* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / applications / mscutils / servman / lang / sv-SE.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS APPS
3 * FILE: \base\applications\mscutils\servman\lang\sv-SE.rc
4 * PURPOSE: Swedish resource file
5 * Translation: Jaix Bly
6 */
7 LANGUAGE LANG_SWEDISH, SUBLANG_NEUTRAL
8
9 IDR_MAINMENU MENU
10 BEGIN
11 POPUP "&Arkiv"
12 BEGIN
13 MENUITEM "Exportera...", ID_EXPORT
14 MENUITEM SEPARATOR
15 MENUITEM "A&vsluta", ID_EXIT
16 END
17 POPUP "Åtgärd"
18 BEGIN
19 MENUITEM "Koppla till...", ID_CONNECT, GRAYED
20 MENUITEM SEPARATOR
21 MENUITEM "Starta", ID_START, GRAYED
22 MENUITEM "Stoppa", ID_STOP, GRAYED
23 MENUITEM "Pausa", ID_PAUSE, GRAYED
24 MENUITEM "Fortsätta", ID_RESUME, GRAYED
25 MENUITEM "Starta om", ID_RESTART, GRAYED
26 MENUITEM SEPARATOR
27 MENUITEM "Uppdatera", ID_REFRESH
28 MENUITEM SEPARATOR
29 MENUITEM "Redigera...", ID_EDIT, GRAYED
30 MENUITEM "Skapa...", ID_CREATE, GRAYED
31 MENUITEM "Ta bort...", ID_DELETE, GRAYED
32 MENUITEM SEPARATOR
33 MENUITEM "Egenskaper...", ID_PROP, GRAYED
34 END
35 POPUP "Visa"
36 BEGIN
37 MENUITEM "Stora ikoner", ID_VIEW_LARGE
38 MENUITEM "Små ikoner", ID_VIEW_SMALL
39 MENUITEM "Lista", ID_VIEW_LIST
40 MENUITEM "Detaljer", ID_VIEW_DETAILS
41 MENUITEM SEPARATOR
42 MENUITEM "Anpassa...",ID_VIEW_CUST, GRAYED
43 END
44 POPUP "Hjälp"
45 BEGIN
46 MENUITEM "Hjälp", ID_HELP
47 MENUITEM "Om", ID_ABOUT
48 END
49 END
50
51 IDR_POPUP MENU
52 BEGIN
53 POPUP "popup"
54 BEGIN
55 MENUITEM "Starta", ID_START, GRAYED
56 MENUITEM "Stoppa", ID_STOP, GRAYED
57 MENUITEM "Pausa", ID_PAUSE, GRAYED
58 MENUITEM "Fortsätta", ID_RESUME, GRAYED
59 MENUITEM "Starta om", ID_RESTART, GRAYED
60 MENUITEM SEPARATOR
61 MENUITEM "Uppdatera", ID_REFRESH
62 MENUITEM SEPARATOR
63 MENUITEM "Redigera...", ID_EDIT, GRAYED
64 MENUITEM "Ta bort...", ID_DELETE, GRAYED
65 MENUITEM SEPARATOR
66 MENUITEM "Egenskaper...", ID_PROP, GRAYED
67 MENUITEM SEPARATOR
68 MENUITEM "Hjälp...", ID_HELP
69 END
70 END
71
72 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,190,182
73 CAPTION "Om Tjänster"
74 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
75 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
76 BEGIN
77 LTEXT "Tjänster v0.8\nCopyright (C) 2005-2007\nby Ged Murphy (gedmurphy@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 135, 30
78 PUSHBUTTON "Stäng", IDOK, 75, 162, 44, 15
79 ICON IDI_SM_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
80 EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 174, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
81 END
82
83 IDD_DLG_GENERAL DIALOGEX 6, 6, 253, 232
84 CAPTION "Allmännt"
85 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
86 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME | WS_GROUP | WS_TABSTOP
87 BEGIN
88 LTEXT "", IDC_SERV_NAME, 70,11,176,11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
89 EDITTEXT IDC_DISP_NAME, 70, 29, 176, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
90 EDITTEXT IDC_DESCRIPTION, 70, 46, 176, 24, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
91 EDITTEXT IDC_EXEPATH, 6, 86, 240, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
92 COMBOBOX IDC_START_TYPE, 70, 107, 176, 40, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST
93 PUSHBUTTON "Starta", IDC_START, 6, 155, 54, 15, WS_DISABLED
94 PUSHBUTTON "Stoppa", IDC_STOP, 68, 155, 54, 15, WS_DISABLED
95 PUSHBUTTON "Pausa", IDC_PAUSE , 130, 155, 54, 15, WS_DISABLED
96 PUSHBUTTON "Fortsätta", IDC_RESUME, 192, 155, 54, 15, WS_DISABLED
97 LTEXT "Tjänstenamn:", IDC_STATIC, 4, 11, 53, 11
98 LTEXT "Visningsnamn:", IDC_STATIC, 4, 29, 53, 11
99 LTEXT "Beskrivning:", IDC_STATIC, 4, 51, 53, 11
100 LTEXT "Väg till körbar fil:", IDC_STATIC, 6, 73, 82, 9
101 LTEXT "Startmetod:", IDC_STATIC, 6, 108, 53, 11
102 LTEXT "Tjänstestatus:", IDC_STATIC, 4, 138, 53, 11
103 LTEXT "", IDC_SERV_STATUS, 70, 138, 176, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
104 LTEXT "Du kan ange startparametrar som gäller när du startar tjänsten härifrån.",IDC_STATIC, 6,177,240,15
105 LTEXT "startparametrar:", IDC_STATIC, 6, 200, 58, 11
106 EDITTEXT IDC_START_PARAM, 68, 199, 178, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
107 PUSHBUTTON "Redigera", IDC_EDIT, 192, 215, 54, 15, WS_DISABLED
108 END
109
110 IDD_DLG_DEPEND DIALOGEX 6,6,253,225
111 CAPTION "Beroenden"
112 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
113 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME | WS_GROUP | WS_TABSTOP
114 BEGIN
115 CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE1, "SysTreeView32" , WS_BORDER | WS_CHILDWINDOW | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP, 8, 70, 236, 68
116 CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE2, "SysTreeView32", WS_BORDER | WS_CHILDWINDOW | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP, 8, 151, 234, 67
117 LTEXT "Några tjänster är beroende av andra tjänster, systemdrivrutiner och laddsystemsgrupper. Om systemkomponenten är stoppad eller inte kör korrekt, kan tjänster som är beroende av den bli påverkade.", IDC_STATIC,8, 7, 238, 26
118 LTEXT "Denna tjänsten är beroende av följande komponenter", IDC_STATIC, 8, 57, 236, 9
119 LTEXT "", IDC_DEPEND_SERVICE, 8, 38, 236, 13
120 END
121
122 IDD_DLG_CREATE DIALOGEX 6,6,225,209
123 CAPTION "Skapa en tjänst"
124 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
125 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME | WS_GROUP | WS_TABSTOP
126 BEGIN
127 EDITTEXT IDC_CREATE_SERVNAME, 72, 12, 150, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_EX_CLIENTEDGE
128 EDITTEXT IDC_CREATE_DISPNAME, 72, 31, 150, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
129 EDITTEXT IDC_CREATE_PATH, 10, 62, 210, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE
130 EDITTEXT IDC_CREATE_DESC, 10, 97, 210, 48, WS_CHILD | WS_VISIBLE
131 EDITTEXT IDC_CREATE_OPTIONS, 10, 162, 210, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE
132 LTEXT "*Tjänstenamn:", IDC_STATIC, 12, 12, 54, 9
133 LTEXT "*Visningsnamn:", IDC_STATIC, 12, 33, 54, 9
134 LTEXT "*Väg till körbar fil:", IDC_STATIC, 10, 51, 68, 9
135 LTEXT "Beskrivning:", IDC_STATIC, 12, 86, 44, 9
136 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 126, 192, 44, 13
137 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 176, 192, 46, 13
138 LTEXT "'Ytterligere val (klicka hjälp för detaljer)", IDC_STATIC, 10, 151, 134, 9
139 PUSHBUTTON "Hjälp", ID_CREATE_HELP, 10, 192, 44, 13
140 END
141
142 IDD_DLG_DELETE DIALOGEX 6,6,185,148
143 CAPTION "Ta bort en tjänt"
144 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
145 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | DS_MODALFRAME
146 BEGIN
147 ICON IDI_WARNING, IDC_STATIC, 10, 8, 24, 22
148 LTEXT "Är du säker på att du vill ta bort denna tjänsten? Detta kan inte ångras när den blivit raderad!", IDC_STATIC, 50, 6, 125, 25
149 LTEXT "Tjönstenamn:",IDC_STATIC, 6, 40, 80, 9
150 LTEXT "", IDC_DEL_NAME, 15, 53, 160, 15
151 EDITTEXT IDC_DEL_DESC, 6, 73, 174, 48, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_EX_STATICEDGE | ES_MULTILINE | ES_READONLY
152 PUSHBUTTON "Ja", IDOK, 26, 129, 54, 13
153 DEFPUSHBUTTON "Nej", IDCANCEL, 102, 129, 54, 13
154 END
155
156 IDD_DLG_DEPEND_STOP DIALOGEX 6,6,240,148
157 CAPTION "Stoppa Annan Tjänst"
158 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
159 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | DS_MODALFRAME
160 BEGIN
161 ICON IDI_WARNING, IDC_STATIC, 10, 8, 24, 22
162 LTEXT "", IDC_STOP_DEPENDS, 40, 8, 170, 25
163 LISTBOX IDC_STOP_DEPENDS_LB, 15, 40, 210, 70, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_EX_STATICEDGE | LBS_NOSEL
164 LTEXT "Vill du stoppa dessa tjänster?",IDC_STATIC, 15, 110, 150, 10
165 DEFPUSHBUTTON "Ja", IDOK, 60, 129, 54, 14
166 PUSHBUTTON "Nej", IDCANCEL, 120, 129, 54, 14
167 END
168
169 IDD_DLG_HELP_OPTIONS DIALOGEX 6,6,200,150
170 CAPTION "Val"
171 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
172 STYLE 0x10CF0000
173 BEGIN
174 LTEXT "", IDC_CREATE_HELP, 6, 5, 200, 150
175 PUSHBUTTON "Ok", IDOK, 75, 130, 44, 13
176 END
177
178 IDD_DLG_PROGRESS DIALOGEX 6,6,255,89
179 CAPTION "Tjänst kontroll"
180 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
181 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE | DS_MODALFRAME
182 EXSTYLE WS_EX_TOOLWINDOW
183 BEGIN
184 CONTROL "", IDC_SERVCON_PROGRESS, "msctls_progress32", 0x50000000, 8, 46, 238, 13
185 LTEXT "", IDC_SERVCON_INFO, 8, 5, 236, 11
186 LTEXT "", IDC_SERVCON_NAME, 8, 25, 66, 11
187 PUSHBUTTON "&Stäng", IDOK, 100, 70, 54, 13
188 END
189
190
191
192 STRINGTABLE DISCARDABLE
193 BEGIN
194 IDS_FIRSTCOLUMN "Namn"
195 IDS_SECONDCOLUMN "Beskrivning"
196 IDS_THIRDCOLUMN "Status"
197 IDS_FOURTHCOLUMN "Startmetod"
198 IDS_FITHCOLUMN "Logga på som"
199 END
200
201 STRINGTABLE DISCARDABLE
202 BEGIN
203 IDS_SERVICES_STARTED "Startad"
204 IDS_SERVICES_STOPPED "Stoppad"
205 IDS_SERVICES_AUTO "Automatisk"
206 IDS_SERVICES_MAN "Manuell"
207 IDS_SERVICES_DIS "Inaktiverad"
208 END
209
210 STRINGTABLE DISCARDABLE
211 BEGIN
212 IDS_NUM_SERVICES "Num tjänster: %d"
213 IDS_STOP_DEPENDS "När %s stoppas, kommer också dessa tjänster att stanna"
214 IDS_NO_DEPENDS "<No Dependencies>"
215 IDS_LICENSE "Detta programmet är fri programvara; du kan distribuera det och/eller ändra det under villkoren enligt GNU General Public License som är utgivet av Free Software Foundation; version 2, eller (om du så önskar) alla senare versioner.\r\n\r\nDette programmet er utgivet i hopp om att det skall kunne användas, men DET FINNS INGA GARANTIER; även utan underförstådd garanti om SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Se på GNU General Public Licensen för mer detaljer.\r\n\r\nDu skall ha motagit en kopia av GNU General Public Licensen tillsammans med detta programmet; om du inte har fått det, skriv til Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
216 END
217
218 STRINGTABLE DISCARDABLE
219 BEGIN
220 IDS_TOOLTIP_PROP "Egenskaper"
221 IDS_TOOLTIP_REFRESH "Uppdatera"
222 IDS_TOOLTIP_EXPORT "Exportera lista"
223 IDS_TOOLTIP_CREATE "Skapa en ny tjänst"
224 IDS_TOOLTIP_DELETE "Tar bort en exiterande tjänst"
225 IDS_TOOLTIP_START "Starta tjänest"
226 IDS_TOOLTIP_STOP "Stoppa tjänst"
227 IDS_TOOLTIP_PAUSE "Pausa tjänst"
228 IDS_TOOLTIP_RESTART "Starta om tjänest"
229 END
230
231 STRINGTABLE DISCARDABLE
232 BEGIN
233 IDS_PROGRESS_INFO_START "ReactOS försöker att starta följande tjänst"
234 IDS_PROGRESS_INFO_STOP "ReactOS försöker att stoppa följande tjänst"
235 IDS_PROGRESS_INFO_PAUSE "ReactOS försöker att pausa följande tjänst"
236 IDS_PROGRESS_INFO_RESUME "ReactOS försöker att fortsätta följende tjänst"
237 IDS_CREATE_SUCCESS "Tjänsten blev skapad"
238 IDS_DELETE_SUCCESS "Tjänsten togs bort"
239 IDS_CREATE_REQ "Fält markerade med en\nasterisk är obligatoriska"
240 IDS_DELETE_STOP "Du måste manuellt stoppa tjänsten före den kan raderas!"
241 END
242
243 STRINGTABLE DISCARDABLE
244 BEGIN
245 IDS_HELP_OPTIONS "CREATE OPTIONS:\r\nNOTE: The option name includes the equal sign.\r\n type= <own|share|interact|kernel|filesys|rec>\r\n (default = own)\r\n start= <boot|system|auto|demand|disabled>\r\n (default = demand) \r\n error= <normal|severe|critical|ignore>\r\n (default = normal)\r\n group= <LoadOrderGroup>\r\n tag= <yes|no>\r\n depend= <Dependencies(separated by / (forward slash))>\r\n obj= <AccountName|ObjectName>\r\n (default = LocalSystem)\r\n password= <password>\r\n"
246 END
247
248 /* Hints */
249 STRINGTABLE DISCARDABLE
250 BEGIN
251 IDS_HINT_BLANK " "
252 IDS_HINT_EXPORT " Exportera nuvarende lista till en fil."
253 IDS_HINT_EXIT " Avsluta programmet."
254
255 IDS_HINT_CONNECT " Kontrollera en annan dator."
256 IDS_HINT_START " Starta valda tjänster."
257 IDS_HINT_STOP " Stoppa valda tjänster."
258 IDS_HINT_PAUSE " Pausa valda tjänster."
259 IDS_HINT_RESUME " Fortsätt valda tjänster."
260 IDS_HINT_RESTART " Stoppa och starta valda tjänster."
261 IDS_HINT_REFRESH " Uppdatera tjänstelistan."
262 IDS_HINT_EDIT " Editera egenskaperna för den valda tjänsten."
263 IDS_HINT_CREATE " Skapa en ny tjänst."
264 IDS_HINT_DELETE " Radera valda tjänster."
265 IDS_HINT_PROP " Öppna egenskaperna för nuvarande val."
266
267 IDS_HINT_LARGE " Visa objekt med store ikoner."
268 IDS_HINT_SMALL " Visa objekt med mindre ikoner."
269 IDS_HINT_LIST " Visa objekt i en liste."
270 IDS_HINT_DETAILS " Visa information om varje objekt i ett fönster."
271 IDS_HINT_CUST " Anpassa vy."
272
273 IDS_HINT_HELP " Visa hjälpfönstret."
274 IDS_HINT_ABOUT " Om ReactOS tjänster."
275
276 IDS_HINT_SYS_RESTORE " Återställ fönstret till normal storlek."
277 IDS_HINT_SYS_MOVE " Flytta detta fönstret."
278 IDS_HINT_SYS_SIZE " Ändra storleken på dette fönstret."
279 IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Minimera dette fönstret till en ikon."
280 IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Maximera dette fönstret till fullskärm."
281 IDS_HINT_SYS_CLOSE " Stäng detta fönstret."
282 END
283
284 /* Application title */
285 STRINGTABLE DISCARDABLE
286 BEGIN
287 IDS_APPNAME "ReactOS tjänster"
288 END