* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / applications / mscutils / servman / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * translated by TestamenT
3 * testament@users.sourceforge.net
4 * https://sourceforge.net/projects/reactospl
5 *
6 * updated by Caemyr - Olaf Siejka (Jan, 2008)
7 * updated by Saibamen - Adam Stachowicz (saibamenppl@gmail.com) (Apr, 2011)
8 * UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
9 */
10
11 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
12
13 IDR_MAINMENU MENU
14 BEGIN
15 POPUP "&Plik"
16 BEGIN
17 MENUITEM "Eksportuj...", ID_EXPORT
18 MENUITEM SEPARATOR
19 MENUITEM "&Zakończ", ID_EXIT
20 END
21 POPUP "Akcja"
22 BEGIN
23 MENUITEM "Połączenie do...", ID_CONNECT, GRAYED
24 MENUITEM SEPARATOR
25 MENUITEM "Uruchom", ID_START, GRAYED
26 MENUITEM "Zatrzymaj", ID_STOP, GRAYED
27 MENUITEM "Wstrzymaj", ID_PAUSE, GRAYED
28 MENUITEM "Wznów", ID_RESUME, GRAYED
29 MENUITEM "Uruchom ponownie", ID_RESTART, GRAYED
30 MENUITEM SEPARATOR
31 MENUITEM "Odśwież", ID_REFRESH
32 MENUITEM SEPARATOR
33 MENUITEM "Edycja...", ID_EDIT, GRAYED
34 MENUITEM "Utwórz...", ID_CREATE
35 MENUITEM "Usuń...", ID_DELETE, GRAYED
36 MENUITEM SEPARATOR
37 MENUITEM "Właściwości...", ID_PROP, GRAYED
38 END
39 POPUP "Widok"
40 BEGIN
41 MENUITEM "Duże ikony", ID_VIEW_LARGE
42 MENUITEM "Małe ikony", ID_VIEW_SMALL
43 MENUITEM "Lista", ID_VIEW_LIST
44 MENUITEM "Szczegóły", ID_VIEW_DETAILS
45 MENUITEM SEPARATOR
46 MENUITEM "Dostosuj...",ID_VIEW_CUST, GRAYED
47 END
48 POPUP "Pomoc"
49 BEGIN
50 MENUITEM "Pomoc", ID_HELP
51 MENUITEM "O programie", ID_ABOUT
52 END
53 END
54
55 IDR_POPUP MENU
56 BEGIN
57 POPUP "popup"
58 BEGIN
59 MENUITEM "Uruchom", ID_START, GRAYED
60 MENUITEM "Zatrzymaj", ID_STOP, GRAYED
61 MENUITEM "Wstrzymaj", ID_PAUSE, GRAYED
62 MENUITEM "Wznów", ID_RESUME, GRAYED
63 MENUITEM "Uruchom ponownie", ID_RESTART, GRAYED
64 MENUITEM SEPARATOR
65 MENUITEM "Odśwież", ID_REFRESH
66 MENUITEM SEPARATOR
67 MENUITEM "Edycja...", ID_EDIT, GRAYED
68 MENUITEM "Usuń...", ID_DELETE, GRAYED
69 MENUITEM SEPARATOR
70 MENUITEM "Właściwości...", ID_PROP, GRAYED
71 MENUITEM SEPARATOR
72 MENUITEM "Pomoc...", ID_HELP
73 END
74 END
75
76 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,190,182
77 CAPTION "Menedżer Usług - informacje"
78 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
79 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
80 BEGIN
81 LTEXT "Menedżer Usług v0.8\nCopyright (C) 2005-2007\nby Ged Murphy (gedmurphy@gmail.com)", IDC_STATIC, 48, 7, 135, 26
82 PUSHBUTTON "Zamknij", IDOK, 75, 162, 44, 15
83 ICON IDI_SM_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
84 EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 174, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
85 END
86
87 IDD_DLG_GENERAL DIALOGEX 6,6,253,225
88 CAPTION "Ogólny"
89 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
90 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME | WS_GROUP | WS_TABSTOP
91 BEGIN
92 LTEXT "", IDC_SERV_NAME, 70,11,176,11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
93 EDITTEXT IDC_DISP_NAME, 70, 29, 176, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
94 EDITTEXT IDC_DESCRIPTION, 70, 46, 176, 24, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
95 EDITTEXT IDC_EXEPATH, 6, 86, 240, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
96 COMBOBOX IDC_START_TYPE, 70, 107, 176, 40, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST
97 PUSHBUTTON "Uruchom", IDC_START, 6, 155, 54, 15, WS_DISABLED
98 PUSHBUTTON "Zatrzymaj", IDC_STOP, 68, 155, 54, 15, WS_DISABLED
99 PUSHBUTTON "Wznów", IDC_PAUSE , 130, 155, 54, 15, WS_DISABLED
100 PUSHBUTTON "Uruchom ponownie", IDC_RESUME, 192, 155, 54, 15, WS_DISABLED
101 LTEXT "Nazwa usługi:", IDC_STATIC, 4, 11, 53, 11
102 LTEXT "Nazwa wyświetlana:", IDC_STATIC, 4, 29, 53, 11
103 LTEXT "Opis:", IDC_STATIC, 4, 51, 53, 11
104 LTEXT "Ścieżka do aplikacji", IDC_STATIC, 6, 73, 82, 9
105 LTEXT "Typ uruchomienia:", IDC_STATIC, 6, 108, 53, 11
106 LTEXT "Stan usługi:", IDC_STATIC, 4, 138, 53, 11
107 LTEXT "", IDC_SERV_STATUS, 70, 138, 176, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
108 LTEXT "Możesz określić parametry początkowe, które będą użyte przy uruchomieniu usługi z tego miejsca.",IDC_STATIC, 6,177,240,15
109 LTEXT "Parametry uruchomienia:", IDC_STATIC, 6, 200, 58, 11
110 EDITTEXT IDC_START_PARAM, 68, 199, 178, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
111 END
112
113 IDD_DLG_DEPEND DIALOGEX 6,6,253,225
114 CAPTION "Zależności"
115 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
116 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME | WS_GROUP | WS_TABSTOP
117 BEGIN
118 CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE1, "SysTreeView32" , WS_BORDER | WS_CHILDWINDOW | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP, 8, 70, 236, 68
119 CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE2, "SysTreeView32", WS_BORDER | WS_CHILDWINDOW | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP, 8, 151, 234, 67
120 LTEXT "Niektóre usługi są zależne od innych usług, sterowników systemowych i grup kolejności ładowania. Jeżeli składnik systemu jest zatrzymany lub nie działa prawidłowo, zależne od niego usługi nie uruchomią się.", IDC_STATIC,8, 7, 238, 26
121 LTEXT "Ta usługa jest zależna od następujących składników systemu", IDC_STATIC, 8, 57, 236, 9
122 LTEXT "", IDC_DEPEND_SERVICE, 8, 38, 236, 13
123 END
124
125 IDD_DLG_CREATE DIALOGEX 6,6,225,209
126 CAPTION "Utwórz usługę"
127 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
128 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME | WS_GROUP | WS_TABSTOP
129 BEGIN
130 EDITTEXT IDC_CREATE_SERVNAME, 72, 12, 150, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_EX_CLIENTEDGE
131 EDITTEXT IDC_CREATE_DISPNAME, 72, 31, 150, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
132 EDITTEXT IDC_CREATE_PATH, 10, 62, 210, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE
133 EDITTEXT IDC_CREATE_DESC, 10, 97, 210, 48, WS_CHILD | WS_VISIBLE
134 EDITTEXT IDC_CREATE_OPTIONS, 10, 162, 210, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE
135 LTEXT "*Nazwa usługi", IDC_STATIC, 12, 12, 54, 9
136 LTEXT "*Nazwa wyświetlana", IDC_STATIC, 12, 33, 54, 9
137 LTEXT "*Ścieżka do aplikacji", IDC_STATIC, 10, 51, 68, 9
138 LTEXT "Opis", IDC_STATIC, 12, 86, 44, 9
139 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 126, 192, 44, 13
140 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 176, 192, 46, 13
141 LTEXT "Dodatkowe opcje (kliknij Pomoc, aby zobaczyć szczegóły)", IDC_STATIC, 10, 151, 134, 9
142 PUSHBUTTON "Pomoc", ID_CREATE_HELP, 10, 192, 44, 13
143 END
144
145 IDD_DLG_DELETE DIALOGEX 6,6,185,148
146 CAPTION "Usuń usługę"
147 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
148 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | DS_MODALFRAME
149 BEGIN
150 ICON IDI_WARNING, IDC_STATIC, 10, 8, 24, 22
151 LTEXT "Czy na pewno chcesz usunąć następującą usługę?", IDC_STATIC, 50, 6, 125, 25
152 LTEXT "Nazwa usługi:",IDC_STATIC, 6, 40, 80, 9
153 LTEXT "", IDC_DEL_NAME, 15, 53, 160, 15
154 EDITTEXT IDC_DEL_DESC, 6, 73, 174, 48, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_EX_STATICEDGE | ES_MULTILINE | ES_READONLY
155 PUSHBUTTON "Tak", IDOK, 26, 129, 54, 13
156 PUSHBUTTON "Nie", IDCANCEL, 102, 129, 54, 13
157 END
158
159 IDD_DLG_HELP_OPTIONS DIALOGEX 6,6,200,150
160 CAPTION "Opcje"
161 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
162 STYLE 0x10CF0000
163 BEGIN
164 LTEXT "", IDC_CREATE_HELP, 6, 5, 200, 150
165 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 75, 130, 44, 13
166 END
167
168 IDD_DLG_PROGRESS DIALOGEX 6,6,255,89
169 CAPTION "Usługa kontrolna"
170 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
171 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE | DS_MODALFRAME
172 EXSTYLE WS_EX_TOOLWINDOW
173 BEGIN
174 CONTROL "", IDC_SERVCON_PROGRESS, "msctls_progress32", 0x50000000, 8, 46, 238, 13
175 LTEXT "", IDC_SERVCON_INFO, 8, 5, 236, 11
176 LTEXT "", IDC_SERVCON_NAME, 8, 25, 66, 11
177 PUSHBUTTON "&Zamknij", IDOK, 100, 70, 54, 13
178 END
179
180
181
182 STRINGTABLE DISCARDABLE
183 BEGIN
184 IDS_FIRSTCOLUMN "Nazwa"
185 IDS_SECONDCOLUMN "Opis"
186 IDS_THIRDCOLUMN "Status"
187 IDS_FOURTHCOLUMN "Typ uruchomienia"
188 IDS_FITHCOLUMN "Logowanie jako"
189 END
190
191 STRINGTABLE DISCARDABLE
192 BEGIN
193 IDS_SERVICES_STARTED "Uruchomiono"
194 IDS_SERVICES_STOPPED "Zatrzymano"
195 IDS_SERVICES_AUTO "Automatyczny"
196 IDS_SERVICES_MAN "Ręczny"
197 IDS_SERVICES_DIS "Wyłączony"
198 END
199
200 STRINGTABLE DISCARDABLE
201 BEGIN
202 IDS_NUM_SERVICES "Numer usługi: %d"
203 IDS_STOP_DEPENDS "Kiedy %s się zatrzyma, inne usługi od niej zależne również się zatrzymają"
204 IDS_NO_DEPENDS "<Brak zależności>"
205 IDS_LICENSE "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; możesz go rozprowadzać dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania - według wersji 2 tej Licencji lub (według twojego wyboru) którejś z późniejszych wersji.\r\n\r\nNiniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji sięgnij do Powszechnej Licencji Publicznej GNU.\r\n\r\nZ pewnością wraz z niniejszym programem otrzymałeś też egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
206 END
207
208 STRINGTABLE DISCARDABLE
209 BEGIN
210 IDS_TOOLTIP_PROP "Właściwości"
211 IDS_TOOLTIP_REFRESH "Odśwież"
212 IDS_TOOLTIP_EXPORT "Eksportuj listę"
213 IDS_TOOLTIP_CREATE "Utwórz nową usługę"
214 IDS_TOOLTIP_DELETE "Usuń istniejącą usługę"
215 IDS_TOOLTIP_START "Uruchom usługę"
216 IDS_TOOLTIP_STOP "Zatrzymaj usługę"
217 IDS_TOOLTIP_PAUSE "Wstrzymaj usługę"
218 IDS_TOOLTIP_RESTART "Wznów usługę"
219 END
220
221 STRINGTABLE DISCARDABLE
222 BEGIN
223 IDS_PROGRESS_INFO_START "ReactOS usiłuje uruchomić następującą usługę"
224 IDS_PROGRESS_INFO_STOP "ReactOS usiłuje zatrzymać następującą usługę"
225 IDS_CREATE_SUCCESS "Usługa utworzona pomyślnie"
226 IDS_DELETE_SUCCESS "Usługa skasowana pomyślnie"
227 IDS_CREATE_REQ "Pola oznaczone gwiazdkami\nsą obowiązkowe"
228 IDS_DELETE_STOP "Musisz ręcznie zatrzymać usługę przed jej usunięciem!"
229 END
230
231 STRINGTABLE DISCARDABLE
232 BEGIN
233 IDS_HELP_OPTIONS "OPCJE TWORZENIA:\r\nUWAGA: Nazwa opcji zawiera znak równości.\r\n type= <own|share|interact|kernel|filesys|rec>\r\n (domyślnie = own)\r\n start= <boot|system|auto|demand|disabled>\r\n (domyślnie = demand) \r\n error= <normal|severe|critical|ignore>\r\n (domyślnie = normal)\r\n group= <LoadOrderGroup>\r\n tag= <yes|no>\r\n depend= <Dependencies(oddzielone / (slash))>\r\n obj= <AccountName|ObjectName>\r\n (domyślnie = LocalSystem)\r\n password= <password>\r\n"
234 END
235 #define IDS_HINT_BLANK 20000
236 #define IDS_HINT_EXPORT 20001
237 #define IDS_HINT_EXIT 20002
238
239 #define IDS_HINT_CONNECT 20011
240 #define IDS_HINT_START 20012
241 #define IDS_HINT_STOP 21013
242 #define IDS_HINT_PAUSE 21014
243 #define IDS_HINT_RESUME 20015
244 #define IDS_HINT_RESTART 20016
245 #define IDS_HINT_REFRESH 20017
246 #define IDS_HINT_EDIT 20018
247 #define IDS_HINT_CREATE 20019
248 #define IDS_HINT_DELETE 20020
249 #define IDS_HINT_PROP 20021
250
251 #define IDS_HINT_LARGE 20030
252 #define IDS_HINT_SMALL 20031
253 #define IDS_HINT_LIST 20032
254 #define IDS_HINT_DETAILS 20033
255 #define IDS_HINT_CUST 20034
256
257 #define IDS_HINT_HELP 20040
258 #define IDS_HINT_ABOUT 20041
259 /* Hints */
260 STRINGTABLE DISCARDABLE
261 BEGIN
262 IDS_HINT_BLANK " "
263 IDS_HINT_EXPORT " Eksportuj aktualną listę do pliku."
264 IDS_HINT_EXIT " Wyjdź z programu."
265
266 IDS_HINT_CONNECT " Zarządzaj różnymi komputerami."
267 IDS_HINT_START " Uruchom wybraną usługę."
268 IDS_HINT_STOP " Zatrzymaj wybraną usługę."
269 IDS_HINT_PAUSE " Wstrzymaj wybraną usługę."
270 IDS_HINT_RESUME " Wznów wybraną usługę."
271 IDS_HINT_RESTART " Zrestartuj wybraną usługę."
272 IDS_HINT_REFRESH " Odśwież listę usług."
273 IDS_HINT_EDIT " Edytuj właściwości wybranej usługi."
274 IDS_HINT_CREATE " Utwórz nową usługę."
275 IDS_HINT_DELETE " Usuń wybraną usługę."
276 IDS_HINT_PROP " Otwarte okno właściwości dla wybranej usługi."
277
278 IDS_HINT_LARGE " Pokaż elementy przy użyciu dużych ikon."
279 IDS_HINT_SMALL " Pokaż elementy przy użyciu małych ikon."
280 IDS_HINT_LIST " Pokaż elementy w postaci listy."
281 IDS_HINT_DETAILS " Pokazuj informacje o każdym elemencie w oknie."
282 IDS_HINT_CUST " Dostosuj widok."
283
284 IDS_HINT_HELP " Pokaż okno pomocy."
285 IDS_HINT_ABOUT " Usługi - informacje."
286
287 IDS_HINT_SYS_RESTORE " Przywróć to okno do normalnej wielkości."
288 IDS_HINT_SYS_MOVE " Przesuń to okno."
289 IDS_HINT_SYS_SIZE " Zmienia wielkość tego okna."
290 IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Ukryj to okno do ikony."
291 IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Rozwiń to okno na pełny ekran."
292 IDS_HINT_SYS_CLOSE " Zamknij to okno."
293 END
294
295 /* Application title */
296 STRINGTABLE DISCARDABLE
297 BEGIN
298 IDS_APPNAME "Menedżer Usług ReactOS"
299 END