Create a branch for header work.
[reactos.git] / base / applications / mstsc / lang / ru-RU.rc
1 LANGUAGE LANG_RUSSIAN, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDD_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 242, 175
4 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
5 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
6 BEGIN
7 GROUPBOX "Íàñòðîéêè âõîäà",IDC_STATIC,7,7,228,89
8 GROUPBOX "Íàñòðîéêè ïîäêëþ÷åíèÿ",IDC_STATIC,7,103,228,65
9 ICON "", IDC_LOGONICON, 15,19,20,20
10 LTEXT "Ââåäèòå àäðåñ ñåðâåðà",IDC_STATIC,47,24,100,8
11 LTEXT "Ñåðâåð:",IDC_STATIC,52,41,31,8
12 LTEXT "Èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ:",IDC_STATIC,15,58,67,8
13 COMBOBOX IDC_SERVERCOMBO,86,39,141,150,CBS_DROPDOWN | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
14 PUSHBUTTON "Ñîõðàíèòü",IDC_SAVE,49,139,50,14
15 PUSHBUTTON "Ñîõðàíèòü êàê...",IDC_SAVEAS,103,139,70,14
16 PUSHBUTTON "Îòêðûòü...",IDC_OPEN,177,139,50,14
17 ICON "", IDC_CONNICON, 16,114,20,20
18 LTEXT "Ñîõðàíèòü òåêóùèå íàñòðîéêè ïîäêëþ÷åíèÿ èëè îòêðûòü ñóùåñòâóþùóþ êîíôèãóðàöèþ.",IDC_STATIC,50,115,172,20
19 END
20
21 IDD_DISPLAY DIALOGEX 0, 0, 242, 175
22 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
23 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
24 BEGIN
25 GROUPBOX "Ðàçìåð óäàëåííîãî ðàáî÷åãî ñòîëà",IDC_STATIC,7,7,228,68
26 GROUPBOX "Öâåòà",IDC_STATIC,7,83,228,85
27 ICON "", IDC_REMICON, 15,19,20,20
28 ICON "", IDC_COLORSICON, 15,98,20,20
29 LTEXT "Óñòàíîâèòü ðàçìåð ýêðàíà íà óäàëåííîì êîìïüþ-\nòåðå. Ïåðåòàùèòå ïîëçóíîê â êðàéíåå ïðàâîå ïîëîæåíèå äëÿ ïåðåõîäà â ïîëíîýêðàííûé ðåæèì.",IDC_STATIC,53,17,175,24
30 CONTROL "", IDC_GEOSLIDER, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 56, 42, 124, 17
31 COMBOBOX IDC_BPPCOMBO,56,102,128,80, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
32 CONTROL "",IDC_COLORIMAGE,"Static",SS_OWNERDRAW | SS_SUNKEN, 56,121,127,10
33 LTEXT "Ïðèìå÷àíèå: Ýòè ïàðàìåòðû îïðåäåëÿþòñÿ íàñòðîéêàìè óäàëåííîãî êîìïüþòåðà.",IDC_STATIC,56,143,165,18
34 LTEXT "ìåíüøå",IDC_STATIC,20,52,30,8
35 LTEXT "áîëüøå",IDC_STATIC,189,51,32,8
36 LTEXT "", IDC_SETTINGS_RESOLUTION_TEXT, 56, 62, 120, 10, SS_CENTER
37 END
38
39 IDD_CONNECTDIALOG DIALOGEX 0, 0, 260, 275
40 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
41 CAPTION "Ïîäêëþ÷åíèå ê óäàëåííîìó ðàáî÷åìó ñòîëó"
42 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
43 BEGIN
44 DEFPUSHBUTTON "Ñîåäèíåíèå",IDOK,147,256,50,14
45 PUSHBUTTON "Îòìåíà",IDCANCEL,203,256,50,14
46 CONTROL "",IDC_TAB,"SysTabControl32",0x0,7,54,246,198
47 END
48
49
50 STRINGTABLE
51 BEGIN
52 IDS_TAB_GENERAL "Îáùèå"
53 IDS_TAB_DISPLAY "Ýêðàí"
54 IDS_256COLORS "256 öâåòîâ"
55 IDS_HIGHCOLOR15 "32,768 öâåòîâ (15 áèò)"
56 IDS_HIGHCOLOR16 "65,536 öâåòîâ (16 áèò)"
57 IDS_HIGHCOLOR24 "16,777,216 öâåòîâ (24 áèò)"
58 IDS_PIXEL "%lux%lu ïèêñåëåé"
59 IDS_FULLSCREEN "Ïîëíûé ýêðàí"
60 IDS_BROWSESERVER "<Óêàçàòü ïóòü...>"
61 IDS_HEADERTEXT1 "Óäàëåííûé ðàáî÷èé ñòîë"
62 IDS_HEADERTEXT2 "Ñîåäèíåíèå"
63 END