87b0e29736d149314b47be13c064701291dd09d6
[reactos.git] / base / applications / notepad / lang / pl-PL.rc
1 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
2
3 ID_ACCEL ACCELERATORS
4 BEGIN
5 "^A", CMD_SELECT_ALL
6 "^C", CMD_COPY
7 "^F", CMD_SEARCH
8 "^G", CMD_GOTO
9 "H", CMD_REPLACE, VIRTKEY, CONTROL
10 "^N", CMD_NEW
11 "^O", CMD_OPEN
12 "^P", CMD_PRINT
13 "^S", CMD_SAVE
14 "^V", CMD_PASTE
15 "^X", CMD_CUT
16 "^Z", CMD_UNDO
17 VK_F3, CMD_SEARCH_NEXT, VIRTKEY
18 VK_F5, CMD_TIME_DATE, VIRTKEY
19 END
20
21 MAIN_MENU MENU
22 BEGIN
23 POPUP "&Plik"
24 BEGIN
25 MENUITEM "&Nowy\tCtrl+N", CMD_NEW
26 MENUITEM "&Otwórz...\tCtrl+O", CMD_OPEN
27 MENUITEM "Zapi&sz\tCtrl+S", CMD_SAVE
28 MENUITEM "Z&apisz jako...", CMD_SAVE_AS
29 MENUITEM SEPARATOR
30 MENUITEM "&Ustawienia strony...", CMD_PAGE_SETUP
31 MENUITEM "&Drukuj...\tCtrl+P", CMD_PRINT
32 MENUITEM SEPARATOR
33 MENUITEM "Zakoń&cz", CMD_EXIT
34 END
35 POPUP "&Edycja"
36 BEGIN
37 MENUITEM "&Cofnij\tCtrl+Z", CMD_UNDO
38 MENUITEM SEPARATOR
39 MENUITEM "&Wytnij\tCtrl+X", CMD_CUT
40 MENUITEM "&Kopiuj\tCtrl+C", CMD_COPY
41 MENUITEM "Wkl&ej\tCtrl+V", CMD_PASTE
42 MENUITEM "&Usuń\tDel", CMD_DELETE
43 MENUITEM SEPARATOR
44 MENUITEM "&Znajdź\tCtrl+F", CMD_SEARCH
45 MENUITEM "Z&najdź następny\tF3", CMD_SEARCH_NEXT
46 MENUITEM "Za&mień...\tCtrl+H", CMD_REPLACE
47 MENUITEM "Przejdź d&o...\tCtrl+G", CMD_GOTO
48 MENUITEM SEPARATOR
49 MENUITEM "Zaznacz w&szystko\tCtrl+A", CMD_SELECT_ALL
50 MENUITEM "Godzina/&data\tF5", CMD_TIME_DATE
51 END
52 POPUP "For&mat"
53 BEGIN
54 MENUITEM "&Zawijanie wierszy", CMD_WRAP
55 MENUITEM "&Czcionka...", CMD_FONT
56 END
57 POPUP "&Widok"
58 BEGIN
59 MENUITEM "&Pasek stanu", CMD_STATUSBAR
60 END
61 POPUP "Pomo&c"
62 BEGIN
63 MENUITEM "&Tematy pomocy", CMD_HELP_CONTENTS
64 MENUITEM SEPARATOR
65 MENUITEM "&Notatnik - informacje", CMD_ABOUT
66 MENUITEM "&ReactOS - informacje", CMD_HELP_ABOUT_NOTEPAD
67 END
68 END
69
70 /* Dialog 'Page setup' */
71 DIALOG_PAGESETUP DIALOGEX 0, 0, 365, 193
72 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_CONTEXTHELP
73 FONT 8, "MS Shell Dlg"
74 CAPTION "Ustawienia strony"
75 BEGIN
76 GROUPBOX "Podgląd", 0, 240, 6, 120, 153, BS_GROUPBOX
77 CONTROL "", rct1, "Static", SS_WHITERECT, 260, 42, 80, 80
78 CONTROL "", rct2, "Static", SS_GRAYRECT, 340, 46, 4, 80
79 CONTROL "", rct3, "Static", SS_GRAYRECT, 264, 122, 80, 4
80 GROUPBOX "Papier", grp2, 8, 6, 224, 56, BS_GROUPBOX
81 LTEXT "&Size:", stc2, 16, 22, 36, 8
82 COMBOBOX cmb2, 64, 20, 160, 160, CBS_SIMPLE | CBS_DROPDOWN | CBS_SORT | WS_GROUP | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
83 LTEXT "&Tray:", stc3, 16, 42, 36, 8
84 COMBOBOX cmb3, 64, 40, 160, 160, CBS_SIMPLE | CBS_DROPDOWN | CBS_SORT | WS_GROUP | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
85 GROUPBOX "Orientacja", grp1, 8, 66, 64, 56, BS_GROUPBOX
86 AUTORADIOBUTTON "&Pionowa", rad1, 16, 80, 52, 12, BS_AUTORADIOBUTTON
87 AUTORADIOBUTTON "&Pozioma", rad2, 16, 100, 52, 12, BS_AUTORADIOBUTTON
88 GROUPBOX "Marginesy", grp4, 80, 66, 152, 56, BS_GROUPBOX
89 LTEXT "L&ewy:", stc15, 88, 82, 30, 8
90 EDITTEXT edt4, 119, 80, 36, 12, WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_BORDER
91 LTEXT "&Prawy:", stc16, 159, 82, 30, 8
92 EDITTEXT edt6, 190, 80, 36, 12, WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_BORDER
93 LTEXT "&Górny:", stc17, 88, 102, 30, 8
94 EDITTEXT edt5, 119, 100, 36, 12, WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_BORDER
95 LTEXT "&Dolny:", stc18, 159, 102, 30, 8
96 EDITTEXT edt7, 190, 100, 36, 12, WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_BORDER
97 LTEXT "&Nagłówek:", 0x140, 8, 132, 40, 15
98 EDITTEXT 0x141, 58, 130, 173, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
99 LTEXT "&Stopka:", 0x142, 8, 149, 40, 15
100 EDITTEXT 0x143, 58, 147, 173, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
101 PUSHBUTTON "Pomoc", IDHELP, 8, 170, 50, 14
102 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 198, 170, 50, 14, BS_PUSHBUTTON
103 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 254, 170, 50, 14
104 PUSHBUTTON "D&rukarka...", psh3, 310, 170, 50, 14
105 END
106
107 /* Dialog 'Encoding' */
108 DIALOG_ENCODING DIALOGEX 0, 0, 256, 44
109 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
110 FONT 8, "MS Shell Dlg"
111 CAPTION "Kodowanie"
112 BEGIN
113 COMBOBOX ID_ENCODING, 54, 0, 156, 80, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
114 LTEXT "Kodowanie:", 0x155, 5, 2, 41, 12
115 COMBOBOX ID_EOLN, 54, 18, 156, 80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
116 LTEXT "Linie końca:", 0x156, 5, 20, 41, 12
117 END
118
119 /* Dialog 'Go To' */
120 DIALOG_GOTO DIALOGEX 0, 0, 165, 50
121 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
122 FONT 8, "MS Shell Dlg"
123 CAPTION "Idź do linii"
124 BEGIN
125 EDITTEXT ID_LINENUMBER, 54, 10, 106, 12, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
126 LTEXT "Numer linii:", 0x155, 5, 12, 41, 12, WS_CHILD | WS_TABSTOP | ES_NUMBER
127 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 75, 30, 40, 15, WS_CHILD | WS_TABSTOP
128 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 120, 30, 40, 15, WS_CHILD | WS_TABSTOP
129 END
130
131 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22, 16, 284, 170
132 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
133 CAPTION "Notatnik ReactOS"
134 FONT 8, "MS Shell Dlg"
135 BEGIN
136 CONTROL "Notatnik ReactOS v1.0\r\nCopyright 1997,98 Marcel Baur\r\nCopyright 2000 Mike McCormack\r\nCopyright 2002 Sylvain Petreolle\r\nCopyright 2002 Andriy Palamarchuk\r\n", -1, "Static", SS_LEFTNOWORDWRAP | WS_GROUP, 46, 7, 232, 39
137 CONTROL " ", -1, "Static", 0x50000000, 8, 48, 272, 11
138 DEFPUSHBUTTON "Zamknij", IDOK, 114, 149, 44, 15, WS_GROUP
139 ICON IDI_NPICON, -1, 12, 9, 20, 30
140 EDITTEXT IDC_LICENSE, 8, 64, 272, 81, ES_MULTILINE | ES_READONLY | WS_VSCROLL
141 END
142
143 STRINGTABLE
144 BEGIN
145 STRING_LICENSE "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; możesz go rozprowadzać dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania - według wersji 2 tej Licencji lub (według twojego wyboru) którejś z późniejszych wersji.\r\n\r\nNiniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji sięgnij do Powszechnej Licencji Publicznej GNU.\r\n\r\nZ pewnością wraz z niniejszym programem otrzymałeś też egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
146 END
147
148 STRINGTABLE
149 BEGIN
150 STRING_PAGESETUP_HEADERVALUE "&n" /* FIXME */
151 STRING_PAGESETUP_FOOTERVALUE "Strona &s" /* FIXME */
152 STRING_PAGESETUP_LEFTVALUE "20 mm" /* FIXME */
153 STRING_PAGESETUP_RIGHTVALUE "20 mm" /* FIXME */
154 STRING_PAGESETUP_TOPVALUE "25 mm" /* FIXME */
155 STRING_PAGESETUP_BOTTOMVALUE "25 mm" /* FIXME */
156 STRING_NOTEPAD "Notatnik"
157 STRING_ERROR "Błąd"
158 STRING_WARNING "OSTRZEŻENIE"
159 STRING_INFO "Informacja"
160 STRING_UNTITLED "Bez tytułu"
161 STRING_ALL_FILES "Wszystkie pliki (*.*)"
162 STRING_TEXT_FILES_TXT "Pliki tekstowe (*.txt)"
163 STRING_TOOLARGE "Plik '%s' jest za duży dla Notatnika.\n Proszę użyć innego edytora."
164 STRING_NOTEXT "Nie wprowadziłeś żadnego tekstu.\n Proszę coś wpisać i spróbować ponownie."
165 STRING_DOESNOTEXIST "Plik '%s' nie istnieje\n\n Czy chcesz utworzyć nowy plik?"
166 STRING_NOTSAVED "Plik '%s'\nzostał zmodyfikowany\n\n Czy chcesz zachować zmiany?"
167 STRING_NOTFOUND "Nie można odnaleźć '%s'."
168 STRING_OUT_OF_MEMORY "Za mało pamięci do wykonania tego zadania.\n Zamknij jedną lub więcej aplikacji, by zwiększyć ilość wolnej pamięci."
169 STRING_CANNOTFIND "Nie można odnaleźć '%s'"
170 STRING_ANSI "ANSI"
171 STRING_UNICODE "Unicode"
172 STRING_UNICODE_BE "Unicode (big endian)"
173 STRING_UTF8 "UTF-8"
174 STRING_CRLF "Windows (CR + LF)"
175 STRING_LF "Unix (LF)"
176 STRING_CR "Mac (CR)"
177 STRING_LINE_COLUMN "Linia %d, kolumna %d"
178 STRING_PRINTERROR "Nie można wydrukować pliku '%s'.\n\nUpewnij się, że drukarka jest włączona i poprawnie skonfigurowana."
179
180 STRING_TEXT_DOCUMENT "Text Document"
181 END