d82216538d43a85e2cf1fb80ecf1ff0fb08d593b
[reactos.git] / base / applications / rapps / lang / cs-CZ.rc
1 /* FILE: applications/rapps/lang/cs-CZ.rc
2 * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
3 * UPDATED: 2010-12-12
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
7
8 IDR_MAINMENU MENU
9 BEGIN
10 POPUP "&Soubor"
11 BEGIN
12 MENUITEM "&Nastavení", ID_SETTINGS
13 MENUITEM SEPARATOR
14 MENUITEM "&Konec", ID_EXIT
15 END
16 POPUP "&Programy"
17 BEGIN
18 MENUITEM "&Instalovat", ID_INSTALL
19 MENUITEM "&Odinstalovat",ID_UNINSTALL
20 MENUITEM "&Zmìnit", ID_MODIFY
21 MENUITEM SEPARATOR
22 MENUITEM "Odstranit z &registru", ID_REGREMOVE
23 MENUITEM SEPARATOR
24 MENUITEM "&Obnovit", ID_REFRESH
25 END
26 POPUP "Nápovìda"
27 BEGIN
28 MENUITEM "Nápovìda", ID_HELP, GRAYED
29 MENUITEM "O programu...", ID_ABOUT
30 END
31 END
32
33 IDR_LINKMENU MENU
34 BEGIN
35 POPUP "popup"
36 BEGIN
37 MENUITEM "&Otevøít odkaz v prohlí\9eeèi", ID_OPEN_LINK
38 MENUITEM "&Kopírovat odkaz do schránky", ID_COPY_LINK
39 END
40 END
41
42 IDR_APPLICATIONMENU MENU
43 BEGIN
44 POPUP "popup"
45 BEGIN
46 MENUITEM "&Instalovat", ID_INSTALL
47 MENUITEM "&Odinstalovat", ID_UNINSTALL
48 MENUITEM "&Zmìnit", ID_MODIFY
49 MENUITEM SEPARATOR
50 MENUITEM "Odebrat z &registru", ID_REGREMOVE
51 MENUITEM SEPARATOR
52 MENUITEM "&Obnovit", ID_REFRESH
53 END
54 END
55
56 IDD_SETTINGS_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 250, 144
57 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
58 CAPTION "Nastavení"
59 FONT 8, "MS Shell Dlg"
60 BEGIN
61 GROUPBOX "Obecné", -1, 4, 2, 240, 61
62 AUTOCHECKBOX "&Ulo\9eit pozici okna", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 219, 12
63 AUTOCHECKBOX "&Aktualizovat seznam dostupných programù pøi startu programu", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 219, 12
64 AUTOCHECKBOX "Ukládat &záznam instalací a odstranìní programù", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 219, 12
65
66 GROUPBOX "Stahování", -1, 4, 65, 240, 51
67 LTEXT "Slo\9eka se sta\9eenými soubory:", -1, 16, 75, 100, 9
68 EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_DIR_EDIT, 15, 86, 166, 12, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
69 PUSHBUTTON "&Procházet...", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
70 AUTOCHECKBOX "&Smazat instalátor programu po dokonèení instalace", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
71
72 PUSHBUTTON "Výchozí", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 124, 60, 14
73 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 124, 60, 14
74 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 181, 124, 60, 14
75 END
76
77 IDD_INSTALL_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 216, 97
78 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
79 CAPTION "Instalace programu"
80 FONT 8, "MS Shell Dlg"
81 BEGIN
82 LTEXT "...", IDC_INSTALL_TEXT, 4, 5, 209, 35
83
84 AUTORADIOBUTTON "&Instalovat z média (CD nebo DVD)", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
85 AUTORADIOBUTTON "&Stáhnout a instalovat", IDC_DOWNLOAD_INSTALL, 10, 59, 197, 11, NOT WS_TABSTOP
86
87 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 86, 78, 60, 14
88 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 150, 78, 60, 14
89 END
90
91 IDD_DOWNLOAD_DIALOG DIALOGEX LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 0, 0, 220, 76
92 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
93 CAPTION "Stahování..."
94 FONT 8, "MS Shell Dlg"
95 BEGIN
96 CONTROL "Progress1", IDC_DOWNLOAD_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER | PBS_SMOOTH, 10, 10, 200, 12
97 LTEXT "", IDC_DOWNLOAD_STATUS, 10, 30, 200, 10, SS_CENTER
98 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 85, 58, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
99 END
100
101 IDD_ABOUT_DIALOG DIALOGEX 22, 16, 190, 66
102 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
103 CAPTION "O programu"
104 FONT 8, "MS Shell Dlg"
105 BEGIN
106 LTEXT "ReactOS Mana\9eer aplikací\nCopyright (C) 2009\nby Dmitry Chapyshev (dmitry@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 39
107 PUSHBUTTON "Zavøít", IDOK, 133, 46, 50, 14
108 ICON IDI_MAIN, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
109 END
110
111 STRINGTABLE DISCARDABLE
112 BEGIN
113 IDS_TOOLTIP_INSTALL "Instalovat"
114 IDS_TOOLTIP_UNINSTALL "Odinstalovat"
115 IDS_TOOLTIP_MODIFY "Zmìnit"
116 IDS_TOOLTIP_SETTINGS "Nastavení"
117 IDS_TOOLTIP_REFRESH "Obnovit"
118 IDS_TOOLTIP_EXIT "Konec"
119 END
120
121 STRINGTABLE DISCARDABLE
122 BEGIN
123 IDS_APP_NAME "Název"
124 IDS_APP_INST_VERSION "Verze"
125 IDS_APP_DESCRIPTION "Popis"
126 END
127
128 STRINGTABLE DISCARDABLE
129 BEGIN
130 IDS_INFO_VERSION "\nVerze: "
131 IDS_INFO_DESCRIPTION "\nPopis: "
132 IDS_INFO_PUBLISHER "\nVydavatel: "
133 IDS_INFO_HELPLINK "\nInternetová pomoc: "
134 IDS_INFO_HELPPHONE "\nTelefonní pomoc: "
135 IDS_INFO_README "\nReadme: "
136 IDS_INFO_REGOWNER "\nRegistrovaný vlastník: "
137 IDS_INFO_PRODUCTID "\nID produktu: "
138 IDS_INFO_CONTACT "\nKontakt: "
139 IDS_INFO_UPDATEINFO "\nInformace o aktualizacích: "
140 IDS_INFO_INFOABOUT "\nInformace o: "
141 IDS_INFO_COMMENTS "\nKomentáøe: "
142 IDS_INFO_INSTLOCATION "\nUmístìní instalace: "
143 IDS_INFO_INSTALLSRC "\nZdroj instalace: "
144 IDS_INFO_UNINSTALLSTR "\nOdinstalaèní øetìzec: "
145 IDS_INFO_MODIFYPATH "\nCesta úpravy: "
146 IDS_INFO_INSTALLDATE "\nDatum instalace: "
147 END
148
149 STRINGTABLE DISCARDABLE
150 BEGIN
151 IDS_AINFO_VERSION "\nVerze: "
152 IDS_AINFO_DESCRIPTION "\nPopis: "
153 IDS_AINFO_SIZE "\nVelikost: "
154 IDS_AINFO_URLSITE "\nDomovská stránka: "
155 IDS_AINFO_LICENCE "\nLicence: "
156 END
157
158 STRINGTABLE DISCARDABLE
159 BEGIN
160 IDS_CAT_AUDIO "Audio"
161 IDS_CAT_DEVEL "Vývoj"
162 IDS_CAT_DRIVERS "Ovladaèe"
163 IDS_CAT_EDU "\8akola hrou"
164 IDS_CAT_ENGINEER "Strojírenství"
165 IDS_CAT_FINANCE "Finance"
166 IDS_CAT_GAMES "Hry a zábava"
167 IDS_CAT_GRAPHICS "Grafika"
168 IDS_CAT_INTERNET "Internet a sítì"
169 IDS_CAT_LIBS "Knihovny"
170 IDS_CAT_OFFICE "Kanceláø"
171 IDS_CAT_OTHER "Jiné"
172 IDS_CAT_SCIENCE "Vìda"
173 IDS_CAT_TOOLS "Nástroje"
174 IDS_CAT_VIDEO "Video"
175 END
176
177 STRINGTABLE DISCARDABLE
178 BEGIN
179 IDS_APPTITLE "ReactOS Mana\9eer aplikací"
180 IDS_SEARCH_TEXT "Hledat..."
181 IDS_INSTALL "Instalovat"
182 IDS_UNINSTALL "Odinstalovat"
183 IDS_MODIFY "Zmìnit"
184 IDS_APPS_COUNT "Poèet aplikací: %d"
185 IDS_WELCOME_TITLE "Vítejte v ReactOS Mana\9eeru aplikací!\n\n"
186 IDS_WELCOME_TEXT "Na levé stranì zvolte kategorii, pak vpravo zvolte aplikaci, která bude nainstalována nebo odinstalována.\nWebová stránka ReactOS: "
187 IDS_WELCOME_URL "http://www.reactos.org"
188 IDS_INSTALLED "Nainstalováno"
189 IDS_AVAILABLEFORINST "Dostupné k instalaci"
190 IDS_UPDATES "Aktualizace"
191 IDS_APPLICATIONS "Aplikace"
192 IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Zvolte slo\9eku, do které se budou ukládat sta\9eené soubory:"
193 IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "Zvolená slo\9eka neexistuje. Vytvoøit?"
194 IDS_USER_NOT_ADMIN "Ke spu\9atìní ""ReactOS Mana\9eera aplikací"" je tøeba být administrátor!"
195 IDS_APP_REG_REMOVE "Urèitì odstranit data instalovaného programu z registru?"
196 IDS_INFORMATION "Informace"
197 IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Nepodaøilo se odstranit data programu z registru!"
198 END