a5998f958f05d48ddc3870cef98398e7ffd9efb6
[reactos.git] / base / applications / rapps / lang / pl-PL.rc
1 // * translated by Caemyr - Olaf Siejka (Aug, 2009)
2 // * updated by Saibamen - Adam Stachowicz (saibamenppl@gmail.com) (Apr, 2011)
3
4 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
5
6 IDR_MAINMENU MENU
7 BEGIN
8 POPUP "&Plik"
9 BEGIN
10 MENUITEM "&Ustawienia", ID_SETTINGS
11 MENUITEM SEPARATOR
12 MENUITEM "&Wyj\9ccie", ID_EXIT
13 END
14 POPUP "&Programy"
15 BEGIN
16 MENUITEM "&Instaluj", ID_INSTALL
17 MENUITEM "&Odinstaluj",ID_UNINSTALL
18 MENUITEM "&Modyfikuj", ID_MODIFY
19 MENUITEM SEPARATOR
20 MENUITEM "&Usuñ z rejestru", ID_REGREMOVE
21 MENUITEM SEPARATOR
22 MENUITEM "O&d\9cwie¿", ID_REFRESH
23 END
24 POPUP "Pomoc"
25 BEGIN
26 MENUITEM "Pomoc", ID_HELP, GRAYED
27 MENUITEM "O programie", ID_ABOUT
28 END
29 END
30
31 IDR_LINKMENU MENU
32 BEGIN
33 POPUP "popup"
34 BEGIN
35 MENUITEM "&Otwórz link w przegl¹darce", ID_OPEN_LINK
36 MENUITEM "&Skopiuj link do przegl¹darki", ID_COPY_LINK
37 END
38 END
39
40 IDR_APPLICATIONMENU MENU
41 BEGIN
42 POPUP "popup"
43 BEGIN
44 MENUITEM "&Instaluj", ID_INSTALL
45 MENUITEM "&Odinstaluj", ID_UNINSTALL
46 MENUITEM "&Modyfikuj", ID_MODIFY
47 MENUITEM SEPARATOR
48 MENUITEM "&Usuñ z rejestru", ID_REGREMOVE
49 MENUITEM SEPARATOR
50 MENUITEM "&Od\9cwie¿", ID_REFRESH
51 END
52 END
53
54 IDD_SETTINGS_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 250, 144
55 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
56 CAPTION "Ustawienia"
57 FONT 8, "MS Shell Dlg"
58 BEGIN
59 GROUPBOX "Ogólne", -1, 4, 2, 240, 61
60 AUTOCHECKBOX "&Zapisz pozycjê okna", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 219, 12
61 AUTOCHECKBOX "&Aktualizuj listê dostêpnych programów przy ka¿dym uruchomieniu", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 219, 12
62 AUTOCHECKBOX "Zap&isuj dziennik instalacji i usuwania programów", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 219, 12
63
64 GROUPBOX "Pobieranie", -1, 4, 65, 240, 51
65 LTEXT "Katalog dla pobranych plików:", -1, 16, 75, 100, 9
66 EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_DIR_EDIT, 15, 86, 166, 12, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
67 PUSHBUTTON "&Wybierz", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
68 AUTOCHECKBOX "&Usuñ instalatory programów po ich zainstalowaniu", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
69
70 PUSHBUTTON "Domy\9clne", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 124, 60, 14
71 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 124, 60, 14
72 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 181, 124, 60, 14
73 END
74
75 IDD_INSTALL_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 216, 97
76 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
77 CAPTION "Instalacja programu"
78 FONT 8, "MS Shell Dlg"
79 BEGIN
80 LTEXT "...", IDC_INSTALL_TEXT, 4, 5, 209, 35
81
82 AUTORADIOBUTTON "&Zainstaluj z dysku (CD lub DVD)", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
83 AUTORADIOBUTTON "&Pobierz i zainstaluj", IDC_DOWNLOAD_INSTALL, 10, 59, 197, 11, NOT WS_TABSTOP
84
85 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 86, 78, 60, 14
86 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 150, 78, 60, 14
87 END
88
89 IDD_DOWNLOAD_DIALOG DIALOGEX LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 0, 0, 220, 76
90 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
91 CAPTION "\8cci¹gnij..."
92 FONT 8, "MS Shell Dlg"
93 BEGIN
94 CONTROL "Progress1", IDC_DOWNLOAD_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER | PBS_SMOOTH, 10, 10, 200, 12
95 LTEXT "", IDC_DOWNLOAD_STATUS, 10, 30, 200, 10, SS_CENTER
96 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 85, 58, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
97 END
98
99 IDD_ABOUT_DIALOG DIALOGEX 22, 16, 190, 66
100 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
101 CAPTION "O programie"
102 FONT 8, "MS Shell Dlg"
103 BEGIN
104 LTEXT "Mened¿er aplikacji ReactOS\nCopyright (C) 2009\nby Dmitry Chapyshev (dmitry@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 39
105 PUSHBUTTON "Zamknij", IDOK, 133, 46, 50, 14
106 ICON IDI_MAIN, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
107 END
108
109 STRINGTABLE DISCARDABLE
110 BEGIN
111 IDS_TOOLTIP_INSTALL "Instaluj"
112 IDS_TOOLTIP_UNINSTALL "Odinstaluj"
113 IDS_TOOLTIP_MODIFY "Modyfikuj"
114 IDS_TOOLTIP_SETTINGS "Ustawienia"
115 IDS_TOOLTIP_REFRESH "Od\9cwie¿"
116 IDS_TOOLTIP_EXIT "Wyj\9ccie"
117 END
118
119 STRINGTABLE DISCARDABLE
120 BEGIN
121 IDS_APP_NAME "Nazwa"
122 IDS_APP_INST_VERSION "Wersja"
123 IDS_APP_DESCRIPTION "Opis"
124 END
125
126 STRINGTABLE DISCARDABLE
127 BEGIN
128 IDS_INFO_VERSION "\nWersja: "
129 IDS_INFO_DESCRIPTION "\nOpis: "
130 IDS_INFO_PUBLISHER "\nAutor: "
131 IDS_INFO_HELPLINK "\nLink do pomocy: "
132 IDS_INFO_HELPPHONE "\nInfolinia: "
133 IDS_INFO_README "\nPrzeczytaj.to: "
134 IDS_INFO_REGOWNER "\nW³a\9cciciel: "
135 IDS_INFO_PRODUCTID "\nProductID: "
136 IDS_INFO_CONTACT "\nKontakt: "
137 IDS_INFO_UPDATEINFO "\nAktualizacje: "
138 IDS_INFO_INFOABOUT "\nInformacje: "
139 IDS_INFO_COMMENTS "\nKomentarze: "
140 IDS_INFO_INSTLOCATION "\nScie¿ka instalacji: "
141 IDS_INFO_INSTALLSRC "\n\8fród³o instalacji: "
142 IDS_INFO_UNINSTALLSTR "\nKomenda deinstalacji: "
143 IDS_INFO_MODIFYPATH "\nModyfikacja \9ccie¿ki instalacji: "
144 IDS_INFO_INSTALLDATE "\nData instalacji: "
145 END
146
147 STRINGTABLE DISCARDABLE
148 BEGIN
149 IDS_AINFO_VERSION "\nWersja: "
150 IDS_AINFO_DESCRIPTION "\nOpis: "
151 IDS_AINFO_SIZE "\nRozmiar: "
152 IDS_AINFO_URLSITE "\nStrona: "
153 IDS_AINFO_LICENCE "\nLicencja: "
154 END
155
156 STRINGTABLE DISCARDABLE
157 BEGIN
158 IDS_CAT_AUDIO "D\9fwiêk"
159 IDS_CAT_DEVEL "Programowanie"
160 IDS_CAT_DRIVERS "Sterowniki"
161 IDS_CAT_EDU "Edukacja"
162 IDS_CAT_ENGINEER "In¿ynieria"
163 IDS_CAT_FINANCE "Finanse"
164 IDS_CAT_GAMES "Gry i rozrywka"
165 IDS_CAT_GRAPHICS "Grafika"
166 IDS_CAT_INTERNET "Internet i Sieci"
167 IDS_CAT_LIBS "Biblioteki"
168 IDS_CAT_OFFICE "Biurowe"
169 IDS_CAT_OTHER "Inne"
170 IDS_CAT_SCIENCE "Nauka"
171 IDS_CAT_TOOLS "Narzêdzia"
172 IDS_CAT_VIDEO "Wideo"
173 END
174
175 STRINGTABLE DISCARDABLE
176 BEGIN
177 IDS_APPTITLE "Mened¿er aplikacji ReactOS"
178 IDS_SEARCH_TEXT "Szukaj..."
179 IDS_INSTALL "Instaluj"
180 IDS_UNINSTALL "Odinstaluj"
181 IDS_MODIFY "Modyfikuj"
182 IDS_APPS_COUNT "Licznik aplikacji: %d"
183 IDS_WELCOME_TITLE "Witamy w Mened¿erze aplikacji ReactOS!\n\n"
184 IDS_WELCOME_TEXT "Z listy po lewej wybierz kategoriê, a nastêpnie aplikacjê, by j¹ zainstalowaæ lub odinstalowaæ.\nStrona projektu ReactOS: "
185 IDS_WELCOME_URL "http://www.reactos.org"
186 IDS_INSTALLED "Zainstalowane"
187 IDS_AVAILABLEFORINST "Dostêpne"
188 IDS_UPDATES "Uaktualnienia"
189 IDS_APPLICATIONS "Aplikacje"
190 IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Wybierz katalog, w którym bêda zapisywane pobrane programy:"
191 IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "Wybra³e\9c nieistniej¹cy katalog! Czy chcesz utworzyæ nowy?"
192 IDS_USER_NOT_ADMIN "Musisz mieæ uprawnienia administratora, aby uruchomiæ ""Mened¿er aplikacji ReactOS""!"
193 IDS_APP_REG_REMOVE "Czy na pewno chcesz usun¹æ wpis tego programu z rejestru?"
194 IDS_INFORMATION "Informacja"
195 IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Nie mo¿na by³o usun¹æ wpisu z rejestru!"
196 END