Create a branch for header work.
[reactos.git] / base / applications / notepad / lang / bg-BG.rc
1 /*
2 * Notepad (Bulgarian resources)
3 *
4 * Copyright 1997,98 Marcel Baur <mbaur@g26.ethz.ch>
5 * Proofread 1998 by David Lee Lambert <lamber45@egr.msu.edu>
6 * Copyright 2002 Sylvain Petreolle <spetreolle@yahoo.fr>
7 *
8 * This library is free software; you can redistribute it and/or
9 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
10 * License as published by the Free Software Foundation; either
11 * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
12 *
13 * This library is distributed in the hope that it will be useful,
14 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
16 * Lesser General Public License for more details.
17 *
18 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
19 * License along with this library; if not, write to the Free Software
20 * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
21 */
22
23 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
24
25 ID_ACCEL ACCELERATORS
26 BEGIN
27 "^A", CMD_SELECT_ALL
28 "^C", CMD_COPY
29 "^F", CMD_SEARCH
30 "^G", CMD_GOTO
31 "H", CMD_REPLACE, VIRTKEY, CONTROL
32 "^N", CMD_NEW
33 "^O", CMD_OPEN
34 "^P", CMD_PRINT
35 "^S", CMD_SAVE
36 "^V", CMD_PASTE
37 "^X", CMD_CUT
38 "^Z", CMD_UNDO
39 VK_F3, CMD_SEARCH_NEXT, VIRTKEY
40 VK_F5, CMD_TIME_DATE, VIRTKEY
41 END
42
43 MAIN_MENU MENU
44 BEGIN
45 POPUP "&Ôàéë"
46 BEGIN
47 MENUITEM "&Íîâ\tCtrl+N", CMD_NEW
48 MENUITEM "&Îòâàðÿíå\tCtrl+O", CMD_OPEN
49 MENUITEM "&Çàïèñ\tCtrl+S", CMD_SAVE
50 MENUITEM "Çàïèñ &êàòî...", CMD_SAVE_AS
51 MENUITEM SEPARATOR
52 MENUITEM "Íàñòðîéêà íà ñòðàíèöàòà...", CMD_PAGE_SETUP
53 MENUITEM "Îò&ïå÷àòâàíå\tCtrl+P", CMD_PRINT
54 MENUITEM "Íàñòðîéêà íà ïå÷àòà÷à...", CMD_PRINTER_SETUP
55 MENUITEM SEPARATOR
56 MENUITEM "Èç&õîä", CMD_EXIT
57 END
58 POPUP "&Îáðàáîòêà"
59 BEGIN
60 MENUITEM "&Îòìÿíà\tCtrl+Z", CMD_UNDO
61 MENUITEM SEPARATOR
62 MENUITEM "Îò&ðÿçâàíå\tCtrl+X", CMD_CUT
63 MENUITEM "&Çàïîìíÿíå\tCtrl+C", CMD_COPY
64 MENUITEM "&Ïîñòàâÿíå\tCtrl+V", CMD_PASTE
65 MENUITEM "&Èçòðèâàíå\tDel", CMD_DELETE
66 MENUITEM SEPARATOR
67 MENUITEM "&Òúðñåíå...\tCtrl+F", CMD_SEARCH
68 MENUITEM "Òúðñåíå íà &ñëåäâàùîòî\tF3", CMD_SEARCH_NEXT
69 MENUITEM "Çàìÿíà\tCtrl+H", CMD_REPLACE
70 MENUITEM "Îòèâàíå íà...\tCtrl+G", CMD_GOTO
71 MENUITEM SEPARATOR
72 MENUITEM "Èçáîð íà âñè&÷êè\tCtrl+A", CMD_SELECT_ALL
73 MENUITEM "&Âðåìå/äàòà\tF5", CMD_TIME_DATE
74 END
75 POPUP "Î&ôîðìëåíèå"
76 BEGIN
77 MENUITEM "&Ïðåíàñÿíå íà äúëãèòå ðåäîâå", CMD_WRAP
78 MENUITEM "&Øðèôò...", CMD_FONT
79 END
80 POPUP "&Èçãëåä"
81 BEGIN
82 MENUITEM "Ëåíòà íà &ñúñòîÿíèåòî", CMD_STATUSBAR
83 END
84 POPUP "Ïîìî&ù"
85 BEGIN
86 MENUITEM "&Ñúäúðæàíèå", CMD_HELP_CONTENTS
87 MENUITEM "&Òúðñåíå...", CMD_HELP_SEARCH
88 MENUITEM "&Ïîìîù çà ïîìîùòà", CMD_HELP_ON_HELP
89 MENUITEM SEPARATOR
90 MENUITEM "&Çà" CMD_ABOUT
91 MENUITEM "Ñ&âåäåíèÿ", CMD_ABOUT_WINE
92 END
93 END
94
95 /* Dialog `Page setup' */
96
97 DIALOG_PAGESETUP DIALOGEX 0, 0, 225, 95
98 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
99 FONT 8, "MS Shell Dlg"
100 CAPTION "Íàñòðîéêà íà ñòðàíèöàòà"
101 BEGIN
102 LTEXT "&Ãëàâà:", 0x140, 10, 07, 40, 15
103 EDITTEXT 0x141, 60, 05,110, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP
104 LTEXT "&Ïåòà:", 0x142, 10, 24, 40, 15
105 EDITTEXT 0x143, 60, 22,110, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP
106
107 GROUPBOX "&Ïîëåòà:", 0x144, 10, 43,160, 45
108 LTEXT "&Îòëÿâî:", 0x145, 20, 55, 30, 10, WS_CHILD
109 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_LEFTVALUE,*/ 0x147, 50, 55, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
110 LTEXT "&Îòãîðå:", 0x148, 20, 73, 30, 10, WS_CHILD
111 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_TOPVALUE,*/ 0x14A, 50, 73, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
112 LTEXT "&Îòäÿñíî:", 0x14B, 100, 55, 30, 10, WS_CHILD
113 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_RIGHTVALUE,*/ 0x14D, 130, 55, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
114 LTEXT "&Îòäîëó:", 0x14E,100, 73, 30, 10, WS_CHILD
115 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_BOTTOMVALUE,*/ 0x150, 130, 73, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
116
117 DEFPUSHBUTTON "Äîáðå", IDOK, 180, 3, 40, 15, WS_TABSTOP
118 PUSHBUTTON "Îòêàç", IDCANCEL, 180, 21, 40, 15, WS_TABSTOP
119 PUSHBUTTON "Ïîìî&ù", IDHELP, 180, 39, 40, 15, WS_TABSTOP
120 END
121
122 /* Dialog `Encoding' */
123 DIALOG_ENCODING DIALOGEX 0, 0, 256, 44
124 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPSIBLINGS |
125 WS_CAPTION | WS_SYSMENU
126 FONT 8, "MS Shell Dlg"
127 CAPTION "Çíàêîâ íàáîð"
128 BEGIN
129 COMBOBOX ID_ENCODING,65,0,145,80,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
130 LTEXT "Çíàêîâ íàáîð:",0x155,5,2,60,12
131 COMBOBOX ID_EOLN,65,18,145,80,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
132 LTEXT "Çíàê çà íîâ ðåä:",0x156,5,20,60,12
133 END
134
135 /* Dialog 'Go To' */
136 DIALOG_GOTO DIALOGEX 0,0,165,50
137 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
138 FONT 8, "MS Shell Dlg"
139 CAPTION "Îòèâàíå íà ðåä"
140 BEGIN
141 EDITTEXT ID_LINENUMBER,54,10,106,12,WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
142 LTEXT "Ðåä íîìåð:",0x155,5,12,41,12,WS_CHILD | WS_TABSTOP | ES_NUMBER
143 DEFPUSHBUTTON "Äîáðå", IDOK, 75, 30, 40, 15, WS_CHILD | WS_TABSTOP
144 PUSHBUTTON "Îòêàç", IDCANCEL, 120, 30, 40, 15, WS_CHILD | WS_TABSTOP
145 END
146
147 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX DISCARDABLE 22,16,284,170
148 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
149 CAPTION "Çà Áåëåæíèêà íà ÐåàêòÎÑ"
150 FONT 8, "MS Shell Dlg"
151 BEGIN
152 CONTROL "Áåëåæíèê íà ÐåàêòÎÑ, â1,0\r\nÂúçïðîèçâîäñòâåíî ïðàâî 1997,98 Marcel Baur <mbaur@g26.ethz.ch>\r\nÂúçïðîèçâîäñòâåíî ïðàâî 2000 Mike McCormack <Mike_McCormack@looksmart.com.au>\r\nÂúçïðîèçâîäñòâåíî ïðàâî 2002 Sylvain Petreolle <spetreolle@yahoo.fr>\r\nÂúçïðîèçâîäñòâåíî ïðàâî 2002 Andriy Palamarchuk\r\n",
153 -1,"Static",SS_LEFTNOWORDWRAP | WS_GROUP,46,7,232,39
154 CONTROL " ",
155 -1,"Static",0x50000000,8,48,272,11
156 DEFPUSHBUTTON "Çàòâàðÿíå",IDOK,114,149,44,15,WS_GROUP
157 ICON IDI_NPICON,-1,12,9,20,30
158 EDITTEXT IDC_LICENSE,8,64,272,81,ES_MULTILINE |
159 ES_READONLY | WS_VSCROLL
160 END
161
162 STRINGTABLE DISCARDABLE
163 BEGIN
164 STRING_LICENSE, "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
165 /* STRING_LICENSE, "Ïðèëîæåíèåòî å ñâîáîäíî; ìîæåòå äà ïî ðàçïðîñòðàíÿâàòå è/èëè ïðîìåíÿòå â ðàìêèòå íà óñëîâèÿòà íà Îáùîòî îáùåñòâåíî ðàçðåøèòåëíî ÃÍÓ, êàêòî å îáíàðîäâàíî îò Ó÷ðåæäåíèåòî çà ñâîáîäåí ñîôòóåð. either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA." */
166 END
167
168 STRINGTABLE DISCARDABLE
169 BEGIN
170 STRING_PAGESETUP_HEADERVALUE, "&n" /* FIXME */
171 STRING_PAGESETUP_FOOTERVALUE, "Ñòðàíèöà &s" /* FIXME */
172 STRING_PAGESETUP_LEFTVALUE, "20 ìì" /* FIXME */
173 STRING_PAGESETUP_RIGHTVALUE, "20 ìì" /* FIXME */
174 STRING_PAGESETUP_TOPVALUE, "25 ìì" /* FIXME */
175 STRING_PAGESETUP_BOTTOMVALUE, "25 ìì" /* FIXME */
176
177 STRING_NOTEPAD, "Áåëåæíèê"
178 STRING_ERROR, "ÃÐÅØÊÀ"
179 STRING_WARNING, "ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ"
180 STRING_INFO, "Ñâåäåíèå"
181
182 STRING_UNTITLED, "(áåç èìå)"
183
184 STRING_ALL_FILES, "Âñè÷êè ôàéëîâå (*.*)"
185 STRING_TEXT_FILES_TXT, "Ñëîâåñíè ôàéëîâå (*.txt)"
186
187 STRING_TOOLARGE, "Ôàéëúò '%s' å òâúðäå ãîëÿì çà áåëåæíèêà.\n \
188 Èçïîëçâàéòå äðóã îáðàáîò÷èê."
189 STRING_NOTEXT, "Íå ñòå âúâåë òåêñò. \
190 \nÍàïèøåòå íåùî è îïèòàéòå ïàê."
191 STRING_DOESNOTEXIST, "Ôàéëúò '%s'\níå ñúùåñòâóâà\n\n \
192 Èñêàòå ëè äà ñúçäàäåòå íîâ ôàéë?"
193 STRING_NOTSAVED, "Ôàéëúò '%s'\nå áèë ïðîìåíåí\n\n \
194 Èñêàòå ëè äà çàïèøåòå ïðîìåíèòå?"
195 STRING_NOTFOUND, "'%s' íå ìîæå äà áúäå îòêðèò."
196 STRING_OUT_OF_MEMORY, "Íÿìà äîñòàòú÷íî ïàìåò çà ïðèêëþ÷âàíå íà\
197 çàäà÷àòà. \nÇàòâîðåòå åäíî èëè ïîâå÷å ïðèëîæåíèÿ,\n çà äà îñâîáîäèòå ïàìåò."
198 STRING_CANNOTFIND "Íå ìîãà äà îòêðèÿ '%s'"
199 STRING_ANSI, "ANSI"
200 STRING_UNICODE, "Óíèêîä"
201 STRING_UNICODE_BE, "Óíèêîä (big endian)"
202 STRING_UTF8, "UTF-8"
203 STRING_CRLF, "Óüèíäîóüñ"
204 STRING_LF, "Þíèêñ"
205 STRING_CR, "Ìàê"
206 STRING_LINE_COLUMN, "Ðåä %d, ñòúëá %d"
207 END