[RAPPS] Replaced "..." with "…" for resource unification
[reactos.git] / base / applications / rapps / lang / bg-BG.rc
1 /* Превод на Български/ Bulgarian translation */
2 /* http://www.reactos.org/wiki/Bulgarian_translation */
3 /* LOCATION: base/applications/rapps/lang */
4
5 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
6
7 IDR_MAINMENU MENU
8 BEGIN
9 POPUP "&Файл"
10 BEGIN
11 MENUITEM "На&стройки", ID_SETTINGS
12 MENUITEM SEPARATOR
13 MENUITEM "Из&ход", ID_EXIT
14 END
15 POPUP "&Приложения"
16 BEGIN
17 MENUITEM "&Слагане\tCtrl+Enter", ID_INSTALL
18 MENUITEM "&Махане\tCtrl+Del", ID_UNINSTALL
19 MENUITEM "&Промяна", ID_MODIFY
20 MENUITEM SEPARATOR
21 MENUITEM "Пре&махване от регистъра", ID_REGREMOVE
22 MENUITEM SEPARATOR
23 MENUITEM "О&пресняване\tF5", ID_REFRESH
24 MENUITEM SEPARATOR
25 MENUITEM "Update Da&tabase\tCtrl+F5", ID_RESETDB
26 END
27 POPUP "Помощ"
28 BEGIN
29 MENUITEM "Помощ\tF1", ID_HELP, GRAYED
30 MENUITEM "За", ID_ABOUT
31 END
32 END
33
34 IDR_LINKMENU MENU
35 BEGIN
36 POPUP "popup"
37 BEGIN
38 MENUITEM "&Отваряне на връзката в обзорник", ID_OPEN_LINK
39 MENUITEM "&Запомняне на връзката в кошницата", ID_COPY_LINK
40 END
41 END
42
43 IDR_APPLICATIONMENU MENU
44 BEGIN
45 POPUP "popup"
46 BEGIN
47 MENUITEM "&Слагане\tCtrl+Enter", ID_INSTALL
48 MENUITEM "&Махане\tCtrl+Del", ID_UNINSTALL
49 MENUITEM "&Промяна", ID_MODIFY
50 MENUITEM SEPARATOR
51 MENUITEM "Пре&махване от регистъра", ID_REGREMOVE
52 MENUITEM SEPARATOR
53 MENUITEM "О&пресняване\tF5", ID_REFRESH
54 MENUITEM SEPARATOR
55 MENUITEM "Update Da&tabase\tCtrl+F5", ID_RESETDB
56 END
57 END
58
59 IDD_SETTINGS_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 254, 215
60 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
61 CAPTION "Настройки"
62 FONT 8, "MS Shell Dlg"
63 BEGIN
64 GROUPBOX "Общи", -1, 4, 2, 244, 61
65 AUTOCHECKBOX "&Съхраняване разположението на прозореца", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 223, 12
66 AUTOCHECKBOX "Об&новяване на списъка с достъпните приложения при пускане", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 227, 12
67 AUTOCHECKBOX "&Вписване на слаганията и маханията на приложения", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 223, 12
68 GROUPBOX "Сваляне", -1, 4, 65, 244, 51
69 LTEXT "Папка за свалените файлове", -1, 16, 75, 100, 9
70 EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_DIR_EDIT, 15, 86, 166, 12, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
71 PUSHBUTTON "Из&бор", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
72 AUTOCHECKBOX "След слагане, използваните файлове да се изтриват", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
73 GROUPBOX "Proxy", -1, 4, 116, 240, 76
74 CONTROL "System proxy settings", IDC_PROXY_DEFAULT, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 15, 130, 210, 10
75 CONTROL "Direct (No proxy)", IDC_NO_PROXY, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 15, 145, 210, 10
76 CONTROL "Proxy", IDC_USE_PROXY, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 15, 160, 74, 10
77 EDITTEXT IDC_PROXY_SERVER, 90, 160, 147, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_DISABLED
78 LTEXT "No proxy for", -1, 27, 175, 64, 10
79 EDITTEXT IDC_NO_PROXY_FOR, 90, 175, 147, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_DISABLED
80 PUSHBUTTON "Подразбирано", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 195, 60, 14
81 PUSHBUTTON "Добре", IDOK, 116, 195, 60, 14
82 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 181, 195, 60, 14
83 END
84
85 IDD_INSTALL_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 216, 97
86 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
87 CAPTION "Слагане на приложение"
88 FONT 8, "MS Shell Dlg"
89 BEGIN
90 LTEXT "…", IDC_INSTALL_TEXT, 4, 5, 209, 35
91 AUTORADIOBUTTON "Слагане от оптичен носител", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
92 AUTORADIOBUTTON "&Сваляне и слагане", IDC_DOWNLOAD_INSTALL, 10, 59, 197, 11, NOT WS_TABSTOP
93 PUSHBUTTON "Добре", IDOK, 86, 78, 60, 14
94 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 150, 78, 60, 14
95 END
96
97 IDD_DOWNLOAD_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 220, 72
98 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
99 CAPTION "Сваляне %ls…"
100 FONT 8, "MS Shell Dlg"
101 BEGIN
102 CONTROL "Progress1", IDC_DOWNLOAD_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER | PBS_SMOOTH, 10, 10, 200, 12
103 EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_STATUS, 10, 28, 200, 22, ES_CENTER | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_DISABLED | NOT WS_BORDER
104 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 85, 53, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
105 END
106
107 IDD_ABOUT_DIALOG DIALOGEX 22, 16, 210, 66
108 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
109 CAPTION "За"
110 FONT 8, "MS Shell Dlg"
111 BEGIN
112 LTEXT "Управителят за приложожения на РеактОС\nВъзпроизводствени права (C) 2009\nДмитрий Чапъйшев (dmitry@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 150, 39
113 PUSHBUTTON "Затваряне", IDOK, 133, 46, 50, 14
114 ICON IDI_MAIN, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
115 END
116
117 STRINGTABLE
118 BEGIN
119 IDS_TOOLTIP_INSTALL "Слагане"
120 IDS_TOOLTIP_UNINSTALL "Махане"
121 IDS_TOOLTIP_MODIFY "Промяна"
122 IDS_TOOLTIP_SETTINGS "Настройки"
123 IDS_TOOLTIP_REFRESH "Опресняване"
124 IDS_TOOLTIP_UPDATE_DB "Update Database"
125 IDS_TOOLTIP_EXIT "Изход"
126 END
127
128 STRINGTABLE
129 BEGIN
130 IDS_APP_NAME "Име"
131 IDS_APP_INST_VERSION "Издание"
132 IDS_APP_DESCRIPTION "Описание"
133 END
134
135 STRINGTABLE
136 BEGIN
137 IDS_INFO_VERSION "\nВерсия: "
138 IDS_INFO_DESCRIPTION "\nОписание: "
139 IDS_INFO_PUBLISHER "\nИздател: "
140 IDS_INFO_HELPLINK "\nВръзка за помощ: "
141 IDS_INFO_HELPPHONE "\nТелефон за помощ: "
142 IDS_INFO_README "\nПрочети ме: "
143 IDS_INFO_REGOWNER "\nВписан собственик: "
144 IDS_INFO_PRODUCTID "\nОзначител на произведението: "
145 IDS_INFO_CONTACT "\nСвръзка: "
146 IDS_INFO_UPDATEINFO "\nСведения за обновяване: "
147 IDS_INFO_INFOABOUT "\nСведения за: "
148 IDS_INFO_COMMENTS "\nЗабележки: "
149 IDS_INFO_INSTLOCATION "\nСложено в: "
150 IDS_INFO_INSTALLSRC "\nСложено от: "
151 IDS_INFO_UNINSTALLSTR "\nНиз за премахване: "
152 IDS_INFO_MODIFYPATH "\nПът за изменения: "
153 IDS_INFO_INSTALLDATE "\nДата на слагане: "
154 END
155
156 STRINGTABLE
157 BEGIN
158 IDS_AINFO_VERSION "\nВерсия: "
159 IDS_AINFO_AVAILABLEVERSION "\nAvailable Version: "
160 IDS_AINFO_DESCRIPTION "\nОписание: "
161 IDS_AINFO_SIZE "\nРазмер: "
162 IDS_AINFO_URLSITE "\nДомашна страница: "
163 IDS_AINFO_LICENSE "\nРазрешително: "
164 IDS_AINFO_URLDOWNLOAD "\nИзтегляне: "
165 IDS_AINFO_LANGUAGES "\nLanguages: "
166 END
167
168 STRINGTABLE
169 BEGIN
170 IDS_CAT_AUDIO "Звук"
171 IDS_CAT_DEVEL "Разработка"
172 IDS_CAT_DRIVERS "Водачи (драйвери)"
173 IDS_CAT_EDU "Образование"
174 IDS_CAT_ENGINEER "Инженерство"
175 IDS_CAT_FINANCE "Финанси"
176 IDS_CAT_GAMES "Игри и забавления"
177 IDS_CAT_GRAPHICS "графика"
178 IDS_CAT_INTERNET "Интернет и мрежа"
179 IDS_CAT_LIBS "Библиотеки"
180 IDS_CAT_OFFICE "Служебни"
181 IDS_CAT_OTHER "Други"
182 IDS_CAT_SCIENCE "Наука"
183 IDS_CAT_TOOLS "Средства"
184 IDS_CAT_VIDEO "Видео"
185 END
186
187 STRINGTABLE
188 BEGIN
189 IDS_APPTITLE "Управителят за приложения на РеактОС"
190 IDS_SEARCH_TEXT "Търсене"
191 IDS_INSTALL "Слагане"
192 IDS_UNINSTALL "Махане"
193 IDS_MODIFY "Промяна"
194 IDS_APPS_COUNT "Брой приложения: %d; Selected: %d"
195 IDS_WELCOME_TITLE "Управителят на приложенията на РеактОС ви приветства"
196 IDS_WELCOME_TEXT "Изберете раздел от лявата страна, след което изберете приложение за слагане или премахване.\nСтраницата на РеактОС: "
197 IDS_WELCOME_URL "http://www.reactos.org"
198 IDS_INSTALLED "Сложено"
199 IDS_AVAILABLEFORINST "Налично за слагане"
200 IDS_UPDATES "Обновления"
201 IDS_APPLICATIONS "Приложения"
202 IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Изберете папка, в която да се свалят приложенията:"
203 IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "Указали сте несъществуваща папка!"
204 IDS_APP_REG_REMOVE "Уверен ли сте, че искате да изтриете данните за сложеното приложение от регистъра?"
205 IDS_INFORMATION "Сведения"
206 IDS_UNABLE_TO_DOWNLOAD "Unable to download the package! Address not found!"
207 IDS_UNABLE_TO_DOWNLOAD2 "Unable to download the package! Check Internet Connection!"
208 IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Премахването на данните за приложението от регистъра е невъзможно!"
209 IDS_UNABLE_TO_INSTALL "Unable to open installer!"
210 IDS_CERT_DOES_NOT_MATCH "SSL certificate verification failed."
211 IDS_INTEG_CHECK_TITLE "Verifying package integrity…"
212 IDS_INTEG_CHECK_FAIL "The package did not pass the integrity check, it may have been corrupted or tampered with during downloading. Running the software is not recommended."
213 IDS_INTERRUPTED_DOWNLOAD "The download was interrupted. Check connection to Internet."
214 IDS_UNABLE_TO_WRITE "Unable to write to disk. Disk may be at capacity."
215 IDS_SELECT_ALL "Select/Deselect All"
216 IDS_INSTALL_SELECTED "Install Selected"
217 END
218
219 STRINGTABLE
220 BEGIN
221 IDS_STATUS_INSTALLED "Installed"
222 IDS_STATUS_NOTINSTALLED "Not installed"
223 IDS_STATUS_DOWNLOADED "Downloaded"
224 IDS_STATUS_UPDATE_AVAILABLE "Update available"
225 IDS_STATUS_DOWNLOADING "Downloading…"
226 IDS_STATUS_INSTALLING "Installing…"
227 IDS_STATUS_WAITING "Waiting to install…"
228 IDS_STATUS_FINISHED "Finished"
229 END
230
231 STRINGTABLE
232 BEGIN
233 IDS_LICENSE_OPENSOURCE "Open Source"
234 IDS_LICENSE_FREEWARE "Freeware"
235 IDS_LICENSE_TRIAL "Trial/Demo"
236 END
237
238 STRINGTABLE
239 BEGIN
240 IDS_LANGUAGE_AVAILABLE_TRANSLATION "Supports your language"
241 IDS_LANGUAGE_NO_TRANSLATION "Supports other languages"
242 IDS_LANGUAGE_ENGLISH_TRANSLATION "Supports English"
243 IDS_LANGUAGE_SINGLE "Single language"
244 IDS_LANGUAGE_MORE_PLACEHOLDER " (+%d more)"
245 IDS_LANGUAGE_AVAILABLE_PLACEHOLDER " (+%d available)"
246 END
247
248 STRINGTABLE
249 BEGIN
250 IDS_DL_DIALOG_DB_DISP "Applications Database"
251 IDS_DL_DIALOG_DB_DOWNLOAD_DISP "Updating Database…"
252 END