Create a branch for header work.
[reactos.git] / base / applications / mstsc / lang / bg-BG.rc
1 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDD_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 242, 175
4 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
5 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
6 BEGIN
7 GROUPBOX "Íàñòðîéêè çà âëèçàíå",IDC_STATIC,7,7,228,89
8 GROUPBOX "Íàñòðîéêè çà ñâúðçâàíå",IDC_STATIC,7,103,228,65
9 ICON "", IDC_LOGONICON, 15,19,20,20
10 LTEXT "Âúâåäåòå àäðåñà íà ñúðâúðà",IDC_STATIC,47,24,150,8
11 LTEXT "Ñúðâúð:",IDC_STATIC,37,41,30,8
12 LTEXT "Ïîòðåáèòåë:",IDC_STATIC,37,58,48,8
13 COMBOBOX IDC_SERVERCOMBO,79,39,141,150,CBS_DROPDOWN | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
14 PUSHBUTTON "Çàïèñ",IDC_SAVE,67,139,50,14
15 PUSHBUTTON "Çàïèñ êàòî...",IDC_SAVEAS,123,139,50,14
16 PUSHBUTTON "Îòâàðÿíå...",IDC_OPEN,177,139,50,14
17 ICON "", IDC_CONNICON, 16,114,20,20
18 LTEXT "Çàïèñ íàñòðîéêèòå íà òåêóùîòî ñâúðçâàíå èëè îòâàðÿíå íà ñúùåñòâóâàùà íàñòðîéêà",IDC_STATIC,50,115,172,20
19 END
20
21 IDD_DISPLAY DIALOGEX 0, 0, 242, 175
22 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
23 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
24 BEGIN
25 GROUPBOX "Ðàçìåð íà äàëå÷íàòà ðàáîòíà ïëîù",IDC_STATIC,7,7,228,68
26 GROUPBOX "Öâåòîâå",IDC_STATIC,7,83,228,85
27 ICON "", IDC_REMICON, 15,19,20,20
28 ICON "", IDC_COLORSICON, 15,98,20,20
29 LTEXT "Çàäàâàíå ðàçìåðà íà äàëå÷íàòà ðàáîòíà ïëîù. Çàâëà÷åòå ïëúçãà÷à íàé- âäÿñíî çà öÿë åêðàí",IDC_STATIC,53,22,175,21
30 CONTROL "", IDC_GEOSLIDER, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 56, 42, 124, 17
31 COMBOBOX IDC_BPPCOMBO,56,102,128,80, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
32 CONTROL "",IDC_COLORIMAGE,"Static",SS_OWNERDRAW | SS_SUNKEN, 56,121,127,10
33 LTEXT "Çàáåëåæêà: Íàñòðîéêèòå íà äàëå÷íèÿ êîìïþòúð ìîæå äà ïîòèñíàò òàçè íàñòðîéêà.",IDC_STATIC,56,143,165,18
34 LTEXT "Ìàëêà",IDC_STATIC,30,42,25,8
35 LTEXT "Ãîëÿìà",IDC_STATIC,189,42,25,8
36 LTEXT "", IDC_SETTINGS_RESOLUTION_TEXT, 56, 62, 120, 10, SS_CENTER
37 END
38
39 IDD_CONNECTDIALOG DIALOGEX 0, 0, 260, 262
40 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
41 CAPTION "Ñâúðçâàíå ñ äàëå÷íà ðàáîòíà ïëîù"
42 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
43 BEGIN
44 DEFPUSHBUTTON "Ñâúðçâàíå",IDOK,147,245,50,14
45 PUSHBUTTON "Îòêàç",IDCANCEL,203,245,50,14
46 CONTROL "",IDC_TAB,"SysTabControl32",0x0,7,50,246,190
47 END
48
49
50 STRINGTABLE
51 BEGIN
52 IDS_TAB_GENERAL "Îáùè"
53 IDS_TAB_DISPLAY "Åêðàí"
54 IDS_256COLORS "256 öâÿòà"
55 IDS_HIGHCOLOR15 "Âèñîêà öâåòíîñò (15 ðàçðÿäà)"
56 IDS_HIGHCOLOR16 "Âèñîêà öâåòíîñò (16 ðàçðÿäà)"
57 IDS_HIGHCOLOR24 "Èñòèíñêà öâåòíîñò (24 ðàçðÿäà)"
58 IDS_PIXEL "%lux%lu òî÷êè"
59 IDS_FULLSCREEN "Öÿë åêðàí"
60 IDS_BROWSESERVER "<Îáçîð çà îùå...>"
61 IDS_HEADERTEXT1 "Äàëå÷íà ðàáîòíà ïëîù"
62 IDS_HEADERTEXT2 "Ñâúðçâàíå"
63 END