, 14, BS_ICON
87 PUSHBUTTON "", IDC_COPY, 230, 37, 28, 14, BS_ICON
88
89 LTEXT "&Opis:", IDC_STATIC, 8, 65, 39, 8
90 CONTROL "", IDC_EVENTTEXTEDIT, RICHEDIT_CLASS, ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL | WS_BORDER, 8, 76, 250, 60
91
92 LTEXT "D&ane", IDC_DETAILS_STATIC, 8, 140, 20, 8
93 CONTROL "&Bajty", IDC_BYTESRADIO, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 39, 140, 34, 8
94 CONTROL "&Słowa", IDC_WORDRADIO, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 77, 140, 34, 8
95 EDITTEXT IDC_EVENTDATAEDIT, 8, 150, 250, 60, ES_MULTILINE | ES_AUTOHSCROLL | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL | WS_BORDER
96 END
97
98 IDD_LOGPROPERTIES_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 252, 234
99 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
100 CAPTION "Ogólne"
101 FONT 8, "MS Shell Dlg"
102 BEGIN
103 LTEXT "&Nazwa wyświetlana:", IDC_STATIC, 7, 9, 60, 8
104 EDITTEXT IDC_DISPLAYNAME, 67, 7, 178, 12, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
105 LTEXT "Nazwa dzi&ennika:", IDC_STATIC, 7, 25, 60, 8
106 EDITTEXT IDC_LOGNAME, 67, 23, 178, 12, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
107 LTEXT "Plik &dziennika:", IDC_STATIC, 7, 41, 60, 8
108 EDITTEXT IDC_LOGFILE, 67, 39, 178, 12, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
109 LTEXT "Rozmiar:", IDC_STATIC, 7, 57, 60, 8
110 EDITTEXT IDC_SIZE_LABEL, 67, 57, 178, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
111 LTEXT "Utworzony:", IDC_STATIC, 7, 69, 60, 8
112 EDITTEXT IDC_CREATED_LABEL, 67, 69, 178, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
113 LTEXT "Zmodyfikowany:", IDC_STATIC, 7, 81, 60, 8
114 EDITTEXT IDC_MODIFIED_LABEL, 67, 81, 178, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
115 LTEXT "Ostatnio używany:", IDC_STATIC, 7, 93, 80, 8
116 EDITTEXT IDC_ACCESSED_LABEL, 67, 93, 178, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
117 GROUPBOX "Rozmiar dziennika", IDC_STATIC, 7, 106, 238, 99
118 LTEXT "&Maksymalny rozmiar dziennika:", IDC_STATIC, 17, 122, 58, 8
119 EDITTEXT IDC_EDIT_MAXLOGSIZE, 80, 119, 40, 14, ES_LEFT | ES_NUMBER | WS_GROUP
120 CONTROL "", IDC_UPDOWN_MAXLOGSIZE, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_NOTHOUSANDS | UDS_ALIGNRIGHT |
121 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_GROUP, 120, 119, 10, 14
122 LTEXT "KB", IDC_STATIC, 130, 122, 20, 8
123 LTEXT "Po osiągnięciu maksymalnego rozmiaru pliku dziennika:", IDC_STATIC, 17, 140, 219, 8
124 CONTROL "&Zastąp zdarzenia w razie potrzeby", IDC_OVERWRITE_AS_NEEDED, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 17, 155, 219, 10
125 CONTROL "Z&astąp zdarzenia starsze niż", IDC_OVERWRITE_OLDER_THAN, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 17, 168, 102, 10
126 EDITTEXT IDC_EDIT_EVENTS_AGE, 122, 165, 35, 14, ES_LEFT | ES_NUMBER | WS_GROUP
127 CONTROL "", IDC_UPDOWN_EVENTS_AGE, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
128 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_GROUP, 157, 165, 10, 14
129 LTEXT "dni", IDC_STATIC, 162, 168, 20, 8
130 CONTROL "&Nie zastępuj zdarzeń\n(ręczne czyszczenie dziennika)", IDC_NO_OVERWRITE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | BS_MULTILINE | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 17, 180, 143, 20
131 PUSHBUTTON "&Przywróć domyślne", IDC_RESTOREDEFAULTS, 166, 183, 70, 14
132 AUTOCHECKBOX "&Użyj połączenia o małej szybkości", IDC_LOW_SPEED_CONNECTION, 7, 217, 167, 10
133 PUSHBUTTON "&Wyczyść dziennik", ID_CLEARLOG, 175, 213, 70, 14
134 END
135
136 STRINGTABLE
137 BEGIN
138 IDS_COPYRIGHT "Copyright (C) 2007 Marc Piulachs (marc.piulachs@codexchange.net)"
139 IDS_APP_TITLE "Podgląd zdarzeń"
140 IDS_APP_TITLE_EX "%s - %s Log na \\\\"
141 IDS_STATUS_MSG "%s posiada %lu zdarzeń (listed: %lu)"
142 IDS_LOADING_WAIT "Ładowanie logów zdarzeń. Proszę czekać..."
143 IDS_NO_ITEMS "Brak elementów do wyświetlenia w tym widoku." // "No events in this log."
144 IDS_EVENTLOG_SYSTEM "Dzienniki systemu"
145 IDS_EVENTLOG_APP "Dzienniki aplikacji"
146 IDS_EVENTLOG_USER "Dzienniki użytkownika"
147 IDS_SAVE_FILTER "Dziennik zdarzeń (*.evt)\0*.evt\0"
148 IDS_CLEAREVENTS_MSG "Czy chcesz zapisać dziennik zdarzeń przed czyszczeniem?"
149 IDS_EVENTSTRINGIDNOTFOUND "Opis zdarzenia dla danego numeru ID ( %lu ) nie został odnaleziony w źródle ( %s ). Ten komputer może nie miec wystarczających informacji w rejestrze, albo bibliotek DLL, aby wyświetlić wiadomości z komputera zdalnego.\n\nThe following information is part of the event:\n\n"
150 END
151
152 STRINGTABLE
153 BEGIN
154 /* Please note that explicit TAB characters '\t' are used to fix the alignment of the message in the MessageBox */
155 IDS_USAGE "ReactOS Event Viewer\n\
156 \n\
157 EventVwr [computer name] [/l:<event log file>] [/?]\n\
158 \n\
159 ""computer name"" : Specifies the remote computer where to connect\n\
160 \tto retrieve the events to display. If no name is specified, the\n\
161 \tlocal computer is used.\n\
162 \n\
163 /l:<event log file> : Specifies which event log file to open.\n\
164 \tOnly files in the .evt format (NT ≤ 5.2) are supported.\n\
165 \n\
166 /? : Displays this help message.\n\
167 "
168 IDS_EVENTLOGFILE "Event Log File"
169 END
170
171 STRINGTABLE
172 BEGIN
173 IDS_EVENTLOG_ERROR_TYPE "Błąd"
174 IDS_EVENTLOG_WARNING_TYPE "Ostrzeżenie"
175 IDS_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE "Informacja"
176 IDS_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS "Udany Audyt"
177 IDS_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE "Nieudany Audyt"
178 IDS_EVENTLOG_SUCCESS "Sukces"
179 IDS_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE "Zdarzenie nieznane"
180 END
181
182 STRINGTABLE
183 BEGIN
184 IDS_BYTES_FORMAT "bytes" // "%s bytes"
185 // "%1!ls! (%2!ls! bytes)"
186 END
187
188 STRINGTABLE
189 BEGIN
190 IDS_COLUMNTYPE "Typ"
191 IDS_COLUMNDATE "Data"
192 IDS_COLUMNTIME "Czas"
193 IDS_COLUMNSOURCE "Źródło"
194 IDS_COLUMNCATEGORY "Kategoria"
195 IDS_COLUMNEVENT "Zdarzenie"
196 IDS_COLUMNUSER "Użytkownik"
197 IDS_COLUMNCOMPUTER "Komputer"
198 END
199
200 STRINGTABLE
201 BEGIN
202 IDS_COPY "Event Type: %s\r\n\
203 Event Source: %s\r\n\
204 Event Category: %s\r\n\
205 Event ID: %s\r\n\
206 Date: %s\r\n\
207 Time: %s\r\n\
208 User: %s\r\n\
209 Computer: %s\r\n\
210 Description:\r\n%s"
211 END
212
213 STRINGTABLE
214 BEGIN
215 IDS_NONE "Brak"
216 IDS_NOT_AVAILABLE "N/A"
217 END