[NTDLL]
[reactos.git] / base / applications / mstsc / lang / ko-KR.rc
1 /*
2 *Korean translation by manatails007(www.manatails007.org) Seungju Kim
3 */
4 LANGUAGE LANG_KOREAN, SUBLANG_DEFAULT
5
6 IDD_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 242, 175
7 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
8 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
9 BEGIN
10 GROUPBOX "·Î±×¿Â ¼³Á¤",IDC_STATIC,7,7,228,89
11 GROUPBOX "¿¬°á ¼³Á¤",IDC_STATIC,7,103,228,65
12 ICON "", IDC_LOGONICON, 15,19,20,20
13 LTEXT "¼­¹ö ÁÖ¼Ò¸¦ ÀÔ·ÂÇØ ÁÖ¼¼¿ä.",IDC_STATIC,47,24,81,8
14 LTEXT "¼­¹ö ÁÖ¼Ò:",IDC_STATIC,47,41,25,8
15 LTEXT "»ç¿ëÀÚ À̸§:",IDC_STATIC,47,58,38,8
16 COMBOBOX IDC_SERVERCOMBO,79,39,141,150,CBS_DROPDOWN | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
17 PUSHBUTTON "ÀúÀå",IDC_SAVE,67,139,50,14
18 PUSHBUTTON "´Ù¸¥ À̸§À¸·Î ÀúÀå...",IDC_SAVEAS,123,139,50,14
19 PUSHBUTTON "¿­±â...",IDC_OPEN,177,139,50,14
20 ICON "", IDC_CONNICON, 16,114,20,20
21 LTEXT "ÇöÀç ¿¬°á ¼³Á¤À» ÀúÀåÇϰųª ´Ù¸¥ ¼³Á¤ ÆÄÀÏÀ» ¿±´Ï´Ù",IDC_STATIC,50,115,172,20
22 END
23
24 IDD_DISPLAY DIALOGEX 0, 0, 242, 175
25 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
26 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
27 BEGIN
28 GROUPBOX "¿ø°Ý µ¥½ºÅ©Å¾ Å©±â",IDC_STATIC,7,7,228,68
29 GROUPBOX "»ö±ò",IDC_STATIC,7,83,228,85
30 ICON "", IDC_REMICON, 15,19,20,20
31 ICON "", IDC_COLORSICON, 15,98,20,20
32 LTEXT "¿ø°Ý µ¥½ºÅ©Å¾ÀÇ È­¸é Å©±â¸¦ ¼³Á¤ÇÕ´Ï´Ù. ½½¶óÀÌ´õ¸¦ ³¡±îÁö ´ç±â¸é ÃÖ´ë È­¸éÀÌ µË´Ï´Ù",IDC_STATIC,53,22,175,21
33 CONTROL "", IDC_GEOSLIDER, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 56, 42, 124, 17
34 COMBOBOX IDC_BPPCOMBO,56,102,128,80, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
35 CONTROL "",IDC_COLORIMAGE,"Static",SS_OWNERDRAW | SS_SUNKEN, 56,121,127,10
36 LTEXT "Âü°í: ¿ø°Ý ÄÄÇ»ÅÍÀÇ ¼³Á¤ÀÌ ÇöÀç ¼³Á¤À» µ¤¾î¾µ °ÍÀÔ´Ï´Ù.",IDC_STATIC,56,143,165,18
37 LTEXT "Àû°Ô",IDC_STATIC,35,42,15,8
38 LTEXT "¸¹ÀÌ",IDC_STATIC,189,42,17,8
39 LTEXT "", IDC_SETTINGS_RESOLUTION_TEXT, 56, 62, 120, 10, SS_CENTER
40 END
41
42 IDD_CONNECTDIALOG DIALOGEX 0, 0, 260, 262
43 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
44 CAPTION "¿ø°Ý µ¥½ºÅ©Å¾ ¿¬°á"
45 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
46 BEGIN
47 DEFPUSHBUTTON "¿¬°á",IDOK,147,245,50,14
48 PUSHBUTTON "Ãë¼Ò",IDCANCEL,203,245,50,14
49 CONTROL "",IDC_TAB,"SysTabControl32",0x0,7,50,246,190
50 END
51
52
53 STRINGTABLE
54 BEGIN
55 IDS_TAB_GENERAL "ÀϹÝ"
56 IDS_TAB_DISPLAY "µð½ºÇ÷¹ÀÌ"
57 IDS_256COLORS "256 »ö"
58 IDS_HIGHCOLOR15 "32,768 »ö (15 ºñÆ®)"
59 IDS_HIGHCOLOR16 "65,536 »ö (16 ºñÆ®)"
60 IDS_HIGHCOLOR24 "16,777,216 »ö (24 ºñÆ®)"
61 IDS_PIXEL "%lux%lu Çȼ¿"
62 IDS_FULLSCREEN "ÃÖ´ë È­¸é"
63 IDS_BROWSESERVER "<´õ ¸¹ÀÌ...>"
64 IDS_HEADERTEXT1 "¿ø°Ý µ¥½ºÅ©Å¾"
65 IDS_HEADERTEXT2 "¿¬°á"
66 END