Create a branch for header work.
[reactos.git] / base / applications / mscutils / servman / lang / uk-UA.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS Device Management
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: base/applications/mscutils/servman/lang/uk-UA.rc
5 * PURPOSE: Ukraianian Language File for devmgmt
6 * TRANSLATOR: Artem Reznikov
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDR_MAINMENU MENU
12 BEGIN
13 POPUP "&Ôàéë"
14 BEGIN
15 MENUITEM "&Åêñïîðò...", ID_EXPORT
16 MENUITEM SEPARATOR
17 MENUITEM "&Âèõ³ä", ID_EXIT
18 END
19 POPUP "ijÿ"
20 BEGIN
21 MENUITEM "Ç'ºäíàííÿ ç...", ID_CONNECT, GRAYED
22 MENUITEM SEPARATOR
23 MENUITEM "Çàïóñê", ID_START, GRAYED
24 MENUITEM "Çóïèíèòè", ID_STOP, GRAYED
25 MENUITEM "Ïàóçà", ID_PAUSE, GRAYED
26 MENUITEM "Ïðîäîâæèòè", ID_RESUME, GRAYED
27 MENUITEM "Ïåðåçàïóñê", ID_RESTART, GRAYED
28 MENUITEM SEPARATOR
29 MENUITEM "Îíîâèòè", ID_REFRESH
30 MENUITEM SEPARATOR
31 MENUITEM "Ïðàâêà...", ID_EDIT, GRAYED
32 MENUITEM "Ñòâîðèòè...", ID_CREATE, GRAYED
33 MENUITEM "Âèäàëèòè...", ID_DELETE, GRAYED
34 MENUITEM SEPARATOR
35 MENUITEM "Âëàñòèâîñò³...", ID_PROP, GRAYED
36 END
37 POPUP "Âèãëÿä"
38 BEGIN
39 MENUITEM "Âåëèê³ çíà÷êè", ID_VIEW_LARGE
40 MENUITEM "Äð³áí³ çíà÷êè", ID_VIEW_SMALL
41 MENUITEM "Ñïèñîê", ID_VIEW_LIST
42 MENUITEM "Ïîäðîáèö³", ID_VIEW_DETAILS
43 MENUITEM SEPARATOR
44 MENUITEM "Íàñòðîéêà...",ID_VIEW_CUST, GRAYED
45 END
46 POPUP "Äîâ³äêà"
47 BEGIN
48 MENUITEM "Äîâ³äêà", ID_HELP
49 MENUITEM "Ïðî ïðîãðàìó", ID_ABOUT
50 END
51 END
52
53 IDR_POPUP MENU
54 BEGIN
55 POPUP "popup"
56 BEGIN
57 MENUITEM "Çàïóñê", ID_START, GRAYED
58 MENUITEM "Çóïèíèòè", ID_STOP, GRAYED
59 MENUITEM "Ïàóçà", ID_PAUSE, GRAYED
60 MENUITEM "Ïðîäîâæèòè", ID_RESUME, GRAYED
61 MENUITEM "Ïåðåçàïóñê", ID_RESTART, GRAYED
62 MENUITEM SEPARATOR
63 MENUITEM "Îíîâèòè", ID_REFRESH
64 MENUITEM SEPARATOR
65 MENUITEM "Ïðàâêà...", ID_EDIT, GRAYED
66 MENUITEM "Âèäàëèòè...", ID_DELETE, GRAYED
67 MENUITEM SEPARATOR
68 MENUITEM "Âëàñòèâîñò³...", ID_PROP, GRAYED
69 MENUITEM SEPARATOR
70 MENUITEM "Äîâ³äêà...", ID_HELP
71 END
72 END
73
74 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,190,182
75 CAPTION "Ïðî ïðîãðàìó ""Äèñïåò÷åð êåðóâàííÿ ñëóæáàìè"""
76 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
77 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
78 BEGIN
79 LTEXT "Äèñïåò÷åð êåðóâàííÿ ñëóæáàìè v0.8\nCopyright (C) 2005-2007\nby Ged Murphy (gedmurphy@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 135, 26
80 PUSHBUTTON "Çàêðèòè", IDOK, 75, 162, 44, 15
81 ICON IDI_SM_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
82 EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 174, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
83 END
84
85 IDD_DLG_GENERAL DIALOGEX 6, 6, 253, 232
86 CAPTION "Çàãàëüí³"
87 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
88 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME | WS_GROUP | WS_TABSTOP
89 BEGIN
90 LTEXT "", IDC_SERV_NAME, 70,11,176,11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
91 EDITTEXT IDC_DISP_NAME, 70, 29, 176, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
92 EDITTEXT IDC_DESCRIPTION, 70, 46, 176, 24, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
93 EDITTEXT IDC_EXEPATH, 6, 86, 240, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
94 COMBOBOX IDC_START_TYPE, 70, 107, 176, 40, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST
95 PUSHBUTTON "Çàïóñê", IDC_START, 6, 155, 54, 15, WS_DISABLED
96 PUSHBUTTON "Çóïèíèòè", IDC_STOP, 68, 155, 54, 15, WS_DISABLED
97 PUSHBUTTON "Ïàóçà", IDC_PAUSE , 130, 155, 54, 15, WS_DISABLED
98 PUSHBUTTON "Ïðîäîâæèòè", IDC_RESUME, 192, 155, 54, 15, WS_DISABLED
99 LTEXT "²ì'ÿ ñëóæáè:", IDC_STATIC, 4, 11, 53, 11
100 LTEXT "²ì'ÿ âèâîäèòüñÿ:", IDC_STATIC, 4, 29, 53, 11
101 LTEXT "Îïèñ:", IDC_STATIC, 4, 51, 53, 11
102 LTEXT "Âèêîíóâàíèé ôàéë:", IDC_STATIC, 6, 73, 82, 9
103 LTEXT "Òèï çàïóñêó:", IDC_STATIC, 6, 108, 53, 11
104 LTEXT "Ñòàí ñëóæáè:", IDC_STATIC, 4, 138, 53, 11
105 LTEXT "", IDC_SERV_STATUS, 70, 138, 176, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
106 LTEXT "Âè ìîæåòå âêàçàòè ïàðàìåòðè çàïóñêó, âæèâàí³ ïðè çàïóñêó ñëóæáè çâ³äñè.",IDC_STATIC, 6,177,240,15
107 LTEXT "Ïàðàìåòðè çàïóñêó:", IDC_STATIC, 6, 200, 58, 11
108 EDITTEXT IDC_START_PARAM, 68, 199, 178, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
109 PUSHBUTTON "Ïðàâêà", IDC_EDIT, 192, 215, 54, 15, WS_DISABLED
110 END
111
112 IDD_DLG_DEPEND DIALOGEX 6,6,253,225
113 CAPTION "Çàëåæíîñò³"
114 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
115 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME | WS_GROUP | WS_TABSTOP
116 BEGIN
117 CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE1, "SysTreeView32" , WS_BORDER | WS_CHILDWINDOW | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP, 8, 70, 236, 68
118 CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE2, "SysTreeView32", WS_BORDER | WS_CHILDWINDOW | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP, 8, 151, 234, 67
119 LTEXT "Äåÿê³ ñëóæáè çàëåæàòü â³ä ³íøèõ ñëóæá, ñèñòåìíèõ äðàéâåð³â àáî ñïèñêó çàâàíòàæåííÿ ãðóï ñëóæá. ßêùî ñëóæáà çóïèíåíà àáî íåïðàâèëüíî ïðàöþº, öå âïëèâຠíà çàëåæí³ â³ä íå¿ ñëóæáè.", IDC_STATIC,8, 7, 238, 26
120 LTEXT "Öÿ ñëóæáà çàëåæèòü â³ä íàñòóïíèõ êîìïîíåíò³â", IDC_STATIC, 8, 57, 236, 9
121 LTEXT "", IDC_DEPEND_SERVICE, 8, 38, 236, 13
122 END
123
124 IDD_DLG_CREATE DIALOGEX 6,6,225,209
125 CAPTION "Ñòâîðèòè ñëóæáó"
126 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
127 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME | WS_GROUP | WS_TABSTOP
128 BEGIN
129 EDITTEXT IDC_CREATE_SERVNAME, 72, 12, 150, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_EX_CLIENTEDGE
130 EDITTEXT IDC_CREATE_DISPNAME, 72, 31, 150, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
131 EDITTEXT IDC_CREATE_PATH, 10, 62, 210, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE
132 EDITTEXT IDC_CREATE_DESC, 10, 97, 210, 48, WS_CHILD | WS_VISIBLE
133 EDITTEXT IDC_CREATE_OPTIONS, 10, 162, 210, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE
134 LTEXT "*²ì'ÿ ñëóæáè :", IDC_STATIC, 12, 12, 54, 9
135 LTEXT "*²ì'ÿ âèâîäèòüñÿ :", IDC_STATIC, 12, 33, 54, 9
136 LTEXT "*Âèêîíóâàíèé ôàéë :", IDC_STATIC, 10, 51, 68, 9
137 LTEXT "Îïèñ :", IDC_STATIC, 12, 86, 44, 9
138 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 126, 192, 44, 13
139 PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 176, 192, 46, 13
140 LTEXT "Äîäàòêîâ³ îïö³¿ (íàòèñí³òü êíîïêó ""Äîâ³äêà"" äëÿ ïîäðîáèöü)", IDC_STATIC, 10, 151, 134, 9
141 PUSHBUTTON "Äîâ³äêà", ID_CREATE_HELP, 10, 192, 44, 13
142 END
143
144 IDD_DLG_DELETE DIALOGEX 6,6,185,148
145 CAPTION "Âèäàëèòè ñëóæáó"
146 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
147 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | DS_MODALFRAME
148 BEGIN
149 ICON IDI_WARNING, IDC_STATIC, 10, 8, 24, 22
150 LTEXT "Âè âïåâíåí³, ùî õî÷åòå âèäàëèòè âèáðàíó ñëóæáó? Âè íå çìîæåòå â³äíîâèòè ¿¿ ï³ñëÿ âèäàëåííÿ!", IDC_STATIC, 50, 6, 125, 25
151 LTEXT "²ì'ÿ ñëóæáè:",IDC_STATIC, 6, 40, 80, 9
152 LTEXT "", IDC_DEL_NAME, 15, 53, 160, 15
153 EDITTEXT IDC_DEL_DESC, 6, 73, 174, 48, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_EX_STATICEDGE | ES_MULTILINE | ES_READONLY
154 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 26, 129, 54, 13
155 DEFPUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 102, 129, 54, 13
156 END
157
158 IDD_DLG_HELP_OPTIONS DIALOGEX 6,6,200,150
159 CAPTION "Íàñòðîéêè"
160 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
161 STYLE 0x10CF0000
162 BEGIN
163 LTEXT "", IDC_CREATE_HELP, 6, 5, 200, 150
164 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 75, 130, 44, 13
165 END
166
167 IDD_DLG_PROGRESS DIALOGEX 6,6,255,89
168 CAPTION "Óïðàâë³ííÿ ñëóæáàìè"
169 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
170 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE | DS_MODALFRAME
171 EXSTYLE WS_EX_TOOLWINDOW
172 BEGIN
173 CONTROL "", IDC_SERVCON_PROGRESS, "msctls_progress32", 0x50000000, 8, 46, 238, 13
174 LTEXT "", IDC_SERVCON_INFO, 8, 5, 236, 11
175 LTEXT "", IDC_SERVCON_NAME, 8, 25, 66, 11
176 PUSHBUTTON "&Çàêðèòè", IDOK, 100, 70, 54, 13
177 END
178
179
180
181 STRINGTABLE DISCARDABLE
182 BEGIN
183 IDS_FIRSTCOLUMN "²ì'ÿ"
184 IDS_SECONDCOLUMN "Îïèñ"
185 IDS_THIRDCOLUMN "Ñòàí"
186 IDS_FOURTHCOLUMN "Òèï çàïóñêó"
187 IDS_FITHCOLUMN "Âõ³ä â³ä ³ìåí³"
188 END
189
190 STRINGTABLE DISCARDABLE
191 BEGIN
192 IDS_SERVICES_STARTED "Çàïóùåíî"
193 IDS_SERVICES_STOPPED "Çóïèíåíî"
194 IDS_SERVICES_AUTO "Àâòîìàòè÷íî"
195 IDS_SERVICES_MAN "Âðó÷íó"
196 IDS_SERVICES_DIS "³äêëþ÷åíî"
197 END
198
199 STRINGTABLE DISCARDABLE
200 BEGIN
201 IDS_NUM_SERVICES "Íîìåð ñëóæáè: %d"
202 IDS_STOP_DEPENDS "Êîëè %s çóïèíåòüñÿ, ³íø³ ñëóæáè òàêîæ áóäå çóïèíåíî"
203 IDS_NO_DEPENDS "<No Dependencies>"
204 IDS_LICENSE "Öå â³ëüíå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ; Âè ìîæåòå ðîçïîâñþäæóâàòè ¿¿ òà çì³íþâàòè, äîòðèìóþ÷èñü óìîâè ³äêðèòî¿ ë³öåíç³éíî¿ óãîäè GNU, îïóáë³êîâàíî¿ Ôîíäîì â³ëüíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ; àáî ðåäàêö³¿ 2 Óãîäè, àáî áóäü-ÿêî¿ ðåäàêö³¿, âèïóùåíî¿ ï³çí³øå.\r\n\r\nÖÿ ïðîãðàìà ðîçïîâñþäæóºòüñÿ â íà䳿 íà òå, ùî âîíà âèÿâèòüñÿ êîðèñíîþ, àëå ÁÅÇ ÁÓÄÜ-ßÊÈÕ ÃÀÐÀÍÒ²É, âêëþ÷àþ÷è ÓßÂÍÎÞ ÃÀÐÀÍÒ²ªÞ ßÊÎÑÒ² àáî ÏÐÈÄÀÒÍÎÑÒ² äëÿ ïåâíèõ ö³ëåé. Ïîäðîáèö³ ì³ñòÿòüñÿ ó ³äêðèò³é ë³öåíç³éí³é óãîä³ GNU.\r\n\r\nÐàçîì ç ö³ºþ ïðîãðàìîþ ïîâèíåí ïîøèðþâàòèñÿ ïðèì³ðíèê ³äêðèòî¿ ë³öåíç³éíî¿ óãîäè GNU. ßêùî â³í â³äñóòí³é, ïîâ³äîìòå ïðî öå â Ôîíä â³ëüíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ (Free Software Foundation, Inc.), 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
205 END
206
207 STRINGTABLE DISCARDABLE
208 BEGIN
209 IDS_TOOLTIP_PROP "Âëàñòèâîñò³"
210 IDS_TOOLTIP_REFRESH "Îíîâèòè"
211 IDS_TOOLTIP_EXPORT "Åêñïîðòóâàòè ñïèñîê"
212 IDS_TOOLTIP_CREATE "Ñòâîðåííÿ íîâî¿ ñëóæáè"
213 IDS_TOOLTIP_DELETE "Âèäàëåííÿ ³ñíóþ÷î¿ ñëóæáè"
214 IDS_TOOLTIP_START "Çàïóñê ñëóæáè"
215 IDS_TOOLTIP_STOP "Çóïèíåííÿ ñëóæáè"
216 IDS_TOOLTIP_PAUSE "Ïðèçóïèíåííÿ ñëóæáè"
217 IDS_TOOLTIP_RESTART "Ïåðåçàïóñê ñëóæáè"
218 END
219
220 STRINGTABLE DISCARDABLE
221 BEGIN
222 IDS_PROGRESS_INFO_START "ReactOS íàìàãàºòüñÿ çàïóñòèòè íàñòóïíó ñëóæáó"
223 IDS_PROGRESS_INFO_STOP "ReactOS íàìàãàºòüñÿ çóïèíèòè íàñòóïíó ñëóæáó"
224 IDS_PROGRESS_INFO_PAUSE "ReactOS íàìàãàºòüñÿ ïðèçóïèíèòè íàñòóïíó ñëóæáó"
225 IDS_PROGRESS_INFO_RESUME "ReactOS íàìàãàºòüñÿ ïðîäîâæèòè íàñòóïíó ñëóæáó"
226 IDS_CREATE_SUCCESS "Ñëóæáà óñï³øíî ñòâîðåíà"
227 IDS_DELETE_SUCCESS "Ñëóæáà óñï³øíî âèäàëåíà"
228 IDS_CREATE_REQ "Ïîëÿ, â³äì³÷åí³ ç³ðî÷êîþ\nº îáîâ'ÿçêîâèìè"
229 IDS_DELETE_STOP "Âè ìàºòå âðó÷íó çóïèíèòè ñëóæáó ïåðåä âèäàëåííÿì!"
230 END
231
232 STRINGTABLE DISCARDABLE
233 BEGIN
234 IDS_HELP_OPTIONS "ÎÏÖ²¯ ÑÒÂÎÐÅÍÍß:\r\nÏÐÈ̲ÒÊÀ: ³ì'ÿ îïö³¿ ì³ñòèòü çíàê ð³âíîñò³.\r\n type= <own|share|interact|kernel|filesys|rec>\r\n (default = own)\r\n start= <boot|system|auto|demand|disabled>\r\n (default = demand) \r\n error= <normal|severe|critical|ignore>\r\n (default = normal)\r\n group= <LoadOrderGroup>\r\n tag= <yes|no>\r\n depend= <Dependencies(separated by / (forward slash))>\r\n obj= <AccountName|ObjectName>\r\n (default = LocalSystem)\r\n password= <password>\r\n"
235 END
236
237 /* Hints */
238 STRINGTABLE DISCARDABLE
239 BEGIN
240 IDS_HINT_BLANK " "
241 IDS_HINT_EXPORT " Åêñïîðò ïîòî÷íîãî ñïèñêó ó ôàéë."
242 IDS_HINT_EXIT " Âèõ³ä ç ö³º¿ ïðîãðàìè."
243
244 IDS_HINT_CONNECT " Óïðàâë³ííÿ ³íøèì êîìï'þòåðîì."
245 IDS_HINT_START " Çàïóñê âèáðàíî¿ ñëóæáè."
246 IDS_HINT_STOP " Çóïèíåííÿ âèáðàíî¿ ñëóæáè."
247 IDS_HINT_PAUSE " Ïðèçóïèíåííÿ âèáðàíî¿ ñëóæáè."
248 IDS_HINT_RESUME " Ïðîäîâæåííÿ âèáðàíî¿ ñëóæáè."
249 IDS_HINT_RESTART " Ïåðåçàïóñê âèáðàíî¿ ñëóæáè."
250 IDS_HINT_REFRESH " Îíîâëåííÿ ñïèñêó ñëóæá."
251 IDS_HINT_EDIT " Çì³íà âëàñòèâîñòåé âèáðàíî¿ ñëóæáè."
252 IDS_HINT_CREATE " Ñòâîðåííÿ íîâî¿ ñëóæáè."
253 IDS_HINT_DELETE " Âèäàëåííÿ âèáðàíî¿ ñëóæáè."
254 IDS_HINT_PROP " ³äêðèòòÿ â³êíà âëàñòèâîñòåé âèáðàíèõ åëåìåíò³â."
255
256 IDS_HINT_LARGE " Ïîêàç åëåìåíò³â âåëèêèìè çíà÷êàìè."
257 IDS_HINT_SMALL " Ïîêàç åëåìåíò³â ìàëèìè çíà÷êàìè."
258 IDS_HINT_LIST " Ïîêàç åëåìåíò³â ó ôîðì³ ñïèñêó."
259 IDS_HINT_DETAILS " Ïîêàç ³íôîðìàö³¿ ïðî êîæåí åëåìåíò ó â³êí³."
260 IDS_HINT_CUST " Íàñòðîéêà âèãëÿäó."
261
262 IDS_HINT_HELP " ³äîáðàæåííÿ â³êíà äîâ³äêè."
263 IDS_HINT_ABOUT " Ïðî ïðîãðàìó Äèñïåò÷åð êåðóâàííÿ ñëóæáàìè ReactOS."
264
265 IDS_HINT_SYS_RESTORE " ³äíîâëåííÿ âèõ³äíèõ ðîçì³ð³â â³êíà."
266 IDS_HINT_SYS_MOVE " Çì³íà ðîçòàøóâàííÿ â³êíà."
267 IDS_HINT_SYS_SIZE " Çì³íà ðîçì³ð³â â³êíà."
268 IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Çãîðòàííÿ â³êíà äî çíà÷êà."
269 IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Ðîçãîðòàííÿ â³êíà äî ðîçì³ð³â åêðàíà."
270 IDS_HINT_SYS_CLOSE " Çàêðèòòÿ öüîãî â³êíà."
271 END
272
273 /* Application title */
274 STRINGTABLE DISCARDABLE
275 BEGIN
276 IDS_APPNAME "Äèñïåò÷åð êåðóâàííÿ ñëóæáàìè ReactOS"
277 END