[NET] Move PAUSE, PRINT, SEND, SESSION and SHARE command syntax and help texts into...
[reactos.git] / base / applications / network / net / lang / pl-PL.rc
1 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
2 STRINGTABLE
3 BEGIN
4 IDS_START_SYNTAX "NET START [usługa]\n\n"
5 IDS_START_HELP_1 "NET START uruchamia usługi lub wyświetla uruchomione usługi.\n\n"
6 IDS_START_HELP_2 "usługa Nazwa uruchamianej usługi.\n\n"
7 IDS_START_HELP_3 "Nazwy usług mające dwa lub więcej słów wpisywane w.\n\
8 wierszu polecenia muszą być ujęte w cudzysłów. Przykładowo,\n\
9 NET START ""NET LOGON"" uruchamia usługę logowania w sieci.\n\n"
10 IDS_STATISTICS_SYNTAX "NET STATISTICS [SERVER | WORKSTATION]\n\n"
11 IDS_STATISTICS_HELP_1 "NET STATISTICS wyświetla dziennik statystyki dla lokalnej usługi\n\
12 Stacja robocza lub Serwer. Użyte bez parametrów, NET STATISTICS wyświetla\n\
13 usługi dla których statystyka jest dostępna.\n\n"
14 IDS_STATISTICS_HELP_2 "SERVER Wyświetla statystykę usługi Serwer.\n\
15 WORKSTATION Wyświetla statystykę usługi Stacja robocza.\n\n"
16
17 IDS_STOP_SYNTAX "NET STOP usługa\n\n"
18 IDS_STOP_HELP_1 "NET STOP zatrzymuje usługi.\n\n"
19 IDS_STOP_HELP_2 "usługa Nazwa zatrzymywanej usługi.\n\n"
20 IDS_STOP_HELP_3 "Zatrzymanie usługi rozłącza wszystkie połączenia sieciowe\n\
21 używane przez usługę. Niektóre usługi zależą od innych. Zatrzymanie jednej\n\
22 może też zatrzymać inne. Niektóre usługi nie mogą być zatrzymane.\n\n"
23 IDS_TIME_SYNTAX "NET TIME ...\n\n"
24 IDS_TIME_HELP "TIME\n...\n\n"
25 IDS_USE_SYNTAX "NET USE ...\n\n"
26 IDS_USE_HELP "USE\n...\n\n"
27 IDS_USER_SYNTAX "NET USER [nazwa_użytkownika [hasło | *] [opcje]] [/DOMAIN]\n\
28 nazwa_użytkownika {hasło | *} /ADD [opcje] [/DOMAIN]\n\
29 nazwa_użytkownika [/DELETE] [/DOMAIN]\n\n"
30 IDS_USER_HELP "USER\n...\n\n"
31 IDS_VIEW_SYNTAX "NET VIEW ...\n\n"
32 IDS_VIEW_HELP "VIEW\n...\n\n"
33
34 IDS_NET_SYNTAX "NET [ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | HELP |\n\
35 HELPMSG | LOCALGROUP | NAME | PAUSE | PRINT | SEND | SESSION |\n\
36 SHARE | START | STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW ]\n"
37
38 IDS_ACCOUNTS_FORCE_LOGOFF "Wymuś wylogowanie po upływie"
39 IDS_ACCOUNTS_LOGOFF_SECONDS "%lu sekund"
40 IDS_ACCOUNTS_MIN_PW_AGE "Minimalny okres ważności hasła (dni)"
41 IDS_ACCOUNTS_MAX_PW_AGE "Maksymalny okres ważności hasła (dni)"
42 IDS_ACCOUNTS_MIN_PW_LENGTH "Minimalna długość hasła"
43 IDS_ACCOUNTS_PW_HIST_LENGTH "Długość zapamiętywanej historii haseł"
44 IDS_ACCOUNTS_LOCKOUT_THRESHOLD "Próg blokady"
45 IDS_ACCOUNTS_LOCKOUT_DURATION "Czas trwania blokady (minuty)"
46 IDS_ACCOUNTS_LOCKOUT_WINDOW "Okno obserwowania blokady (minuty)"
47 IDS_ACCOUNTS_COMPUTER_ROLE "Rola komputera"
48 IDS_ACCOUNTS_PRIMARY_SERVER "Serwer podstawowy"
49 IDS_ACCOUNTS_BACKUP_SERVER "Serwer zapasowy"
50 IDS_ACCOUNTS_STANDALONE_SERVER "Serwer autonomiczny"
51 IDS_ACCOUNTS_WORKSTATION "Stacja robocza"
52
53 IDS_CONFIG_TEXT "Można sterować następującymi uruchomionymi obecnie usługami:\n\n\
54 Serwer\n Stacja robocza\n\n"
55 IDS_CONFIG_SERVER_NAME "Nazwa serwera"
56 IDS_CONFIG_SERVER_COMMENT "Komentarz serwera"
57 IDS_CONFIG_SERVER_VERSION "Wersja oprogramowania"
58 IDS_CONFIG_SERVER_ACTIVE "Serwer jest aktywny na"
59 IDS_CONFIG_SERVER_HIDDEN "Serwer ukrykty"
60 IDS_CONFIG_SERVER_USERS "Maksymalna liczba zalogowanych użytkowników"
61 IDS_CONFIG_SERVER_FILES "Maksymalna liczba otwartych plików na sesję"
62 IDS_CONFIG_SERVER_IDLE "Czas bezczynności sesji (min)"
63 IDS_CONFIG_WORKSTATION_NAME "Nazwa komputera"
64 IDS_CONFIG_WORKSTATION_FULLNAME "Pełna nazwa komputera"
65 IDS_CONFIG_WORKSTATION_USERNAME "Nazwa użytkownika"
66 IDS_CONFIG_WORKSTATION_ACTIVE "Stacja robocza jest aktywna na"
67 IDS_CONFIG_WORKSTATION_VERSION "Wersja oprogramowania"
68 IDS_CONFIG_WORKSTATION_DOMAIN "Domena stacji roboczej"
69 IDS_CONFIG_WORKSTATION_LOGON "Domena logowania"
70
71 IDS_GROUP_GROUPS "Konta grupowe dla \\\\%s"
72 IDS_GROUP_NAME "Nazwa grupy"
73 IDS_GROUP_COMMENT "Komentarz"
74 IDS_GROUP_MEMBERS "Członkowie"
75
76 IDS_LOCALGROUP_ALIASES "Aliasy dla \\\\%s"
77 IDS_LOCALGROUP_ALIAS_NAME "Nazwa aliasu"
78 IDS_LOCALGROUP_COMMENT "Komentarz"
79 IDS_LOCALGROUP_MEMBERS "Członkowie"
80
81 IDS_STATISTICS_TEXT "Dostępne są statystyki dla następujących uruchomionych obecnie usług:\n\n\
82 Serwer\n Stacja robocza\n\n"
83 IDS_STATISTICS_SINCE "Statystyka od %d/%d/%d %d:%02d %s\n\n\n"
84 IDS_STATISTICS_SRV_NAME "Statystyka serwera dla \\\\%s\n\n\n"
85 IDS_STATISTICS_SRV_SESACCEPT "Zaakceptowane sesje"
86 IDS_STATISTICS_SRV_SESSTIME "Sesje przerwane z powodu upłynięcia limitu czasu"
87 IDS_STATISTICS_SRV_SESSERROR "Sesje przerwane z powodu wystąpienia błędu"
88 IDS_STATISTICS_SRV_KBSENT "Wysłano kilobajtów"
89 IDS_STATISTICS_SRV_KBRCVD "Odebrano kilobajtów"
90 IDS_STATISTICS_SRV_MRESPTIME "Średni czas odpowiedzi (ms)"
91 IDS_STATISTICS_SRV_SYSERRORS "Błędy systemu"
92 IDS_STATISTICS_SRV_PMERRORS "Naruszenia uprawnień"
93 IDS_STATISTICS_SRV_PWERRORS "Naruszenia hasła"
94 IDS_STATISTICS_SRV_FILES "Wykorzystane pliki"
95 IDS_STATISTICS_SRV_DEVICES "Wykorzystane urządzenia komunikacyjne"
96 IDS_STATISTICS_SRV_JOBS "Buforowane zadania drukowania"
97 IDS_STATISTICS_SRV_BUFFERS "Wyczerpane bufory czasomierzy\n\n"
98 IDS_STATISTICS_SRV_BIGBUFFERS " Duże bufory"
99 IDS_STATISTICS_SRV_REQBUFFERS " Bufory żądań"
100 IDS_STATISTICS_WKS_NAME "Statystyka stacji roboczej dla \\\\%s\n\n\n"
101 IDS_STATISTICS_WKS_BYTESRCVD "Bajty odebrane"
102 IDS_STATISTICS_WKS_SMBSRCVD "Odebrane bloki komunikatów serwera (SMB)"
103 IDS_STATISTICS_WKS_BYTESTRANS "Bajty przesłane"
104 IDS_STATISTICS_WKS_SMBSTRANS "Przesłane bloki komunikatów serwera (SMB)"
105 IDS_STATISTICS_WKS_READOPS "Operacje odczytu"
106 IDS_STATISTICS_WKS_WRITEOPS "Operacje zapisu"
107 IDS_STATISTICS_WKS_READDENIED "Odrzucone operacje odczytu bez przetwarzania"
108 IDS_STATISTICS_WKS_WRITEDENIED "Odrzucone operacje zapisu bez przetwarzania"
109 IDS_STATISTICS_WKS_NETWORKERROR "Błędy sieciowe"
110 IDS_STATISTICS_WKS_CONNECTS "Wykonane połączenia"
111 IDS_STATISTICS_WKS_RECONNECTS "Ponownie wykonane połączenia"
112 IDS_STATISTICS_WKS_DISCONNECTS "Rozłączenia serwera"
113 IDS_STATISTICS_WKS_SESSIONS "Sesje uruchomione"
114 IDS_STATISTICS_WKS_HUNGSESSIONS "Zawieszone sesje"
115 IDS_STATISTICS_WKS_FAILSESSIONS "Niepowodzenia sesji"
116 IDS_STATISTICS_WKS_FAILEDOPS "Niepowodzenia operacji"
117 IDS_STATISTICS_WKS_USECOUNT "Liczba pomyślnych prób użycia"
118 IDS_STATISTICS_WKS_FAILUSECOUNT "Liczba niepomyślnych prób użycia"
119
120 IDS_USER_ACCOUNTS "Konta użytkowników dla \\\\%s"
121 IDS_USER_NAME "Nazwa użytkownika"
122 IDS_USER_FULL_NAME "Pełna nazwa"
123 IDS_USER_COMMENT "Komentarz"
124 IDS_USER_USER_COMMENT "Komentarz użytkownika"
125 IDS_USER_COUNTRY_CODE "Kod kraju"
126 IDS_USER_ACCOUNT_ACTIVE "Konto jest aktywne"
127 IDS_USER_ACCOUNT_EXPIRES "Wygasanie konta"
128 IDS_USER_PW_LAST_SET "Hasło ostatnio ustawiano"
129 IDS_USER_PW_EXPIRES "Ważność hasła wygasa"
130 IDS_USER_PW_CHANGEABLE "Hasło może być zmieniane"
131 IDS_USER_PW_REQUIRED "Wymagane jest hasło"
132 IDS_USER_CHANGE_PW "Użytkownik może zmieniać hasło"
133 IDS_USER_WORKSTATIONS "Dozwolone stacje robocze"
134 IDS_USER_LOGON_SCRIPT "Skrypt logowania"
135 IDS_USER_PROFILE "Profil użytkownika"
136 IDS_USER_HOME_DIR "Katalog macierzysty"
137 IDS_USER_LAST_LOGON "Ostatnie logowanie"
138 IDS_USER_LOGON_HOURS "Dozwolone godziny logowania"
139 IDS_USER_LOCAL_GROUPS "Członkostwa grup lokalnych"
140 IDS_USER_GLOBAL_GROUPS "Członkostwa grup globalnych"
141
142 IDS_USER_ENTER_PASSWORD1 "Wpisz nowe hasło dla użytkownika: "
143 IDS_USER_ENTER_PASSWORD2 "Wpisz hasło ponownie w celu potwierdzenia: "
144 IDS_USER_NO_PASSWORD_MATCH "Hasła są niezgodne!"
145
146 IDS_USE_NOW_CONNECTED "%s jest obecnie podłączony do %s\n"
147
148 IDS_GENERIC_YES "Tak"
149 IDS_GENERIC_NO "Nie"
150 IDS_GENERIC_NEVER "Nigdy"
151 IDS_GENERIC_NONE "Brak"
152 IDS_GENERIC_ALL "Wszystkie"
153 IDS_GENERIC_LOCKED "Zablokowane"
154 IDS_GENERIC_UNLIMITED "Bez ograniczeń"
155 IDS_GENERIC_SYNTAX "Składnia tego polecenia jest następująca:\n\n"
156 IDS_GENERIC_PAGE "NET HELP polecenie | MORE wyświetla informacje na jednym ekranie na raz.\n\n"
157
158 IDS_ERROR_OPTION_NOT_SUPPORTED "Opcja %s nie jest jeszcze obsługiwana.\n"
159 IDS_ERROR_INVALID_OPTION_VALUE "Wprowadzono nieprawidłową wartość dla opcji %s.\n"
160 IDS_ERROR_SYSTEM_ERROR "Wystąpił błąd systemu %d.\n"
161 IDS_ERROR_NO_ERROR "Polecenie zostało wykonane pomyślnie.\n\n"
162 END