a232e2f2784197741a5bf2969204a2eb06568523
[reactos.git] / base / applications / network / net / lang / pl-PL.rc
1 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
2 STRINGTABLE
3 BEGIN
4 IDS_ACCOUNTS_SYNTAX "NET ACCOUNTS [/FORCELOGOFF:{minuty|NO}] [/MINPWLEN:długość]\n\
5 [/MAXPWAGE:{dni|UNLIMITED}] [/MINPWAGE:dni]\n\
6 [/UNIQUEPW:liczba] [/DOMAIN]\n\n"
7 IDS_ACCOUNTS_HELP_1 "NET ACCOUNTS uaktualnia bazę kont użytkowników i zmienia hasło oraz wymagania\n\
8 logowania dla wszystkich kont.\n\
9 Użyte bez opcji, NET ACCOUNTS wyświetla bieżące ustawienia\n\
10 hasła i ograniczeń logowania oraz informacje o domenie.\n\n"
11 IDS_ACCOUNTS_HELP_2 "Aby opcje użyte z NET ACCOUNTS odniosły skutek, muszą być\n\
12 spełnione dwa warunki.\n\n"
13 IDS_ACCOUNTS_HELP_3 "- Wymagania hasła i logowania odnoszą skutek tylko wtedy, gdy\n\
14 zostało utworzone konto użytkownika (w tym celu użyj\n\
15 Menedżera użytkowników lub polecenia NET USER).\n\n"
16 IDS_ACCOUNTS_HELP_4 "- Usługa logowania (Net Logon) musi być uruchomiona na wszystkich\n\
17 serwerach w domenie, które weryfikują logowanie. Usługa logowania\n\
18 jest uruchamiana automatycznie podczas uruchamiania systemu.\n\n"
19 IDS_ACCOUNTS_HELP_5 "/FORECELOGOFF:{minuty | NO} Ustawia liczbę minut, przez które użytkownik\n\
20 może być zalogowany przed wymuszeniem wylogowania\n\
21 wskutek wygaśnięcia lub ważności godzin logowania.\n\
22 NO, wartość domyślna, zapobiega wymuszaniu\n\
23 wylogowania.\n"
24 IDS_ACCOUNTS_HELP_6 "/MINPWLEN:długość Ustawia minimalną liczbę znaków w haśle.\n\
25 Zakres długości hasła wynosi od 0 do 14 znaków;\n\
26 wartość domyślna to 6 znaków.\n"
27 IDS_ACCOUNTS_HELP_7 "/MAXPWAGE:{dni | UNLIMITED} Ustawia maksymalną liczbę dni ważności\n\
28 hasła. UNLIMITED ustala nieograniczony\n\
29 czas ważności hasła. Wartość /MAXPWAGE nie\n\
30 może być mniejsza od /MINPWAGE. Zakres wynosi\n\
31 od 1 do 999; domyślnie wartość się nie zmienia.\n"
32 IDS_ACCOUNTS_HELP_8 "/MINPWAGE:dni Ustawia minimalną liczbę dni, które muszą\n\
33 minąć, zanim użytkownik może zmienić hasło.\n\
34 Wartość 0 ustawia brak tego ograniczenia.\n\
35 Zakres wynosi od 0 do 999; wartość domyślna\n\
36 to 0 dni. Wartość /MINPWAGE nie może być \n\
37 większa od wartości /MAXPWAGE."
38 IDS_ACCOUNTS_HELP_9 "/UNIQUEPW:liczba Wymaga, aby hasło użytkownika było unikatowe,\n\
39 poprzez określoną liczbę zmian hasła.\n\
40 Największa wartość to 24.\n"
41 IDS_ACCOUNTS_HELP_10 "/DOMAIN Wykonuje operacje na kontrolerze domeny\n\
42 w bieżącej domenie. W innym wypadku,\n\
43 operacje te są dokonywane na komputerze\n\
44 lokalnym.\n\n"
45 IDS_COMPUTER_SYNTAX "NET COMPUTER \\nazwa_komputera {/ADD | /DEL}\n\n"
46 IDS_COMPUTER_HELP_1 "NET COMPUTER dodaje lub usuwa komputer z bazy danych domeny.\n\
47 To polecenie jest dostępne tylko na serwerowych systemach opoeracyjnych.\n\n"
48 IDS_COMPUTER_HELP_2 "\\nazwa_komputera Określa komputer dodawany lub usuwany\n\
49 z domeny.\n\
50 /ADD Dodaje określony komputer do domeny.\n\
51 /DEL Usuwa określony komputer z domeny.\n\n"
52 IDS_CONFIG_SYNTAX "NET CONFIG [SERVER | WORKSTATION]\n\n"
53 IDS_CONFIG_HELP_1 "NET CONFIG wyświetla informacje o konfiguracji usług Stacja robocza lub\n\
54 Serwer. Polecenie użyte bez przełącznika SERVER lub WORKSTATION wyświetla,\n\
55 listę usług dostępnych do konfiguracji. Aby uzyskać pomoc na temat\n\
56 konfigurowania usługi, wpisz polecenie NET HELP CONFIG usługa.\n\n"
57 IDS_CONFIG_HELP_2 "SERVER Wyświetla informacje o konfiguracji usługi Serwer\n\
58 WORKSTATION Wyświetla informacje o konfiguracji usługi Stacja robocza.\n\n"
59 IDS_CONFIG_SERVER_SYNTAX "NET CONFIG SERVER [/AUTODISCONNECT:czas] [/SRVCOMMENT:""tekst""]\n\
60 [/HIDDEN:{YES | NO}]\n\n"
61 IDS_CONFIG_SERVER_HELP_1 "NET CONFIG SERVER wyświetla lub zmienia ustawienia usługi Serwer.\n\n"
62 IDS_CONFIG_SERVER_HELP_2 "/AUTODISCONNECT:czas Ustawia maksymalną liczbę minut, przez\n\
63 które sesja użytkownika może być nieaktywna, zanim\n\
64 nastąpi jej rozłączenie. Użyj wartości -1, aby\n\
65 zapobiec rozłączaniu. Zakres wynosi od -1 do 65535\n\
66 minut, domyślnie 15.\n"
67 IDS_CONFIG_SERVER_HELP_3 "/SRVCOMMENT:""tekst"" Dodaje komentarz dla serwera wyświetlany na\n\
68 ekranie komputera i przez polecenie NET VIEW.\n\
69 Tekst musi być ujęty w cudzysłów.\n"
70 IDS_CONFIG_SERVER_HELP_4 "/HIDDEN:{YES | NO} Określa, czy nazwa serwera pojawia się\n\
71 podczas wyświetlania listy serwerów. Należy pamiętać,\n\
72 że ukrycie serwera nie zmienia uprawnień na tym\n\
73 serwerze. Wartość domyślna: NO (nie ukrywaj).\n\n"
74 IDS_CONFIG_SERVER_HELP_5 "Aby wyświetlić bieżącą konfigurację usługi Serwer,\n\
75 wpisz NET CONFIG SERVER bez parametrów.\n\n"
76 IDS_CONTINUE_SYNTAX "NET CONTINUE usługa\n\n"
77 IDS_CONTINUE_HELP_1 "NET CONTINUE wznawia działanie usługi, która została.\n\
78 wstrzymana poleceniem NET PAUSE.\n"
79 IDS_CONTINUE_HELP_2 "usługa Wstrzymana usługa\n\
80 Może to być jedna z następujących usług:\n\
81 NET LOGON\n\
82 NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER\n\
83 SCHEDULE\n\
84 SERVER\n\
85 WORKSTATION\n\n"
86 IDS_FILE_SYNTAX "NET FILE [identyfikator [/CLOSE]]\n\n"
87 IDS_FILE_HELP "FILE\n...\n\n"
88 IDS_GROUP_SYNTAX "NET GROUP [nazwa_grupy [/COMMENT:""tekst""]] [/DOMAIN]\n\
89 nazwa_grupy {/ADD [/COMMENT:""tekst""] | /DELETE} [/DOMAIN]\n\
90 nazwa_grupy nazwa_użytkownika [...] {/ADD | /DELETE} [/DOMAIN]\n\n"
91 IDS_GROUP_HELP_1 "NET GROUP dodaje, wyświetla lub modyfikuje grupy globalne na serwerach.\n\
92 Użyte bez parametrów wyświetla nazwy grup na serwerze.\n\n"
93 IDS_GROUP_HELP_2 "nazwa_grupy Nazwa grupy dodawanej, rozszerzanej lub usuwanej.\n\
94 Aby zobaczyć listę użytkowników w grupie, podaj tylko\n\
95 nazwę grupy.\n"
96 IDS_GROUP_HELP_3 "/COMMENT:""tekst"" Dodaje komentarz dla nowej lub istniejącej grupy.\n\
97 Tekst musi być ujęty w cudzysłów.\n"
98 IDS_GROUP_HELP_4 "/DOMAIN Wykonuje operację na kontrolerze domeny.\n\
99 Bez tego przełącznika operacje są wykonywane na\n\
100 komputerze lokalnym.\n"
101 IDS_GROUP_HELP_5 "nazwa_użytkownika[ ...] Lista zawierająca nazwy jednego lub kilku\n\
102 użytkowników dodawanych lub usuwanych z grupy.\n\
103 Rozdziel kolejne nazwy znakiem spacji.\n"
104 IDS_GROUP_HELP_6 "/ADD Dodaje grupę lub dodaje nazwę użytkownika do grupy.\n"
105 IDS_GROUP_HELP_7 "/DELETE Usuwa grupę lub usuwa nazwę użytkownika z grupy.\n\n"
106 IDS_HELP_SYNTAX "NET HELP polecenie\n - lub -\nNET polecenie /HELP\n\n"
107 IDS_HELP_HELP_1 " Dostępne polecenia to:\n\n\
108 NET ACCOUNTS NET HELP NET SHARE\n\
109 NET COMPUTER NET HELPMSG NET START\n\
110 NET CONFIG NET LOCALGROUP NET STATISTICS\n\
111 NET CONFIG SERVER NET NAME NET STOP\n\
112 NET CONFIG WORKSTATION NET PAUSE NET TIME\n\
113 NET CONTINUE NET PRINT NET USE\n\
114 NET FILE NET SEND NET USER\n\
115 NET GROUP NET SESSION NET VIEW\n\n"
116 IDS_HELP_HELP_2 " ...\n\n"
117 IDS_HELPMSG_SYNTAX "NET HELPMSG komunikat#\n\n"
118 IDS_HELPMSG_HELP_1 "NET HELPMSG wyświetla informacje o komunikatach sieci (takich\n\
119 jak błąd, ostrzeżenie lub alarm). Gdy wpiszesz NET HELPMSG i błąd numeryczny\n\
120 (na przykład ""net helpmsg 2182""), system\n\
121 objaśni komunikat i zasugeruje rozwiązanie problemu.\n\n"
122 IDS_HELPMSG_HELP_2 "komunikat# Numeryczny błąd systemu, o którym chcesz uzyskać informacje.\n\n"
123 IDS_LOCALGROUP_SYNTAX "NET LOCALGROUP [nazwa_grupy [/COMMENT:""tekst""]] [/DOMAIN]\n\
124 nazwa_grupy {/ADD [/COMMENT:""tekst""] | /DELETE} [/DOMAIN]\n\
125 nazwa_grupy nazwa [...] {/ADD | /DELETE} [/DOMAIN]\n\n"
126 IDS_LOCALGROUP_HELP_1 "NET LOCALGROUP dodaje, wyświetla, lub modyfikuje grupy lokalne na komputerach\n\
127 Polecenie użyte bez parametrów wyświetla grupy lokalne na komputerze.\n\n"
128 IDS_LOCALGROUP_HELP_2 "nazwa_grupy Nazwa grupy dodawanej, rozszerzanej lub usuwanej.\n\
129 Aby zobaczyć listę użytkowników lub grup globalnych\n\
130 w grupie lokalnej, podaj tylko nazwę grupy.\n"
131 IDS_LOCALGROUP_HELP_3 "/COMMENT:""tekst"" Dodaje komentarz dla nowej lub istniejącej grupy.\n\
132 Tekst musi być ujęty w cudzysłów.\n"
133 IDS_LOCALGROUP_HELP_4 "/DOMAIN Wykonuje operację na kontrolerze bieżącej domeny.\n\
134 Bez tego przełącznika operacje są wykonywane na\n\
135 komputerze lokalnym.\n"
136 IDS_LOCALGROUP_HELP_5 "nazwa[ ...] Lista zawierająca nazwy jednego lub kilku użytkowników\n\
137 lub grup, dodawanych lub usuwanych z grupy lokalnej.\n\
138 Rozdziel kolejne wpisy znakiem spacji. Lista może zawierać\n\
139 nazwy użytkowników lub grup globalnych, lecz nie może\n\
140 zawierać nazw innych grup lokalnych. Podając nazwę\n\
141 użytkownika z innej domeny poprzedź ją nazwą domeny\n\
142 (na przykład: WARSZAWA\PIOTRS).\n"
143 IDS_LOCALGROUP_HELP_6 "/ADD Dodaje nazwę grupy lub użytkownika do grupy lokalnej.\n\
144 Dla użytkowników lub grup globalnych dodawanych tym\n\
145 poleceniem do grupy lokalnej należy wcześniej utworzyć\n\
146 odpowiednie konto.\n"
147 IDS_LOCALGROUP_HELP_7 "/DELETE Usuwa nazwę grupy lub użytkownika z grupy lokalnej.\n\n"
148
149 IDS_NAME_SYNTAX "NET NAME ...\n\n"
150 IDS_NAME_HELP "NAME\n...\n\n"
151 IDS_PRINT_SYNTAX "NET PRINT ...\n\n"
152 IDS_PRINT_HELP "PRINT\n...\n\n"
153 IDS_PAUSE_SYNTAX "NET PAUSE usługa\n\n"
154 IDS_PAUSE_HELP_1 "NET PAUSE wstrzymuje usługę.\n\n"
155 IDS_PAUSE_HELP_2 "usługa Nazwa wstrzymywanej usługi.\n\n"
156 IDS_SEND_SYNTAX "NET SEND ...\n\n"
157 IDS_SEND_HELP "SEND\n...\n\n"
158 IDS_SESSION_SYNTAX "NET SESSION ...\n\n"
159 IDS_SESSION_HELP "SESSION\n...\n\n"
160 IDS_SHARE_SYNTAX "NET SHARE ...\n\n"
161 IDS_SHARE_HELP "SHARE\n...\n\n"
162 IDS_START_SYNTAX "NET START [usługa]\n\n"
163 IDS_START_HELP_1 "NET START uruchamia usługi lub wyświetla uruchomione usługi.\n\n"
164 IDS_START_HELP_2 "usługa Nazwa uruchamianej usługi.\n\n"
165 IDS_START_HELP_3 "Nazwy usług mające dwa lub więcej słów wpisywane w.\n\
166 wierszu polecenia muszą być ujęte w cudzysłów. Przykładowo,\n\
167 NET START ""NET LOGON"" uruchamia usługę logowania w sieci.\n\n"
168 IDS_STATISTICS_SYNTAX "NET STATISTICS [SERVER | WORKSTATION]\n\n"
169 IDS_STATISTICS_HELP_1 "NET STATISTICS wyświetla dziennik statystyki dla lokalnej usługi\n\
170 Stacja robocza lub Serwer. Użyte bez parametrów, NET STATISTICS wyświetla\n\
171 usługi dla których statystyka jest dostępna.\n\n"
172 IDS_STATISTICS_HELP_2 "SERVER Wyświetla statystykę usługi Serwer.\n\
173 WORKSTATION Wyświetla statystykę usługi Stacja robocza.\n\n"
174
175 IDS_STOP_SYNTAX "NET STOP usługa\n\n"
176 IDS_STOP_HELP_1 "NET STOP zatrzymuje usługi.\n\n"
177 IDS_STOP_HELP_2 "usługa Nazwa zatrzymywanej usługi.\n\n"
178 IDS_STOP_HELP_3 "Zatrzymanie usługi rozłącza wszystkie połączenia sieciowe\n\
179 używane przez usługę. Niektóre usługi zależą od innych. Zatrzymanie jednej\n\
180 może też zatrzymać inne. Niektóre usługi nie mogą być zatrzymane.\n\n"
181 IDS_TIME_SYNTAX "NET TIME ...\n\n"
182 IDS_TIME_HELP "TIME\n...\n\n"
183 IDS_USE_SYNTAX "NET USE ...\n\n"
184 IDS_USE_HELP "USE\n...\n\n"
185 IDS_USER_SYNTAX "NET USER [nazwa_użytkownika [hasło | *] [opcje]] [/DOMAIN]\n\
186 nazwa_użytkownika {hasło | *} /ADD [opcje] [/DOMAIN]\n\
187 nazwa_użytkownika [/DELETE] [/DOMAIN]\n\n"
188 IDS_USER_HELP "USER\n...\n\n"
189 IDS_VIEW_SYNTAX "NET VIEW ...\n\n"
190 IDS_VIEW_HELP "VIEW\n...\n\n"
191
192 IDS_NET_SYNTAX "NET [ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | HELP |\n\
193 HELPMSG | LOCALGROUP | NAME | PAUSE | PRINT | SEND | SESSION |\n\
194 SHARE | START | STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW ]\n"
195
196 IDS_ACCOUNTS_FORCE_LOGOFF "Wymuś wylogowanie po upływie"
197 IDS_ACCOUNTS_LOGOFF_SECONDS "%lu sekund"
198 IDS_ACCOUNTS_MIN_PW_AGE "Minimalny okres ważności hasła (dni)"
199 IDS_ACCOUNTS_MAX_PW_AGE "Maksymalny okres ważności hasła (dni)"
200 IDS_ACCOUNTS_MIN_PW_LENGTH "Minimalna długość hasła"
201 IDS_ACCOUNTS_PW_HIST_LENGTH "Długość zapamiętywanej historii haseł"
202 IDS_ACCOUNTS_LOCKOUT_THRESHOLD "Próg blokady"
203 IDS_ACCOUNTS_LOCKOUT_DURATION "Czas trwania blokady (minuty)"
204 IDS_ACCOUNTS_LOCKOUT_WINDOW "Okno obserwowania blokady (minuty)"
205 IDS_ACCOUNTS_COMPUTER_ROLE "Rola komputera"
206 IDS_ACCOUNTS_PRIMARY_SERVER "Serwer podstawowy"
207 IDS_ACCOUNTS_BACKUP_SERVER "Serwer zapasowy"
208 IDS_ACCOUNTS_STANDALONE_SERVER "Serwer autonomiczny"
209 IDS_ACCOUNTS_WORKSTATION "Stacja robocza"
210
211 IDS_CONFIG_TEXT "Można sterować następującymi uruchomionymi obecnie usługami:\n\n\
212 Serwer\n Stacja robocza\n\n"
213 IDS_CONFIG_SERVER_NAME "Nazwa serwera"
214 IDS_CONFIG_SERVER_COMMENT "Komentarz serwera"
215 IDS_CONFIG_SERVER_VERSION "Wersja oprogramowania"
216 IDS_CONFIG_SERVER_ACTIVE "Serwer jest aktywny na"
217 IDS_CONFIG_SERVER_HIDDEN "Serwer ukrykty"
218 IDS_CONFIG_SERVER_USERS "Maksymalna liczba zalogowanych użytkowników"
219 IDS_CONFIG_SERVER_FILES "Maksymalna liczba otwartych plików na sesję"
220 IDS_CONFIG_SERVER_IDLE "Czas bezczynności sesji (min)"
221 IDS_CONFIG_WORKSTATION_NAME "Nazwa komputera"
222 IDS_CONFIG_WORKSTATION_FULLNAME "Pełna nazwa komputera"
223 IDS_CONFIG_WORKSTATION_USERNAME "Nazwa użytkownika"
224 IDS_CONFIG_WORKSTATION_ACTIVE "Stacja robocza jest aktywna na"
225 IDS_CONFIG_WORKSTATION_VERSION "Wersja oprogramowania"
226 IDS_CONFIG_WORKSTATION_DOMAIN "Domena stacji roboczej"
227 IDS_CONFIG_WORKSTATION_LOGON "Domena logowania"
228
229 IDS_GROUP_GROUPS "Konta grupowe dla \\\\%s"
230 IDS_GROUP_NAME "Nazwa grupy"
231 IDS_GROUP_COMMENT "Komentarz"
232 IDS_GROUP_MEMBERS "Członkowie"
233
234 IDS_LOCALGROUP_ALIASES "Aliasy dla \\\\%s"
235 IDS_LOCALGROUP_ALIAS_NAME "Nazwa aliasu"
236 IDS_LOCALGROUP_COMMENT "Komentarz"
237 IDS_LOCALGROUP_MEMBERS "Członkowie"
238
239 IDS_STATISTICS_TEXT "Dostępne są statystyki dla następujących uruchomionych obecnie usług:\n\n\
240 Serwer\n Stacja robocza\n\n"
241 IDS_STATISTICS_SINCE "Statystyka od %d/%d/%d %d:%02d %s\n\n\n"
242 IDS_STATISTICS_SRV_NAME "Statystyka serwera dla \\\\%s\n\n\n"
243 IDS_STATISTICS_SRV_SESACCEPT "Zaakceptowane sesje"
244 IDS_STATISTICS_SRV_SESSTIME "Sesje przerwane z powodu upłynięcia limitu czasu"
245 IDS_STATISTICS_SRV_SESSERROR "Sesje przerwane z powodu wystąpienia błędu"
246 IDS_STATISTICS_SRV_KBSENT "Wysłano kilobajtów"
247 IDS_STATISTICS_SRV_KBRCVD "Odebrano kilobajtów"
248 IDS_STATISTICS_SRV_MRESPTIME "Średni czas odpowiedzi (ms)"
249 IDS_STATISTICS_SRV_SYSERRORS "Błędy systemu"
250 IDS_STATISTICS_SRV_PMERRORS "Naruszenia uprawnień"
251 IDS_STATISTICS_SRV_PWERRORS "Naruszenia hasła"
252 IDS_STATISTICS_SRV_FILES "Wykorzystane pliki"
253 IDS_STATISTICS_SRV_DEVICES "Wykorzystane urządzenia komunikacyjne"
254 IDS_STATISTICS_SRV_JOBS "Buforowane zadania drukowania"
255 IDS_STATISTICS_SRV_BUFFERS "Wyczerpane bufory czasomierzy\n\n"
256 IDS_STATISTICS_SRV_BIGBUFFERS " Duże bufory"
257 IDS_STATISTICS_SRV_REQBUFFERS " Bufory żądań"
258 IDS_STATISTICS_WKS_NAME "Statystyka stacji roboczej dla \\\\%s\n\n\n"
259 IDS_STATISTICS_WKS_BYTESRCVD "Bajty odebrane"
260 IDS_STATISTICS_WKS_SMBSRCVD "Odebrane bloki komunikatów serwera (SMB)"
261 IDS_STATISTICS_WKS_BYTESTRANS "Bajty przesłane"
262 IDS_STATISTICS_WKS_SMBSTRANS "Przesłane bloki komunikatów serwera (SMB)"
263 IDS_STATISTICS_WKS_READOPS "Operacje odczytu"
264 IDS_STATISTICS_WKS_WRITEOPS "Operacje zapisu"
265 IDS_STATISTICS_WKS_READDENIED "Odrzucone operacje odczytu bez przetwarzania"
266 IDS_STATISTICS_WKS_WRITEDENIED "Odrzucone operacje zapisu bez przetwarzania"
267 IDS_STATISTICS_WKS_NETWORKERROR "Błędy sieciowe"
268 IDS_STATISTICS_WKS_CONNECTS "Wykonane połączenia"
269 IDS_STATISTICS_WKS_RECONNECTS "Ponownie wykonane połączenia"
270 IDS_STATISTICS_WKS_DISCONNECTS "Rozłączenia serwera"
271 IDS_STATISTICS_WKS_SESSIONS "Sesje uruchomione"
272 IDS_STATISTICS_WKS_HUNGSESSIONS "Zawieszone sesje"
273 IDS_STATISTICS_WKS_FAILSESSIONS "Niepowodzenia sesji"
274 IDS_STATISTICS_WKS_FAILEDOPS "Niepowodzenia operacji"
275 IDS_STATISTICS_WKS_USECOUNT "Liczba pomyślnych prób użycia"
276 IDS_STATISTICS_WKS_FAILUSECOUNT "Liczba niepomyślnych prób użycia"
277
278 IDS_USER_ACCOUNTS "Konta użytkowników dla \\\\%s"
279 IDS_USER_NAME "Nazwa użytkownika"
280 IDS_USER_FULL_NAME "Pełna nazwa"
281 IDS_USER_COMMENT "Komentarz"
282 IDS_USER_USER_COMMENT "Komentarz użytkownika"
283 IDS_USER_COUNTRY_CODE "Kod kraju"
284 IDS_USER_ACCOUNT_ACTIVE "Konto jest aktywne"
285 IDS_USER_ACCOUNT_EXPIRES "Wygasanie konta"
286 IDS_USER_PW_LAST_SET "Hasło ostatnio ustawiano"
287 IDS_USER_PW_EXPIRES "Ważność hasła wygasa"
288 IDS_USER_PW_CHANGEABLE "Hasło może być zmieniane"
289 IDS_USER_PW_REQUIRED "Wymagane jest hasło"
290 IDS_USER_CHANGE_PW "Użytkownik może zmieniać hasło"
291 IDS_USER_WORKSTATIONS "Dozwolone stacje robocze"
292 IDS_USER_LOGON_SCRIPT "Skrypt logowania"
293 IDS_USER_PROFILE "Profil użytkownika"
294 IDS_USER_HOME_DIR "Katalog macierzysty"
295 IDS_USER_LAST_LOGON "Ostatnie logowanie"
296 IDS_USER_LOGON_HOURS "Dozwolone godziny logowania"
297 IDS_USER_LOCAL_GROUPS "Członkostwa grup lokalnych"
298 IDS_USER_GLOBAL_GROUPS "Członkostwa grup globalnych"
299
300 IDS_USER_ENTER_PASSWORD1 "Wpisz nowe hasło dla użytkownika: "
301 IDS_USER_ENTER_PASSWORD2 "Wpisz hasło ponownie w celu potwierdzenia: "
302 IDS_USER_NO_PASSWORD_MATCH "Hasła są niezgodne!"
303
304 IDS_USE_NOW_CONNECTED "%s jest obecnie podłączony do %s\n"
305
306 IDS_GENERIC_YES "Tak"
307 IDS_GENERIC_NO "Nie"
308 IDS_GENERIC_NEVER "Nigdy"
309 IDS_GENERIC_NONE "Brak"
310 IDS_GENERIC_ALL "Wszystkie"
311 IDS_GENERIC_LOCKED "Zablokowane"
312 IDS_GENERIC_UNLIMITED "Bez ograniczeń"
313 IDS_GENERIC_SYNTAX "Składnia tego polecenia jest następująca:\n\n"
314 IDS_GENERIC_PAGE "NET HELP polecenie | MORE wyświetla informacje na jednym ekranie na raz.\n\n"
315
316 IDS_ERROR_OPTION_NOT_SUPPORTED "Opcja %s nie jest jeszcze obsługiwana.\n"
317 IDS_ERROR_INVALID_OPTION_VALUE "Wprowadzono nieprawidłową wartość dla opcji %s.\n"
318 IDS_ERROR_SYSTEM_ERROR "Wystąpił błąd systemu %d.\n"
319 IDS_ERROR_NO_ERROR "Polecenie zostało wykonane pomyślnie.\n\n"
320 END