a6e28b3cc3beab20169d2b2ae7d756ce69dfc17f
[reactos.git] / base / applications / mscutils / servman / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * Translated by TestamenT
3 * testament@users.sourceforge.net
4 * https://sourceforge.net/projects/reactospl
5 *
6 * Updated by Caemyr - Olaf Siejka (Jan, 2008)
7 * Updated by Saibamen - Adam Stachowicz (saibamenppl@gmail.com) (August, 2011)
8 * UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
9 */
10
11 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
12
13 IDR_MAINMENU MENU
14 BEGIN
15 POPUP "&Plik"
16 BEGIN
17 MENUITEM "Eksportuj...", ID_EXPORT
18 MENUITEM SEPARATOR
19 MENUITEM "&Zakończ", ID_EXIT
20 END
21 POPUP "Akcja"
22 BEGIN
23 MENUITEM "Połączenie do...", ID_CONNECT, GRAYED
24 MENUITEM SEPARATOR
25 MENUITEM "Uruchom", ID_START, GRAYED
26 MENUITEM "Zatrzymaj", ID_STOP, GRAYED
27 MENUITEM "Wstrzymaj", ID_PAUSE, GRAYED
28 MENUITEM "Wznów", ID_RESUME, GRAYED
29 MENUITEM "Uruchom ponownie", ID_RESTART, GRAYED
30 MENUITEM SEPARATOR
31 MENUITEM "Odśwież", ID_REFRESH
32 MENUITEM SEPARATOR
33 MENUITEM "Edycja...", ID_EDIT, GRAYED
34 MENUITEM "Utwórz...", ID_CREATE, GRAYED
35 MENUITEM "Usuń...", ID_DELETE, GRAYED
36 MENUITEM SEPARATOR
37 MENUITEM "Właściwości...", ID_PROP, GRAYED
38 END
39 POPUP "Widok"
40 BEGIN
41 MENUITEM "Duże ikony", ID_VIEW_LARGE
42 MENUITEM "Małe ikony", ID_VIEW_SMALL
43 MENUITEM "Lista", ID_VIEW_LIST
44 MENUITEM "Szczegóły", ID_VIEW_DETAILS
45 MENUITEM SEPARATOR
46 MENUITEM "Dostosuj...", ID_VIEW_CUST, GRAYED
47 END
48 POPUP "Pomoc"
49 BEGIN
50 MENUITEM "Pomoc", ID_HELP
51 MENUITEM "O programie", ID_ABOUT
52 END
53 END
54
55 IDR_POPUP MENU
56 BEGIN
57 POPUP "popup"
58 BEGIN
59 MENUITEM "Uruchom", ID_START, GRAYED
60 MENUITEM "Zatrzymaj", ID_STOP, GRAYED
61 MENUITEM "Wstrzymaj", ID_PAUSE, GRAYED
62 MENUITEM "Wznów", ID_RESUME, GRAYED
63 MENUITEM "Uruchom ponownie", ID_RESTART, GRAYED
64 MENUITEM SEPARATOR
65 MENUITEM "Odśwież", ID_REFRESH
66 MENUITEM SEPARATOR
67 MENUITEM "Edycja...", ID_EDIT, GRAYED
68 MENUITEM "Usuń...", ID_DELETE, GRAYED
69 MENUITEM SEPARATOR
70 MENUITEM "Właściwości...", ID_PROP, GRAYED
71 MENUITEM SEPARATOR
72 MENUITEM "Pomoc...", ID_HELP
73 END
74 END
75
76 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22, 16, 190, 182
77 CAPTION "Menedżer Usług - informacje"
78 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
79 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
80 BEGIN
81 LTEXT "Menedżer Usług v0.8\nCopyright (C) 2005-2007\nby Ged Murphy (gedmurphy@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 135, 40
82 PUSHBUTTON "Zamknij", IDOK, 75, 162, 44, 15
83 ICON IDI_SM_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
84 EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 174, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
85 END
86
87 IDD_DLG_GENERAL DIALOGEX 6, 6, 253, 225
88 CAPTION "Ogólny"
89 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
90 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_GROUP | WS_TABSTOP
91 BEGIN
92 LTEXT "", IDC_SERV_NAME, 70, 11, 176, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
93 EDITTEXT IDC_DISP_NAME, 70, 29, 176, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
94 EDITTEXT IDC_DESCRIPTION, 70, 46, 176, 24, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
95 EDITTEXT IDC_EXEPATH, 6, 86, 240, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
96 COMBOBOX IDC_START_TYPE, 70, 107, 176, 40, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST
97 PUSHBUTTON "Uruchom", IDC_START, 6, 155, 54, 15, WS_DISABLED
98 PUSHBUTTON "Zatrzymaj", IDC_STOP, 68, 155, 54, 15, WS_DISABLED
99 PUSHBUTTON "Wstrzymaj", IDC_PAUSE, 130, 155, 54, 15, WS_DISABLED
100 PUSHBUTTON "Wznów", IDC_RESUME, 192, 155, 54, 15, WS_DISABLED
101 LTEXT "Nazwa usługi:", IDC_STATIC, 4, 11, 53, 11
102 LTEXT "Nazwa wyświetlana:", IDC_STATIC, 4, 32, 65, 11
103 LTEXT "Opis:", IDC_STATIC, 4, 48, 53, 11
104 LTEXT "Ścieżka do aplikacji", IDC_STATIC, 6, 76, 82, 9
105 LTEXT "Typ uruchomienia:", IDC_STATIC, 6, 109, 59, 11
106 LTEXT "Stan usługi:", IDC_STATIC, 4, 138, 53, 11
107 LTEXT "", IDC_SERV_STATUS, 70, 138, 176, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
108 LTEXT "Możesz określić parametry początkowe, które będą użyte przy uruchomieniu usługi z tego miejsca.", IDC_STATIC, 6, 177, 240, 15
109 LTEXT "Parametry uruchomienia:", IDC_STATIC, 6, 196, 58, 21
110 EDITTEXT IDC_START_PARAM, 68, 199, 178, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
111 PUSHBUTTON "Edytuj", IDC_EDIT, 192, 215, 54, 15, WS_DISABLED
112 END
113
114 IDD_LOGON DIALOGEX 6, 6, 253, 232
115 CAPTION "Logowanie"
116 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
117 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_GROUP | WS_TABSTOP
118 BEGIN
119 LTEXT "Logowanie jako:", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 8
120 AUTORADIOBUTTON "&Lokalne konto systemowe", IDC_LOGON_SYSTEMACCOUNT, 7, 22, 238, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_TABSTOP
121 AUTORADIOBUTTON "&To konto:", IDC_LOGON_THISACCOUNT, 7, 52, 60, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_CHILD | WS_VISIBLE
122 AUTOCHECKBOX "&Zezwalaj usłudze na współdziałanie z pulpitem", IDC_LOGON_INTERACTIVE, 18, 34, 227, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_TOP | BS_MULTILINE
123 EDITTEXT IDC_LOGON_ACCOUNTNAME, 72, 50, 103, 14, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
124 PUSHBUTTON "&Przeglądaj...", IDC_LOGON_SEARCH, 185, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
125 LTEXT "&Hasło:", IDC_LOGON_PW1TEXT, 18, 71, 33, 8, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP
126 EDITTEXT IDC_LOGON_PASSWORD1, 72, 68, 104, 14, ES_LEFT | ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
127 LTEXT "&Potwierdź hasło:", IDC_LOGON_PW2TEXT, 18, 84, 47, 18, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_DISABLED | WS_GROUP
128 EDITTEXT IDC_LOGON_PASSWORD2, 72, 86, 104, 14, ES_LEFT | ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP
129 LTEXT "Możesz włączyć lub wyłączyć tę usługę dla wymienionych poniżej profilów sprzętu:", IDC_STATIC, 7, 106, 260, 18, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
130 CONTROL "", IDC_LOGON_HWPROFILE, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 7, 124, 238, 65
131 PUSHBUTTON "&Włącz", IDC_LOGON_HWENABLE, 116, 197, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
132 PUSHBUTTON "&Wyłącz", IDC_LOGON_HWDISABLE, 185, 197, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
133 END
134
135 IDD_RECOVERY DIALOGEX 6, 6, 253, 232
136 CAPTION "Odzyskiwanie"
137 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
138 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_GROUP | WS_TABSTOP
139 BEGIN
140 LTEXT "Wybierz, jak ma zareagować komputer w przypadku wystąpienia błędu usługi.", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 8
141 LTEXT "&Pierwszy błąd:", IDC_STATIC, 7, 24, 92, 8
142 COMBOBOX IDC_FIRST_FAILURE, 104, 22, 141, 147, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST
143 LTEXT "&Drugi błąd:", IDC_STATIC, 7, 41, 92, 8
144 COMBOBOX IDC_SECOND_FAILURE, 104, 39, 141, 147, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST
145 LTEXT "Kolejne błędy:", IDC_STATIC, 7, 58, 92, 8
146 COMBOBOX IDC_SUBSEQUENT_FAILURES, 104, 56, 141, 147, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST
147 LTEXT "Resetuj &licznik błędów do zera po:", IDC_STATIC, 7, 75, 72, 8
148 EDITTEXT IDC_RESET_TIME, 104, 73, 40, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP | ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
149 LTEXT "dniach", IDC_STATIC, 150, 75, 95, 8
150 LTEXT "Uruchom usługę &ponownie po:", IDC_RESTART_TEXT1, 7, 92, 92, 8
151 EDITTEXT IDC_RESTART_TIME, 104, 90, 40, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP | ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
152 LTEXT "minutach", IDC_RESTART_TEXT2, 150, 92, 95, 8
153 GROUPBOX "Uruchamianie programu", IDC_RUN_GROUPBOX, 7, 108, 238, 80
154 LTEXT "&Program:", IDC_RUN_TEXT1, 14, 121, 168, 8
155 EDITTEXT IDC_PROGRAM, 14, 131, 165, 14
156 PUSHBUTTON "&Prz&eglądaj...", IDC_BROWSE_PROGRAM, 180, 131, 58, 14
157 LTEXT "&Parametry wiersza polecenia:", IDC_RUN_TEXT2, 14, 155, 108, 8
158 EDITTEXT IDC_PARAMETERS, 128, 152, 110, 14
159 AUTOCHECKBOX "Dołącz liczbę błędów na końcu wiersza polecenia (/fail=%1%)", IDC_ADD_FAILCOUNT, 14, 171, 219, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | BS_TOP | BS_MULTILINE
160 PUSHBUTTON "&Opcje ponownego uruchamiania komputera...", IDC_RESTART_OPTIONS, 76, 197, 169, 14
161 END
162
163 IDD_DLG_DEPEND DIALOGEX 6, 6, 253, 225
164 CAPTION "Zależności"
165 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
166 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_GROUP | WS_TABSTOP
167 BEGIN
168 CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE1, "SysTreeView32" , WS_BORDER | WS_CHILDWINDOW |
169 WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES |
170 TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP, 8, 70, 236, 68
171 CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE2, "SysTreeView32", WS_BORDER | WS_CHILDWINDOW |
172 WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES |
173 TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP, 8, 151, 234, 67
174 LTEXT "Niektóre usługi są zależne od innych usług, sterowników systemowych i grup kolejności ładowania. Jeżeli składnik systemu jest zatrzymany lub nie działa prawidłowo, zależne od niego usługi nie uruchomią się.", IDC_STATIC, 8, 7, 238, 26
175 LTEXT "Ta usługa jest zależna od następujących składników systemu", IDC_STATIC, 8, 57, 236, 9
176 LTEXT "", IDC_DEPEND_SERVICE, 8, 38, 236, 13
177 END
178
179 IDD_DLG_CREATE DIALOGEX 6, 6, 225, 209
180 CAPTION "Utwórz usługę"
181 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
182 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_GROUP | WS_TABSTOP
183 BEGIN
184 EDITTEXT IDC_CREATE_SERVNAME, 72, 12, 150, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_EX_CLIENTEDGE
185 EDITTEXT IDC_CREATE_DISPNAME, 72, 31, 150, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
186 EDITTEXT IDC_CREATE_PATH, 10, 62, 210, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE
187 EDITTEXT IDC_CREATE_DESC, 10, 97, 210, 48, WS_CHILD | WS_VISIBLE
188 EDITTEXT IDC_CREATE_OPTIONS, 10, 162, 210, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE
189 LTEXT "*Nazwa usługi", IDC_STATIC, 12, 12, 54, 9
190 LTEXT "*Nazwa wyświetlana", IDC_STATIC, 12, 33, 54, 9
191 LTEXT "*Ścieżka do aplikacji", IDC_STATIC, 10, 51, 68, 9
192 LTEXT "Opis", IDC_STATIC, 12, 86, 44, 9
193 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 126, 192, 44, 13
194 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 176, 192, 46, 13
195 LTEXT "Dodatkowe opcje (kliknij Pomoc, aby zobaczyć szczegóły)", IDC_STATIC, 10, 151, 184, 9
196 PUSHBUTTON "Pomoc", ID_CREATE_HELP, 10, 192, 44, 13
197 END
198
199 IDD_DLG_DELETE DIALOGEX 6, 6, 185, 148
200 CAPTION "Usuń usługę"
201 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
202 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | DS_MODALFRAME
203 BEGIN
204 ICON IDI_WARNING, IDC_STATIC, 10, 8, 24, 22
205 LTEXT "Czy na pewno chcesz usunąć następującą usługę?", IDC_STATIC, 50, 6, 125, 25
206 LTEXT "Nazwa usługi:", IDC_STATIC, 6, 40, 80, 9
207 LTEXT "", IDC_DEL_NAME, 15, 53, 160, 15
208 EDITTEXT IDC_DEL_DESC, 6, 73, 174, 48, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL |
209 WS_EX_STATICEDGE | ES_MULTILINE | ES_READONLY
210 PUSHBUTTON "Tak", IDOK, 26, 129, 54, 13
211 DEFPUSHBUTTON "Nie", IDCANCEL, 102, 129, 54, 13
212 END
213
214 IDD_DLG_DEPEND_STOP DIALOGEX 6, 6, 240, 148
215 CAPTION "Zatrzymaj inne usługi"
216 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
217 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | DS_MODALFRAME
218 BEGIN
219 ICON IDI_WARNING, IDC_STATIC, 10, 8, 24, 22
220 LTEXT "", IDC_STOP_DEPENDS, 40, 8, 170, 25
221 LISTBOX IDC_STOP_DEPENDS_LB, 15, 40, 210, 70, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_EX_STATICEDGE | LBS_NOSEL
222 LTEXT "Czy chcesz zatrzymać te usługi?", IDC_STATIC, 15, 110, 150, 10
223 DEFPUSHBUTTON "Tak", IDOK, 60, 129, 54, 14
224 PUSHBUTTON "Nie", IDCANCEL, 120, 129, 54, 14
225 END
226
227 IDD_DLG_HELP_OPTIONS DIALOGEX 6, 6, 200, 150
228 CAPTION "Opcje"
229 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
230 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | DS_MODALFRAME
231 BEGIN
232 LTEXT "", IDC_CREATE_HELP, 6, 5, 200, 150
233 PUSHBUTTON "Ok", IDOK, 75, 130, 44, 13
234 END
235
236 IDD_DLG_PROGRESS DIALOGEX 6, 6, 255, 89
237 CAPTION "Usługa kontrolna"
238 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
239 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE | DS_MODALFRAME
240 EXSTYLE WS_EX_TOOLWINDOW
241 BEGIN
242 CONTROL "", IDC_SERVCON_PROGRESS, "msctls_progress32", 0x50000000, 8, 46, 238, 13
243 LTEXT "", IDC_SERVCON_INFO, 8, 5, 236, 11
244 LTEXT "", IDC_SERVCON_NAME, 8, 25, 66, 11
245 PUSHBUTTON "&Zamknij", IDOK, 100, 70, 54, 13
246 END
247
248 STRINGTABLE
249 BEGIN
250 IDS_FIRSTCOLUMN "Nazwa"
251 IDS_SECONDCOLUMN "Opis"
252 IDS_THIRDCOLUMN "Status"
253 IDS_FOURTHCOLUMN "Typ uruchomienia"
254 IDS_FITHCOLUMN "Logowanie jako"
255 END
256
257 STRINGTABLE
258 BEGIN
259 IDS_SERVICES_STARTED "Uruchomiono"
260 IDS_SERVICES_STOPPED "Zatrzymano"
261 IDS_SERVICES_AUTO "Automatyczny"
262 IDS_SERVICES_MAN "Ręczny"
263 IDS_SERVICES_DIS "Wyłączony"
264 END
265
266 STRINGTABLE
267 BEGIN
268 IDS_NUM_SERVICES "Numer usługi: %d"
269 IDS_STOP_DEPENDS "Kiedy %s się zatrzyma, inne usługi od niej zależne również się zatrzymają"
270 IDS_NO_DEPENDS "<Brak zależności>"
271 IDS_LICENSE "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; możesz go rozprowadzać dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania - według wersji 2 tej Licencji lub (według twojego wyboru) którejś z późniejszych wersji.\r\n\r\nNiniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji sięgnij do Powszechnej Licencji Publicznej GNU.\r\n\r\nZ pewnością wraz z niniejszym programem otrzymałeś też egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
272 END
273
274 STRINGTABLE
275 BEGIN
276 IDS_TOOLTIP_PROP "Właściwości"
277 IDS_TOOLTIP_REFRESH "Odśwież"
278 IDS_TOOLTIP_EXPORT "Eksportuj listę"
279 IDS_TOOLTIP_CREATE "Utwórz nową usługę"
280 IDS_TOOLTIP_DELETE "Usuń istniejącą usługę"
281 IDS_TOOLTIP_START "Uruchom usługę"
282 IDS_TOOLTIP_STOP "Zatrzymaj usługę"
283 IDS_TOOLTIP_PAUSE "Wstrzymaj usługę"
284 IDS_TOOLTIP_RESTART "Wznów usługę"
285 END
286
287 STRINGTABLE
288 BEGIN
289 IDS_PROGRESS_INFO_START "ReactOS usiłuje uruchomić następującą usługę"
290 IDS_PROGRESS_INFO_STOP "ReactOS usiłuje zatrzymać następującą usługę"
291 IDS_PROGRESS_INFO_PAUSE "ReactOS usiłuje wstrzymać następującą usługę"
292 IDS_PROGRESS_INFO_RESUME "ReactOS usiłuje wznowić następującą usługę"
293 IDS_CREATE_SUCCESS "Usługa utworzona pomyślnie"
294 IDS_DELETE_SUCCESS "Usługa skasowana pomyślnie"
295 IDS_CREATE_REQ "Pola oznaczone gwiazdkami\nsą obowiązkowe"
296 IDS_DELETE_STOP "Musisz ręcznie zatrzymać usługę przed jej usunięciem!"
297 END
298
299 STRINGTABLE
300 BEGIN
301 IDS_HELP_OPTIONS "OPCJE TWORZENIA:\r\nUWAGA: Nazwa opcji zawiera znak równości.\r\n type= <own|share|interact|kernel|filesys|rec>\r\n (domyślnie = own)\r\n start= <boot|system|auto|demand|disabled>\r\n (domyślnie = demand) \r\n error= <normal|severe|critical|ignore>\r\n (domyślnie = normal)\r\n group= <LoadOrderGroup>\r\n tag= <yes|no>\r\n depend= <Dependencies(oddzielone / (slash))>\r\n obj= <AccountName|ObjectName>\r\n (domyślnie = LocalSystem)\r\n password= <password>\r\n"
302 END
303
304 /* Hints */
305 STRINGTABLE
306 BEGIN
307 IDS_HINT_BLANK " "
308 IDS_HINT_EXPORT " Eksportuj aktualną listę do pliku."
309 IDS_HINT_EXIT " Wyjdź z programu."
310 IDS_HINT_CONNECT " Zarządzaj różnymi komputerami."
311 IDS_HINT_START " Uruchom wybraną usługę."
312 IDS_HINT_STOP " Zatrzymaj wybraną usługę."
313 IDS_HINT_PAUSE " Wstrzymaj wybraną usługę."
314 IDS_HINT_RESUME " Wznów wybraną usługę."
315 IDS_HINT_RESTART " Zrestartuj wybraną usługę."
316 IDS_HINT_REFRESH " Odśwież listę usług."
317 IDS_HINT_EDIT " Edytuj właściwości wybranej usługi."
318 IDS_HINT_CREATE " Utwórz nową usługę."
319 IDS_HINT_DELETE " Usuń wybraną usługę."
320 IDS_HINT_PROP " Otwarte okno właściwości dla wybranej usługi."
321 IDS_HINT_LARGE " Pokaż elementy przy użyciu dużych ikon."
322 IDS_HINT_SMALL " Pokaż elementy przy użyciu małych ikon."
323 IDS_HINT_LIST " Pokaż elementy w postaci listy."
324 IDS_HINT_DETAILS " Pokazuj informacje o każdym elemencie w oknie."
325 IDS_HINT_CUST " Dostosuj widok."
326 IDS_HINT_HELP " Pokaż okno pomocy."
327 IDS_HINT_ABOUT " Usługi - informacje."
328 IDS_HINT_SYS_RESTORE " Przywróć to okno do normalnej wielkości."
329 IDS_HINT_SYS_MOVE " Przesuń to okno."
330 IDS_HINT_SYS_SIZE " Zmienia wielkość tego okna."
331 IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Ukryj to okno do ikony."
332 IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Rozwiń to okno na pełny ekran."
333 IDS_HINT_SYS_CLOSE " Zamknij to okno."
334 END
335
336 /* Application title */
337 STRINGTABLE
338 BEGIN
339 IDS_APPNAME "Menedżer Usług ReactOS"
340 END
341
342 STRINGTABLE
343 BEGIN
344 IDS_NO_ACTION "Nie podejmuj żadnej akcji"
345 IDS_RESTART_SERVICE "Uruchom usługę ponownie"
346 IDS_RUN_PROGRAM "Uruchom program"
347 IDS_RESTART_COMPUTER "Uruchom ponownie komputer"
348 END
349
350 STRINGTABLE
351 BEGIN
352 IDS_NOT_SAME_PASSWORD "Hasła są niezgodne!"
353 IDS_INVALID_PASSWORD "Wprowadź prawidłowe hasło!"
354 END