Synchronize with trunk revision 59636 (just before Alex's CreateProcess revamp).
[reactos.git] / base / applications / mscutils / servman / lang / tr-TR.rc
1 /*
2 * TRANSLATOR: 2013 - Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com)
3 */
4
5 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
6
7 IDR_MAINMENU MENU
8 BEGIN
9 POPUP "&Kütük"
10 BEGIN
11 MENUITEM "&Ver...", ID_EXPORT
12 MENUITEM SEPARATOR
13 MENUITEM "&Çıkış", ID_EXIT
14 END
15 POPUP "&Eylem"
16 BEGIN
17 MENUITEM "B&ağlan...", ID_CONNECT, GRAYED
18 MENUITEM SEPARATOR
19 MENUITEM "&Başlat", ID_START, GRAYED
20 MENUITEM "&Durdur", ID_STOP, GRAYED
21 MENUITEM "D&uraklat", ID_PAUSE, GRAYED
22 MENUITEM "&Sürdür", ID_RESUME, GRAYED
23 MENUITEM "&Yeniden Başlat", ID_RESTART, GRAYED
24 MENUITEM SEPARATOR
25 MENUITEM "Y&enile", ID_REFRESH
26 MENUITEM SEPARATOR
27 MENUITEM "De&ğiştir...", ID_EDIT, GRAYED
28 MENUITEM "&Oluştur...", ID_CREATE, GRAYED
29 MENUITEM "S&il...", ID_DELETE, GRAYED
30 MENUITEM SEPARATOR
31 MENUITEM "&Husûsiyetler...", ID_PROP, GRAYED
32 END
33 POPUP "&Görünüm"
34 BEGIN
35 MENUITEM "&Büyük Simgeler", ID_VIEW_LARGE
36 MENUITEM "&Küçük Simgeler", ID_VIEW_SMALL
37 MENUITEM "&Dizelge", ID_VIEW_LIST
38 MENUITEM "&Ayrıntılar", ID_VIEW_DETAILS
39 MENUITEM SEPARATOR
40 MENUITEM "D&eğiştir...", ID_VIEW_CUST, GRAYED
41 END
42 POPUP "&Yardım"
43 BEGIN
44 MENUITEM "&Yardım Konuları", ID_HELP
45 MENUITEM "&Hakkında", ID_ABOUT
46 END
47 END
48
49 IDR_POPUP MENU
50 BEGIN
51 POPUP "popup"
52 BEGIN
53 MENUITEM "&Başlat", ID_START, GRAYED
54 MENUITEM "&Durdur", ID_STOP, GRAYED
55 MENUITEM "D&uraklat", ID_PAUSE, GRAYED
56 MENUITEM "&Sürdür", ID_RESUME, GRAYED
57 MENUITEM "&Yeniden Başlat", ID_RESTART, GRAYED
58 MENUITEM SEPARATOR
59 MENUITEM "Y&enile", ID_REFRESH
60 MENUITEM SEPARATOR
61 MENUITEM "De&ğiştir...", ID_EDIT, GRAYED
62 MENUITEM "S&il...", ID_DELETE, GRAYED
63 MENUITEM SEPARATOR
64 MENUITEM "&Husûsiyetler...", ID_PROP, GRAYED
65 MENUITEM SEPARATOR
66 MENUITEM "Y&ardım...", ID_HELP
67 END
68 END
69
70 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,190,182
71 CAPTION "Hakkında"
72 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
73 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
74 BEGIN
75 LTEXT "Hizmet Yöneticisi - Sürüm: 0.8\nTelif Hakkı: 2005-2007\nGed Murphy (gedmurphy@reactos.org) eliyle yazılmıştır.", IDC_STATIC, 48, 7, 135, 30
76 PUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 75, 162, 44, 15
77 ICON IDI_SM_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
78 EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 174, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
79 END
80
81 IDD_DLG_GENERAL DIALOGEX 6, 6, 253, 232
82 CAPTION "Başlıca"
83 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
84 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME | WS_GROUP | WS_TABSTOP
85 BEGIN
86 LTEXT "", IDC_SERV_NAME, 70,11,176,11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
87 EDITTEXT IDC_DISP_NAME, 70, 29, 176, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
88 EDITTEXT IDC_DESCRIPTION, 70, 46, 176, 24, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
89 EDITTEXT IDC_EXEPATH, 6, 86, 240, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
90 COMBOBOX IDC_START_TYPE, 70, 107, 176, 40, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST
91 PUSHBUTTON "&Başlat", IDC_START, 6, 155, 54, 15, WS_DISABLED
92 PUSHBUTTON "&Durdur", IDC_STOP, 68, 155, 54, 15, WS_DISABLED
93 PUSHBUTTON "D&uraklat", IDC_PAUSE , 130, 155, 54, 15, WS_DISABLED
94 PUSHBUTTON "&Sürdür", IDC_RESUME, 192, 155, 54, 15, WS_DISABLED
95 LTEXT "Gerçek Adı:", IDC_STATIC, 4, 11, 53, 11
96 LTEXT "Görüntülenen Adı:", IDC_STATIC, 4, 29, 53, 11
97 LTEXT "Açıklama:", IDC_STATIC, 4, 51, 53, 11
98 LTEXT "Çalıştırma Yolu:", IDC_STATIC, 6, 73, 82, 9
99 LTEXT "B&aşlama Türü:", IDC_STATIC, 6, 108, 53, 11
100 LTEXT "Durum:", IDC_STATIC, 4, 138, 53, 11
101 LTEXT "", IDC_SERV_STATUS, 70, 138, 176, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
102 LTEXT "Burada, buradan başlatılan hizmete uygulanacak olan başlangıç eklemelerini yazabilirsiniz.",IDC_STATIC, 6,177,240,15
103 LTEXT "Ba&şlangıç ekleri:", IDC_STATIC, 6, 200, 58, 11
104 EDITTEXT IDC_START_PARAM, 68, 199, 178, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
105 PUSHBUTTON "D&üzenle", IDC_EDIT, 192, 215, 54, 15, WS_DISABLED
106 END
107
108 IDD_DLG_DEPEND DIALOGEX 6,6,253,225
109 CAPTION "Bağımlılıklar"
110 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
111 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME | WS_GROUP | WS_TABSTOP
112 BEGIN
113 CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE1, "SysTreeView32" , WS_BORDER | WS_CHILDWINDOW | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP, 8, 70, 236, 68
114 CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE2, "SysTreeView32", WS_BORDER | WS_CHILDWINDOW | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP, 8, 151, 234, 67
115 LTEXT "Birtakım hizmetler, birtakım dizge bileşenlerine bağımlıdır. Eğer bir dizge bileşeni, durdurulmuşsa ya da uygun bir şekilde çalışmıyorsa buna bağımlı olan hizmetler etkilenebilir.", IDC_STATIC,8, 7, 238, 26
116 LTEXT "Bu hizmet, aşağıdaki dizge bileşenlerine bağımlıdır:", IDC_STATIC, 8, 57, 236, 9
117 LTEXT "", IDC_DEPEND_SERVICE, 8, 38, 236, 13
118 END
119
120 IDD_DLG_CREATE DIALOGEX 6,6,225,209
121 CAPTION "Bir Hizmet Oluşturma"
122 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
123 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME | WS_GROUP | WS_TABSTOP
124 BEGIN
125 EDITTEXT IDC_CREATE_SERVNAME, 72, 12, 150, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_EX_CLIENTEDGE
126 EDITTEXT IDC_CREATE_DISPNAME, 72, 31, 150, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
127 EDITTEXT IDC_CREATE_PATH, 10, 62, 210, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE
128 EDITTEXT IDC_CREATE_DESC, 10, 97, 210, 48, WS_CHILD | WS_VISIBLE
129 EDITTEXT IDC_CREATE_OPTIONS, 10, 162, 210, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE
130 LTEXT "&Gerçek Adı*:", IDC_STATIC, 12, 12, 54, 9
131 LTEXT "G&örüntülenen Adı*:", IDC_STATIC, 12, 33, 54, 9
132 LTEXT "&Çalıştırma Yolu*:", IDC_STATIC, 10, 51, 68, 9
133 LTEXT "&Açıklaması:", IDC_STATIC, 12, 86, 44, 9
134 PUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 126, 192, 44, 13
135 PUSHBUTTON "Vazgeç", IDCANCEL, 176, 192, 46, 13
136 LTEXT "&Ek Seçenekler (Ayrıntılar için Yardım'a tıklayınız.)", IDC_STATIC, 10, 151, 134, 9
137 PUSHBUTTON "&Yardım", ID_CREATE_HELP, 10, 192, 44, 13
138 END
139
140 IDD_DLG_DELETE DIALOGEX 6,6,185,148
141 CAPTION "Seçili Hizmeti Silme"
142 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
143 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | DS_MODALFRAME
144 BEGIN
145 ICON IDI_WARNING, IDC_STATIC, 10, 8, 24, 22
146 LTEXT "Aşağıdaki hizmeti silmeyi onaylıyor musunuz? BU İŞLEM GERİ ALINAMAZ!", IDC_STATIC, 50, 6, 125, 25
147 LTEXT "Seçili Hizmetin Adı:",IDC_STATIC, 6, 40, 80, 9
148 LTEXT "", IDC_DEL_NAME, 15, 53, 160, 15
149 EDITTEXT IDC_DEL_DESC, 6, 73, 174, 48, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_EX_STATICEDGE | ES_MULTILINE | ES_READONLY
150 PUSHBUTTON "&Evet", IDOK, 26, 129, 54, 13
151 DEFPUSHBUTTON "&Hayır", IDCANCEL, 102, 129, 54, 13
152 END
153
154 IDD_DLG_DEPEND_STOP DIALOGEX 6,6,240,148
155 CAPTION "Diğer Hizmetleri Kapat"
156 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
157 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | DS_MODALFRAME
158 BEGIN
159 ICON IDI_WARNING, IDC_STATIC, 10, 8, 24, 22
160 LTEXT "", IDC_STOP_DEPENDS, 40, 8, 170, 25
161 LISTBOX IDC_STOP_DEPENDS_LB, 15, 40, 210, 70, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_EX_STATICEDGE | LBS_NOSEL
162 LTEXT "Bu hizmetleri de kapatmak ister misiniz?",IDC_STATIC, 15, 110, 150, 10
163 DEFPUSHBUTTON "&Evet", IDOK, 60, 129, 54, 14
164 PUSHBUTTON "&Hayır", IDCANCEL, 120, 129, 54, 14
165 END
166
167 IDD_DLG_HELP_OPTIONS DIALOGEX 6,6,200,150
168 CAPTION "Seçenekler"
169 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
170 STYLE 0x10CF0000
171 BEGIN
172 LTEXT "", IDC_CREATE_HELP, 6, 5, 200, 150
173 PUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 75, 130, 44, 13
174 END
175
176 IDD_DLG_PROGRESS DIALOGEX 6,6,255,89
177 CAPTION "Hizmet Denetimi"
178 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
179 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE | DS_MODALFRAME
180 EXSTYLE WS_EX_TOOLWINDOW
181 BEGIN
182 CONTROL "", IDC_SERVCON_PROGRESS, "msctls_progress32", 0x50000000, 8, 46, 238, 13
183 LTEXT "", IDC_SERVCON_INFO, 8, 5, 236, 11
184 LTEXT "", IDC_SERVCON_NAME, 8, 25, 66, 11
185 PUSHBUTTON "Kapat", IDOK, 100, 70, 54, 13
186 END
187
188
189
190 STRINGTABLE DISCARDABLE
191 BEGIN
192 IDS_FIRSTCOLUMN "Ad"
193 IDS_SECONDCOLUMN "Tanım"
194 IDS_THIRDCOLUMN "Durum"
195 IDS_FOURTHCOLUMN "Başlangıç Türü"
196 IDS_FITHCOLUMN "Olarak Oturum Aç"
197 END
198
199 STRINGTABLE DISCARDABLE
200 BEGIN
201 IDS_SERVICES_STARTED "Başladı"
202 IDS_SERVICES_STOPPED "Durdu"
203 IDS_SERVICES_AUTO "Kendi Kendine"
204 IDS_SERVICES_MAN "Elle"
205 IDS_SERVICES_DIS "Devre Dışı"
206 END
207
208 STRINGTABLE DISCARDABLE
209 BEGIN
210 IDS_NUM_SERVICES "Hizmet Sayısı: %d"
211 IDS_STOP_DEPENDS "%s durduğunda, bu hizmetler de durur:"
212 IDS_NO_DEPENDS "<Bağımlılık Yok>"
213 IDS_LICENSE "ÖNEMLİ: Aşağıdaki metin, özgün metnin resmî olmayan çevirisidir. Çeviri metniyle özgün metin arasında ayrım olabilir. Özgün metin, çeviri metninin altındadır.\r\n\r\n***\r\n\r\nBu yazılım özgürdür, yâni bu yazılımı Özgür Yazılım Vakfı'nın yayınladığı GNU Umûmî Kamu Lisansı'nın 2. sürümü veyâ daha sonraki sürümleri altında yeniden dağıtabilir veyâ değiştirebilirsiniz.\r\n\r\nBu yazılım, kullanışlı olabileceği beklentisiyle dağıtılmıştır ancak bilhassa SATILABİLİRLİK ve BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK açısından olmak üzere bu yazılımın HİÇBİR GÜVENCESİ YOKTUR. Daha çok bilgi için GNU Umûmî Kamu Lisansı'na bakınız.\r\n\r\nBu yazılımla birlikte GNU Umûmî Kamu Lisansı'nın bir sûretine de iye olmanız gerekir, eğer yoksa Özgür Yazılım Vakfı A.Ş.'ne (51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 ABD) yazınız.\r\n\r\n***\r\n\r\nThis program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
214 END
215
216 STRINGTABLE DISCARDABLE
217 BEGIN
218 IDS_TOOLTIP_PROP "Husûsiyetler"
219 IDS_TOOLTIP_REFRESH "Yenile"
220 IDS_TOOLTIP_EXPORT "Verme Dizelgesi"
221 IDS_TOOLTIP_CREATE "Yeni bir hizmet oluşturur."
222 IDS_TOOLTIP_DELETE "Var olan bir hizmeti siler."
223 IDS_TOOLTIP_START "Hizmeti Başlat"
224 IDS_TOOLTIP_STOP "Hizmeti Durdur"
225 IDS_TOOLTIP_PAUSE "Hizmeti Duraklat"
226 IDS_TOOLTIP_RESTART "Hizmeti Yeniden Başlat"
227 END
228
229 STRINGTABLE DISCARDABLE
230 BEGIN
231 IDS_PROGRESS_INFO_START "ReactOS, aşağıdaki hizmeti başlatmaya çalışıyor:"
232 IDS_PROGRESS_INFO_STOP "ReactOS, aşağıdaki hizmeti durdurmaya çalışıyor:"
233 IDS_PROGRESS_INFO_PAUSE "ReactOS, aşağıdaki hizmeti duraklatmaya çalışıyor:"
234 IDS_PROGRESS_INFO_RESUME "ReactOS, aşağıdaki hizmeti sürdürmeye çalışıyor:"
235 IDS_CREATE_SUCCESS "Hizmet, başarılı bir şekilde oluşturuldu."
236 IDS_DELETE_SUCCESS "Hizmet, başarılı bir şekilde silindi."
237 IDS_CREATE_REQ "Yıldızla imlenen\nyerlerin doldurulması, zorunludur."
238 IDS_DELETE_STOP "Hizmeti silmeden önce onu, elle durdurmalısınız."
239 END
240
241 STRINGTABLE DISCARDABLE
242 BEGIN
243 IDS_HELP_OPTIONS "EK SEÇENEKLER:\r\nDİKKAT: Seçenek adı, eşittir imini de kapsar.\r\n type= <own|share|interact|kernel|filesys|rec>\r\n (Ön tanımlı = own)\r\n start= <boot|system|auto|demand|disabled>\r\n (Ön tanımlı = demand) \r\n error= <normal|severe|critical|ignore>\r\n (Ön tanımlı = normal)\r\n group= <Yükleme sırası takımı>\r\n tag= <yes|no>\r\n depend= <Bağımlılıklar (Ters bölü çizgisiyle birbirinden ayrılmalıdır.)>\r\n obj= <Hesap Adı|Nesne Adı>\r\n (Ön tanımlı = LocalSystem)\r\n password= <Şifre>\r\n"
244 END
245
246 /* Hints */
247 STRINGTABLE DISCARDABLE
248 BEGIN
249 IDS_HINT_BLANK " "
250 IDS_HINT_EXPORT " Şimdiki dizelgeyi, bir kütüğe aktarır."
251 IDS_HINT_EXIT " Yazılımdan çıkar."
252
253 IDS_HINT_CONNECT " Başka bir bilgisayarı yönetir."
254 IDS_HINT_START " Seçili hizmeti başlatır."
255 IDS_HINT_STOP " Seçili hizmeti durdurur."
256 IDS_HINT_PAUSE " Seçili hizmeti duraklatır."
257 IDS_HINT_RESUME " Seçili hizmeti sürdürür."
258 IDS_HINT_RESTART " Seçili hizmeti durdurup yeniden başlatır."
259 IDS_HINT_REFRESH " Hizmet dizelgesini yeniler."
260 IDS_HINT_EDIT " Seçili hizmetin husûsiyetlerini değiştirir."
261 IDS_HINT_CREATE " Yeni bir hizmet oluşturur."
262 IDS_HINT_DELETE " Seçili hizmeti siler."
263 IDS_HINT_PROP " Seçili hizmetin husûsiyetlerini gösterir."
264
265 IDS_HINT_LARGE " Ögeleri, büyük simgelerle gösterir."
266 IDS_HINT_SMALL " Ögeleri, küçük simgelerle gösterir."
267 IDS_HINT_LIST " Ögeleri, dizelge olarak gösterir."
268 IDS_HINT_DETAILS " Ögeleri, dizelge olarak, ayrıntılı bir şekilde gösterir."
269 IDS_HINT_CUST " Görünümü husûsileştirir."
270
271 IDS_HINT_HELP " Yardım konularını görüntüler."
272 IDS_HINT_ABOUT " Hizmet Yöneticisi hakkında bilgi görüntüler."
273
274 IDS_HINT_SYS_RESTORE " Pencerenin boyutlarını, eski durumuna döndürür."
275 IDS_HINT_SYS_MOVE " Pencerenin konumunu değiştirir."
276 IDS_HINT_SYS_SIZE " Pencerenin boyutlarını değiştirir."
277 IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Pencereyi, simge durumuna küçültür."
278 IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Pencereyle görüntülüğü kaplatır."
279 IDS_HINT_SYS_CLOSE " Pencereyi kapatır."
280 END
281
282 /* Application title */
283 STRINGTABLE DISCARDABLE
284 BEGIN
285 IDS_APPNAME "Hizmet Yöneticisi"
286 END