[NTDLL]
[reactos.git] / base / applications / mscutils / servman / lang / bg-BG.rc
1 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDR_MAINMENU MENU
4 BEGIN
5 POPUP "&Ôàéë"
6 BEGIN
7 MENUITEM "Èçíîñ...", ID_EXPORT
8 MENUITEM SEPARATOR
9 MENUITEM "Èç&õîä", ID_EXIT
10 END
11 POPUP "Äåéñòâèå"
12 BEGIN
13 MENUITEM "Ñâúðçâàíå ñ...", ID_CONNECT, GRAYED
14 MENUITEM SEPARATOR
15 MENUITEM "Ïóñêàíå", ID_START, GRAYED
16 MENUITEM "Ñïèðàíå", ID_STOP, GRAYED
17 MENUITEM "Çàäúðæàíå", ID_PAUSE, GRAYED
18 MENUITEM "Ïðîäúëæàâàíå", ID_RESUME, GRAYED
19 MENUITEM "Ïðåçàïóñê", ID_RESTART, GRAYED
20 MENUITEM SEPARATOR
21 MENUITEM "Îïðåñíÿâàíå", ID_REFRESH
22 MENUITEM SEPARATOR
23 MENUITEM "Îáðàáîòêà...", ID_EDIT, GRAYED
24 MENUITEM "Ñúçäàâàíå...", ID_CREATE
25 MENUITEM "Èçòðèâàíå...", ID_DELETE, GRAYED
26 MENUITEM SEPARATOR
27 MENUITEM "Ñâîéñòâà...", ID_PROP, GRAYED
28 END
29 POPUP "Èçãëåä"
30 BEGIN
31 MENUITEM "Ãîëåìè çíà÷åòà", ID_VIEW_LARGE
32 MENUITEM "Ìàëêè çíà÷åòà", ID_VIEW_SMALL
33 MENUITEM "Ñïèñúê", ID_VIEW_LIST
34 MENUITEM "Ïîäðîáåí", ID_VIEW_DETAILS
35 MENUITEM SEPARATOR
36 MENUITEM "Íàãëàñÿâàíå...",ID_VIEW_CUST, GRAYED
37 END
38 POPUP "Ïîìîù"
39 BEGIN
40 MENUITEM "Ïîìîù", ID_HELP
41 MENUITEM "Çà", ID_ABOUT
42 END
43 END
44
45 IDR_POPUP MENU
46 BEGIN
47 POPUP "popup"
48 BEGIN
49 MENUITEM "Ïóñêàíå", ID_START, GRAYED
50 MENUITEM "Ñïèðàíå", ID_STOP, GRAYED
51 MENUITEM "Çàäúðæàíå", ID_PAUSE, GRAYED
52 MENUITEM "Ïðîäúëæàâàíå", ID_RESUME, GRAYED
53 MENUITEM "Ïðåçàïóñê", ID_RESTART, GRAYED
54 MENUITEM SEPARATOR
55 MENUITEM "Îïðåñíÿâàíå", ID_REFRESH
56 MENUITEM SEPARATOR
57 MENUITEM "Îáðàáîòêà...", ID_EDIT, GRAYED
58 MENUITEM "Èçòðèâàíå...", ID_DELETE, GRAYED
59 MENUITEM SEPARATOR
60 MENUITEM "Ñâîéñòâà...", ID_PROP, GRAYED
61 MENUITEM SEPARATOR
62 MENUITEM "Ïîìîù...", ID_HELP
63 END
64 END
65
66 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,190,182
67 CAPTION "Çà óïðàâèòåëÿ íà óñòðîéñòâàòà"
68 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
69 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
70 BEGIN
71 LTEXT "Service Manager v0.5.1\nCopyright (C) 2005-2006\nby Ged Murphy (gedmurphy@gmail.com)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 26
72 PUSHBUTTON "Close", IDOK, 75, 162, 44, 15
73 ICON IDI_SM_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
74 EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 174, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
75 END
76
77 IDD_DLG_GENERAL DIALOGEX 6,6,300,225
78 CAPTION "Îáùè"
79 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
80 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME | WS_GROUP | WS_TABSTOP
81 BEGIN
82 LTEXT "", IDC_SERV_NAME, 120,11,176,11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
83 EDITTEXT IDC_DISP_NAME, 120, 29, 176, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
84 EDITTEXT IDC_DESCRIPTION, 120, 46, 176, 24, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
85 EDITTEXT IDC_EXEPATH, 6, 86, 240, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
86 COMBOBOX IDC_START_TYPE, 120, 107, 176, 40, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST
87 PUSHBUTTON "Ïóñêàíå", IDC_START, 6, 155, 54, 15, WS_DISABLED
88 PUSHBUTTON "Ñïèðàíå", IDC_STOP, 68, 155, 54, 15, WS_DISABLED
89 PUSHBUTTON "Çàäúðæàíå", IDC_PAUSE , 130, 155, 54, 15, WS_DISABLED
90 PUSHBUTTON "Ïðîäúëæàâàíå", IDC_RESUME, 192, 155, 54, 15, WS_DISABLED
91 LTEXT "Èìå íà óñëóãàòà:", IDC_STATIC, 4, 11, 110, 11
92 LTEXT "Ïîêàçâàíî èìå:", IDC_STATIC, 4, 29, 110, 11
93 LTEXT "Îïèñàíèå:", IDC_STATIC, 4, 51, 110, 11
94 LTEXT "Ïúò äî èçïúëíèìèÿ:", IDC_STATIC, 6, 73, 110, 9
95 /* startup type*/
96 LTEXT "Ïóñêàíå:", IDC_STATIC, 6, 108, 110, 11
97 LTEXT "Ñúñòîÿíèå íà óñëóãàòà:", IDC_STATIC, 4, 138, 110, 11
98 LTEXT "", IDC_SERV_STATUS, 120, 138, 176, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
99 /* LTEXT "You can specify the start parameters that apply when you start the service from here.",IDC_STATIC, 6,177,240,15 */
100 LTEXT "Ìîæåòå äà çàäàäåòå ïóñêîâè êëþ÷îâå, êîèòî äà ñå ïðèëîæàò ïðè ïóñêàíå íà óñëóãàòà îò òóê.",IDC_STATIC, 6,177,290,18
101 LTEXT "Ïóñêîâè êëþ÷îâå:", IDC_STATIC, 6, 200, 110, 11
102 EDITTEXT IDC_START_PARAM, 120, 199, 178, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
103 END
104
105 IDD_DLG_DEPEND DIALOGEX 6,6,253,225
106 CAPTION "Çàâèñèìîñòè"
107 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
108 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME | WS_GROUP | WS_TABSTOP
109 BEGIN
110 CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE1, "SysTreeView32" , WS_BORDER | WS_CHILDWINDOW | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP, 8, 70, 236, 68
111 CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE2, "SysTreeView32", WS_BORDER | WS_CHILDWINDOW | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP, 8, 151, 234, 67
112 /* LTEXT "Some services depend on other services, system drivers and load order groups. If a system component is stopped or it is not running properly, dependant services can be affected.", IDC_STATIC,8, 7, 238, 26 */
113 LTEXT "Íÿêîè óñëóãè çàâèñÿò îò äðóãè óñëóãè, âîäà÷è (driver) è çàðåæäàò äðóãè ãðóïè. Àêî íÿêîÿ ñèñòåìíà ñúñòàâêà å ñïðÿíà èëè íå ðàáîòè ïðàâèëíî, çàâèñèìèòå îò íåÿ óñëóãè ìîæå äà áúäàò çàñåãíàòè.", IDC_STATIC,8, 7, 238, 26
114 LTEXT "Òàçè óñëóãà çàâèñè îò ñëåäíèòå ñúñòàâêè", IDC_STATIC, 8, 57, 236, 9
115 LTEXT "", IDC_DEPEND_SERVICE, 8, 38, 236, 13
116 END
117
118 IDD_DLG_CREATE DIALOGEX 6,6,225,209
119 CAPTION "Ñúçäàâàíå íà óñëóãà"
120 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
121 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME | WS_GROUP | WS_TABSTOP
122 BEGIN
123 EDITTEXT IDC_CREATE_SERVNAME, 72, 12, 150, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_EX_CLIENTEDGE
124 EDITTEXT IDC_CREATE_DISPNAME, 72, 31, 150, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
125 EDITTEXT IDC_CREATE_PATH, 10, 62, 210, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE
126 EDITTEXT IDC_CREATE_DESC, 10, 97, 210, 48, WS_CHILD | WS_VISIBLE
127 EDITTEXT IDC_CREATE_OPTIONS, 10, 162, 210, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE
128 LTEXT "*Èìå íà óñëóãàòà :", IDC_STATIC, 12, 12, 54, 9
129 LTEXT "*Ïîêàçâàíî èìå :", IDC_STATIC, 12, 33, 54, 9
130 LTEXT "*Ïúò äî èçïúëíèìèÿ :", IDC_STATIC, 10, 51, 68, 9
131 LTEXT "Îïèñàíèå :", IDC_STATIC, 12, 86, 44, 9
132 PUSHBUTTON "Äîáðå", IDOK, 126, 192, 44, 13
133 PUSHBUTTON "Îòêàç", IDCANCEL, 176, 192, 46, 13
134 LTEXT "Äîïúëíèòåëíè íàñòðîéêè (íàòèñíåòå \84Ïîìîù\93 çà ïîäðîáíîñòè)", IDC_STATIC, 10, 151, 134, 9
135 PUSHBUTTON "Ïîìîù", ID_CREATE_HELP, 10, 192, 44, 13
136 END
137
138 IDD_DLG_DELETE DIALOGEX 6,6,185,148
139 CAPTION "Èçòðèâàíå íà óñëóãà"
140 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
141 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | DS_MODALFRAME
142 BEGIN
143 ICON IDI_WARNING, IDC_STATIC, 10, 8, 24, 22
144 LTEXT "Ñèãóðåí ëè ñòå, ÷å èñêàòå äà èçòðèåòå òàçè óñëóãà? Èçòðèâàíåòî å íåîáðàòèìî!", IDC_STATIC, 50, 6, 125, 25
145 LTEXT "Èìå íà óñëóãàòà:",IDC_STATIC, 6, 40, 80, 9
146 LTEXT "", IDC_DEL_NAME, 15, 53, 160, 15
147 EDITTEXT IDC_DEL_DESC, 6, 73, 174, 48, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_EX_STATICEDGE | ES_MULTILINE | ES_READONLY
148 PUSHBUTTON "Äà", IDOK, 26, 129, 54, 13
149 PUSHBUTTON "Íå", IDCANCEL, 102, 129, 54, 13
150 END
151
152 IDD_DLG_HELP_OPTIONS DIALOGEX 6,6,200,150
153 CAPTION "Íàñòðîéêè"
154 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
155 STYLE 0x10CF0000
156 BEGIN
157 LTEXT "", IDC_CREATE_HELP, 6, 5, 200, 150
158 PUSHBUTTON "Äîáðå", IDOK, 75, 130, 44, 13
159 END
160
161 IDD_DLG_PROGRESS DIALOGEX 6,6,255,89
162 CAPTION "Óïðàâëåíèå íà óñëóãèòå"
163 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
164 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
165 EXSTYLE WS_EX_TOOLWINDOW
166 BEGIN
167 CONTROL "", IDC_SERVCON_PROGRESS, "msctls_progress32", 0x50000000, 8, 46, 238, 13
168 LTEXT "", IDC_SERVCON_INFO, 8, 5, 236, 11
169 LTEXT "", IDC_SERVCON_NAME, 8, 25, 66, 11
170 PUSHBUTTON "&Çàòâàðÿíå", IDOK, 100, 70, 54, 13
171 END
172
173
174
175 STRINGTABLE DISCARDABLE
176 BEGIN
177 IDS_FIRSTCOLUMN "Èìå"
178 IDS_SECONDCOLUMN "Îïèñàíèå"
179 IDS_THIRDCOLUMN "Ñúñòîÿíèå"
180 IDS_FOURTHCOLUMN "Âèä íà ïóñêàíå"
181 IDS_FITHCOLUMN "Âëèçàíå êàòî"
182 END
183
184 STRINGTABLE DISCARDABLE
185 BEGIN
186 IDS_SERVICES_STARTED "Ïóñíàòî"
187 IDS_SERVICES_STOPPED "Ñïðÿíî"
188 IDS_SERVICES_AUTO "Ñàìî"
189 IDS_SERVICES_MAN "Ðú÷íî"
190 IDS_SERVICES_DIS "Èçêëþ÷åíî"
191 END
192
193 STRINGTABLE DISCARDABLE
194 BEGIN
195 /* IDS_NUM_SERVICES "Num Services: %d" */
196 IDS_NUM_SERVICES "Áðîé óñëóãè: %d"
197 IDS_STOP_DEPENDS "When %s stops, these other services will also stop"
198 IDS_NO_DEPENDS "<No Dependencies>"
199 IDS_LICENSE "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
200 END
201
202 STRINGTABLE DISCARDABLE
203 BEGIN
204 IDS_TOOLTIP_PROP "Ñâîéñòâà"
205 IDS_TOOLTIP_REFRESH "Îïðåñíÿâàíå"
206 IDS_TOOLTIP_EXPORT "Èçíîñ íà ñïèñúêà"
207 IDS_TOOLTIP_CREATE "Ñúçäàâàíå íà íîâà óñëóãà"
208 IDS_TOOLTIP_DELETE "Èçòðèâàíå íà ñúùåñòâóâàùà óñëóãà"
209 IDS_TOOLTIP_START "Ïóñêàíå íà óñëóãàòà"
210 IDS_TOOLTIP_STOP "Ñïèðàíå íà óñëóãàòà"
211 IDS_TOOLTIP_PAUSE "Çàäúðæàíå (ïàóçà) íà óñëóãàòà"
212 IDS_TOOLTIP_RESTART "Ïðåçàïóñê íà óñëóãàòà"
213 END
214
215 STRINGTABLE DISCARDABLE
216 BEGIN
217 IDS_PROGRESS_INFO_START "ÐåàêòÎÑ ñå îïèòâà äà ïóñíå ñëåäíàòà óñëóãà"
218 IDS_PROGRESS_INFO_STOP "ÐåàêòÎÑ ñå îïèòâà äà ñïðå ñëåäíàòà óñëóãà"
219 IDS_PROGRESS_INFO_PAUSE "ÐåàêòÎÑ ñå îïèòâà äà çàäúðæè ñëåäíàòà óñëóãà"
220 IDS_PROGRESS_INFO_RESUME "ÐåàêòÎÑ ñå îïèòâà äà ïðîäúëæè ñëåäíàòà óñëóãà"
221 IDS_CREATE_SUCCESS "Óñëóãàòà å óñïåøíî ñúçäàäåíà"
222 IDS_DELETE_SUCCESS "Óñëóãàòà å óñïåøíî èçòðèòà"
223 IDS_CREATE_REQ "Ïîëåòàòà, îòáåëÿçàíè ñúñ \nçâåçäè÷êà ñà çàäúëæèòåëíè"
224 IDS_DELETE_STOP "Òðÿáâà ðú÷íî äà ñïðåòå óñëóãàòà, ïðåäè äà ÿ èçòðèåòå!"
225 END
226
227 STRINGTABLE DISCARDABLE
228 BEGIN
229 IDS_HELP_OPTIONS "CREATE OPTIONS:\r\nNOTE: The option name includes the equal sign.\r\n type= <own|share|interact|kernel|filesys|rec>\r\n (default = own)\r\n start= <boot|system|auto|demand|disabled>\r\n (default = demand) \r\n error= <normal|severe|critical|ignore>\r\n (default = normal)\r\n group= <LoadOrderGroup>\r\n tag= <yes|no>\r\n depend= <Dependencies(separated by / (forward slash))>\r\n obj= <AccountName|ObjectName>\r\n (default = LocalSystem)\r\n password= <password>\r\n"
230 END
231
232 /* Hints */
233 STRINGTABLE DISCARDABLE
234 BEGIN
235 IDS_HINT_BLANK " "
236 IDS_HINT_EXPORT " Èçíîñ íà òåêóùèÿ ñïèñúê âúâ ôàéë."
237 IDS_HINT_EXIT " Èçõîä îò ïðèëîæåíèåòî."
238
239 IDS_HINT_CONNECT " Óïðàâëåíèå íà ðàçëè÷åí êîìïþòúð."
240 IDS_HINT_START " Ïóñêàíå íà èçáðàíàòà óñëóãà."
241 IDS_HINT_STOP " Ñïèðàíå íà èçáðàíàòà óñëóãà."
242 IDS_HINT_PAUSE " Çàäúðæàíå (pause) íà èçáðàíàòà óñëóãà."
243 IDS_HINT_RESUME " Ïðîäúëæàâàíå íà èíáðàíàòà óñëóãà."
244 IDS_HINT_RESTART " Ñïèðàíå è ïóñêàíå íà èçáðàíàòà óñëóãà"
245 IDS_HINT_REFRESH " Îïðåñíÿâàíå íà ñïèñúêà ñ óñëóãèòå."
246 IDS_HINT_EDIT " Ïðîìÿíà íà ñâîéñòâàòà íà èçáðàíàòà óñëóãà."
247 IDS_HINT_CREATE " Ñúçäàâàíå íà íîâà óñëóãà."
248 IDS_HINT_DELETE " Èçòðèâàíå íà èçáðàíàòà óñëóãà."
249 IDS_HINT_PROP " Îòâàðÿíå íà ëèñò çà ñâîéñòâà çà òåêóùèÿ èçáîð."
250
251 IDS_HINT_LARGE " Ïîêàçâàíå íà ïðåäìåòèòå ñ ìàëêè çíà÷åòà."
252 IDS_HINT_SMALL " Ïîêàçâàíå íà ïðåäìåòèòå ñ ãîëåìè çíà÷åòà."
253 IDS_HINT_LIST " Ïîêàçâàíå íà ïðåäìåòèòå â ñïèñúê."
254 IDS_HINT_DETAILS " Ïîêàçâàíå íà ñâåäåíèÿ çà âñåêè ïðåäìåò â ïðîçîðåöà."
255 IDS_HINT_CUST " Íàãàæäàíå íà èçãëåäà."
256
257 IDS_HINT_HELP " Ïîêàçâà ïîìîùåí ïðîçîðåö."
258 IDS_HINT_ABOUT " Çà óïðàâèòåëÿ íà óñòðéñòâàòà íà ÐåàêòÎÑ."
259
260 IDS_HINT_SYS_RESTORE " Âúçñòàíîâÿâà ïðîçîðåöà äî îáè÷àéíèÿ ìó ðàìåð."
261 IDS_HINT_SYS_MOVE " Ïðåìåñòâà ïðîçîðåöà."
262 IDS_HINT_SYS_SIZE " Ïðåîðàçìåðÿâà ïðîçîðåöà."
263 IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Ñâèâà ïðîçîðåöà â çíà÷êà."
264 IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Ðàçãðúùà ïðîçîðåöà, äîêàòî çàïúëíè öåëèÿ åêðàí."
265 IDS_HINT_SYS_CLOSE " Çàòâàðÿ ïðîçîðåöà."
266 END
267
268 /* Application title */
269 STRINGTABLE DISCARDABLE
270 BEGIN
271 IDS_APPNAME "Óïðàâëåíèå íà óñëóãèòå íà ÐåàêòÎÑ"
272 END
273
274