[NET][MC] Move NET CONFIG strings from net.exe to netmsg.dll.
[reactos.git] / base / applications / network / net / lang / pl-PL.rc
1 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
2 STRINGTABLE
3 BEGIN
4 IDS_ACCOUNTS_FORCE_LOGOFF "Wymuś wylogowanie po upływie"
5 IDS_ACCOUNTS_LOGOFF_SECONDS "%lu sekund"
6 IDS_ACCOUNTS_PRIMARY_SERVER "Serwer podstawowy"
7 IDS_ACCOUNTS_BACKUP_SERVER "Serwer zapasowy"
8 IDS_ACCOUNTS_STANDALONE_SERVER "Serwer autonomiczny"
9 IDS_ACCOUNTS_WORKSTATION "Stacja robocza"
10
11 IDS_STATISTICS_TEXT "Dostępne są statystyki dla następujących uruchomionych obecnie usług:\n\n\
12 Serwer\n Stacja robocza\n\n"
13 IDS_STATISTICS_SINCE "Statystyka od %d/%d/%d %d:%02d %s\n\n\n"
14 IDS_STATISTICS_SRV_NAME "Statystyka serwera dla \\\\%s\n\n\n"
15 IDS_STATISTICS_SRV_SESACCEPT "Zaakceptowane sesje"
16 IDS_STATISTICS_SRV_SESSTIME "Sesje przerwane z powodu upłynięcia limitu czasu"
17 IDS_STATISTICS_SRV_SESSERROR "Sesje przerwane z powodu wystąpienia błędu"
18 IDS_STATISTICS_SRV_KBSENT "Wysłano kilobajtów"
19 IDS_STATISTICS_SRV_KBRCVD "Odebrano kilobajtów"
20 IDS_STATISTICS_SRV_MRESPTIME "Średni czas odpowiedzi (ms)"
21 IDS_STATISTICS_SRV_SYSERRORS "Błędy systemu"
22 IDS_STATISTICS_SRV_PMERRORS "Naruszenia uprawnień"
23 IDS_STATISTICS_SRV_PWERRORS "Naruszenia hasła"
24 IDS_STATISTICS_SRV_FILES "Wykorzystane pliki"
25 IDS_STATISTICS_SRV_DEVICES "Wykorzystane urządzenia komunikacyjne"
26 IDS_STATISTICS_SRV_JOBS "Buforowane zadania drukowania"
27 IDS_STATISTICS_SRV_BUFFERS "Wyczerpane bufory czasomierzy\n\n"
28 IDS_STATISTICS_SRV_BIGBUFFERS " Duże bufory"
29 IDS_STATISTICS_SRV_REQBUFFERS " Bufory żądań"
30 IDS_STATISTICS_WKS_NAME "Statystyka stacji roboczej dla \\\\%s\n\n\n"
31 IDS_STATISTICS_WKS_BYTESRCVD "Bajty odebrane"
32 IDS_STATISTICS_WKS_SMBSRCVD "Odebrane bloki komunikatów serwera (SMB)"
33 IDS_STATISTICS_WKS_BYTESTRANS "Bajty przesłane"
34 IDS_STATISTICS_WKS_SMBSTRANS "Przesłane bloki komunikatów serwera (SMB)"
35 IDS_STATISTICS_WKS_READOPS "Operacje odczytu"
36 IDS_STATISTICS_WKS_WRITEOPS "Operacje zapisu"
37 IDS_STATISTICS_WKS_READDENIED "Odrzucone operacje odczytu bez przetwarzania"
38 IDS_STATISTICS_WKS_WRITEDENIED "Odrzucone operacje zapisu bez przetwarzania"
39 IDS_STATISTICS_WKS_NETWORKERROR "Błędy sieciowe"
40 IDS_STATISTICS_WKS_CONNECTS "Wykonane połączenia"
41 IDS_STATISTICS_WKS_RECONNECTS "Ponownie wykonane połączenia"
42 IDS_STATISTICS_WKS_DISCONNECTS "Rozłączenia serwera"
43 IDS_STATISTICS_WKS_SESSIONS "Sesje uruchomione"
44 IDS_STATISTICS_WKS_HUNGSESSIONS "Zawieszone sesje"
45 IDS_STATISTICS_WKS_FAILSESSIONS "Niepowodzenia sesji"
46 IDS_STATISTICS_WKS_FAILEDOPS "Niepowodzenia operacji"
47 IDS_STATISTICS_WKS_USECOUNT "Liczba pomyślnych prób użycia"
48 IDS_STATISTICS_WKS_FAILUSECOUNT "Liczba niepomyślnych prób użycia"
49
50 IDS_USER_ACCOUNTS "Konta użytkowników dla \\\\%s"
51 IDS_USER_NAME "Nazwa użytkownika"
52 IDS_USER_FULL_NAME "Pełna nazwa"
53 IDS_USER_COMMENT "Komentarz"
54 IDS_USER_USER_COMMENT "Komentarz użytkownika"
55 IDS_USER_COUNTRY_CODE "Kod kraju"
56 IDS_USER_ACCOUNT_ACTIVE "Konto jest aktywne"
57 IDS_USER_ACCOUNT_EXPIRES "Wygasanie konta"
58 IDS_USER_PW_LAST_SET "Hasło ostatnio ustawiano"
59 IDS_USER_PW_EXPIRES "Ważność hasła wygasa"
60 IDS_USER_PW_CHANGEABLE "Hasło może być zmieniane"
61 IDS_USER_PW_REQUIRED "Wymagane jest hasło"
62 IDS_USER_CHANGE_PW "Użytkownik może zmieniać hasło"
63 IDS_USER_WORKSTATIONS "Dozwolone stacje robocze"
64 IDS_USER_LOGON_SCRIPT "Skrypt logowania"
65 IDS_USER_PROFILE "Profil użytkownika"
66 IDS_USER_HOME_DIR "Katalog macierzysty"
67 IDS_USER_LAST_LOGON "Ostatnie logowanie"
68 IDS_USER_LOGON_HOURS "Dozwolone godziny logowania"
69 IDS_USER_LOCAL_GROUPS "Członkostwa grup lokalnych"
70 IDS_USER_GLOBAL_GROUPS "Członkostwa grup globalnych"
71
72 IDS_USER_ENTER_PASSWORD1 "Wpisz nowe hasło dla użytkownika: "
73 IDS_USER_ENTER_PASSWORD2 "Wpisz hasło ponownie w celu potwierdzenia: "
74 IDS_USER_NO_PASSWORD_MATCH "Hasła są niezgodne!"
75
76 IDS_USE_NOW_CONNECTED "%s jest obecnie podłączony do %s\n"
77
78 IDS_GENERIC_YES "Tak"
79 IDS_GENERIC_NO "Nie"
80 IDS_GENERIC_NEVER "Nigdy"
81 IDS_GENERIC_NONE "Brak"
82 IDS_GENERIC_ALL "Wszystkie"
83 IDS_GENERIC_LOCKED "Zablokowane"
84 IDS_GENERIC_UNLIMITED "Bez ograniczeń"
85 IDS_GENERIC_SYNTAX "Składnia tego polecenia jest następująca:\n\n"
86
87 IDS_ERROR_OPTION_NOT_SUPPORTED "Opcja %s nie jest jeszcze obsługiwana.\n"
88 IDS_ERROR_INVALID_OPTION_VALUE "Wprowadzono nieprawidłową wartość dla opcji %s.\n"
89 IDS_ERROR_SYSTEM_ERROR "Wystąpił błąd systemu %d.\n"
90 IDS_ERROR_NO_ERROR "Polecenie zostało wykonane pomyślnie.\n\n"
91 END