[CMAKE/RAPPS]
[reactos.git] / base / applications / rapps / lang / sk-SK.rc
1 /* TRANSLATOR : Mário Kačmár /Mario Kacmar/ aka Kario (kario@szm.sk)
2 * DATE OF TR.: 29-08-2009
3 * LAST CHANGE: 26-07-2010
4 */
5
6 #pragma code_page(65001) // UTF-8
7
8 LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
9
10 IDR_MAINMENU MENU
11 BEGIN
12 POPUP "&Súbor"
13 BEGIN
14 MENUITEM "&Nastavenia", ID_SETTINGS
15 MENUITEM SEPARATOR
16 MENUITEM "S&končiť", ID_EXIT
17 END
18 POPUP "&Programy"
19 BEGIN
20 MENUITEM "&Inštalovať", ID_INSTALL
21 MENUITEM "O&dinštalovať", ID_UNINSTALL
22 MENUITEM "&Zmeniť", ID_MODIFY
23 MENUITEM SEPARATOR
24 MENUITEM "Odst&rániť z Registrov", ID_REGREMOVE
25 MENUITEM SEPARATOR
26 MENUITEM "&Obnoviť", ID_REFRESH
27 END
28 POPUP "Pomocník"
29 BEGIN
30 MENUITEM "Pomocník", ID_HELP, GRAYED
31 MENUITEM "Čo je ...", ID_ABOUT
32 END
33 END
34
35 IDR_LINKMENU MENU
36 BEGIN
37 POPUP "popup"
38 BEGIN
39 MENUITEM "&Otvoriť linku v prehliadači", ID_OPEN_LINK
40 MENUITEM "&Kopírovať linku do schránky", ID_COPY_LINK
41 END
42 END
43
44 IDR_APPLICATIONMENU MENU
45 BEGIN
46 POPUP "popup"
47 BEGIN
48 MENUITEM "&Inštalovať", ID_INSTALL
49 MENUITEM "O&dinštalovať", ID_UNINSTALL
50 MENUITEM "&Zmeniť", ID_MODIFY
51 MENUITEM SEPARATOR
52 MENUITEM "Odst&rániť z Registrov", ID_REGREMOVE
53 MENUITEM SEPARATOR
54 MENUITEM "&Obnoviť", ID_REFRESH
55 END
56 END
57
58 IDD_SETTINGS_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 250, 144
59 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
60 CAPTION "Nastavenia"
61 FONT 8, "MS Shell Dlg"
62 BEGIN
63 GROUPBOX "Všeobecné", -1, 4, 2, 240, 61
64 AUTOCHECKBOX "&Uložiť pozíciu okna", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 219, 12
65 AUTOCHECKBOX "&Aktualizovať zoznam dostupných programov pri spustení", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 219, 12
66 AUTOCHECKBOX "&Záznam o inštalovaní a odstránení programov", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 219, 12
67
68 GROUPBOX "Sťahovanie", -1, 4, 65, 240, 51
69 LTEXT "Priečinok pre sťahovanie:", -1, 16, 75, 100, 9
70 EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_DIR_EDIT, 15, 86, 166, 12, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
71 PUSHBUTTON "&Vybrať", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
72 AUTOCHECKBOX "&Zmazať inštalačné programy po nainštalovaní", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
73
74 PUSHBUTTON "Predvolené", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 124, 60, 14
75 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 124, 60, 14
76 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 181, 124, 60, 14
77 END
78
79 IDD_INSTALL_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 216, 97
80 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
81 CAPTION "Inštalácia programu"
82 FONT 8, "MS Shell Dlg"
83 BEGIN
84 LTEXT "...", IDC_INSTALL_TEXT, 4, 5, 209, 35
85
86 AUTORADIOBUTTON "&Inštalovať z disku (CD alebo DVD)", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
87 AUTORADIOBUTTON "&Stiahnuť a inštalovať", IDC_DOWNLOAD_INSTALL, 10, 59, 197, 11, NOT WS_TABSTOP
88
89 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 86, 78, 60, 14
90 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 150, 78, 60, 14
91 END
92
93 IDD_DOWNLOAD_DIALOG DIALOGEX LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 0, 0, 220, 76
94 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
95 CAPTION "Sťahujem ..." // Stiahnuť ???
96 FONT 8, "MS Shell Dlg"
97 BEGIN
98 CONTROL "Progress1", IDC_DOWNLOAD_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER | PBS_SMOOTH, 10, 10, 200, 12
99 LTEXT "", IDC_DOWNLOAD_STATUS, 10, 30, 200, 10, SS_CENTER
100 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 85, 58, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
101 END
102
103 IDD_ABOUT_DIALOG DIALOGEX 22, 16, 190, 66
104 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
105 CAPTION "Čo je Manažér aplikácií systému ReactOS"
106 FONT 8, "MS Shell Dlg"
107 BEGIN
108 LTEXT "Manažér aplikácií systému ReactOS\nAutorské práva (C) 2009\nod Dmitry Chapyshev (dmitry@reactos.org)\nPreklad: Mário Kačmár (kario@szm.sk)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 39
109 PUSHBUTTON "Zavrieť", IDOK, 133, 46, 50, 14
110 ICON IDI_MAIN, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
111 END
112
113 STRINGTABLE DISCARDABLE
114 BEGIN
115 IDS_TOOLTIP_INSTALL "Inštalovať"
116 IDS_TOOLTIP_UNINSTALL "Odinštalovať"
117 IDS_TOOLTIP_MODIFY "Zmeniť"
118 IDS_TOOLTIP_SETTINGS "Nastavenia"
119 IDS_TOOLTIP_REFRESH "Obnoviť"
120 IDS_TOOLTIP_EXIT "Skončiť"
121 END
122
123 STRINGTABLE DISCARDABLE
124 BEGIN
125 IDS_APP_NAME "Názov"
126 IDS_APP_INST_VERSION "Verzia"
127 IDS_APP_DESCRIPTION "Popis"
128 END
129
130 STRINGTABLE DISCARDABLE
131 BEGIN
132 IDS_INFO_VERSION "\nVerzia: "
133 IDS_INFO_DESCRIPTION "\nPopis: "
134 IDS_INFO_PUBLISHER "\nVydavateľ: "
135 IDS_INFO_HELPLINK "\nHelp Link: "
136 IDS_INFO_HELPPHONE "\nHelp Telephone: "
137 IDS_INFO_README "\nČítajMa: "
138 IDS_INFO_REGOWNER "\nRegistrovaný vlastník: "
139 IDS_INFO_PRODUCTID "\nID Produktu: "
140 IDS_INFO_CONTACT "\nKontakt: "
141 IDS_INFO_UPDATEINFO "\nUpdate Information: "
142 IDS_INFO_INFOABOUT "\nInformation About: "
143 IDS_INFO_COMMENTS "\nComments: "
144 IDS_INFO_INSTLOCATION "\nInstall Location: "
145 IDS_INFO_INSTALLSRC "\nInstall Source: "
146 IDS_INFO_UNINSTALLSTR "\nUninstall String: "
147 IDS_INFO_MODIFYPATH "\nModify Path: "
148 IDS_INFO_INSTALLDATE "\nDátum inštalácie: "
149 END
150
151 STRINGTABLE DISCARDABLE
152 BEGIN
153 IDS_AINFO_VERSION "\nVerzia: "
154 IDS_AINFO_DESCRIPTION "\nPopis: "
155 IDS_AINFO_SIZE "\nVeľkosť: "
156 IDS_AINFO_URLSITE "\nDomovská stránka: "
157 IDS_AINFO_LICENCE "\nLicencia: "
158 END
159
160 STRINGTABLE DISCARDABLE
161 BEGIN
162 IDS_CAT_AUDIO "Audio"
163 IDS_CAT_DEVEL "Vývojárske" // Development, vývoj??
164 IDS_CAT_DRIVERS "Ovládače" // Drivers
165 IDS_CAT_EDU "Vzdelávacie" // Edutainment
166 IDS_CAT_ENGINEER "Inžinierske" // Engineering, konštrukčné??
167 IDS_CAT_FINANCE "Finančné" // Finance, peňažníctvo??
168 IDS_CAT_GAMES "Hry & zábava" // Games & Fun, zábavné??
169 IDS_CAT_GRAPHICS "Grafické" // Graphics
170 IDS_CAT_INTERNET "Internet & sieť"
171 IDS_CAT_LIBS "Knižnice"
172 IDS_CAT_OFFICE "Kancelárske" // Office
173 IDS_CAT_OTHER "Iné"
174 IDS_CAT_SCIENCE "Vedecké" // Science
175 IDS_CAT_TOOLS "Nástroje" // Tools
176 IDS_CAT_VIDEO "Video"
177 END
178
179 STRINGTABLE DISCARDABLE
180 BEGIN
181 IDS_APPTITLE "Manažér aplikácií systému ReactOS"
182 IDS_SEARCH_TEXT "Hľadať..."
183 IDS_INSTALL "Inštalovať"
184 IDS_UNINSTALL "Odinštalovať"
185 IDS_MODIFY "Zmeniť"
186 IDS_APPS_COUNT "Počet programov: %d"
187 IDS_WELCOME_TITLE "Víta Vás Manažér aplikácií systému ReactOS!\n\n" // ReactOS Application Manager
188 IDS_WELCOME_TEXT "Vyberte si kategóriu na ľavej strane, potom vyberte aplikáciu, ktorú chcete nainštalovať alebo odinštalovať.\nWebstránka projektu ReactOS: "
189 IDS_WELCOME_URL "http://www.reactos.org"
190 IDS_INSTALLED "Nainštalované"
191 IDS_AVAILABLEFORINST "Dostupné pre nainštalovanie"
192 IDS_UPDATES "Aktualizácie"
193 IDS_APPLICATIONS "Aplikácie"
194 IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Vyberte priečinok, ktorý sa použije pre sťahovanie programov:"
195 IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "Zvolili ste si neexistujúci priečinok!"
196 IDS_USER_NOT_ADMIN "Mali by ste byť administrátor pre spustenie ""Manažéra aplikácií systému ReactOS""!"
197 IDS_APP_REG_REMOVE "Naozaj chcete vymazať údaje o nainštalovanom programe z registrov?"
198 IDS_INFORMATION "Informácie"
199 IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Nie je možné odstrániť z registrov údaje o programe!"
200 END