d90af82ec44d8f17666bf7ad5de987843687359a
[reactos.git] / base / applications / rapps / lang / bg-BG.rc
1 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDR_MAINMENU MENU
4 BEGIN
5 POPUP "&Ôàéë"
6 BEGIN
7 MENUITEM "Íà&ñòðîéêè", ID_SETTINGS
8 MENUITEM SEPARATOR
9 MENUITEM "Èç&õîä", ID_EXIT
10 END
11 POPUP "&Ïðèëîæåíèÿ"
12 BEGIN
13 MENUITEM "&Ñëàãàíå", ID_INSTALL
14 MENUITEM "&Ìàõàíå",ID_UNINSTALL
15 MENUITEM "&Ïðîìÿíà", ID_MODIFY
16 MENUITEM SEPARATOR
17 MENUITEM "Ïðå&ìàõâàíå îò ðåãèñòúðà", ID_REGREMOVE
18 MENUITEM SEPARATOR
19 MENUITEM "Î&ïðåñíÿâàíå", ID_REFRESH
20 END
21 POPUP "Ïîìîù"
22 BEGIN
23 MENUITEM "Ïîìîù", ID_HELP, GRAYED
24 MENUITEM "Çà", ID_ABOUT
25 END
26 END
27
28 IDR_LINKMENU MENU
29 BEGIN
30 POPUP "popup"
31 BEGIN
32 MENUITEM "&Îòâàðÿíå íà âðúçêàòà â îáçîðíèê", ID_OPEN_LINK
33 MENUITEM "&Çàïîìíÿíå íà âðúçêàòà â êîøíèöàòà", ID_COPY_LINK
34 END
35 END
36
37 IDR_APPLICATIONMENU MENU
38 BEGIN
39 POPUP "popup"
40 BEGIN
41 MENUITEM "&Ñëàãàíå", ID_INSTALL
42 MENUITEM "&Ìàõàíå", ID_UNINSTALL
43 MENUITEM "&Ïðîìÿíà", ID_MODIFY
44 MENUITEM SEPARATOR
45 MENUITEM "Ïðå&ìàõâàíå îò ðåãèñòúðà", ID_REGREMOVE
46 MENUITEM SEPARATOR
47 MENUITEM "Î&ïðåñíÿâàíå", ID_REFRESH
48 END
49 END
50
51 IDD_SETTINGS_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 254, 144
52 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
53 CAPTION "Íàñòðîéêè"
54 FONT 8, "MS Shell Dlg"
55 BEGIN
56 GROUPBOX "Îáùè", -1, 4, 2, 244, 61
57 AUTOCHECKBOX "&Ñúõðàíÿâàíå ðàçïîëîæåíèåòî íà ïðîçîðåöà", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 223, 12
58 AUTOCHECKBOX "Îá&íîâÿâàíå íà ñïèñúêà ñ äîñòúïíèòå ïðèëîæåíèÿ ïðè ïóñêàíå", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 227, 12
59 AUTOCHECKBOX "&Âïèñâàíå íà ñëàãàíèÿòà è ìàõàíèÿòà íà ïðèëîæåíèÿ", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 223, 12
60
61 GROUPBOX "Ñâàëÿíå", -1, 4, 65, 244, 51
62 LTEXT "Ïàïêà çà ñâàëåíèòå ôàéëîâå", -1, 16, 75, 100, 9
63 EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_DIR_EDIT, 15, 86, 166, 12, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
64 PUSHBUTTON "Èç&áîð", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
65 AUTOCHECKBOX "Ñëåä ñëàãàíå, èçïîëçâàíèòå ôàéëîâå äà ñå èçòðèâàò", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
66
67 PUSHBUTTON "Ïîäðàçáèðàíî", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 124, 60, 14
68 PUSHBUTTON "Äîáðå", IDOK, 116, 124, 60, 14
69 PUSHBUTTON "Îòêàç", IDCANCEL, 181, 124, 60, 14
70 END
71
72 IDD_INSTALL_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 216, 97
73 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
74 CAPTION "Ñëàãàíå íà ïðèëîæåíèå"
75 FONT 8, "MS Shell Dlg"
76 BEGIN
77 LTEXT "...", IDC_INSTALL_TEXT, 4, 5, 209, 35
78
79 AUTORADIOBUTTON "Ñëàãàíå îò îïòè÷åí íîñèòåë", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
80 AUTORADIOBUTTON "&Ñâàëÿíå è ñëàãàíå", IDC_DOWNLOAD_INSTALL, 10, 59, 197, 11, NOT WS_TABSTOP
81
82 PUSHBUTTON "Äîáðå", IDOK, 86, 78, 60, 14
83 PUSHBUTTON "Îòêàç", IDCANCEL, 150, 78, 60, 14
84 END
85
86 IDD_DOWNLOAD_DIALOG DIALOGEX LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 0, 0, 220, 76
87 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
88 CAPTION "Ñâàëÿíå"
89 FONT 8, "MS Shell Dlg"
90 BEGIN
91 CONTROL "Progress1", IDC_DOWNLOAD_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER | PBS_SMOOTH, 10, 10, 200, 12
92 LTEXT "", IDC_DOWNLOAD_STATUS, 10, 30, 200, 10, SS_CENTER
93 PUSHBUTTON "Îòêàç", IDCANCEL, 85, 58, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
94 END
95
96 IDD_ABOUT_DIALOG DIALOGEX 22, 16, 210, 66
97 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
98 CAPTION "Çà"
99 FONT 8, "MS Shell Dlg"
100 BEGIN
101 LTEXT "Óïðàâèòåëÿò çà ïðèëîæîæåíèÿ íà ÐåàêòÎÑ\nÂúçïðîèçâîäñòâåíè ïðàâà (C) 2009\nÄìèòðèé ×àïúéøåâ (dmitry@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 150, 39
102 PUSHBUTTON "Çàòâàðÿíå", IDOK, 133, 46, 50, 14
103 ICON IDI_MAIN, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
104 END
105
106 STRINGTABLE DISCARDABLE
107 BEGIN
108 IDS_TOOLTIP_INSTALL "Ñëàãàíå"
109 IDS_TOOLTIP_UNINSTALL "Ìàõàíå"
110 IDS_TOOLTIP_MODIFY "Ïðîìÿíà"
111 IDS_TOOLTIP_SETTINGS "Íàñòðîéêè"
112 IDS_TOOLTIP_REFRESH "Îïðåñíÿâàíå"
113 IDS_TOOLTIP_EXIT "Èçõîä"
114 END
115
116 STRINGTABLE DISCARDABLE
117 BEGIN
118 IDS_APP_NAME "Èìå"
119 IDS_APP_INST_VERSION "Èçäàíèå"
120 IDS_APP_DESCRIPTION "Îïèñàíèå"
121 END
122
123 STRINGTABLE DISCARDABLE
124 BEGIN
125 IDS_INFO_VERSION "\nÂåðñèÿ: "
126 IDS_INFO_DESCRIPTION "\nÎïèñàíèå: "
127 IDS_INFO_PUBLISHER "\nÈçäàòåë: "
128 IDS_INFO_HELPLINK "\nÂðúçêà çà ïîìîù: "
129 IDS_INFO_HELPPHONE "\nÒåëåôîí çà ïîìîù: "
130 IDS_INFO_README "\nÏðî÷åòè ìå: "
131 IDS_INFO_REGOWNER "\nÂïèñàí ñîáñòâåíèê: "
132 IDS_INFO_PRODUCTID "\nÎçíà÷èòåë íà ïðîèçâåäåíèåòî: "
133 IDS_INFO_CONTACT "\nÑâðúçêà: "
134 IDS_INFO_UPDATEINFO "\nÑâåäåíèÿ çà îáíîâÿâàíå: "
135 IDS_INFO_INFOABOUT "\nÑâåäåíèÿ çà: "
136 IDS_INFO_COMMENTS "\nÇàáåëåæêè: "
137 IDS_INFO_INSTLOCATION "\nÑëîæåíî â: "
138 IDS_INFO_INSTALLSRC "\nÑëîæåíî îò: "
139 IDS_INFO_UNINSTALLSTR "\nÍèç çà ïðåìàõâàíå: "
140 IDS_INFO_MODIFYPATH "\nÏúò çà èçìåíåíèÿ: "
141 IDS_INFO_INSTALLDATE "\nÄàòà íà ñëàãàíå: "
142 END
143
144 STRINGTABLE DISCARDABLE
145 BEGIN
146 IDS_AINFO_VERSION "\nÂåðñèÿ: "
147 IDS_AINFO_DESCRIPTION "\nÎïèñàíèå: "
148 IDS_AINFO_SIZE "\nÐàçìåð: "
149 IDS_AINFO_URLSITE "\nÄîìàøíà ñòðàíèöà: "
150 IDS_AINFO_LICENCE "\nÐàçðåøèòåëíî: "
151 END
152
153 STRINGTABLE DISCARDABLE
154 BEGIN
155 IDS_CAT_AUDIO "Çâóê"
156 IDS_CAT_DEVEL "Ðàçðàáîòêà"
157 IDS_CAT_DRIVERS "Âîäà÷è (äðàéâåðè)"
158 IDS_CAT_EDU "Îáðàçîâàíèå"
159 IDS_CAT_ENGINEER "Èíæåíåðñòâî"
160 IDS_CAT_FINANCE "Ôèíàíñè"
161 IDS_CAT_GAMES "Èãðè è çàáàâëåíèÿ"
162 IDS_CAT_GRAPHICS "ãðàôèêà"
163 IDS_CAT_INTERNET "Èíòåðíåò è ìðåæà"
164 IDS_CAT_LIBS "Áèáëèîòåêè"
165 IDS_CAT_OFFICE "Ñëóæåáíè"
166 IDS_CAT_OTHER "Äðóãè"
167 IDS_CAT_SCIENCE "Íàóêà"
168 IDS_CAT_TOOLS "Ñðåäñòâà"
169 IDS_CAT_VIDEO "Âèäåî"
170 END
171
172 STRINGTABLE DISCARDABLE
173 BEGIN
174 IDS_APPTITLE "Óïðàâèòåëÿò çà ïðèëîæåíèÿ íà ÐåàêòÎÑ"
175 IDS_SEARCH_TEXT "Òúðñåíå"
176 IDS_INSTALL "Ñëàãàíå"
177 IDS_UNINSTALL "Ìàõàíå"
178 IDS_MODIFY "Ïðîìÿíà"
179 IDS_APPS_COUNT "Áðîé ïðèëîæåíèÿ: %d"
180 IDS_WELCOME_TITLE "Óïðàâèòåëÿò íà ïðèëîæåíèÿòà íà ÐåàêòÎÑ âè ïðèâåòñòâà"
181 IDS_WELCOME_TEXT "Èçáåðåòå ðàçäåë îò ëÿâàòà ñòðàíà, ñëåä êîåòî èçáåðåòå ïðèëîæåíèå çà ñëàãàíå èëè ïðåìàõâàíå.\nÑòðàíèöàòà íà ÐåàêòÎÑ: "
182 IDS_WELCOME_URL "http://www.reactos.org"
183 IDS_INSTALLED "Ñëîæåíî"
184 IDS_AVAILABLEFORINST "Íàëè÷íî çà ñëàãàíå"
185 IDS_UPDATES "Îáíîâëåíèÿ"
186 IDS_APPLICATIONS "Ïðèëîæåíèÿ"
187 IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Èçáåðåòå ïàïêà, â êîÿòî äà ñå ñâàëÿò ïðèëîæåíèÿòà:"
188 IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "Óêàçàëè ñòå íåñúñøåñòâóâàùà ïàïêà!"
189 IDS_USER_NOT_ADMIN "You should be administrator for start ""Óïðàâèòåëÿò çà ïðèëîæåíèÿ íà ÐåàêòÎÑ""!"
190 IDS_APP_REG_REMOVE "Óâåðåí ëè ñòå, ÷å èñêàòå äà èçòðèåòå äàííèòå çà ñëîæåíîòî ïðèëîæåíèå îò ðåãèñòúðà?"
191 IDS_INFORMATION "Ñâåäåíèÿ"
192 IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Ïðåìàõâàíåòî íà äàííèòå çà ïðèëîæåíèåòî îò ðåãèñòúðà å íåâúçìîæíî!"
193 END