* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / applications / network / ping / lang / cs-CZ.rc
1 /* FILE: base/applications/network/ping/lang/cs-CZ.rc
2 * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
3 * UPDATED: 2011-03-31
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
7
8 STRINGTABLE DISCARDABLE
9 BEGIN
10 IDS_USAGE "\nPou\9eití: ping [-t] [-n poèet] [-l velikost] [-w timeout] cíl\n\n\
11 Options:\n\
12 -t Opakovanì zasílá po\9eadavky o ozvìnu zadanému cíli a\9e do zastavení.\n\
13 Ukonèení stisknutím Ctrl+C.\n\
14 -n poèet Poèet po\9eadavkù o ozvìnu, které budou zaslány.\n\
15 -l velikost Velikost vyrovnávací pamìti.\n\
16 -w timeout Doba v milisekundách, po kterou se bude èekat na odpovìï.\n\n\0"
17
18 IDS_PING_WITH_BYTES "\nPing na %1 [%2] s %3!d! bajty dat:\n\n\0"
19 IDS_PING_STATISTICS "\nStatistika pro %1:\n\0"
20 IDS_PACKETS_SENT_RECEIVED_LOST " Pakety: Odesláno = %1!d!, Pøijato = %2!d!, Ztraceno = %3!d! (%4!d!%% ztráta),\n\0"
21 IDS_APPROXIMATE_ROUND_TRIP "Pøibli\9ená doba do pøijetí odezvy v milisekundách:\n\0"
22 IDS_MIN_MAX_AVERAGE " Minimum = %1, Maximum = %2, Prùmìr = %3\n\0"
23 IDS_NOT_ENOUGH_RESOURCES "Není k dispozici dostatek volných zdrojù.\n\0"
24 IDS_UNKNOWN_HOST "Neznámý hostitel %1.\n\0"
25 IDS_SETSOCKOPT_FAILED "setsockopt selhalo (%1!d!).\n\0"
26 IDS_COULD_NOT_CREATE_SOCKET "Nebylo mo\9ené vytvoøit socket (#%1!d!).\n\0"
27 IDS_COULD_NOT_INIT_WINSOCK "Nebylo mo\9ené inicializovat knihovnu winsock.\n\0"
28 IDS_DEST_MUST_BE_SPECIFIED "Je nutno zadat název nebo IP adresu cíle.\n\0"
29 IDS_BAD_PARAMETER "Nesprávný parametr %1.\n\0"
30 IDS_BAD_OPTION_FORMAT "Nesprávný formát volby %1.\n\0"
31 IDS_BAD_OPTION "Nesprávná volba %1.\n\0"
32 IDS_BAD_VALUE_OPTION_L "Nesprávná hodnota volby -l, platný rozsah je od 0 do %1!d!.\n\0"
33 IDS_REPLY_FROM "Odpovìï od %1: bajtù=%2!d! èas%3%4 TTL=%5!d!\n\0"
34 IDS_DEST_UNREACHABLE "Cíl je nedostupný.\n\0"
35 IDS_COULD_NOT_TRANSMIT "Nebylo mo\9ené pøenést data (%1!d!).\n\0"
36 IDS_COULD_NOT_RECV "Nebylo mo\9ené pøijmout data (%1!d!).\n\0"
37 IDS_REQUEST_TIMEOUT "Èasový limit \9eádosti vypr\9ael.\n\0"
38 IDS_MS "ms\0"
39 IDS_1MS "1ms\0"
40 END